تلفن تماس:  04135595050
آرشیو قیمت : ��������-����������
1401/05/19

نوسان   ��������-���������� در یک نگاه

انتخاب بازه زمانی

ردیف
مشخصات محصول
قیمت(تومان)
وضعیت نوسان
تاریخ به روزرسانی
تولید کننده
1
2.5 و 3 میلی
20,500 تومان
  ثابت
1401/05/18
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
2
2.5 و 3 میلی
0 تومان
  نامشخص
1401/05/15
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
3
2.5 و 3 میلی
20,500 تومان
  ثابت
1401/05/13
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
4
2.5 و 3 میلی
20,500 تومان
  400 کاهش
1401/05/12
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
5
2.5 و 3 میلی
20,900 تومان
  ثابت
1401/05/11
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
6
2.5 و 3 میلی
20,900 تومان
  ثابت
1401/05/10
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
7
2.5 و 3 میلی
20,900 تومان
  ثابت
1401/05/09
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
8
2.5 و 3 میلی
20,900 تومان
  ثابت
1401/05/08
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
9
2.5 و 3 میلی
20,900 تومان
  ثابت
1401/05/06
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
10
2.5 و 3 میلی
20,900 تومان
  ثابت
1401/05/05
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
11
2.5 و 3 میلی
20,900 تومان
  ثابت
1401/05/04
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
12
2.5 و 3 میلی
20,900 تومان
  500 کاهش
1401/05/03
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
13
2.5 و 3 میلی
21,400 تومان
  ثابت
1401/05/02
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
14
2.5 و 3 میلی
21,400 تومان
  ثابت
1401/05/01
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
15
2.5 و 3 میلی
21,400 تومان
  400 کاهش
1401/04/30
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
16
2.5 و 3 میلی
21,800 تومان
  200 کاهش
1401/04/29
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
17
2.5 و 3 میلی
22,000 تومان
  ثابت
1401/04/28
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
18
2.5 و 3 میلی
22,000 تومان
  400 کاهش
1401/04/26
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
19
2.5 و 3 میلی
22,400 تومان
  100 کاهش
1401/04/25
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
20
2.5 و 3 میلی
22,500 تومان
  ثابت
1401/04/23
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
21
2.5 و 3 میلی
22,500 تومان
  100 کاهش
1401/04/22
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
22
2.5 و 3 میلی
22,600 تومان
  400 کاهش
1401/04/21
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
23
2.5 و 3 میلی
23,000 تومان
  ثابت
1401/04/20
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
24
2.5 و 3 میلی
23,000 تومان
  ثابت
1401/04/18
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
25
2.5 و 3 میلی
23,000 تومان
  ثابت
1401/04/16
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
26
2.5 و 3 میلی
23,000 تومان
  200 کاهش
1401/04/15
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
27
2.5 و 3 میلی
23,200 تومان
  300 کاهش
1401/04/14
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
28
2.5 و 3 میلی
23,500 تومان
  ثابت
1401/04/13
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
29
2.5 و 3 میلی
23,500 تومان
  300 افزایش
1401/04/12
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
30
2.5 و 3 میلی
23,200 تومان
  200 افزایش
1401/04/11
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
31
2.5 و 3 میلی
23,000 تومان
  ثابت
1401/04/09
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
32
2.5 و 3 میلی
23,000 تومان
  ثابت
1401/04/08
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
33
2.5 و 3 میلی
23,000 تومان
  1000 کاهش
1401/04/07
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
34
2.5 و 3 میلی
24,000 تومان
  ثابت
1401/04/06
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
35
2.5 و 3 میلی
24,000 تومان
  ثابت
1401/04/05
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
36
2.5 و 3 میلی
24,000 تومان
  200 کاهش
1401/04/04
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
37
2.5 و 3 میلی
24,200 تومان
  ثابت
1401/04/02
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
38
2.5 و 3 میلی
24,200 تومان
  200 کاهش
1401/04/01
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
39
2.5 و 3 میلی
24,400 تومان
  ثابت
1401/03/31
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
40
2.5 و 3 میلی
24,400 تومان
  200 کاهش
1401/03/30
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
41
2.5 و 3 میلی
24,600 تومان
  ثابت
1401/03/29
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
42
2.5 و 3 میلی
24,600 تومان
  200 کاهش
1401/03/28
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
43
2.5 و 3 میلی
24,800 تومان
  ثابت
1401/03/26
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
44
2.5 و 3 میلی
24,800 تومان
  ثابت
