تلفن تماس:  04135595050
آرشیو قیمت : ������������-��������
1402/07/02

نوسان   ������������-�������� در یک نگاه

انتخاب بازه زمانی

ردیف
مشخصات محصول
قیمت(تومان)
وضعیت نوسان
تاریخ به روزرسانی
تولید کننده
1
عادی
36,600 تومان
  400 کاهش
1402/07/01
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
2
عادی
37,000 تومان
  ثابت
1402/06/30
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
3
عادی
37,000 تومان
  ثابت
1402/06/29
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
4
عادی
0 تومان
  نامشخص
1402/06/28
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
5
عادی
36,700 تومان
  ثابت
1402/06/27
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
6
عادی
36,700 تومان
  ثابت
1402/06/26
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
7
عادی
36,700 تومان
  200 افزایش
1402/06/22
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
8
عادی
36,500 تومان
  500 افزایش
1402/06/21
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
9
عادی
36,000 تومان
  500 افزایش
1402/06/20
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
10
عادی
35,500 تومان
  200 افزایش
1402/06/19
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
11
عادی
35,300 تومان
  ثابت
1402/06/18
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
12
عادی
0 تومان
  نامشخص
1402/06/16
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
13
عادی
0 تومان
  نامشخص
1402/06/14
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
14
عادی
0 تومان
  نامشخص
1402/06/13
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
15
عادی
35,000 تومان
  ثابت
1402/06/12
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
16
عادی
35,000 تومان
  ثابت
1402/06/11
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
17
عادی
35,000 تومان
  ثابت
1402/06/09
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
18
عادی
35,000 تومان
  500 کاهش
1402/06/08
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
19
عادی
35,500 تومان
  ثابت
1402/06/07
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
20
عادی
35,500 تومان
  ثابت
1402/06/06
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
21
عادی
35,500 تومان
  ثابت
1402/06/05
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
22
عادی
35,500 تومان
  ثابت
1402/06/04
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
23
عادی
35,500 تومان
  ثابت
1402/06/02
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
24
عادی
35,500 تومان
  200 افزایش
1402/06/01
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
25
عادی
35,300 تومان
  900 افزایش
1402/05/31
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
26
عادی
34,400 تومان
  ثابت
1402/05/30
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
27
عادی
34,400 تومان
  300 افزایش
1402/05/29
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
28
عادی
34,100 تومان
  ثابت
1402/05/28
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
29
عادی
34,100 تومان
  300 افزایش
1402/05/26
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
30
عادی
33,800 تومان
  ثابت
1402/05/25
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
31
عادی
33,800 تومان
  ثابت
1402/05/24
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
32
عادی
33,800 تومان
  ثابت
1402/05/23
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
33
عادی
33,800 تومان
  ثابت
1402/05/22
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
34
عادی
33,800 تومان
  ثابت
1402/05/21
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
35
عادی
33,800 تومان
  300 کاهش
1402/05/19
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
36
عادی
34,100 تومان
  ثابت
1402/05/18
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
37
عادی
34,100 تومان
  ثابت
1402/05/17
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
38
عادی
34,100 تومان
  ثابت
1402/05/16
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
39
عادی
34,100 تومان
  ثابت
1402/05/15
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
40
عادی
34,100 تومان
  ثابت
1402/05/14
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
41
عادی
34,100 تومان
  ثابت
1402/05/10
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
42
عادی
34,100 تومان
  ثابت
1402/05/09
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
43
عادی
34,100 تومان
  ثابت
1402/05/08
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
44
عادی
34,100 تومان
  300 کاهش
1402/05/07
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
45
عادی
34,400 تومان
  ثابت
1402/05/04
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
46
عادی
34,400 تومان
  ثابت
1402/05/03
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
47
عادی
34,400 تومان
  ثابت
1402/05/02
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
48
عادی
34,400 تومان
  ثابت
1402/05/01
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
49
عادی
34,400 تومان
  ثابت
1402/04/31
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
50
عادی
34,400 تومان
  ثابت
1402/04/29
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
51
عادی
34,400 تومان
  ثابت
1402/04/28
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
52
عادی
34,400 تومان
  ثابت
1402/04/27
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
53
عادی
34,400 تومان
  ثابت
1402/04/26
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
54
عادی
34,400 تومان
  ثابت
1402/04/25
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
55
عادی
34,400 تومان
  500 کاهش
1402/04/24
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
56
عادی
34,900 تومان
  ثابت
1402/04/22
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
57
عادی
34,900 تومان
  ثابت
1402/04/21
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
58
عادی
34,900 تومان
  ثابت
1402/04/20
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
59
عادی
34,900 تومان
  ثابت
1402/04/19
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
60
عادی
34,900 تومان
  ثابت
1402/04/18
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
61
عادی
34,900 تومان
  ثابت
1402/04/17
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
62
عادی
34,900 تومان
  ثابت
1402/04/15
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
63
عادی
34,900 تومان
  ثابت
1402/04/14
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
64
عادی
34,900 تومان
  ثابت
1402/04/13
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
65
عادی
34,900 تومان
  ثابت
1402/04/12
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
66
عادی
34,900 تومان
  ثابت
1402/04/11
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
67
عادی
34,900 تومان
  ثابت
1402/04/10
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
68
عادی
34,900 تومان
  ثابت
1402/04/07
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
69
عادی
34,900 تومان
  ثابت
1402/04/06
