تلفن تماس:  04135595050
آرشیو قیمت : ��������������
1402/07/02

نوسان   �������������� در یک نگاه

انتخاب بازه زمانی

ردیف
مشخصات محصول
قیمت(تومان)
وضعیت نوسان
تاریخ به روزرسانی
تولید کننده
1
سایز 16
26,000 تومان
  ثابت
1402/07/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
2
سایز 16
26,000 تومان
  ثابت
1402/06/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
3
سایز 16
26,000 تومان
  ثابت
1402/06/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
4
سایز 16
26,000 تومان
  ثابت
1402/06/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
5
سایز 16
26,000 تومان
  ثابت
1402/06/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
6
سایز 16
26,000 تومان
  ثابت
1402/06/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
7
سایز 16
26,000 تومان
  ثابت
1402/06/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
8
سایز 16
26,000 تومان
  ثابت
1402/06/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
9
سایز 16
26,000 تومان
  ثابت
1402/06/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
10
سایز 16
26,000 تومان
  ثابت
1402/06/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
11
سایز 16
26,000 تومان
  ثابت
1402/06/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
12
سایز 16
26,000 تومان
  ثابت
1402/06/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
13
سایز 16
26,000 تومان
  ثابت
1402/06/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
14
سایز 16
0 تومان
  نامشخص
1402/06/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
15
سایز 16
0 تومان
  نامشخص
1402/06/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
16
سایز 16
26,000 تومان
  ثابت
1402/06/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
17
سایز 16
26,000 تومان
  ثابت
1402/06/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
18
سایز 16
26,000 تومان
  ثابت
1402/06/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
19
سایز 16
26,000 تومان
  ثابت
1402/06/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
20
سایز 16
0 تومان
  نامشخص
1402/06/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
21
سایز 16
0 تومان
  نامشخص
1402/06/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
22
سایز 16
0 تومان
  نامشخص
1402/06/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
23
سایز 16
0 تومان
  نامشخص
1402/06/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
24
سایز 16
0 تومان
  نامشخص
1402/06/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
25
سایز 16
0 تومان
  نامشخص
1402/05/31
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
26
سایز 16
0 تومان
  نامشخص
1402/05/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
27
سایز 16
0 تومان
  نامشخص
1402/05/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
28
سایز 16
0 تومان
  نامشخص
1402/05/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
29
سایز 16
0 تومان
  نامشخص
1402/05/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
30
سایز 16
0 تومان
  نامشخص
1402/05/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
31
سایز 16
0 تومان
  نامشخص
1402/05/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
32
سایز 16
0 تومان
  نامشخص
1402/05/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
33
سایز 16
0 تومان
  نامشخص
1402/05/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
34
سایز 16
0 تومان
  نامشخص
1402/05/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
35
سایز 16
0 تومان
  نامشخص
1402/05/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
36
سایز 16
0 تومان
  نامشخص
1402/05/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
37
سایز 16
0 تومان
  نامشخص
1402/05/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
38
سایز 16
25,500 تومان
  ثابت
1402/05/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
39
سایز 16
25,500 تومان
  ثابت
1402/05/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
40
سایز 16
25,500 تومان
  ثابت
1402/05/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
41
سایز 16
25,500 تومان
  ثابت
1402/05/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
42
سایز 16
25,500 تومان
  ثابت
1402/05/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
43
سایز 16
25,500 تومان
  500 کاهش
1402/05/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
44
سایز 16
26,000 تومان
  ثابت
1402/05/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
45
سایز 16
26,000 تومان
  ثابت
1402/05/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
46
سایز 16
26,000 تومان
  ثابت
1402/05/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
47
سایز 16
26,000 تومان
  ثابت
1402/05/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
48
سایز 16
26,000 تومان
  200 کاهش
1402/05/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
49
سایز 16
26,200 تومان
  ثابت
1402/04/31
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
50
سایز 16
26,200 تومان
  ثابت
1402/04/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
51
سایز 16
26,200 تومان
  ثابت
1402/04/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
52
سایز 16
26,200 تومان
  ثابت
1402/04/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
53
سایز 16
26,200 تومان
  ثابت
1402/04/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
54
سایز 16
26,200 تومان
  300 کاهش
1402/04/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
55
سایز 16
26,500 تومان
  ثابت
1402/04/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
56
سایز 16
26,500 تومان
  ثابت
1402/04/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
57
سایز 16
26,500 تومان
  ثابت
1402/04/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
58
سایز 16
26,500 تومان
  300 کاهش
1402/04/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
59
سایز 16
26,800 تومان
  ثابت
1402/04/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
60
سایز 16
26,800 تومان
  ثابت
1402/04/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
61
53
26,800 تومان
  400 کاهش
1402/04/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
62
سایز 16
27,200 تومان
  ثابت
1402/04/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
63
سایز 16
27,200 تومان
  ثابت
1402/04/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
64
سایز 16
27,200 تومان
  ثابت
1402/04/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
65
سایز 16
27,200 تومان
  ثابت
1402/04/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
66
سایز 16
27,200 تومان
  ثابت
1402/04/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
67
سایز 16
