تلفن تماس:  04135595050
نبشی فولاد ناب تبريز
1402/09/11
ردیف
مشخصات محصول
قیمت(تومان)
وضعیت نوسان
تاریخ به روزرسانی
تولید کننده
آرشیو
1
3*2.5
0 تومان
    نامشخص
1402/09/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
2
4*2.5
0 تومان
    نامشخص
1402/09/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
3
3*3
0 تومان
    نامشخص
1402/09/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
4
4*3
0 تومان
    نامشخص
1402/09/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
5
4*3.5
0 تومان
    نامشخص
1402/09/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
6
2.5*4
0 تومان
    نامشخص
1402/09/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
7
3*4
22,500 تومان
    ثابت
1402/09/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
8
4*4
22,500 تومان
    ثابت
1402/09/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
9
3*4.5
23,700 تومان
    ثابت
1402/09/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
10
4*4.5
23,600 تومان
    ثابت
1402/09/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
11
5*4.5
23,500 تومان
    ثابت
1402/09/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
12
2.5*5
0 تومان
    نامشخص
1402/09/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
13
3*5
22,500 تومان
    ثابت
1402/09/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
14
4*5
22,500 تومان
    ثابت
1402/09/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
15
5*5
0 تومان
    نامشخص
1402/09/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
16
6*5
0 تومان
    نامشخص
1402/09/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
17
3*6
0 تومان
    نامشخص
1402/09/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
18
4*6
22,500 تومان
    ثابت
1402/09/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
19
5*6
22,500 تومان
    ثابت
1402/09/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
20
6*6
22,500 تومان
    ثابت
1402/09/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
21
4*6.3
0 تومان
    نامشخص
1402/09/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
22
5 * 6.3
0 تومان
    نامشخص
1402/09/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
23
6 * 6.3
23,000 تومان
    ثابت
1402/09/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
24
4*7
22,500 تومان
    ثابت
1402/09/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
25
5*7
22,500 تومان
    ثابت
1402/09/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
26
6*7
22,500 تومان
    ثابت
1402/09/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
27
7*7
22,500 تومان
    ثابت
1402/09/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
28
5*7.5
0 تومان
    نامشخص
1402/09/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
29
6*7.5
23,500 تومان
    ثابت
1402/09/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
30
6*8
22,500 تومان
    ثابت
1402/09/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
31
7*8
22,500 تومان
    ثابت
1402/09/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
32
8*8
22,500 تومان
    ثابت
1402/09/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
33
7*9
23,000 تومان
    ثابت
1402/09/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
34
8*9
23,000 تومان
    ثابت
1402/09/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
35
7*10
0 تومان
    نامشخص
1402/09/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
36
8*10
0 تومان
    نامشخص
1402/09/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
37
10*10
22,500 تومان
    ثابت
1402/09/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
تماس از طریق واتساپ و تلگرام