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
70
عادی
34,900 تومان
  ثابت
1402/04/05
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
71
عادی
34,900 تومان
  ثابت
1402/04/04
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
72
عادی
34,900 تومان
  500 کاهش
1402/04/03
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
73
عادی
35,400 تومان
  400 کاهش
1402/04/01
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
74
عادی
35,800 تومان
  ثابت
1402/03/31
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
75
عادی
35,800 تومان
  ثابت
1402/03/30
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
76
عادی
35,800 تومان
  ثابت
1402/03/29
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
77
عادی
35,800 تومان
  200 کاهش
1402/03/28
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
78
عادی
36,000 تومان
  ثابت
1402/03/27
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
79
عادی
36,000 تومان
  ثابت
1402/03/25
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
80
عادی
36,000 تومان
  ثابت
1402/03/24
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
81
عادی
36,000 تومان
  ثابت
1402/03/23
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
82
عادی
36,000 تومان
  400 کاهش
1402/03/22
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
83
عادی
36,400 تومان
  ثابت
1402/03/21
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
84
عادی
36,400 تومان
  200 کاهش
1402/03/20
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
85
عادی
36,600 تومان
  ثابت
1402/03/18
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
86
عادی
36,600 تومان
  ثابت
1402/03/17
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
87
عادی
36,600 تومان
  400 کاهش
1402/03/16
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
88
عادی
37,000 تومان
  ثابت
1402/03/13
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
89
عادی
37,000 تومان
  ثابت
1402/03/11
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
90
عادی
37,000 تومان
  ثابت
1402/03/10
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
91
عادی
37,000 تومان
  ثابت
1402/03/09
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
92
عادی
37,000 تومان
  ثابت
1402/03/08
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
93
عادی
37,000 تومان
  ثابت
1402/03/07
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
94
عادی
37,000 تومان
  ثابت
1402/03/06
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
95
عادی
37,000 تومان
  300 افزایش
1402/03/04
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
96
عادی
36,700 تومان
  ثابت
1402/03/03
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
97
عادی
0 تومان
  نامشخص
1402/03/02
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
98
عادی
36,500 تومان
  400 افزایش
1402/03/01
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
99
عادی
36,100 تومان
  ثابت
1402/02/31
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
100
عادی
36,100 تومان
  200 کاهش
1402/02/30
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
101
عادی
36,300 تومان
  ثابت
1402/02/28
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
102
عادی
36,300 تومان
  ثابت
1402/02/27
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
103
عادی
36,300 تومان
  ثابت
1402/02/25
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
104
عادی
36,300 تومان
  ثابت
1402/02/24
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
105
عادی
36,300 تومان
  200 کاهش
1402/02/23
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
106
عادی
36,500 تومان
  ثابت
1402/02/21
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
107
عادی
36,500 تومان
  ثابت
1402/02/20
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
108
عادی
0 تومان
  نامشخص
1402/02/19
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
109
عادی
0 تومان
  نامشخص
1402/02/18
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
110
عادی
38,500 تومان
  ثابت
1402/02/17
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
111
عادی
38,500 تومان
  200 کاهش
1402/02/16
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
112
عادی
38,700 تومان
  200 افزایش
1402/02/14
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
113
عادی
38,500 تومان
  ثابت
1402/02/13
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
114
عادی
0 تومان
  نامشخص
1402/02/12
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
115
عادی
0 تومان
  نامشخص
1402/02/11
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
116
عادی
37,300 تومان
  300 افزایش
1402/02/10
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
117
عادی
37,000 تومان
  ثابت
1402/02/09
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
118
عادی
37,000 تومان
  ثابت
1402/02/07
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
119
عادی
37,000 تومان
  ثابت
1402/02/06
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
120
عادی
37,000 تومان
  700 افزایش
1402/02/05
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
121
عادی
36,300 تومان
  300 افزایش
1402/02/04
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
122
عادی
36,000 تومان
  300 افزایش
1402/01/31
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
123
عادی
35,700 تومان
  200 افزایش
1402/01/30
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
124
عادی
35,500 تومان
  100 افزایش
1402/01/29
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
125
عادی
35,400 تومان
  100 افزایش
1402/01/28
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
126
عادی
35,300 تومان
  ثابت
1402/01/27
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
127
عادی
35,300 تومان
  1700 کاهش
1402/01/26
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
128
عادی
37,000 تومان
  ثابت
1402/01/24
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
129
عادی
37,000 تومان
  ثابت
1402/01/22
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
130
عادی
37,000 تومان
  ثابت
1402/01/21
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
131
عادی
37,000 تومان
  ثابت
1402/01/20
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
132
عادی
37,000 تومان
  2500 کاهش
1402/01/19
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
133
عادی
39,500 تومان
  500 کاهش
1402/01/17
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
134
عادی
40,000 تومان
  ثابت
1402/01/16
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
135
عادی
40,000 تومان
  ثابت
1402/01/15
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
136
عادی
40,000 تومان
  300 افزایش
1402/01/14
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
137
عادی
39,700 تومان
  200 افزایش
1402/01/10
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
138
عادی
39,500 تومان
  500 کاهش
1402/01/09
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
139
عادی
