تلفن تماس:  04135595050
آرشیو قیمت : ��������������
1401/05/19

نوسان   �������������� در یک نگاه

انتخاب بازه زمانی

ردیف
مشخصات محصول
قیمت(تومان)
وضعیت نوسان
تاریخ به روزرسانی
تولید کننده
1
سایز 18
17,600 تومان
  200 افزایش
1401/05/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
2
سایز 18
17,400 تومان
  ثابت
1401/05/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
3
سایز 18
17,400 تومان
  ثابت
1401/05/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
4
سایز 18
17,400 تومان
  ثابت
1401/05/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
5
سایز 18
17,400 تومان
  ثابت
1401/05/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
6
سایز 18
17,400 تومان
  ثابت
1401/05/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
7
سایز 18
17,400 تومان
  500 کاهش
1401/05/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
8
سایز 18
17,900 تومان
  ثابت
1401/05/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
9
سایز 18
17,900 تومان
  ثابت
1401/05/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
10
سایز 18
17,900 تومان
  ثابت
1401/05/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
11
سایز 18
17,900 تومان
  ثابت
1401/05/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
12
سایز 18
17,900 تومان
  ثابت
1401/05/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
13
سایز 18
17,900 تومان
  1300 کاهش
1401/05/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
14
سایز 18
19,200 تومان
  ثابت
1401/04/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
15
سایز 18
19,200 تومان
  ثابت
1401/04/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
16
سایز 18
19,200 تومان
  ثابت
1401/04/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
17
سایز 18
19,200 تومان
  ثابت
1401/04/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
18
سایز 18
19,200 تومان
  ثابت
1401/04/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
19
سایز 18
19,200 تومان
  ثابت
1401/04/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
20
سایز 18
19,200 تومان
  ثابت
1401/04/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
21
سایز 18
19,200 تومان
  ثابت
1401/04/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
22
سایز 18
19,200 تومان
  ثابت
1401/04/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
23
سایز 18
19,200 تومان
  ثابت
1401/04/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
24
سایز 18
19,200 تومان
  ثابت
1401/04/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
25
سایز 18
19,200 تومان
  ثابت
1401/04/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
26
سایز 18
19,200 تومان
  ثابت
1401/04/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
27
سایز 18
19,200 تومان
  700 کاهش
1401/04/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
28
سایز 18
19,900 تومان
  ثابت
1401/04/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
29
سایز 18
19,900 تومان
  ثابت
1401/04/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
30
سایز 18
19,900 تومان
  ثابت
1401/04/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
31
سایز 18
19,900 تومان
  ثابت
1401/04/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
32
سایز 18
19,900 تومان
  ثابت
1401/04/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
33
سایز 18
19,900 تومان
  ثابت
1401/04/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
34
سایز 18
19,900 تومان
  ثابت
1401/04/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
35
سایز 18
19,900 تومان
  ثابت
1401/04/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
36
سایز 18
19,900 تومان
  500 کاهش
1401/04/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
37
سایز 18
20,400 تومان
  ثابت
1401/03/31
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
38
سایز 18
20,400 تومان
  ثابت
1401/03/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
39
سایز 18
20,400 تومان
  ثابت
1401/03/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
40
سایز 18
20,400 تومان
  ثابت
1401/03/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
41
سایز 18
20,400 تومان
  ثابت
1401/03/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
42
سایز 18
20,400 تومان
  ثابت
1401/03/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
43
سایز 18
20,400 تومان
  ثابت
1401/03/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
44
سایز 18
20,400 تومان
  100 افزایش
1401/03/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
45
سایز 18
20,300 تومان
  300 افزایش
1401/03/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
46
سایز 18
20,000 تومان
  200 افزایش
1401/03/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
47
سایز 18
19,800 تومان
  ثابت
1401/03/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
48
سایز 18
19,800 تومان
  ثابت
1401/03/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
49
سایز 18
19,800 تومان
  ثابت
1401/03/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
50
سایز 18
19,800 تومان
  ثابت
1401/03/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
51
سایز 18
19,800 تومان
  ثابت
1401/03/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
52
سایز 18
19,800 تومان
  ثابت
1401/03/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
53
سایز 18
19,800 تومان
  ثابت
1401/03/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
54
سایز 18
19,800 تومان
  ثابت
1401/03/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
55
سایز 18
19,800 تومان
  ثابت
1401/03/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
56
سایز 18
19,800 تومان
  ثابت
1401/03/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
57
سایز 18
19,800 تومان
