تلفن تماس:  04135595050
آرشیو قیمت : ��������
1402/01/12

نوسان   �������� در یک نگاه

انتخاب بازه زمانی

ردیف
مشخصات محصول
قیمت(تومان)
وضعیت نوسان
تاریخ به روزرسانی
تولید کننده
1
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/12/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
2
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/12/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
3
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/12/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
4
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/12/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
5
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/12/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
6
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/12/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
7
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/12/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
8
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/12/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
9
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/12/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
10
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/12/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
11
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/12/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
12
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/12/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
13
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/12/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
14
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/12/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
15
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/12/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
16
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/12/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
17
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/12/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
18
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/12/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
19
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/12/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
20
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/12/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
21
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/12/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
22
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/11/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
23
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/11/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
24
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/11/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
25
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/11/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
26
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/11/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
27
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/11/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
28
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/11/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
29
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/11/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
30
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/11/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
31
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/11/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
32
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/11/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
33
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/11/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
34
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/11/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
35
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/11/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
36
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/11/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
37
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/11/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
38
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/11/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
39
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/11/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
40
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/11/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
41
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/11/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
42
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/10/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
43
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/10/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
44
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/10/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
45
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/10/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
46
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/10/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
47
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/10/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
48
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/10/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
49
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/10/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
50
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/10/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
51
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/10/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
52
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/10/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
53
10*10
21,000 تومان
  700 کاهش
1401/10/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
54
10*10
21,700 تومان
  ثابت
1401/10/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
55
10*10
21,700 تومان
  ثابت
1401/10/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
56
10*10
21,700 تومان
  ثابت
1401/10/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
57
10*10
21,700 تومان
  ثابت
1401/10/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
58
10*10
21,700 تومان
  ثابت
1401/10/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
59
10*10
21,700 تومان
  200 افزایش
1401/10/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
60
10*10
21,500 تومان
  ثابت
1401/10/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
61
10*10
20,100 تومان
  ثابت
1401/10/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
62
10*10
20,100 تومان
  ثابت
1401/09/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
63
10*10
20,100 تومان
  300 افزایش
1401/09/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
64
10*10
19,800 تومان
  ثابت
1401/09/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
65
10*10
18,700 تومان
  600 افزایش
1401/09/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
66
10*10
18,100 تومان
  ثابت
1401/09/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
67
10*10
18,100 تومان
  200 افزایش
1401/09/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
68
10*10
17,900 تومان
  400 افزایش
1401/09/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
69
10*10
17,500 تومان
  100 افزایش
1401/09/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
70
10*10
17,400 تومان
  100 افزایش
1401/09/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
71
10*10
17,300 تومان
  200 افزایش
1401/09/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
72
10*10
17,100 تومان
  ثابت
1401/09/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
73
10*10
17,100 تومان
  ثابت
1401/09/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
74
10*10
17,100 تومان
  ثابت
1401/09/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
75
10*10
17,100 تومان
  ثابت
1401/09/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
76
10*10
17,100 تومان
  ثابت
1401/09/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
77
10*10
17,100 تومان
  ثابت
1401/09/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
78
10*10
17,100 تومان
  ثابت
1401/09/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
79
10*10
17,100 تومان
  ثابت
1401/09/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
80
10*10
17,100 تومان
  ثابت
1401/09/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
81
10*10
17,100 تومان
  ثابت
1401/09/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
82
10*10
17,100 تومان
  ثابت
1401/09/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
83
10*10
17,100 تومان
  300 کاهش
1401/09/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
84
10*10
17,400 تومان
  ثابت
1401/09/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
85
10*10
17,400 تومان
  ثابت
1401/09/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
86
10*10
17,400 تومان
  200 کاهش
1401/09/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
87
10*10
17,600 تومان
  ثابت
1401/08/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
88
10*10
17,600 تومان
  ثابت
1401/08/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
89
10*10
17,600 تومان
  ثابت
1401/08/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
90
10*10
17,600 تومان
  ثابت
1401/08/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
91
10*10
17,600 تومان
  ثابت
1401/08/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
92
10*10
17,600 تومان
  ثابت
1401/08/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