40,000 تومان
  500 افزایش
1402/01/08
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
140
عادی
39,500 تومان
  ثابت
1402/01/07
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
141
عادی
0 تومان
  نامشخص
1401/12/28
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
142
عادی
0 تومان
  نامشخص
1401/12/27
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
143
عادی
38,000 تومان
  ثابت
1401/12/25
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
144
عادی
0 تومان
  نامشخص
1401/12/24
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
145
عادی
37,700 تومان
  ثابت
1401/12/23
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
146
عادی
37,700 تومان
  ثابت
1401/12/22
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
147
عادی
37,700 تومان
  ثابت
1401/12/21
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
148
عادی
37,700 تومان
  ثابت
1401/12/20
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
149
عادی
37,700 تومان
  ثابت
1401/12/18
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
150
عادی
37,700 تومان
  ثابت
1401/12/16
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
151
عادی
37,700 تومان
  3300 کاهش
1401/12/15
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
152
عادی
41,000 تومان
  ثابت
1401/12/14
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
153
عادی
41,000 تومان
  ثابت
1401/12/13
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
154
عادی
0 تومان
  نامشخص
1401/12/11
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
155
عادی
0 تومان
  نامشخص
1401/12/10
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
156
عادی
0 تومان
  نامشخص
1401/12/09
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
157
عادی
0 تومان
  نامشخص
1401/12/08
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
158
عادی
0 تومان
  نامشخص
1401/12/07
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
159
عادی
0 تومان
  نامشخص
1401/12/06
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
160
عادی
0 تومان
  نامشخص
1401/12/04
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
161
عادی
0 تومان
  نامشخص
1401/12/03
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
162
عادی
0 تومان
  نامشخص
1401/12/02
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
163
عادی
37,700 تومان
  1400 افزایش
1401/12/01
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
164
عادی
36,300 تومان
  300 افزایش
1401/11/30
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
165
عادی
36,000 تومان
  ثابت
1401/11/27
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
166
عادی
36,000 تومان
  800 افزایش
1401/11/26
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
167
عادی
35,200 تومان
  ثابت
1401/11/25
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
168
عادی
0 تومان
  نامشخص
1401/11/24
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
169
عادی
0 تومان
  نامشخص
1401/11/23
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
170
عادی
32,800 تومان
  100 افزایش
1401/11/20
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
171
عادی
32,700 تومان
  700 افزایش
1401/11/19
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
172
عادی
32,000 تومان
  ثابت
1401/11/18
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
173
عادی
32,000 تومان
  300 افزایش
1401/11/17
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
174
عادی
31,700 تومان
  100 افزایش
1401/11/16
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
175
عادی
31,600 تومان
  ثابت
1401/11/13
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
176
عادی
31,600 تومان
  200 افزایش
1401/11/12
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
177
عادی
31,400 تومان
  500 افزایش
1401/11/11
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
178
عادی
30,900 تومان
  300 افزایش
1401/11/10
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
179
عادی
30,600 تومان
  ثابت
1401/11/09
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
180
عادی
30,600 تومان
  400 کاهش
1401/11/08
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
181
عادی
31,000 تومان
  ثابت
1401/11/06
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
182
عادی
31,000 تومان
  500 کاهش
1401/11/05
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
183
عادی
31,500 تومان
  ثابت
1401/11/04
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
184
عادی
31,500 تومان
  ثابت
1401/11/03
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
185
عادی
31,500 تومان
  1000 افزایش
1401/11/02
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
186
عادی
30,500 تومان
  900 افزایش
1401/11/01
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
187
عادی
29,600 تومان
  ثابت
1401/10/29
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
188
عادی
29,600 تومان
  600 افزایش
1401/10/28
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
189
عادی
29,000 تومان
  ثابت
1401/10/27
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
190
عادی
29,000 تومان
  300 افزایش
1401/10/26
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
191
عادی
28,700 تومان
  ثابت
1401/10/25
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
192
عادی
28,700 تومان
  ثابت
1401/10/24
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
193
عادی
28,700 تومان
  ثابت
1401/10/22
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
194
عادی
28,700 تومان
  700 افزایش
1401/10/21
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
195
عادی
28,000 تومان
  1200 افزایش
1401/10/20
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
196
عادی
26,800 تومان
  ثابت
1401/10/19
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
197
عادی
26,800 تومان
  100 افزایش
1401/10/18
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
198
عادی
26,700 تومان
  300 کاهش
1401/10/17
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
199
عادی
27,000 تومان
  ثابت
1401/10/15
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
200
عادی
27,000 تومان
  500 کاهش
1401/10/14
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
201
عادی
27,500 تومان
  ثابت
1401/10/13
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
202
عادی
27,500 تومان
  500 کاهش
1401/10/12
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
203
عادی
28,000 تومان
  ثابت
1401/10/11
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
204
عادی
28,000 تومان
  ثابت
1401/10/10
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
205
عادی
28,000 تومان
  ثابت
1401/10/08
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
206
عادی
0 تومان
  نامشخص
1401/10/07
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
207
عادی
26,400 تومان
  ثابت
1401/10/05
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
208
عادی
26,400 تومان
  700 افزایش
1401/10/04