1401/03/25
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
45
2.5 و 3 میلی
24,800 تومان
  ثابت
1401/03/24
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
46
2.5 و 3 میلی
24,800 تومان
  ثابت
1401/03/23
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
47
2.5 و 3 میلی
24,800 تومان
  200 افزایش
1401/03/22
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
48
2.5 و 3 میلی
24,600 تومان
  ثابت
1401/03/21
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
49
2.5 و 3 میلی
24,600 تومان
  ثابت
1401/03/19
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
50
2.5 و 3 میلی
24,600 تومان
  ثابت
1401/03/18
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
51
2.5 و 3 میلی
24,600 تومان
  ثابت
1401/03/17
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
52
2.5 و 3 میلی
24,600 تومان
  ثابت
1401/03/16
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
53
2.5 و 3 میلی
24,600 تومان
  ثابت
1401/03/12
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
54
2.5 و 3 میلی
24,600 تومان
  100 افزایش
1401/03/10
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
55
2.5 و 3 میلی
24,500 تومان
  ثابت
1401/03/09
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
56
2.5 و 3 میلی
24,500 تومان
  200 کاهش
1401/03/08
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
57
2.5 و 3 میلی
24,700 تومان
  200 کاهش
1401/03/07
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
58
2.5 و 3 میلی
24,900 تومان
  ثابت
1401/03/05
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
59
2.5 و 3 میلی
24,900 تومان
  ثابت
1401/03/04
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
60
2.5 و 3 میلی
24,900 تومان
  100 کاهش
1401/03/03
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
61
2.5 و 3 میلی
25,000 تومان
  ثابت
1401/03/02
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
62
2.5 و 3 میلی
25,000 تومان
  ثابت
1401/03/01
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
63
2.5 و 3 میلی
25,000 تومان
  800 کاهش
1401/02/31
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
64
2.5 و 3 میلی
25,800 تومان
  ثابت
1401/02/29
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
65
2.5 و 3 میلی
25,800 تومان
  ثابت
1401/02/28
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
66
2.5 و 3 میلی
25,800 تومان
  400 افزایش
1401/02/27
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
67
2.5 و 3 میلی
25,400 تومان
  100 کاهش
1401/02/26
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
68
2.5 و 3 میلی
25,500 تومان
  200 کاهش
1401/02/25
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
69
2.5 و 3 میلی
25,700 تومان
  500 افزایش
1401/02/24
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
70
2.5 و 3 میلی
25,200 تومان
  200 افزایش
1401/02/22
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
71
2.5 و 3 میلی
25,000 تومان
  ثابت
1401/02/21
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
72
2.5 و 3 میلی
25,000 تومان
  ثابت
1401/02/20
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
73
2.5 و 3 میلی
25,000 تومان
  ثابت
1401/02/19
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
74
2.5 و 3 میلی
25,000 تومان
  ثابت
1401/02/18
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
75
2.5 و 3 میلی
25,000 تومان
  ثابت
1401/02/17
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
76
2.5 و 3 میلی
25,000 تومان
  ثابت
1401/02/15
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
77
2.5 و 3 میلی
25,000 تومان
  ثابت
1401/02/12
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
78
2.5 و 3 میلی
25,000 تومان
  ثابت
1401/02/11
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
79
2.5 و 3 میلی
25,000 تومان
  ثابت
1401/02/10
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
80
2.5 و 3 میلی
25,000 تومان
  ثابت
1401/02/08
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
81
2.5 و 3 میلی
25,000 تومان
  ثابت
1401/02/07
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
82
2.5 و 3 میلی
25,000 تومان
  ثابت
1401/02/06
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
83
2.5 و 3 میلی
25,000 تومان
  ثابت
1401/02/05
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
84
2.5 و 3 میلی
25,000 تومان
  100 کاهش
1401/02/04
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
85
2.5 و 3 میلی
25,100 تومان
  ثابت
1401/02/01
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
86
2.5 و 3 میلی
25,100 تومان
  200 کاهش
1401/01/31
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
87
2.5 و 3 میلی
25,300 تومان
  ثابت
1401/01/30
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
88
2.5 و 3 میلی
25,300 تومان
  ثابت
1401/01/29
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
89
2.5 و 3 میلی
25,300 تومان
  ثابت
1401/01/28