27,200 تومان
  ثابت
1402/04/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
68
سایز 16
27,200 تومان
  100 کاهش
1402/04/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
69
سایز 16
27,300 تومان
  ثابت
1402/04/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
70
سایز 16
27,300 تومان
  100 افزایش
1402/04/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
71
سایز 16
27,200 تومان
  ثابت
1402/04/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
72
سایز 16
27,200 تومان
  ثابت
1402/04/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
73
سایز 16
27,200 تومان
  400 کاهش
1402/03/31
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
74
سایز 16
27,600 تومان
  ثابت
1402/03/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
75
سایز 16
27,600 تومان
  ثابت
1402/03/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
76
سایز 16
27,600 تومان
  ثابت
1402/03/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
77
سایز 16
27,600 تومان
  300 کاهش
1402/03/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
78
سایز 16
27,900 تومان
  ثابت
1402/03/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
79
سایز 16
27,900 تومان
  ثابت
1402/03/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
80
سایز 16
27,900 تومان
  300 کاهش
1402/03/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
81
سایز 16
28,200 تومان
  ثابت
1402/03/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
82
سایز 16
28,200 تومان
  ثابت
1402/03/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
83
سایز 16
28,200 تومان
  ثابت
1402/03/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
84
سایز 16
28,200 تومان
  ثابت
1402/03/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
85
سایز 16
28,200 تومان
  100 افزایش
1402/03/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
86
سایز 16
28,100 تومان
  ثابت
1402/03/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
87
سایز 16
28,100 تومان
  ثابت
1402/03/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
88
سایز 16
28,100 تومان
  ثابت
1402/03/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
89
سایز 16
28,100 تومان
  ثابت
1402/03/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
90
سایز 16
28,100 تومان
  ثابت
1402/03/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
91
سایز 16
0 تومان
  نامشخص
1402/03/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
92
سایز 16
0 تومان
  نامشخص
1402/03/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
93
سایز 16
0 تومان
  نامشخص
1402/03/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
94
سایز 16
0 تومان
  نامشخص
1402/03/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
95
سایز 16
0 تومان
  نامشخص
1402/03/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
96
سایز 16
0 تومان
  نامشخص
1402/03/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
97
سایز 16
0 تومان
  نامشخص
1402/03/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
98
سایز 16
28,000 تومان
  ثابت
1402/02/31
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
99
سایز 16
0 تومان
  نامشخص
1402/02/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
100
سایز 16
0 تومان
  نامشخص
1402/02/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
101
سایز 16
28,500 تومان
  ثابت
1402/02/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
102
سایز 16
0 تومان
  نامشخص
1402/02/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
103
سایز 16
29,000 تومان
  ثابت
1402/02/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
104
سایز 16
29,000 تومان
  ثابت
1402/02/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
105
سایز 16
29,000 تومان
  500 کاهش
1402/02/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
106
سایز 16
29,500 تومان
  ثابت
1402/02/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
107
سایز 16
29,500 تومان
  200 کاهش
1402/02/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
108
سایز 16
29,700 تومان
  300 کاهش
1402/02/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
109
سایز 16
30,000 تومان
  ثابت
1402/02/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
110
سایز 16
30,000 تومان
  ثابت
1402/02/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
111
سایز 16
30,000 تومان
  700 افزایش
1402/02/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
112
سایز 16
29,300 تومان
  ثابت
1402/02/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
113
سایز 16
29,300 تومان
  300 افزایش
1402/02/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
114
سایز 16
29,000 تومان
  500 کاهش
1402/02/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
115
سایز 16
29,500 تومان
  ثابت
1402/02/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
116
سایز 16
29,500 تومان
  ثابت
1402/02/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
117
سایز 16
29,500 تومان
  1000 افزایش
1402/02/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
118
سایز 16
28,500 تومان
  1000 افزایش
1402/02/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
119
سایز 16
27,500 تومان
  900 افزایش
1402/01/31
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
120
سایز 16
26,600 تومان
  500 افزایش
1402/01/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
121
سایز 16
26,100 تومان
  ثابت
1402/01/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
122
سایز 16
26,100 تومان
  100 افزایش
1402/01/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
123
سایز 16
26,000 تومان
  ثابت
1402/01/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
124
سایز 16
26,000 تومان
  800 کاهش
1402/01/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
125
سایز 16
26,800 تومان
  ثابت
1402/01/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
126
سایز 16
26,800 تومان
  ثابت
1402/01/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
127
سایز 16
26,800 تومان
  500 کاهش
1402/01/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
128
سایز 16
27,300 تومان
  ثابت
1402/01/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
129
سایز 16
27,300 تومان
  500 کاهش
1402/01/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
130
سایز 16
27,800 تومان
  ثابت
1402/01/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
131
سایز 16
27,800 تومان
  200 کاهش
1402/01/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
132
سایز 16
28,000 تومان
  ثابت
1402/01/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
133
سایز 16
28,000 تومان
  ثابت