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
209
عادی
25,700 تومان
  ثابت
1401/10/03
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
210
عادی
0 تومان
  نامشخص
1401/10/01
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
211
عادی
0 تومان
  نامشخص
1401/09/30
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
212
عادی
0 تومان
  نامشخص
1401/09/29
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
213
عادی
0 تومان
  نامشخص
1401/09/28
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
214
عادی
0 تومان
  نامشخص
1401/09/27
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
215
عادی
24,000 تومان
  ثابت
1401/09/26
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
216
عادی
24,000 تومان
  500 افزایش
1401/09/24
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
217
عادی
23,500 تومان
  500 افزایش
1401/09/23
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
218
عادی
23,000 تومان
  500 افزایش
1401/09/22
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
219
عادی
22,500 تومان
  500 افزایش
1401/09/21
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
220
عادی
22,000 تومان
  100 افزایش
1401/09/20
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
221
عادی
21,900 تومان
  300 افزایش
1401/09/19
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
222
عادی
21,600 تومان
  100 افزایش
1401/09/17
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
223
عادی
21,500 تومان
  ثابت
1401/09/16
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
224
عادی
21,500 تومان
  ثابت
1401/09/15
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
225
عادی
21,500 تومان
  ثابت
1401/09/14
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
226
عادی
21,500 تومان
  ثابت
1401/09/13
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
227
عادی
21,500 تومان
  200 کاهش
1401/09/12
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
228
عادی
21,700 تومان
  ثابت
1401/09/10
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
229
عادی
21,700 تومان
  ثابت
1401/09/09
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
230
عادی
21,700 تومان
  200 افزایش
1401/09/08
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
231
عادی
21,500 تومان
  100 افزایش
1401/09/07
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
232
عادی
21,400 تومان
  100 کاهش
1401/09/06
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
233
عادی
21,500 تومان
  ثابت
1401/09/05
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
234
عادی
21,500 تومان
  ثابت
1401/09/03
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
235
عادی
21,500 تومان
  ثابت
1401/09/02
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
236
عادی
21,500 تومان
  ثابت
1401/09/01
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
237
عادی
21,500 تومان
  ثابت
1401/08/30
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
238
عادی
21,500 تومان
  100 کاهش
1401/08/29
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
239
عادی
21,600 تومان
  ثابت
1401/08/28
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
240
عادی
21,600 تومان
  ثابت
1401/08/26
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
241
عادی
21,600 تومان
  ثابت
1401/08/25
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
242
عادی
21,600 تومان
  ثابت
1401/08/24
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
243
عادی
21,600 تومان
  ثابت
1401/08/23
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
244
عادی
21,600 تومان
  ثابت
1401/08/22
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
245
عادی
21,600 تومان
  400 کاهش
1401/08/21
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
246
عادی
22,000 تومان
  ثابت
1401/08/19
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
247
عادی
22,000 تومان
  ثابت
1401/08/18
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
248
عادی
22,000 تومان
  ثابت
1401/08/17
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
249
عادی
22,000 تومان
  ثابت
1401/08/16
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
250
عادی
22,000 تومان
  500 افزایش
1401/08/15
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
251
عادی
21,500 تومان
  300 افزایش
1401/08/14
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
252
عادی
21,200 تومان
  200 افزایش
1401/08/12
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
253
عادی
21,000 تومان
  ثابت
1401/08/11
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
254
عادی
21,000 تومان
  ثابت
1401/08/10
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
255
عادی
21,000 تومان
  ثابت
1401/08/09
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
256
عادی
21,000 تومان
  ثابت
1401/08/08
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
257
عادی
21,000 تومان
  450 کاهش
1401/08/07
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
258
عادی
21,450 تومان
  ثابت
1401/08/05
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
259
عادی
21,450 تومان
  ثابت
1401/08/04
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
260
عادی
21,450 تومان
  ثابت
1401/08/03
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
261
عادی
21,450 تومان
  250 افزایش
1401/08/02
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
262
عادی
21,200 تومان
  ثابت
1401/08/01
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
263
عادی
21,200 تومان
  300 افزایش
1401/07/30
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
264
عادی
21,500 تومان
  ثابت
1401/07/28
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
265
عادی
0 تومان
  نامشخص
1401/07/27
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
266
عادی
21,500 تومان
  300 کاهش
1401/07/26
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
267
عادی
21,800 تومان
  ثابت
1401/07/25
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
268
عادی
0 تومان
  نامشخص
1401/07/24
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
269
عادی
21,800 تومان
  100 کاهش
1401/07/23
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
270
عادی
21,900 تومان
  ثابت
1401/07/21
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
271
عادی
21,900 تومان
  100 کاهش
1401/07/20
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
272
عادی
22,000 تومان
  ثابت
1401/07/19
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
273
عادی
22,000 تومان
  ثابت
1401/07/18
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
274
عادی
22,000 تومان
  ثابت
1401/07/17
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
275
عادی
22,000 تومان
  ثابت
1401/07/16
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
276
عادی
0 تومان
  نامشخص
1401/07/14
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
277
عادی
22,000 تومان
  ثابت
1401/07/12
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
278
عادی