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
90
2.5 و 3 میلی
25,300 تومان
  200 کاهش
1401/01/27
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
91
2.5 و 3 میلی
25,500 تومان
  ثابت
1401/01/25
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
92
2.5 و 3 میلی
25,500 تومان
  ثابت
1401/01/24
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
93
2.5 و 3 میلی
25,500 تومان
  ثابت
1401/01/23
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
94
2.5 و 3 میلی
25,500 تومان
  ثابت
1401/01/22
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
95
2.5 و 3 میلی
25,500 تومان
  100 افزایش
1401/01/21
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
96
2.5 و 3 میلی
25,400 تومان
  600 کاهش
1401/01/20
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
97
2.5 و 3 میلی
26,000 تومان
  ثابت
1401/01/18
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
98
2.5 و 3 میلی
26,000 تومان
  300 کاهش
1401/01/17
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
99
2.5 و 3 میلی
26,300 تومان
  400 کاهش
1401/01/16
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
100
2.5 و 3 میلی
26,700 تومان
  ثابت
1401/01/15
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
101
2.5 و 3 میلی
26,700 تومان
  ثابت
1401/01/14
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
102
2.5 و 3 میلی
26,700 تومان
  ثابت
1401/01/11
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
103
2.5 و 3 میلی
26,700 تومان
  ثابت
1401/01/10
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
104
2.5 و 3 میلی
26,700 تومان
  ثابت
1401/01/09
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
105
2.5 و 3 میلی
26,700 تومان
  ثابت
1401/01/08
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
106
2.5 و 3 میلی
26,700 تومان
  ثابت
1401/01/07
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
107
2.5 و 3 میلی
26,700 تومان
  ثابت
1401/01/06
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
108
2.5 و 3 میلی
0 تومان
  نامشخص
1400/12/26
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
109
2.5 و 3 میلی
26,000 تومان
  500 افزایش
1400/12/25
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
110
2.5 و 3 میلی
25,500 تومان
  2200 افزایش
1400/12/24
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
111
2.5 و 3 میلی
23,300 تومان
  200 افزایش
1400/12/23
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
112
2.5 و 3 میلی
23,100 تومان
  100 افزایش
1400/12/22
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
113
2.5 و 3 میلی
23,000 تومان
  200 افزایش
1400/12/21
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
114
2.5 و 3 میلی
22,800 تومان
  ثابت
1400/12/19
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
115
2.5 و 3 میلی
22,800 تومان
  ثابت
1400/12/18
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
116
2.5 و 3 میلی
22,800 تومان
  ثابت
1400/12/17
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
117
2.5 و 3 میلی
22,800 تومان
  ثابت
1400/12/16
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
118
2.5 و 3 میلی
22,800 تومان
  100 افزایش
1400/12/15
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
119
2.5 و 3 میلی
22,700 تومان
  ثابت
1400/12/14
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
120
2.5 و 3 میلی
22,700 تومان
  ثابت
1400/12/12
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
121
2.5 و 3 میلی
22,700 تومان
  ثابت
1400/12/11
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
122
2.5 و 3 میلی
22,700 تومان
  ثابت
1400/12/09
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
123
2.5 و 3 میلی
22,700 تومان
  ثابت
1400/12/08
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
124
2.5 و 3 میلی
22,700 تومان
  ثابت
1400/12/07
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
125
2.5 و 3 میلی
22,700 تومان
  200 افزایش
1400/12/05
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
126
2.5 و 3 میلی
22,500 تومان
  ثابت
1400/12/04
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
127
2.5 و 3 میلی
22,500 تومان
  ثابت
1400/12/03
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
128
2.5 و 3 میلی
22,500 تومان
  ثابت
1400/12/02
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
129
2.5 و 3 میلی
22,500 تومان
  ثابت
1400/12/01
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
130
2.5 و 3 میلی
22,500 تومان
  500 افزایش
1400/11/30
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
131
2.5 و 3 میلی
22,000 تومان
  400 افزایش
1400/11/28
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
132
2.5 و 3 میلی
21,600 تومان
  ثابت
1400/11/27
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
133
2.5 و 3 میلی
21,600 تومان
  200 افزایش
1400/11/25
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
134
2.5 و 3 میلی
21,400 تومان
  ثابت
1400/11/24