1402/01/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
134
سایز 16
29,000 تومان
  ثابت
1401/12/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
135
سایز 16
29,000 تومان
  ثابت
1401/12/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
136
سایز 16
29,000 تومان
  ثابت
1401/12/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
137
سایز 16
29,000 تومان
  ثابت
1401/12/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
138
سایز 16
29,000 تومان
  ثابت
1401/12/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
139
سایز 16
29,000 تومان
  ثابت
1401/12/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
140
سایز 16
29,000 تومان
  ثابت
1401/12/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
141
سایز 16
29,000 تومان
  ثابت
1401/12/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
142
سایز 16
29,000 تومان
  ثابت
1401/12/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
143
سایز 16
29,000 تومان
  ثابت
1401/12/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
144
سایز 16
29,000 تومان
  4000 کاهش
1401/12/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
145
سایز 16
33,000 تومان
  ثابت
1401/12/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
146
سایز 16
33,000 تومان
  ثابت
1401/12/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
147
سایز 16
33,000 تومان
  ثابت
1401/12/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
148
سایز 16
33,000 تومان
  ثابت
1401/12/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
149
سایز 16
33,000 تومان
  1500 افزایش
1401/12/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
150
سایز 16
31,500 تومان
  2000 افزایش
1401/12/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
151
سایز 16
29,500 تومان
  ثابت
1401/12/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
152
سایز 16
29,500 تومان
  500 افزایش
1401/12/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
153
سایز 16
29,000 تومان
  ثابت
1401/12/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
154
سایز 16
29,000 تومان
  ثابت
1401/12/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
155
سایز 16
25,500 تومان
  ثابت
1401/11/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
156
سایز 16
25,500 تومان
  1500 افزایش
1401/11/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
157
سایز 16
24,000 تومان
  ثابت
1401/11/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
158
سایز 16
24,000 تومان
  600 افزایش
1401/11/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
159
سایز 16
23,400 تومان
  ثابت
1401/11/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
160
سایز 16
23,400 تومان
  ثابت
1401/11/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
161
سایز 16
23,400 تومان
  ثابت
1401/11/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
162
سایز 16
23,400 تومان
  200 افزایش
1401/11/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
163
سایز 16
23,200 تومان
  ثابت
1401/11/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
164
سایز 16
23,200 تومان
  200 افزایش
1401/11/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
165
سایز 16
23,000 تومان
  ثابت
1401/11/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
166
سایز 16
23,000 تومان
  ثابت
1401/11/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
167
سایز 16
23,000 تومان
  ثابت
1401/11/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
168
سایز 16
23,000 تومان
  ثابت
1401/11/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
169
سایز 16
23,000 تومان
  ثابت
1401/11/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
170
سایز 16
23,000 تومان
  ثابت
1401/11/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
171
سایز 16
23,000 تومان
  ثابت
1401/11/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
172
سایز 16
23,000 تومان
  ثابت
1401/11/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
173
سایز 16
23,000 تومان
  400 افزایش
1401/11/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
174
سایز 16
22,600 تومان
  200 افزایش
1401/11/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
175
سایز 16
22,400 تومان
  ثابت
1401/10/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
176
سایز 16
22,400 تومان
  100 کاهش
1401/10/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
177
سایز 16
22,500 تومان
  ثابت
1401/10/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
178
سایز 16
22,500 تومان
  ثابت
1401/10/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
179
سایز 16
22,500 تومان
  ثابت
1401/10/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
180
سایز 16
22,500 تومان
  400 افزایش
1401/10/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
181
سایز 16
22,100 تومان
  300 افزایش
1401/10/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
182
سایز 16
21,800 تومان
  ثابت
1401/10/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
183
سایز 16
21,800 تومان
  ثابت
1401/10/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
184
سایز 16
21,800 تومان
  ثابت
1401/10/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
185
سایز 16
21,800 تومان
  ثابت
1401/10/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
186
سایز 16
21,800 تومان
  500 کاهش
1401/10/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
187
سایز 16
22,300 تومان
  ثابت
1401/10/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
188
سایز 16
22,300 تومان
  ثابت
1401/10/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
189
سایز 16
22,300 تومان
  ثابت
1401/10/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
190
سایز 16
22,300 تومان
  ثابت
1401/10/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
191
سایز 16
22,300 تومان
  ثابت
1401/10/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
192
سایز 16
22,300 تومان
  ثابت
1401/10/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
193
سایز 16
0 تومان
  نامشخص
1401/10/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
194
سایز 16
0 تومان
  نامشخص
1401/10/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
195
سایز 16
0 تومان
  نامشخص
1401/09/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
196
سایز 16
0 تومان
  نامشخص
1401/09/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
197
سایز 16
0 تومان
  نامشخص
1401/09/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
198
سایز 16
0 تومان
  نامشخص
1401/09/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
199
سایز 16
0 تومان
  نامشخص
1401/09/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