22,000 تومان
  600 افزایش
1401/07/11
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
279
عادی
21,400 تومان
  ثابت
1401/07/10
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
280
عادی
0 تومان
  نامشخص
1401/07/09
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
281
عادی
21,000 تومان
  ثابت
1401/07/07
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
282
عادی
21,000 تومان
  ثابت
1401/07/06
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
283
عادی
0 تومان
  نامشخص
1401/07/04
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
284
عادی
21,000 تومان
  ثابت
1401/07/02
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
285
عادی
0 تومان
  نامشخص
1401/06/31
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
286
عادی
21,000 تومان
  ثابت
1401/06/30
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
287
عادی
21,000 تومان
  500 افزایش
1401/06/29
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
288
عادی
20,500 تومان
  500 افزایش
1401/06/28
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
289
عادی
20,000 تومان
  ثابت
1401/06/27
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
290
عادی
20,000 تومان
  ثابت
1401/06/24
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
291
عادی
20,000 تومان
  ثابت
1401/06/23
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
292
عادی
20,000 تومان
  ثابت
1401/06/22
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
293
عادی
20,000 تومان
  1000 افزایش
1401/06/21
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
294
عادی
19,000 تومان
  ثابت
1401/06/20
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
295
عادی
19,000 تومان
  ثابت
1401/06/19
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
296
عادی
19,000 تومان
  ثابت
1401/06/17
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
297
عادی
19,000 تومان
  ثابت
1401/06/16
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
298
عادی
19,000 تومان
  ثابت
1401/06/15
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
299
عادی
19,000 تومان
  ثابت
1401/06/14
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
300
عادی
19,000 تومان
  ثابت
1401/06/13
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
301
عادی
19,000 تومان
  ثابت
1401/06/12
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
302
عادی
19,000 تومان
  ثابت
1401/06/10
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
303
عادی
19,000 تومان
  ثابت
1401/06/09
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
304
عادی
19,000 تومان
  200 کاهش
1401/06/08
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
305
عادی
19,200 تومان
  ثابت
1401/06/07
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
306
عادی
19,200 تومان
  ثابت
1401/06/06
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
307
عادی
19,200 تومان
  ثابت
1401/06/05
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
308
عادی
19,200 تومان
  ثابت
1401/06/03
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
309
عادی
19,200 تومان
  400 کاهش
1401/06/02
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
310
عادی
19,600 تومان
  100 افزایش
1401/06/01
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
311
عادی
19,500 تومان
  ثابت
1401/05/31
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
312
عادی
19,500 تومان
  900 کاهش
1401/05/30
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
313
عادی
20,400 تومان
  ثابت
1401/05/29
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
314
عادی
20,400 تومان
  ثابت
1401/05/27
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
315
عادی
20,400 تومان
  200 کاهش
1401/05/26
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
316
عادی
20,600 تومان
  ثابت
1401/05/25
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
317
عادی
20,600 تومان
  ثابت
1401/05/24
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
318
عادی
20,600 تومان
  ثابت
1401/05/23
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
319
عادی
20,600 تومان
  200 افزایش
1401/05/22
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
320
عادی
20,400 تومان
  ثابت
1401/05/20
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
321
عادی
20,400 تومان
  ثابت
1401/05/19
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
322
عادی
20,400 تومان
  ثابت
1401/05/18
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
323
عادی
0 تومان
  نامشخص
1401/05/15
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
324
عادی
20,400 تومان
  ثابت
1401/05/13
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
325
عادی
20,400 تومان
  ثابت
1401/05/12
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
326
عادی
20,400 تومان
  ثابت
1401/05/11
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
327
عادی
20,400 تومان
  ثابت
1401/05/10
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
328
عادی
20,400 تومان
  ثابت
1401/05/09
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
329
عادی
20,400 تومان
  ثابت
1401/05/08
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
330
عادی
20,400 تومان
  ثابت
1401/05/06
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
331
عادی
20,400 تومان
  ثابت
1401/05/05
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
332
عادی
20,400 تومان
  ثابت
1401/05/04
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
333
عادی
20,400 تومان
  1000 کاهش
1401/05/03
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
334
عادی
21,400 تومان
  ثابت
1401/05/02
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
335
عادی
21,400 تومان
  ثابت
1401/05/01
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
336
عادی
21,400 تومان
  400 کاهش
1401/04/30
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
337
عادی
21,800 تومان
  200 کاهش
1401/04/29
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
338
عادی
22,000 تومان
  ثابت
1401/04/28
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
339
عادی
22,000 تومان
  400 کاهش
1401/04/26
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
340
عادی
22,400 تومان
  100 کاهش
1401/04/25
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
341
عادی
22,500 تومان
  ثابت
1401/04/23
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
342
عادی
22,500 تومان
  300 کاهش
1401/04/22
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
343
عادی
22,800 تومان
  200 کاهش
1401/04/21
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
344
عادی
23,000 تومان
  100 افزایش
1401/04/20
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
345
عادی
22,900 تومان
  ثابت
1401/04/18
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
346
عادی
22,900 تومان
  ثابت
1401/04/16
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
347
عادی
22,900 تومان
  300 کاهش
1401/04/15
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