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
135
2.5 و 3 میلی
21,400 تومان
  ثابت
1400/11/23
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
136
2.5 و 3 میلی
21,400 تومان
  ثابت
1400/11/21
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
137
2.5 و 3 میلی
21,400 تومان
  100 کاهش
1400/11/20
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
138
2.5 و 3 میلی
21,500 تومان
  ثابت
1400/11/19
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
139
2.5 و 3 میلی
21,500 تومان
  100 کاهش
1400/11/18
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
140
2.5 و 3 میلی
21,600 تومان
  200 کاهش
1400/11/17
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
141
2.5 و 3 میلی
21,800 تومان
  ثابت
1400/11/16
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
142
2.5 و 3 میلی
21,800 تومان
  200 کاهش
1400/11/13
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
143
2.5 و 3 میلی
22,000 تومان
  ثابت
1400/11/12
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
144
2.5 و 3 میلی
22,000 تومان
  ثابت
1400/11/11
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
145
2.5 و 3 میلی
22,000 تومان
  ثابت
1400/11/10
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
146
2.5 و 3 میلی
22,000 تومان
  ثابت
1400/11/09
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
147
2.5 و 3 میلی
22,000 تومان
  ثابت
1400/11/07
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
148
2.5 و 3 میلی
22,000 تومان
  ثابت
1400/11/06
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
149
2.5 و 3 میلی
22,000 تومان
  ثابت
1400/11/05
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
150
2.5 و 3 میلی
22,000 تومان
  ثابت
1400/11/04
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
151
2.5 و 3 میلی
22,000 تومان
  ثابت
1400/11/03
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
152
2.5 و 3 میلی
22,000 تومان
  ثابت
1400/11/02
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
153
2.5 و 3 میلی
22,000 تومان
  ثابت
1400/10/30
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
154
2.5 و 3 میلی
22,000 تومان
  ثابت
1400/10/29
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
155
2.5 و 3 میلی
22,000 تومان
  500 کاهش
1400/10/28
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
156
2.5 و 3 میلی
22,500 تومان
  نامشخص
1400/10/27
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
157
2.5 و 3 میلی
22,500 تومان
  ثابت
1400/10/26
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
158
2.5 و 3 میلی
22,500 تومان
  300 کاهش
1400/10/25
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
159
2.5 و 3 میلی
22,800 تومان
  ثابت
1400/10/22
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
160
2.5 و 3 میلی
22,800 تومان
  ثابت
1400/10/21
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
161
2.5 و 3 میلی
22,800 تومان
  700 کاهش
1400/10/20
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
162
2.5 و 3 میلی
23,500 تومان
  ثابت
1400/10/19
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
163
2.5 و 3 میلی
23,500 تومان
  ثابت
1400/10/18
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
164
2.5 و 3 میلی
23,500 تومان
  ثابت
1400/10/15
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
165
2.5 و 3 میلی
23,500 تومان
  500 کاهش
1400/10/14
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
166
2.5 و 3 میلی
24,000 تومان
  نامشخص
1400/10/13
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
167
2.5 و 3 میلی
24,000 تومان
  نامشخص
1400/10/12
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
168
2.5 و 3 میلی
24,000 تومان
  نامشخص
1400/10/07
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
169
2.5 و 3 میلی
24,000 تومان
  نامشخص
1400/10/05
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
170
2.5 و 3 میلی
24,000 تومان
  نامشخص
1400/10/04
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
171
2.5 و 3 میلی
24,000 تومان
  نامشخص
1400/10/02
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
172
2.5 و 3 میلی
24,000 تومان
  نامشخص
1400/10/01
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
173
2.5 و 3 میلی
24,000 تومان
  نامشخص
1400/09/30
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
174
2.5 و 3 میلی
24,000 تومان
  نامشخص
1400/09/29
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
175
2.5 و 3 میلی
24,000 تومان
  نامشخص
1400/09/28
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
176
2.5 و 3 میلی
24,000 تومان
  نامشخص
1400/09/27
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
177
2.5 و 3 میلی
24,000 تومان
  نامشخص
1400/09/25
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
178
2.5 و 3 میلی
24,000 تومان
  نامشخص
1400/09/24
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
179
2.5 و 3 میلی
24,000 تومان
  نامشخص