200
سایز 16
0 تومان
  نامشخص
1401/09/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
201
سایز 16
0 تومان
  نامشخص
1401/09/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
202
سایز 16
0 تومان
  نامشخص
1401/09/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
203
سایز 16
18,200 تومان
  100 افزایش
1401/09/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
204
سایز 16
18,100 تومان
  200 افزایش
1401/09/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
205
سایز 16
17,900 تومان
  ثابت
1401/09/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
206
سایز 16
17,900 تومان
  ثابت
1401/09/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
207
سایز 16
17,900 تومان
  ثابت
1401/09/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
208
سایز 16
17,900 تومان
  ثابت
1401/09/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
209
سایز 16
17,900 تومان
  ثابت
1401/09/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
210
سایز 16
17,900 تومان
  ثابت
1401/09/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
211
سایز 16
17,900 تومان
  ثابت
1401/09/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
212
سایز 16
17,900 تومان
  ثابت
1401/09/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
213
سایز 16
17,900 تومان
  ثابت
1401/09/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
214
سایز 16
17,900 تومان
  ثابت
1401/09/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
215
سایز 16
17,900 تومان
  ثابت
1401/09/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
216
سایز 16
17,900 تومان
  100 کاهش
1401/09/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
217
سایز 16
18,000 تومان
  200 کاهش
1401/09/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
218
سایز 16
18,200 تومان
  ثابت
1401/09/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
219
سایز 16
18,200 تومان
  ثابت
1401/09/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
220
سایز 16
18,200 تومان
  ثابت
1401/08/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
221
سایز 16
18,200 تومان
  ثابت
1401/08/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
222
سایز 16
18,200 تومان
  ثابت
1401/08/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
223
سایز 16
18,200 تومان
  ثابت
1401/08/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
224
سایز 16
18,200 تومان
  ثابت
1401/08/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
225
سایز 16
18,200 تومان
  ثابت
1401/08/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
226
سایز 16
18,200 تومان
  ثابت
1401/08/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
227
سایز 16
18,200 تومان
  ثابت
1401/08/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
228
سایز 16
18,200 تومان
  ثابت
1401/08/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
229
سایز 16
18,200 تومان
  ثابت
1401/08/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
230
سایز 16
18,200 تومان
  ثابت
1401/08/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
231
سایز 16
18,200 تومان
  ثابت
1401/08/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
232
سایز 16
18,200 تومان
  ثابت
1401/08/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
233
سایز 16
18,200 تومان
  200 افزایش
1401/08/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
234
سایز 16
18,000 تومان
  200 افزایش
1401/08/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
235
سایز 16
17,800 تومان
  ثابت
1401/08/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
236
سایز 16
17,800 تومان
  ثابت
1401/08/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
237
سایز 16
17,800 تومان
  ثابت
1401/08/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
238
سایز 16
17,800 تومان
  ثابت
1401/08/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
239
سایز 16
17,800 تومان
  ثابت
1401/08/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
240
سایز 16
17,800 تومان
  200 افزایش
1401/08/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
241
سایز 16
17,600 تومان
  ثابت
1401/08/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
242
سایز 16
17,600 تومان
  ثابت
1401/08/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
243
سایز 16
17,600 تومان
  ثابت
1401/08/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
244
سایز 16
17,600 تومان
  ثابت
1401/08/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
245
سایز 16
17,600 تومان
  400 افزایش
1401/08/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
246
سایز 16
17,200 تومان
  ثابت
1401/07/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
247
سایز 16
17,200 تومان
  600 کاهش
1401/07/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
248
سایز 16
17,800 تومان
  ثابت
1401/07/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
249
سایز 16
17,800 تومان
  ثابت
1401/07/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
250
سایز 16
17,800 تومان
  ثابت
1401/07/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
251
سایز 16
17,800 تومان
  ثابت
1401/07/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
252
سایز 16
17,800 تومان
  ثابت
1401/07/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
253
سایز 16
0 تومان
  نامشخص
1401/07/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
254
سایز 16
0 تومان
  نامشخص
1401/07/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
255
سایز 16
0 تومان
  نامشخص
1401/07/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
256
سایز 16
0 تومان
  نامشخص
1401/07/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
257
سایز 16
0 تومان
  نامشخص
1401/07/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
258
سایز 16
0 تومان
  نامشخص
1401/07/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
259
سایز 16
0 تومان
  نامشخص
1401/07/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
260
سایز 16
0 تومان
  نامشخص
1401/07/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
261
سایز 16
0 تومان
  نامشخص
1401/07/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
262
سایز 16
0 تومان
  نامشخص
1401/07/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
263
سایز 16
0 تومان
  نامشخص
1401/07/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
264
سایز 16
0 تومان
  نامشخص
1401/07/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
265
سایز 16
0 تومان
  نامشخص
1401/07/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
266
سایز 16
0 تومان
  نامشخص
1401/07/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