93
10*10
17,600 تومان
  ثابت
1401/08/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
94
10*10
17,600 تومان
  ثابت
1401/08/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
95
10*10
17,600 تومان
  ثابت
1401/08/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
96
10*10
17,600 تومان
  ثابت
1401/08/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
97
10*10
17,600 تومان
  ثابت
1401/08/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
98
10*10
17,600 تومان
  ثابت
1401/08/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
99
10*10
17,600 تومان
  ثابت
1401/08/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
100
10*10
17,600 تومان
  200 افزایش
1401/08/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
101
10*10
17,400 تومان
  100 افزایش
1401/08/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
102
10*10
17,300 تومان
  ثابت
1401/08/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
103
10*10
17,300 تومان
  ثابت
1401/08/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
104
10*10
17,300 تومان
  ثابت
1401/08/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
105
10*10
17,300 تومان
  ثابت
1401/08/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
106
10*10
17,300 تومان
  ثابت
1401/08/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
107
10*10
17,300 تومان
  200 افزایش
1401/08/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
108
10*10
17,100 تومان
  ثابت
1401/08/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
109
10*10
17,100 تومان
  ثابت
1401/08/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
110
10*10
17,100 تومان
  ثابت
1401/08/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
111
10*10
17,100 تومان
  ثابت
1401/08/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
112
10*10
17,100 تومان
  400 افزایش
1401/08/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
113
10*10
16,700 تومان
  ثابت
1401/07/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
114
10*10
16,700 تومان
  600 کاهش
1401/07/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
115
10*10
17,300 تومان
  ثابت
1401/07/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
116
10*10
17,300 تومان
  ثابت
1401/07/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
117
10*10
17,300 تومان
  ثابت
1401/07/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
118
10*10
17,300 تومان
  ثابت
1401/07/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
119
10*10
17,300 تومان
  ثابت
1401/07/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
120
10*10
17,300 تومان
  ثابت
1401/07/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
121
10*10
17,300 تومان
  ثابت
1401/07/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
122
10*10
17,300 تومان
  ثابت
1401/07/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
123
10*10
17,300 تومان
  200 افزایش
1401/07/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
124
10*10
17,100 تومان
  ثابت
1401/07/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
125
10*10
17,100 تومان
  ثابت
1401/07/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
126
10*10
17,100 تومان
  100 افزایش
1401/07/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
127
10*10
17,000 تومان
  ثابت
1401/07/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
128
10*10
17,000 تومان
  100 افزایش
1401/07/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
129
10*10
16,900 تومان
  ثابت
1401/07/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
130
10*10
16,900 تومان
  ثابت
1401/07/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
131
10*10
16,900 تومان
  ثابت
1401/07/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
132
10*10
16,900 تومان
  ثابت
1401/07/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
133
10*10
16,900 تومان
  ثابت
1401/07/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
134
10*10
16,900 تومان
  ثابت
1401/06/31
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
135
10*10
16,900 تومان
  ثابت
1401/06/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
136
10*10
16,900 تومان
  ثابت
1401/06/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
137
10*10
16,900 تومان
  ثابت
1401/06/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
138
10*10
16,900 تومان
  ثابت
1401/06/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
139
10*10
16,900 تومان
  ثابت
1401/06/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
140
10*10
16,900 تومان
  100 افزایش
1401/06/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
141
10*10
16,800 تومان
  ثابت
1401/06/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
142
10*10
16,800 تومان
  200 افزایش
1401/06/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
143
10*10
16,600 تومان
  ثابت
1401/06/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
144
10*10
16,600 تومان
  ثابت
1401/06/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
145
10*10
16,600 تومان
  ثابت
1401/06/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
146
10*10
16,600 تومان
  ثابت
1401/06/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
147
10*10
16,600 تومان
  100 کاهش
1401/06/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
148
10*10
16,700 تومان
  ثابت
1401/06/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
149
10*10
16,700 تومان
  ثابت
1401/06/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
150
10*10
16,700 تومان
  ثابت
1401/06/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
151
10*10
16,700 تومان
  ثابت
1401/06/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
152
10*10
16,700 تومان
  ثابت
1401/06/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
153
10*10
16,700 تومان
  ثابت
1401/06/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
154
10*10
16,700 تومان
  ثابت
1401/06/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
155
10*10
16,700 تومان
  ثابت
1401/06/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
156
10*10
16,700 تومان
  100 کاهش
1401/06/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
157
10*10
16,800 تومان
  ثابت
1401/06/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
158
10*10
16,800 تومان
  ثابت
1401/06/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
159
10*10
16,800 تومان
  ثابت
1401/06/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
160
10*10
16,800 تومان
  ثابت
1401/05/31
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
161
10*10
16,800 تومان
  ثابت
1401/05/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
162
10*10
16,800 تومان
  200 کاهش
1401/05/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
163
10*10
17,000 تومان
  ثابت
1401/05/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
164
10*10
17,000 تومان
  ثابت
1401/05/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
165
10*10
17,000 تومان
  ثابت
1401/05/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
166
10*10
17,000 تومان
  ثابت
1401/05/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
167
10*10
17,000 تومان
  ثابت
1401/05/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
168
10*10
17,000 تومان
  ثابت
1401/05/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
169
10*10
17,000 تومان
  ثابت
1401/05/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
170
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/05/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
171
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/05/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
172
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/05/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
173
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/05/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
174
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/05/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
175
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/05/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
176
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/05/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
177
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/05/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
178
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/05/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
179
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/05/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
180
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/05/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
181
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/05/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
182
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/05/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
183
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/05/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
184
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/04/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
185
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/04/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
186
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/04/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
187
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/04/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
188
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/04/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
189
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/04/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
190
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/04/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
191
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/04/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
192
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/04/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