1400/09/23
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
180
2.5 و 3 میلی
24,000 تومان
  نامشخص
1400/09/22
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
181
2.5 و 3 میلی
24,000 تومان
  نامشخص
1400/09/21
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
182
2.5 و 3 میلی
24,000 تومان
  نامشخص
1400/09/18
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
183
2.5 و 3 میلی
24,000 تومان
  نامشخص
1400/09/17
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
184
2.5 و 3 میلی
24,000 تومان
  نامشخص
1400/09/16
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
185
2.5 و 3 میلی
24,000 تومان
  نامشخص
1400/09/15
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
186
2.5 و 3 میلی
24,000 تومان
  نامشخص
1400/09/14
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
187
2.5 و 3 میلی
24,000 تومان
  نامشخص
1400/09/13
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
188
2.5 و 3 میلی
24,000 تومان
  نامشخص
1400/09/11
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
189
2.5 و 3 میلی
24,000 تومان
  نامشخص
1400/09/10
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
190
2.5 و 3 میلی
24,000 تومان
  نامشخص
1400/09/09
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
191
2.5 و 3 میلی
24,000 تومان
  نامشخص
1400/09/08
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
192
2.5 و 3 میلی
24,000 تومان
  نامشخص
1400/09/07
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
193
2.5 و 3 میلی
24,000 تومان
  نامشخص
1400/09/06
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
194
2.5 و 3 میلی
24,000 تومان
  نامشخص
1400/09/04
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
195
2.5 و 3 میلی
24,000 تومان
  نامشخص
1400/09/03
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
196
2.5 و 3 میلی
24,000 تومان
  نامشخص
1400/09/02
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
197
2.5 و 3 میلی
24,000 تومان
  نامشخص
1400/09/01
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
198
2.5 و 3 میلی
24,000 تومان
  نامشخص
1400/08/30
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
199
2.5 و 3 میلی
24,000 تومان
  نامشخص
1400/08/29
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
200
2.5 و 3 میلی
24,000 تومان
  نامشخص
1400/08/27
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
201
2.5 و 3 میلی
24,000 تومان
  نامشخص
1400/08/26
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
202
2.5 و 3 میلی
24,000 تومان
  نامشخص
1400/08/25
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
203
2.5 و 3 میلی
24,000 تومان
  نامشخص
1400/08/24
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
204
2.5 و 3 میلی
24,000 تومان
  نامشخص
1400/08/23
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
205
2.5 و 3 میلی
24,000 تومان
  نامشخص
1400/08/22
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
206
2.5 و 3 میلی
24,000 تومان
  ثابت
1400/08/19
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
207
2.5 و 3 میلی
24,000 تومان
  400 کاهش
1400/08/18
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
208
2.5 و 3 میلی
24,400 تومان
  ثابت
1400/08/17
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
209
2.5 و 3 میلی
24,400 تومان
  ثابت
1400/08/16
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
210
2.5 و 3 میلی
24,400 تومان
  300 کاهش
1400/08/15
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
211
2.5 و 3 میلی
24,700 تومان
  کاهش
1400/08/13
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
212
2.5 و 3 میلی
24,700 تومان
  200 افزایش
1400/08/12
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
213
2.5 و 3 میلی
24,500 تومان
  ثابت
1400/08/11
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
214
2.5 و 3 میلی
24,500 تومان
  ثابت
1400/08/10
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
215
2.5 و 3 میلی
24,500 تومان
  ثابت
1400/08/09
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
216
2.5 و 3 میلی
24,500 تومان
  ثابت
1400/08/08
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
217
2.5 و 3 میلی
24,500 تومان
  500 کاهش
1400/08/06
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
218
2.5 و 3 میلی
25,000 تومان
  ثابت
1400/08/05
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
219
2.5 و 3 میلی
25,000 تومان
  300 افزایش
1400/08/04
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
220
2.5 و 3 میلی
24,700 تومان
  ثابت
1400/08/03
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
221
2.5 و 3 میلی
24,700 تومان
  ثابت
1400/08/01
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
222
2.5 و 3 میلی
24,700 تومان
  ثابت
1400/07/29
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
223
2.5 و 3 میلی
24,700 تومان
  ثابت
1400/07/28
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
224