267
سایز 16
0 تومان
  نامشخص
1401/06/31
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
268
سایز 16
0 تومان
  نامشخص
1401/06/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
269
سایز 16
0 تومان
  نامشخص
1401/06/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
270
سایز 16
0 تومان
  نامشخص
1401/06/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
271
سایز 16
0 تومان
  نامشخص
1401/06/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
272
سایز 16
0 تومان
  نامشخص
1401/06/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
273
سایز 16
0 تومان
  نامشخص
1401/06/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
274
سایز 16
0 تومان
  نامشخص
1401/06/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
275
سایز 16
17,200 تومان
  200 افزایش
1401/06/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
276
سایز 16
17,000 تومان
  ثابت
1401/06/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
277
سایز 16
17,000 تومان
  ثابت
1401/06/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
278
سایز 16
17,000 تومان
  ثابت
1401/06/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
279
سایز 16
17,000 تومان
  ثابت
1401/06/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
280
سایز 16
17,000 تومان
  500 کاهش
1401/06/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
281
سایز 16
17,500 تومان
  ثابت
1401/06/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
282
سایز 16
17,500 تومان
  ثابت
1401/06/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
283
سایز 16
17,500 تومان
  ثابت
1401/06/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
284
سایز 16
17,500 تومان
  ثابت
1401/06/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
285
سایز 16
17,500 تومان
  ثابت
1401/06/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
286
سایز 16
17,500 تومان
  ثابت
1401/06/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
287
سایز 16
17,500 تومان
  ثابت
1401/06/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
288
سایز 16
17,500 تومان
  ثابت
1401/06/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
289
سایز 16
17,500 تومان
  100 کاهش
1401/06/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
290
سایز 16
17,600 تومان
  ثابت
1401/06/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
291
سایز 16
17,600 تومان
  ثابت
1401/06/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
292
سایز 16
17,600 تومان
  ثابت
1401/06/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
293
سایز 16
17,600 تومان
  ثابت
1401/05/31
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
294
سایز 16
17,600 تومان
  ثابت
1401/05/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
295
سایز 16
17,600 تومان
  200 کاهش
1401/05/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
296
سایز 16
17,800 تومان
  ثابت
1401/05/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
297
سایز 16
17,800 تومان
  ثابت
1401/05/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
298
سایز 16
17,800 تومان
  100 کاهش
1401/05/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
299
سایز 16
17,900 تومان
  ثابت
1401/05/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
300
سایز 16
17,900 تومان
  ثابت
1401/05/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
301
سایز 16
17,900 تومان
  ثابت
1401/05/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
302
سایز 16
17,900 تومان
  ثابت
1401/05/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
303
سایز 16
17,900 تومان
  300 افزایش
1401/05/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
304
سایز 16
17,600 تومان
  200 افزایش
1401/05/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
305
سایز 16
17,400 تومان
  ثابت
1401/05/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
306
سایز 16
17,400 تومان
  ثابت
1401/05/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
307
سایز 16
17,400 تومان
  ثابت
1401/05/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
308
سایز 16
17,400 تومان
  ثابت
1401/05/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
309
سایز 16
17,400 تومان
  ثابت
1401/05/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
310
سایز 16
17,400 تومان
  500 کاهش
1401/05/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
311
سایز 16
17,900 تومان
  ثابت
1401/05/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
312
سایز 16
17,900 تومان
  ثابت
1401/05/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
313
سایز 16
17,900 تومان
  ثابت
1401/05/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
314
سایز 16
17,900 تومان
  ثابت
1401/05/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
315
سایز 16
17,900 تومان
  ثابت
1401/05/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
316
سایز 16
17,900 تومان
  1400 کاهش
1401/05/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
317
سایز 16
19,300 تومان
  ثابت
1401/04/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
318
سایز 16
19,300 تومان
  100 افزایش
1401/04/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
319
سایز 16
19,200 تومان
  ثابت
1401/04/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
320
سایز 16
19,200 تومان
  ثابت
1401/04/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
321
سایز 16
19,200 تومان
  ثابت
1401/04/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
322
سایز 16
19,200 تومان
  ثابت
1401/04/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
323
سایز 16
19,200 تومان
  ثابت
1401/04/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
324
سایز 16
19,200 تومان
  ثابت
1401/04/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
325
سایز 16
19,200 تومان
  ثابت
1401/04/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
326
سایز 16
19,200 تومان
  ثابت
1401/04/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
327
سایز 16
19,200 تومان
  ثابت
1401/04/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
328
سایز 16
19,200 تومان
  ثابت
1401/04/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
329
سایز 16
19,200 تومان
  ثابت
1401/04/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
330
سایز 16
19,200 تومان
  700 کاهش
1401/04/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
331
سایز 16
19,900 تومان
  ثابت
1401/04/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
332
سایز 16
19,900 تومان
  ثابت
1401/04/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
333
سایز 16
19,900 تومان
  ثابت