348
عادی
23,200 تومان
  300 کاهش
1401/04/14
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
349
عادی
23,500 تومان
  100 افزایش
1401/04/13
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
350
عادی
23,400 تومان
  200 افزایش
1401/04/12
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
351
عادی
23,200 تومان
  200 افزایش
1401/04/11
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
352
عادی
23,000 تومان
  ثابت
1401/04/09
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
353
عادی
23,000 تومان
  ثابت
1401/04/08
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
354
عادی
23,000 تومان
  1200 کاهش
1401/04/07
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
355
عادی
24,200 تومان
  ثابت
1401/04/06
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
356
عادی
24,200 تومان
  ثابت
1401/04/05
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
357
عادی
24,200 تومان
  200 کاهش
1401/04/04
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
358
عادی
24,400 تومان
  ثابت
1401/04/02
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
359
عادی
24,400 تومان
  200 کاهش
1401/04/01
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
360
عادی
24,600 تومان
  ثابت
1401/03/31
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
361
عادی
24,600 تومان
  400 کاهش
1401/03/30
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
362
عادی
25,000 تومان
  ثابت
1401/03/29
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
363
عادی
25,000 تومان
  200 کاهش
1401/03/28
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
364
عادی
25,200 تومان
  ثابت
1401/03/26
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
365
عادی
25,200 تومان
  ثابت
1401/03/25
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
366
عادی
25,200 تومان
  ثابت
1401/03/24
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
367
عادی
25,200 تومان
  ثابت
1401/03/23
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
368
عادی
25,200 تومان
  ثابت
1401/03/22
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
369
عادی
25,200 تومان
  ثابت
1401/03/21
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
370
عادی
25,200 تومان
  ثابت
1401/03/19
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
371
عادی
25,200 تومان
  ثابت
1401/03/18
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
372
عادی
25,200 تومان
  ثابت
1401/03/17
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
373
عادی
25,200 تومان
  ثابت
1401/03/16
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
374
عادی
25,200 تومان
  ثابت
1401/03/12
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
375
عادی
25,200 تومان
  200 افزایش
1401/03/10
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
376
عادی
25,000 تومان
  ثابت
1401/03/09
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
377
عادی
25,000 تومان
  200 کاهش
1401/03/08
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
378
عادی
25,200 تومان
  ثابت
1401/03/07
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
379
عادی
25,200 تومان
  ثابت
1401/03/05
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
380
عادی
25,200 تومان
  ثابت
1401/03/04
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
381
عادی
25,200 تومان
  100 کاهش
1401/03/03
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
382
عادی
25,300 تومان
  ثابت
1401/03/02
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
383
عادی
25,300 تومان
  ثابت
1401/03/01
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
384
عادی
25,300 تومان
  900 کاهش
1401/02/31
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
385
عادی
26,200 تومان
  ثابت
1401/02/29
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
386
عادی
26,200 تومان
  ثابت
1401/02/28
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
387
عادی
26,200 تومان
  ثابت
1401/02/27
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
388
عادی
26,200 تومان
  300 کاهش
1401/02/26
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
389
عادی
26,500 تومان
  ثابت
1401/02/25
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
390
عادی
26,500 تومان
  800 افزایش
1401/02/24
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
391
عادی
25,700 تومان
  200 افزایش
1401/02/22
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
392
عادی
25,500 تومان
  ثابت
1401/02/21
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
393
عادی
25,500 تومان
  ثابت
1401/02/20
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
394
عادی
25,500 تومان
  ثابت
1401/02/19
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
395
عادی
25,500 تومان
  ثابت
1401/02/18
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
396
عادی
25,500 تومان
  ثابت
1401/02/17
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
397
عادی
25,500 تومان
  ثابت
1401/02/15
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
398
عادی
25,500 تومان
  ثابت
1401/02/12
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
399
عادی
25,500 تومان
  ثابت
1401/02/11
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
400
عادی
25,500 تومان
  ثابت
1401/02/10
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
401
عادی
25,500 تومان
  ثابت
1401/02/08
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
402
عادی
25,500 تومان
  ثابت
1401/02/07
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
403
عادی
25,500 تومان
  ثابت
1401/02/06
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
404
عادی
25,500 تومان
  ثابت
1401/02/05
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
405
عادی
25,500 تومان
  500 کاهش
1401/02/04
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
406
عادی
26,000 تومان
  ثابت
1401/02/01
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
407
عادی
26,000 تومان
  200 کاهش
1401/01/31
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
408
عادی
26,200 تومان
  ثابت
1401/01/30
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
409
عادی
26,200 تومان
  ثابت
1401/01/29
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
410
عادی
26,200 تومان
  ثابت
1401/01/28
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
411
عادی
26,200 تومان
  300 کاهش
1401/01/27
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
412
عادی
26,500 تومان
  ثابت
1401/01/25
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
413
عادی
26,500 تومان
  ثابت
1401/01/24
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
414
عادی
26,500 تومان
  ثابت
1401/01/23
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
415
عادی
26,500 تومان
  ثابت
1401/01/22
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
416
عادی
26,500 تومان
  ثابت
1401/01/21
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
417
عادی
26,500 تومان
  ثابت