  ثابت
1401/03/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
58
سایز 18
19,800 تومان
  1600 کاهش
1401/03/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
59
سایز 18
21,400 تومان
  ثابت
1401/03/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
60
سایز 18
21,400 تومان
  ثابت
1401/02/31
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
61
سایز 18
21,400 تومان
  ثابت
1401/02/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
62
سایز 18
21,400 تومان
  ثابت
1401/02/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
63
سایز 18
21,400 تومان
  ثابت
1401/02/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
64
سایز 18
21,400 تومان
  ثابت
1401/02/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
65
سایز 18
21,400 تومان
  ثابت
1401/02/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
66
سایز 18
21,400 تومان
  ثابت
1401/02/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
67
سایز 18
0 تومان
  نامشخص
1401/02/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
68
سایز 18
21,100 تومان
  ثابت
1401/02/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
69
سایز 18
21,100 تومان
  100 افزایش
1401/02/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
70
سایز 18
21,000 تومان
  ثابت
1401/02/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
71
سایز 18
21,000 تومان
  ثابت
1401/02/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
72
سایز 18
21,000 تومان
  100 کاهش
1401/02/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
73
سایز 18
21,100 تومان
  200 کاهش
1401/02/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
74
سایز 18
21,300 تومان
  ثابت
1401/02/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
75
سایز 18
21,300 تومان
  ثابت
1401/02/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
76
سایز 18
21,300 تومان
  ثابت
1401/02/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
77
سایز 18
21,300 تومان
  200 کاهش
1401/02/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
78
سایز 18
21,500 تومان
  ثابت
1401/02/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
79
سایز 18
21,500 تومان
  ثابت
1401/02/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
80
سایز 18
21,500 تومان
  300 کاهش
1401/02/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
81
سایز 18
21,800 تومان
  ثابت
1401/02/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
82
سایز 18
21,800 تومان
  200 کاهش
1401/01/31
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
83
سایز 18
22,000 تومان
  ثابت
1401/01/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
84
سایز 18
22,000 تومان
  ثابت
1401/01/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
85
سایز 18
22,000 تومان
  300 کاهش
1401/01/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
86
سایز 18
22,300 تومان
  ثابت
1401/01/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
87
سایز 18
22,300 تومان
  ثابت
1401/01/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
88
سایز 18
22,300 تومان
  ثابت
1401/01/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
89
سایز 18
22,300 تومان
  ثابت
1401/01/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
90
سایز 18
22,300 تومان
  ثابت
1401/01/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
91
سایز 18
22,300 تومان
  ثابت
1401/01/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
92
سایز 18
22,300 تومان
  ثابت
1401/01/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
93
سایز 18
22,300 تومان
  ثابت
1401/01/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
94
سایز 18
22,300 تومان
  ثابت
1401/01/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
95
سایز 18
22,300 تومان
  ثابت
1401/01/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
96
سایز 18
22,300 تومان
  ثابت
1401/01/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
97
سایز 18
22,300 تومان
  100 افزایش
1401/01/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
98
سایز 18
22,200 تومان
  ثابت
1401/01/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
99
سایز 18
22,200 تومان
  50 افزایش
1401/01/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
100
سایز 18
22,150 تومان
  150 افزایش
1401/01/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
101
سایز 18
22,000 تومان
  ثابت
1401/01/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
102
سایز 18
0 تومان
  نامشخص
1401/01/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
103
سایز 18
0 تومان
  نامشخص
1401/01/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
104
سایز 18
0 تومان
  نامشخص
1400/12/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
105
سایز 18
0 تومان
  نامشخص
1400/12/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
106
سایز 18
0 تومان
  نامشخص
1400/12/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
107
سایز 18
0 تومان
  نامشخص
1400/12/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
108
سایز 18
0 تومان
  نامشخص
1400/12/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
109
سایز 18
0 تومان
  نامشخص
1400/12/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
110
سایز 18
0 تومان
  نامشخص
1400/12/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
111
سایز 18
0 تومان
  نامشخص
1400/12/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
112
سایز 18
0 تومان
  نامشخص
1400/12/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
113
سایز 18
0 تومان
  نامشخص
1400/12/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
114
سایز 18
0 تومان
  نامشخص
1400/12/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
115
سایز 18
0 تومان
  نامشخص