1401/04/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
334
سایز 16
19,900 تومان
  ثابت
1401/04/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
335
سایز 16
19,900 تومان
  ثابت
1401/04/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
336
سایز 16
19,900 تومان
  ثابت
1401/04/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
337
سایز 16
19,900 تومان
  ثابت
1401/04/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
338
سایز 16
19,900 تومان
  ثابت
1401/04/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
339
سایز 16
19,900 تومان
  500 کاهش
1401/04/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
340
سایز 16
20,400 تومان
  ثابت
1401/03/31
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
341
سایز 16
20,400 تومان
  ثابت
1401/03/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
342
سایز 16
20,400 تومان
  ثابت
1401/03/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
343
سایز 16
20,400 تومان
  ثابت
1401/03/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
344
سایز 16
20,400 تومان
  ثابت
1401/03/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
345
سایز 16
20,400 تومان
  ثابت
1401/03/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
346
سایز 16
20,400 تومان
  ثابت
1401/03/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
347
سایز 16
20,400 تومان
  100 افزایش
1401/03/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
348
سایز 16
20,300 تومان
  300 افزایش
1401/03/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
349
سایز 16
20,000 تومان
  200 افزایش
1401/03/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
350
سایز 16
19,800 تومان
  ثابت
1401/03/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
351
سایز 16
19,800 تومان
  ثابت
1401/03/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
352
سایز 16
19,800 تومان
  ثابت
1401/03/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
353
سایز 16
19,800 تومان
  ثابت
1401/03/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
354
سایز 16
19,800 تومان
  ثابت
1401/03/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
355
سایز 16
19,800 تومان
  ثابت
1401/03/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
356
سایز 16
19,800 تومان
  ثابت
1401/03/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
357
سایز 16
19,800 تومان
  ثابت
1401/03/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
358
سایز 16
19,800 تومان
  ثابت
1401/03/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
359
سایز 16
19,800 تومان
  ثابت
1401/03/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
360
سایز 16
19,800 تومان
  ثابت
1401/03/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
361
سایز 16
19,800 تومان
  کاهش
1401/03/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
362
سایز 16
20,400 تومان
  ثابت
1401/03/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
363
سایز 16
20,400 تومان
  ثابت
1401/02/31
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
364
سایز 16
20,400 تومان
  ثابت
1401/02/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
365
سایز 16
20,400 تومان
  ثابت
1401/02/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
366
سایز 16
20,400 تومان
  ثابت
1401/02/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
367
سایز 16
20,400 تومان
  ثابت
1401/02/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
368
سایز 16
20,400 تومان
  ثابت
1401/02/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
369
سایز 16
20,400 تومان
  ثابت
1401/02/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
370
سایز 16
0 تومان
  نامشخص
1401/02/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
371
سایز 16
20,100 تومان
  ثابت
1401/02/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
372
سایز 16
20,100 تومان
  100 افزایش
1401/02/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
373
سایز 16
20,000 تومان
  ثابت
1401/02/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
374
سایز 16
20,000 تومان
  ثابت
1401/02/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
375
سایز 16
20,000 تومان
  100 کاهش
1401/02/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
376
سایز 16
20,100 تومان
  ثابت
1401/02/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
377
سایز 16
20,100 تومان
  ثابت
1401/02/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
378
سایز 16
20,100 تومان
  ثابت
1401/02/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
379
سایز 16
20,100 تومان
  ثابت
1401/02/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
380
سایز 16
20,100 تومان
  200 کاهش
1401/02/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
381
سایز 16
20,300 تومان
  ثابت
1401/02/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
382
سایز 16
20,300 تومان
  ثابت
1401/02/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
383
سایز 16
20,300 تومان
  ثابت
1401/02/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
384
سایز 16
20,300 تومان
  ثابت
1401/02/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
385
سایز 16
20,300 تومان
  ثابت
1401/01/31
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
386
سایز 16
20,300 تومان
  ثابت
1401/01/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
387
سایز 16
20,300 تومان
  ثابت
1401/01/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
388
سایز 16
20,300 تومان
  50 کاهش
1401/01/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
389
سایز 16
20,350 تومان
  ثابت
1401/01/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
390
سایز 16
20,350 تومان
  ثابت
1401/01/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
391
سایز 16
20,350 تومان
  ثابت
1401/01/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
392
سایز 16
20,350 تومان
  ثابت
1401/01/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
393
سایز 16
20,350 تومان
  ثابت
1401/01/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
394
سایز 16
20,350 تومان
  ثابت
1401/01/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
395
سایز 16
20,350 تومان
  ثابت
1401/01/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
396
سایز 16
20,350 تومان
  ثابت
1401/01/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
397
سایز 16
20,350 تومان
  ثابت
1401/01/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
398
سایز 16
20,350 تومان
  ثابت
1401/01/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
399
سایز 16
20,350 تومان
  ثابت
1401/01/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