2.5 و 3 میلی
24,700 تومان
  ثابت
1400/07/27
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
225
2.5 و 3 میلی
24,700 تومان
  ثابت
1400/07/26
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
226
2.5 و 3 میلی
24,700 تومان
  800 افزایش
1400/07/25
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
227
2.5 و 3 میلی
23,900 تومان
  600 کاهش
1400/07/24
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
228
2.5 و 3 میلی
24,500 تومان
  ثابت
1400/07/21
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
229
2.5 و 3 میلی
24,500 تومان
  ثابت
1400/07/20
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
230
2.5 و 3 میلی
24,500 تومان
  ثابت
1400/07/19
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
231
2.5 و 3 میلی
24,500 تومان
  ثابت
1400/07/18
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
232
2.5 و 3 میلی
24,500 تومان
  200 کاهش
1400/07/17
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
233
2.5 و 3 میلی
24,700 تومان
  ثابت
1400/07/12
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
234
2.5 و 3 میلی
24,700 تومان
  300 کاهش
1400/07/11
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
235
2.5 و 3 میلی
25,000 تومان
  ثابت
1400/07/10
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
236
2.5 و 3 میلی
25,000 تومان
  1000 افزایش
1400/07/08
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
237
2.5 و 3 میلی
24,000 تومان
  300 افزایش
1400/07/07
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
238
2.5 و 3 میلی
23,700 تومان
  ثابت
1400/07/06
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
239
2.5 و 3 میلی
23,700 تومان
  400 افزایش
1400/07/04
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
240
2.5 و 3 میلی
23,300 تومان
  ثابت
1400/07/03
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
241
2.5 و 3 میلی
23,300 تومان
  ثابت
1400/07/01
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
242
سایز 2.5 و 3 میلی
23,300 تومان
  ثابت
1400/06/31
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
243
سایز 2.5 و 3 میلی
23,300 تومان
  300 افزایش
1400/06/30
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
244
سایز 2.5 و 3 میلی
23,000 تومان
  1000 کاهش
1400/06/29
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
245
سایز 2.5 و 3 میلی
24,000 تومان
  ثابت
1400/06/27
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
246
سایز 2.5 و 3 میلی
24,000 تومان
  ثابت
1400/06/25
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
247
سایز 2.5 و 3 میلی
25,500 تومان
  ثابت
1400/06/22
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
248
سایز 2.5 و 3 میلی
25,500 تومان
  ثابت
1400/06/21
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
249
ستونی 2.5 و 3 میلی
25,500 تومان
  800 کاهش
1400/06/20
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
250
2.5 و 3 میلی
26,000 تومان
  ثابت
1400/05/23
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
251
2.5 و 3 میلی
26,000 تومان
  ثابت
1400/05/18
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
252
2.5 و 3 میلی
26,000 تومان
  ثابت
1400/05/16
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
253
2.5 و 3 میلی
26,000 تومان
  300 کاهش
1400/05/13
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
254
2.5 و 3 میلی
26,300 تومان
  800 افزایش
1400/05/12
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
255
2.5 و 3 میلی
25,500 تومان
  ثابت
1400/05/11
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
256
2.5 و 3 میلی
25,500 تومان
  1300 افزایش
1400/05/10
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
257
2.5 و 3 میلی
24,200 تومان
  200 افزایش
1400/05/09
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
258
2.5 و 3 میلی
24,000 تومان
  500 افزایش
1400/05/06
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
259
2.5 و 3 میلی
23,500 تومان
  ثابت
1400/05/04
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
260
2.5 و 3 میلی
23,500 تومان
  500 افزایش
1400/05/03
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
261
2.5 و 3 میلی
23,000 تومان
  ثابت
1400/05/02
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
262
2.5 و 3 میلی
23,000 تومان
  ثابت
1400/04/29
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
263
2.5 و 3 میلی
23,000 تومان
  ثابت
1400/04/28
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
264
2.5 و 3 میلی
23,000 تومان
  ثابت
1400/04/27
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
265
2.5 و 3 میلی
23,000 تومان
  ثابت
1400/04/26
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
266
2.5 و 3 میلی
23,000 تومان
  ثابت
1400/04/22
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
267
2.5 و 3 میلی
23,000 تومان
  ثابت
1400/04/21
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
6 1
تماس از طریق واتساپ و تلگرام