1400/12/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
116
سایز 18
0 تومان
  انتخاب وضعیت
1400/12/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
117
سایز 18
20,100 تومان
  ثابت
1400/12/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
118
سایز 18
20,100 تومان
  ثابت
1400/12/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
119
سایز 18
20,100 تومان
  ثابت
1400/12/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
120
سایز 18
20,100 تومان
  ثابت
1400/12/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
121
سایز 18
20,100 تومان
  ثابت
1400/12/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
122
سایز 18
20,100 تومان
  ثابت
1400/12/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
123
سایز 18
20,100 تومان
  ثابت
1400/12/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
124
سایز 18
20,100 تومان
  ثابت
1400/12/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
125
سایز 18
20,100 تومان
  ثابت
1400/12/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
126
سایز 18
20,100 تومان
  ثابت
1400/11/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
127
سایز 18
20,100 تومان
  ثابت
1400/11/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
128
سایز 18
20,100 تومان
  ثابت
1400/11/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
129
سایز 18
20,100 تومان
  ثابت
1400/11/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
130
سایز 18
20,100 تومان
  ثابت
1400/11/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
131
سایز 18
20,100 تومان
  ثابت
1400/11/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
132
سایز 18
20,100 تومان
  ثابت
1400/11/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
133
سایز 18
20,100 تومان
  ثابت
1400/11/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
134
سایز 18
20,100 تومان
  ثابت
1400/11/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
135
سایز 18
20,100 تومان
  ثابت
1400/11/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
136
سایز 18
20,100 تومان
  ثابت
1400/11/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
137
سایز 18
20,100 تومان
  ثابت
1400/11/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
138
سایز 18
20,100 تومان
  ثابت
1400/11/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
139
سایز 18
20,100 تومان
  ثابت
1400/11/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
140
سایز 18
20,100 تومان
  ثابت
1400/11/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
141
سایز 18
20,100 تومان
  ثابت
1400/11/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
142
سایز 18
20,100 تومان
  ثابت
1400/11/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
143
سایز 18
20,100 تومان
  ثابت
1400/11/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
144
سایز 18
20,100 تومان
  ثابت
1400/11/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
145
سایز 18
20,100 تومان
  50 افزایش
1400/11/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
146
سایز 18
20,050 تومان
  ثابت
1400/11/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
147
سایز 18
20,050 تومان
  ثابت
1400/11/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
148
سایز 18
20,050 تومان
  50 افزایش
1400/11/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
149
سایز 18
20,000 تومان
  ثابت
1400/11/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
150
سایز 18
20,000 تومان
  100 کاهش
1400/11/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
151
سایز 18
20,100 تومان
  نامشخص
1400/10/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
152
سایز 18
20,100 تومان
  نامشخص
1400/10/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
153
سایز 18
20,100 تومان
  نامشخص
1400/10/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
154
سایز 18
20,100 تومان
  نامشخص
1400/10/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
155
سایز 18
20,100 تومان
  نامشخص
1400/10/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
156
سایز 18
20,100 تومان
  نامشخص
1400/10/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
157
سایز 18
20,100 تومان
  نامشخص
1400/10/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
158
سایز 18
20,100 تومان
  نامشخص
1400/10/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
159
سایز 18
20,100 تومان
  نامشخص
1400/10/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
160
سایز 18
20,100 تومان
  نامشخص
1400/10/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
161
سایز 18
20,100 تومان
  نامشخص
1400/10/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
162
سایز 18
20,100 تومان
  نامشخص
1400/10/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
163
سایز 18
20,100 تومان
  نامشخص
1400/10/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
164
سایز 18
20,100 تومان
  نامشخص
1400/10/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
165
سایز 18
20,100 تومان
  نامشخص
1400/10/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
166
سایز 18
20,100 تومان
  نامشخص
1400/10/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
167
سایز 18
20,100 تومان
  نامشخص
1400/10/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
168
سایز 18
20,100 تومان
  نامشخص
1400/10/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
169
سایز 18
20,100 تومان
  نامشخص
1400/10/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
170
سایز 18
20,100 تومان
  نامشخص
1400/10/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
171
سایز 18
20,100 تومان
  نامشخص
1400/09/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
172
سایز 18
20,100 تومان
  نامشخص
1400/09/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
173