1401/01/20
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
418
عادی
26,500 تومان
  ثابت
1401/01/18
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
419
عادی
26,500 تومان
  500 کاهش
1401/01/17
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
420
عادی
27,000 تومان
  400 کاهش
1401/01/16
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
421
عادی
27,400 تومان
  ثابت
1401/01/15
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
422
عادی
27,400 تومان
  ثابت
1401/01/14
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
423
عادی
27,400 تومان
  ثابت
1401/01/11
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
424
عادی
27,400 تومان
  ثابت
1401/01/10
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
425
عادی
27,400 تومان
  ثابت
1401/01/09
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
426
عادی
27,400 تومان
  ثابت
1401/01/08
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
427
عادی
27,400 تومان
  ثابت
1401/01/07
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
428
عادی
27,400 تومان
  ثابت
1401/01/06
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
429
عادی
0 تومان
  نامشخص
1400/12/26
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
430
عادی
26,700 تومان
  500 افزایش
1400/12/25
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
431
عادی
26,200 تومان
  2100 افزایش
1400/12/24
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
432
عادی
24,100 تومان
  200 افزایش
1400/12/23
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
433
عادی
23,900 تومان
  100 افزایش
1400/12/22
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
434
عادی
23,800 تومان
  200 افزایش
1400/12/21
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
435
عادی
23,600 تومان
  ثابت
1400/12/19
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
436
عادی
23,600 تومان
  100 افزایش
1400/12/18
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
437
عادی
23,500 تومان
  ثابت
1400/12/16
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
438
عادی
23,500 تومان
  300 افزایش
1400/12/15
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
439
عادی
23,200 تومان
  ثابت
1400/12/14
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
440
عادی
27,500 تومان
  ثابت
1400/12/12
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
441
عادی
23,200 تومان
  ثابت
1400/12/11
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
442
عادی
23,200 تومان
  ثابت
1400/12/09
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
443
عادی
23,200 تومان
  ثابت
1400/12/08
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
444
عادی
23,200 تومان
  ثابت
1400/12/07
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
445
عادی
23,200 تومان
  200 افزایش
1400/12/05
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
446
عادی
23,000 تومان
  ثابت
1400/12/04
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
447
عادی
23,000 تومان
  ثابت
1400/12/03
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
448
عادی
23,000 تومان
  ثابت
1400/12/02
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
449
عادی
23,000 تومان
  ثابت
1400/12/01
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
450
عادی
23,000 تومان
  200 افزایش
1400/11/30
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
451
عادی
22,800 تومان
  ثابت
1400/11/28
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
452
عادی
22,800 تومان
  200 افزایش
1400/11/27
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
453
عادی
22,600 تومان
  200 افزایش
1400/11/25
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
454
عادی
22,400 تومان
  ثابت
1400/11/24
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
455
عادی
22,400 تومان
  ثابت
1400/11/23
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
456
عادی
22,400 تومان
  ثابت
1400/11/23
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
457
عادی
22,400 تومان
  ثابت
1400/11/21
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
458
عادی
22,400 تومان
  100 کاهش
1400/11/20
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
459
عادی
22,500 تومان
  ثابت
1400/11/19
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
460
عادی
22,500 تومان
  300 کاهش
1400/11/18
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
461
عادی
22,800 تومان
  ثابت
1400/11/17
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
462
عادی
23,500 تومان
  ثابت
1400/11/17
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
463
عادی
22,800 تومان
  ثابت
1400/11/16
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
464
عادی
22,800 تومان
  ثابت
1400/11/16
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
465
عادی
22,800 تومان
  400 کاهش
1400/11/13
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
466
عادی
23,200 تومان
  ثابت
1400/11/12
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
467
عادی
23,200 تومان
  ثابت
1400/11/11
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
468
عادی
23,200 تومان
  ثابت
1400/11/10
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
469
عادی
23,200 تومان
  ثابت
1400/11/09
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
470
عادی
23,200 تومان
  ثابت
1400/11/07
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
471
عادی
23,200 تومان
  ثابت
1400/11/06
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
472
عادی
23,200 تومان
  ثابت
1400/11/05
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
473
عادی
23,200 تومان
  200 افزایش
1400/11/04
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
474
عادی
23,000 تومان
  ثابت
1400/11/03
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
475
عادی
23,000 تومان
  ثابت
1400/11/02
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
476
عادی
23,000 تومان
  ثابت
1400/10/30
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
477
عادی
23,000 تومان
  ثابت
1400/10/29
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
478
عادی
23,000 تومان
  500 کاهش
1400/10/28
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
479
عادی
23,500 تومان
  نامشخص
1400/10/27
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
480
عادی
23,500 تومان
  ثابت
1400/10/26
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
481
عادی
23,500 تومان
  300 کاهش
1400/10/25
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
482
عادی
23,800 تومان
  ثابت
1400/10/22
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
483
عادی
23,800 تومان
  ثابت
1400/10/21
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
484
عادی
23,800 تومان
  700 کاهش
1400/10/20
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
485
عادی
24,500 تومان
  ثابت
1400/10/19
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
486
عادی
24,500 تومان
  ثابت
1400/10/18
