تلفن تماس:  04135595050
نبشی فولاد ناب تبريز
1403/04/23
ردیف
مشخصات محصول
قیمت(تومان)
وضعیت نوسان
تاریخ به روزرسانی
تولید کننده
آرشیو
1
3*2.5
0 تومان
    نامشخص
1402/12/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
2
4*2.5
0 تومان
    نامشخص
1402/12/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
3
3*3
0 تومان
    نامشخص
1402/12/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
4
4*3
0 تومان
    نامشخص
1402/12/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
5
4*3.5
0 تومان
    نامشخص
1402/12/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
6
2.5*4
0 تومان
    نامشخص
1402/12/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
7
3*4
0 تومان
    نامشخص
1402/12/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
8
4*4
0 تومان
    نامشخص
1402/12/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
9
3*4.5
0 تومان
    نامشخص
1402/12/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
10
4*4.5
0 تومان
    نامشخص
1402/12/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
11
5*4.5
30,600 تومان
    ثابت
1402/12/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
12
2.5*5
0 تومان
    نامشخص
1402/12/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
13
3*5
28,400 تومان
    ثابت
1402/12/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
14
4*5
28,300 تومان
    ثابت
1402/12/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
15
5*5
28,200 تومان
    ثابت
1402/12/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
16
6*5
0 تومان
    نامشخص
1402/12/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
17
3*6
0 تومان
    نامشخص
1402/12/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
18
4*6
28,900 تومان
    ثابت
1402/12/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
19
5*6
28,600 تومان
    ثابت
1402/12/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
20
6*6
28,400 تومان
    ثابت
1402/12/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
21
4*6.3
0 تومان
    نامشخص
1402/12/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
22
5 * 6.3
30,600 تومان
    ثابت
1402/12/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
23
6 * 6.3
30,600 تومان
    ثابت
1402/12/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
24
4*7
29,400 تومان
    ثابت
1402/12/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
25
5*7
29,200 تومان
    ثابت
1402/12/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
26
6*7
28,600 تومان
    ثابت
1402/12/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
27
7*7
28,600 تومان
    ثابت
1402/12/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
28
5*7.5
0 تومان
    نامشخص
1402/12/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
29
6*7.5
0 تومان
    نامشخص
1402/12/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
30
6*8
28,400 تومان
    ثابت
1402/12/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
31
7*8
28,200 تومان
    ثابت
1402/12/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
32
8*8
28,100 تومان
    ثابت
1402/12/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
33
7*9
30,100 تومان
    ثابت
1402/12/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
34
8*9
29,600 تومان
    ثابت
1402/12/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
35
7*10
0 تومان
    نامشخص
1402/12/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
36
8*10
0 تومان
    نامشخص
1402/12/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
37
10*10
0 تومان
    نامشخص
1402/12/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
تماس از طریق واتساپ و تلگرام