سایز 18
20,100 تومان
  نامشخص
1400/09/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
174
سایز 18
20,100 تومان
  نامشخص
1400/09/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
175
سایز 18
20,100 تومان
  نامشخص
1400/09/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
176
سایز 18
20,100 تومان
  نامشخص
1400/09/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
177
سایز 18
20,100 تومان
  نامشخص
1400/09/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
178
سایز 18
20,100 تومان
  نامشخص
1400/09/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
179
سایز 18
20,100 تومان
  نامشخص
1400/09/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
180
سایز 18
20,100 تومان
  نامشخص
1400/09/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
181
سایز 18
20,100 تومان
  نامشخص
1400/09/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
182
سایز 18
20,100 تومان
  نامشخص
1400/09/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
183
سایز 18
20,100 تومان
  ثابت
1400/09/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
184
سایز 18
20,100 تومان
  ثابت
1400/09/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
185
سایز 18
20,100 تومان
  200 افزایش
1400/09/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
186
سایز 18
19,900 تومان
  100 کاهش
1400/09/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
187
سایز 18
20,000 تومان
  ثابت
1400/09/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
188
سایز 18
20,000 تومان
  ثابت
1400/09/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
189
سایز 18
20,000 تومان
  ثابت
1400/09/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
190
سایز 18
20,000 تومان
  ثابت
1400/09/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
191
سایز 18
20,000 تومان
  ثابت
1400/09/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
192
سایز 18
20,000 تومان
  ثابت
1400/09/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
193
سایز 18
20,000 تومان
  ثابت
1400/09/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
194
سایز 18
20,000 تومان
  ثابت
1400/09/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
195
سایز 18
20,000 تومان
  ثابت
1400/09/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
196
سایز 18
20,000 تومان
  ثابت
1400/08/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
197
سایز 18
20,000 تومان
  100 کاهش
1400/08/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
198
سایز 18
20,100 تومان
  ثابت
1400/08/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
199
سایز 18
20,100 تومان
  ثابت
1400/08/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
200
سایز 18
20,100 تومان
  ثابت
1400/08/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
201
سایز 18
20,100 تومان
  ثابت
1400/08/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
202
سایز 18
20,100 تومان
  ثابت
1400/08/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
203
سایز 18
20,100 تومان
  ثابت
1400/08/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
204
سایز 18
20,100 تومان
  ثابت
1400/08/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
205
سایز 18
20,100 تومان
  ثابت
1400/08/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
206
سایز 18
20,100 تومان
  100 افزایش
1400/08/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
207
سایز 18
20,000 تومان
  ثابت
1400/08/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
208
سایز 18
20,000 تومان
  2200 افزایش
1400/08/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
209
سایز 18
17,800 تومان
  نامشخص
1400/08/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
210
سایز 18
17,800 تومان
  نامشخص
1400/08/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
211
سایز 18
17,800 تومان
  نامشخص
1400/08/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
212
سایز 18
17,800 تومان
  نامشخص
1400/08/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
213
سایز 18
17,800 تومان
  نامشخص
1400/08/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
214
سایز 18
17,800 تومان
  نامشخص
1400/08/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
215
سایز 18
17,800 تومان
  نامشخص
1400/08/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
216
سایز 18
17,800 تومان
  نامشخص
1400/08/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
217
سایز 18
17,800 تومان
  نامشخص
1400/08/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
218
سایز 18
17,800 تومان
  نامشخص
1400/08/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
219
سایز 18
17,800 تومان
  نامشخص
1400/08/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
220
سایز 18
17,800 تومان
  نامشخص
1400/07/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
221
سایز 18
17,800 تومان
  نامشخص
1400/07/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
222
سایز 18
17,800 تومان
  نامشخص
1400/07/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
223
سایز 18
17,800 تومان
  نامشخص
1400/07/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
224
سایز 18
17,800 تومان
  نامشخص
1400/07/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
225
سایز 18
17,800 تومان
  نامشخص
1400/07/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
226
سایز 18
17,800 تومان
  ثابت
1400/07/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
227
سایز 18
0 تومان
  نامشخص
1400/07/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
228
سایز 18
0 تومان
  نامشخص
1400/07/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
229
سایز 18
0 تومان
  نامشخص
1400/07/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
54 3
تماس از طریق واتساپ و تلگرام