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
487
عادی
24,500 تومان
  ثابت
1400/10/15
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
488
عادی
24,500 تومان
  ثابت
1400/10/14
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
489
عادی
24,500 تومان
  ثابت
1400/10/13
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
490
عادی
24,500 تومان
  ثابت
1400/10/12
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
491
عادی
24,500 تومان
  ثابت
1400/10/07
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
492
عادی
24,500 تومان
  ثابت
1400/10/05
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
493
عادی
24,500 تومان
  ثابت
1400/10/04
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
494
عادی
24,500 تومان
  ثابت
1400/10/02
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
495
عادی
24,500 تومان
  300 کاهش
1400/10/01
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
496
عادی
24,800 تومان
  ثابت
1400/09/30
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
497
عادی
24,800 تومان
  ثابت
1400/09/29
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
498
عادی
24,800 تومان
  ثابت
1400/09/28
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
499
عادی
24,800 تومان
  200 کاهش
1400/09/27
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
500
عادی
25,000 تومان
  ثابت
1400/09/25
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
501
عادی
25,000 تومان
  ثابت
1400/09/24
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
502
عادی
25,000 تومان
  ثابت
1400/09/23
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
503
عادی
25,000 تومان
  300 کاهش
1400/09/22
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
504
عادی
25,300 تومان
  400 کاهش
1400/09/21
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
505
عادی
25,700 تومان
  ثابت
1400/09/18
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
506
عادی
25,700 تومان
  ثابت
1400/09/17
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
507
عادی
25,700 تومان
  ثابت
1400/09/16
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
508
عادی
25,700 تومان
  ثابت
1400/09/15
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
509
عادی
25,700 تومان
  200 افزایش
1400/09/14
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
510
عادی
25,500 تومان
  ثابت
1400/09/13
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
511
عادی
25,500 تومان
  ثابت
1400/09/11
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
512
عادی
25,500 تومان
  200 کاهش
1400/09/10
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
513
عادی
25,700 تومان
  ثابت
1400/09/09
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
514
عادی
25,700 تومان
  ثابت
1400/09/08
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
515
عادی
25,700 تومان
  300 کاهش
1400/09/07
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
516
عادی
26,000 تومان
  ثابت
1400/09/06
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
517
عادی
26,000 تومان
  ثابت
1400/09/04
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
518
عادی
26,000 تومان
  ثابت
1400/09/03
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
519
عادی
26,000 تومان
  ثابت
1400/09/02
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
520
عادی
26,000 تومان
  ثابت
1400/09/01
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
521
عادی
26,000 تومان
  ثابت
1400/08/30
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
522
عادی
26,000 تومان
  ثابت
1400/08/29
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
523
عادی
26,000 تومان
  ثابت
1400/08/27
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
524
عادی
26,000 تومان
  ثابت
1400/08/26
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
525
عادی
26,000 تومان
  ثابت
1400/08/25
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
526
عادی
26,000 تومان
  ثابت
1400/08/24
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
527
عادی
26,000 تومان
  ثابت
1400/08/23
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
528
عادی
26,000 تومان
  ثابت
1400/08/22
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
529
عادی
26,000 تومان
  ثابت
1400/08/19
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
530
عادی
26,000 تومان
  500 کاهش
1400/08/18
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
531
عادی
26,500 تومان
  ثابت
1400/08/17
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
532
عادی
26,500 تومان
  ثابت
1400/08/16
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
533
عادی
26,500 تومان
  300 کاهش
1400/08/15
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
534
عادی
26,800 تومان
  ثابت
1400/08/13
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
535
عادی
26,800 تومان
  ثابت
1400/08/12
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
536
عادی
26,800 تومان
  ثابت
1400/08/11
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
537
عادی
26,800 تومان
  ثابت
1400/08/10
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
538
عادی
26,800 تومان
  ثابت
1400/08/09
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
539
عادی
26,800 تومان
  ثابت
1400/08/08
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
540
عادی
26,800 تومان
  100 افزایش
1400/08/06
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
541
عادی
26,700 تومان
  ثابت
1400/08/05
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
542
عادی
26,700 تومان
  300 افزایش
1400/08/04
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
543
عادی
26,400 تومان
  ثابت
1400/08/03
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
544
عادی
26,400 تومان
  ثابت
1400/08/01
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
545
عادی
26,400 تومان
  ثابت
1400/07/29
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
546
عادی
26,400 تومان
  ثابت
1400/07/28
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
547
عادی
26,400 تومان
  ثابت
1400/07/27
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
548
عادی
26,400 تومان
  ثابت
1400/07/26
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
549
عادی
26,400 تومان
  800 افزایش
1400/07/25
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
550
عادی
25,600 تومان
  600 کاهش
1400/07/24
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
551
عادی
26,200 تومان
  ثابت
1400/07/22
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
552
عادی
26,200 تومان
  ثابت
1400/07/21
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
553
عادی
26,200 تومان
  ثابت
1400/07/20
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
554
عادی
26,200 تومان
  ثابت
1400/07/19
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
555
عادی
26,200 تومان
  ثابت
1400/07/18
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
556
عادی
26,200 تومان
  500 کاهش
1400/07/17
فو