400
سایز 16
20,350 تومان
  100 افزایش
1401/01/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
401
سایز 16
20,250 تومان
  ثابت
1401/01/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
402
سایز 16
20,250 تومان
  100 افزایش
1401/01/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
403
سایز 16
20,150 تومان
  150 افزایش
1401/01/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
404
سایز 16
20,000 تومان
  ثابت
1401/01/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
405
سایز 16
0 تومان
  نامشخص
1401/01/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
406
سایز 16
0 تومان
  نامشخص
1401/01/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
407
سایز 16
0 تومان
  نامشخص
1400/12/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
408
سایز 16
0 تومان
  نامشخص
1400/12/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
409
سایز 16
0 تومان
  نامشخص
1400/12/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
410
سایز 16
0 تومان
  نامشخص
1400/12/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
411
سایز 16
0 تومان
  نامشخص
1400/12/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
412
سایز 16
0 تومان
  نامشخص
1400/12/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
413
سایز 16
0 تومان
  نامشخص
1400/12/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
414
سایز 16
0 تومان
  نامشخص
1400/12/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
415
سایز 16
0 تومان
  نامشخص
1400/12/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
416
سایز 16
0 تومان
  نامشخص
1400/12/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
417
سایز 16
0 تومان
  نامشخص
1400/12/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
418
سایز 16
0 تومان
  نامشخص
1400/12/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
419
سایز 16
0 تومان
  انتخاب وضعیت
1400/12/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
420
سایز 16
17,100 تومان
  50 افزایش
1400/12/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
421
سایز 16
17,050 تومان
  ثابت
1400/12/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
422
سایز 16
17,050 تومان
  ثابت
1400/12/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
423
سایز 16
17,000 تومان
  ثابت
1400/12/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
424
سایز 16
17,000 تومان
  ثابت
1400/12/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
425
سایز 16
17,000 تومان
  ثابت
1400/12/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
426
سایز 16
17,000 تومان
  ثابت
1400/12/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
427
سایز 16
17,000 تومان
  ثابت
1400/12/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
428
سایز 16
17,000 تومان
  ثابت
1400/12/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
429
سایز 16
17,000 تومان
  ثابت
1400/11/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
430
سایز 16
17,000 تومان
  ثابت
1400/11/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
431
سایز 16
17,000 تومان
  ثابت
1400/11/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
432
سایز 16
17,000 تومان
  ثابت
1400/11/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
433
سایز 16
17,000 تومان
  ثابت
1400/11/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
434
سایز 16
17,000 تومان
  ثابت
1400/11/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
435
سایز 16
17,000 تومان
  ثابت
1400/11/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
436
سایز 16
17,000 تومان
  ثابت
1400/11/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
437
سایز 16
17,000 تومان
  ثابت
1400/11/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
438
سایز 16
17,000 تومان
  ثابت
1400/11/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
439
سایز 16
17,000 تومان
  ثابت
1400/11/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
440
سایز 16
17,000 تومان
  ثابت
1400/11/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
441
سایز 16
17,000 تومان
  ثابت
1400/11/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
442
سایز 16
17,000 تومان
  100 افزایش
1400/11/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
443
سایز 16
16,900 تومان
  ثابت
1400/11/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
444
سایز 16
16,900 تومان
  ثابت
1400/11/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
445
سایز 16
16,900 تومان
  ثابت
1400/11/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
446
سایز 16
16,900 تومان
  ثابت
1400/11/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
447
سایز 16
16,900 تومان
  ثابت
1400/11/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
448
سایز 16
16,900 تومان
  50 افزایش
1400/11/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
449
سایز 16
16,850 تومان
  ثابت
1400/11/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
450
سایز 16
16,850 تومان
  ثابت
1400/11/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
451
سایز 16
16,850 تومان
  50 افزایش
1400/11/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
452
سایز 16
16,800 تومان
  ثابت
1400/11/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
453
سایز 16
16,800 تومان
  ثابت
1400/11/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
454
سایز 16
16,800 تومان
  ثابت
1400/10/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
455
سایز 16
16,800 تومان
  ثابت
1400/10/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
456
سایز 16
16,800 تومان
  ثابت
1400/10/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
457
سایز 16
16,800 تومان
  ثابت
1400/10/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
458
سایز 16
16,800 تومان
  ثابت
1400/10/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
459
سایز 16
16,800 تومان
  100 کاهش
1400/10/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
460
سایز 16
16,900 تومان
  ثابت
1400/10/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
461
سایز 16
16,900 تومان
  ثابت
1400/10/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
462
سایز 16
16,900 تومان
  ثابت
1400/10/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
463
سایز 16
16,900 تومان
  ثابت
1400/10/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
464
سایز 16
16,900 تومان
  ثابت
1400/10/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
465
سایز 16
16,900 تومان
  ثابت
1400/10/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
466
سایز 16
16,900 تومان
  ثابت
1400/10/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
