تلفن تماس:  04135595050
نبشی فولاد ناب تبريز
1401/04/11
ردیف
مشخصات محصول
قیمت(تومان)
وضعیت نوسان
تاریخ به روزرسانی
تولید کننده
آرشیو
1
3*2.5
0 تومان
    نامشخص
1401/04/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
2
4*2.5
19,900 تومان
    ثابت
1401/04/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
3
3*3
19,900 تومان
    ثابت
1401/04/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
4
4*3
0 تومان
    نامشخص
1401/04/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
5
4*3.5
0 تومان
    نامشخص
1401/04/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
6
2.5*4
0 تومان
    نامشخص
1401/04/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
7
3*4
0 تومان
    نامشخص
1401/04/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
8
4*4
19,700 تومان
    ثابت
1401/04/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
9
3*4.5
20,500 تومان
    ثابت
1401/04/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
10
4*4.5
0 تومان
    نامشخص
1401/04/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
11
5*4.5
20,500 تومان
    ثابت
1401/04/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
12
2.5*5
0 تومان
    نامشخص
1401/04/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
13
3*5
19,400 تومان
    ثابت
1401/04/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
14
4*5
19,300 تومان
    ثابت
1401/04/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
15
5*5
19,200 تومان
    ثابت
1401/04/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
16
6*5
0 تومان
    نامشخص
1401/04/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
17
3*6
19,900 تومان
    ثابت
1401/04/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
18
4*6
19,500 تومان
    ثابت
1401/04/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
19
5*6
19,300 تومان
    ثابت
1401/04/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
20
6*6
19,200 تومان
    ثابت
1401/04/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
21
5 * 6.3
0 تومان
    نامشخص
1401/04/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
22
6 * 6.3
20,500 تومان
    ثابت
1401/04/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
23
5*7
19,400 تومان
    ثابت
1401/04/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
24
6*7
19,300 تومان
    ثابت
1401/04/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
25
7*7
19,200 تومان
    ثابت
1401/04/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
26
5*7.5
20,500 تومان
    ثابت
1401/04/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
27
6*7.5
20,500 تومان
    ثابت
1401/04/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
28
6*8
19,400 تومان
    ثابت
1401/04/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
29
7*8
19,300 تومان
    ثابت
1401/04/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
30
8*8
19,200 تومان
    ثابت
1401/04/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
31
7*10
19,500 تومان
    ثابت
1401/04/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
32
8*10
0 تومان
    نامشخص
1401/04/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
33
10*10
0 تومان
    نامشخص
1401/04/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
تماس از طریق واتساپ و تلگرام