467
سایز 16
16,900 تومان
  ثابت
1400/10/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
468
سایز 16
16,900 تومان
  ثابت
1400/10/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
469
سایز 16
17,000 تومان
  100 کاهش
1400/10/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
470
سایز 16
17,100 تومان
  ثابت
1400/10/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
471
سایز 16
17,100 تومان
  ثابت
1400/10/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
472
سایز 16
17,100 تومان
  ثابت
1400/10/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
473
سایز 16
17,100 تومان
  ثابت
1400/10/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
474
سایز 16
17,100 تومان
  100 کاهش
1400/09/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
475
سایز 16
17,200 تومان
  200 کاهش
1400/09/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
476
سایز 16
17,400 تومان
  ثابت
1400/09/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
477
سایز 16
17,400 تومان
  ثابت
1400/09/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
478
سایز 16
17,400 تومان
  ثابت
1400/09/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
479
سایز 16
17,400 تومان
  ثابت
1400/09/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
480
سایز 16
17,400 تومان
  ثابت
1400/09/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
481
سایز 16
17,400 تومان
  ثابت
1400/09/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
482
سایز 16
17,400 تومان
  100 کاهش
1400/09/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
483
سایز 16
17,500 تومان
  100 کاهش
1400/09/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
484
سایز 16
17,600 تومان
  ثابت
1400/09/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
485
سایز 16
17,600 تومان
  ثابت
1400/09/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
486
سایز 16
17,600 تومان
  ثابت
1400/09/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
487
سایز 16
17,600 تومان
  ثابت
1400/09/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
488
سایز 16
17,600 تومان
  200 افزایش
1400/09/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
489
سایز 16
17,400 تومان
  300 کاهش
1400/09/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
490
سایز 16
17,700 تومان
  ثابت
1400/09/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
491
سایز 16
17,700 تومان
  ثابت
1400/09/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
492
سایز 16
17,700 تومان
  ثابت
1400/09/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
493
سایز 16
17,700 تومان
  ثابت
1400/09/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
494
سایز 16
17,700 تومان
  ثابت
1400/09/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
495
سایز 16
17,700 تومان
  50 کاهش
1400/09/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
496
سایز 16
17,750 تومان
  ثابت
1400/09/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
497
سایز 16
17,750 تومان
  ثابت
1400/09/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
498
سایز 16
17,750 تومان
  ثابت
1400/09/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
499
سایز 16
17,750 تومان
  ثابت
1400/08/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
500
سایز 16
17,750 تومان
  100 کاهش
1400/08/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
501
سایز 16
17,850 تومان
  ثابت
1400/08/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
502
سایز 16
17,850 تومان
  ثابت
1400/08/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
503
سایز 16
17,850 تومان
  ثابت
1400/08/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
504
سایز 16
17,850 تومان
  ثابت
1400/08/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
505
سایز 16
17,850 تومان
  50 افزایش
1400/08/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
506
سایز 16
17,800 تومان
  ثابت
1400/08/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
507
سایز 16
17,800 تومان
  ثابت
1400/08/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
508
سایز 16
17,800 تومان
  ثابت
1400/08/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
509
سایز 16
17,800 تومان
  100 افزایش
1400/08/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
510
سایز 16
17,700 تومان
  ثابت
1400/08/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
511
سایز 16
17,700 تومان
  ثابت
1400/08/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
512
سایز 16
17,700 تومان
  ثابت
1400/08/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
513
سایز 16
17,700 تومان
  ثابت
1400/08/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
514
سایز 16
17,700 تومان
  ثابت
1400/08/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
515
سایز 16
17,700 تومان
  ثابت
1400/08/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
516
سایز 16
17,700 تومان
  ثابت
1400/08/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
517
سایز 16
17,700 تومان
  ثابت
1400/08/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
518
سایز 16
17,700 تومان
  ثابت
1400/08/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
519
سایز 16
17,700 تومان
  ثابت
1400/08/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
520
سایز 16
17,700 تومان
  ثابت
1400/08/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
521
سایز 16
17,700 تومان
  100 افزایش
1400/08/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
522
سایز 16
17,600 تومان
  200 افزایش
1400/08/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
523
سایز 16
17,400 تومان
  ثابت
1400/07/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
524
سایز 16
0 تومان
  نامشخص
1400/07/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
525
سایز 16
0 تومان
  نامشخص
1400/07/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
526
سایز 16
0 تومان
  نامشخص
1400/07/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
527
سایز 16
0 تومان
  نامشخص
1400/07/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
528
سایز 16
0 تومان
  نامشخص
1400/07/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
529
سایز 16
0 تومان
  نامشخص
1400/07/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
530
سایز 16
0 تومان
  نامشخص
1400/07/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
531
سایز 16
0 تومان
  نامشخص
1400/07/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
532
سایز 16
0 تومان
  نامشخص
1400/07/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
53 3
تماس از طریق واتساپ و تلگرام