193
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/04/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
194
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/04/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
195
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/04/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
196
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/04/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
197
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/04/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
198
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/04/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
199
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/04/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
200
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/04/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
201
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/04/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
202
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/04/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
203
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/04/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
204
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/04/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
205
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/04/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
206
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/04/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
207
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/03/31
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
208
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/03/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
209
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/03/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
210
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/03/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
211
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/03/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
212
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/03/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
213
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/03/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
214
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/03/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
215
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/03/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
216
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/03/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
217
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/03/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
218
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/03/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
219
10*10
18,500 تومان
  ثابت
1401/03/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
220
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/03/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
221
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/03/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
222
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/03/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
223
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/03/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
224
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/03/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
225
10*10
18,400 تومان
  ثابت
1401/03/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
226
10*10
18,400 تومان
  ثابت
1401/03/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
227
10*10
18,400 تومان
  ثابت
1401/03/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
228
10*10
18,400 تومان
  400 کاهش
1401/03/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
229
10*10
18,800 تومان
  ثابت
1401/03/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
230
10*10
18,800 تومان
  ثابت
1401/02/31
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
231
10*10
18,800 تومان
  ثابت
1401/02/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
232
10*10
18,800 تومان
  ثابت
1401/02/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
233
10*10
18,800 تومان
  ثابت
1401/02/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
234
10*10
18,800 تومان
  100 افزایش
1401/02/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
235
10*10
18,700 تومان
  ثابت
1401/02/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
236
10*10
18,700 تومان
  ثابت
1401/02/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
237
10*10
18,700 تومان
  300 افزایش
1401/02/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
238
10*10
18,400 تومان
  ثابت
1401/02/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
239
10*10
18,400 تومان
  50 افزایش
1401/02/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
240
10*10
18,350 تومان
  ثابت
1401/02/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
241
10*10
18,350 تومان
  ثابت
1401/02/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
242
10*10
18,350 تومان
  150 کاهش
1401/02/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
243
10*10
18,500 تومان
  ثابت
1401/02/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
244
10*10
18,500 تومان
  ثابت
1401/02/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
245
10*10
18,500 تومان
  ثابت
1401/02/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
246
10*10
18,500 تومان
  ثابت
1401/02/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
247
10*10
18,500 تومان
  100 کاهش
1401/02/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
248
10*10
18,600 تومان
  ثابت
1401/02/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
249
10*10
18,600 تومان
  ثابت
1401/02/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
250
10*10
18,600 تومان
  200 کاهش
1401/02/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
251
10*10
18,800 تومان
  ثابت
1401/02/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
252
10*10
18,800 تومان
  ثابت
1401/01/31
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
253
10*10
18,800 تومان
  ثابت
1401/01/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
254
10*10
18,800 تومان
  100 کاهش
1401/01/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
255
10*10
18,900 تومان
  200 کاهش
1401/01/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
256
10*10
19,100 تومان
  200 کاهش
1401/01/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
257
10*10
19,300 تومان
  ثابت
1401/01/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
258
10*10
19,300 تومان
  ثابت
1401/01/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
259
10*10
19,300 تومان
  ثابت
1401/01/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
260
10*10
19,300 تومان
  ثابت
1401/01/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
261
10*10
19,300 تومان
  ثابت
1401/01/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
262
10*10
19,300 تومان
  ثابت
1401/01/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
263
10*10
19,300 تومان
  ثابت
1401/01/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
264
10*10
19,300 تومان
  ثابت
1401/01/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
265
10*10
19,300 تومان
  ثابت
1401/01/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
266
10*10
19,300 تومان
  50 افزایش
1401/01/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
267
10*10
19,250 تومان
  ثابت
1401/01/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
268
10*10
19,250 تومان
  ثابت
1401/01/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
269
10*10
19,250 تومان
  100 افزایش
1401/01/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
270
10*10
19,150 تومان
  150 افزایش
1401/01/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
271
10*10
19,000 تومان
  ثابت
1401/01/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
272
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/01/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
273
10*10
0 تومان
  نامشخص
1401/01/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
274
10*10
0 تومان
  نامشخص
1400/12/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
275
10*10
0 تومان
  نامشخص
1400/12/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
276
10*10
0 تومان
  نامشخص
1400/12/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
277
10*10
0 تومان
  نامشخص
1400/12/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
278
10*10
0 تومان
  نامشخص
1400/12/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
279
10*10
0 تومان
  نامشخص
1400/12/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
280
10*10
0 تومان
  نامشخص
1400/12/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
281
10*10
0 تومان
  نامشخص
1400/12/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
282
10*10
0 تومان
  نامشخص
1400/12/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
283
10*10
0 تومان
  نامشخص
1400/12/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
284
10*10
0 تومان
  نامشخص
1400/12/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
285
10*10
0 تومان
  نامشخص
1400/12/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
286
10*10
0 تومان
  انتخاب وضعیت
1400/12/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
287
10*10
16,400 تومان
  250 افزایش
1400/12/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
288
10*10
16,150 تومان
  ثابت
1400/12/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
289
10*10
16,150 تومان
  100 افزایش
1400/12/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
290
10*10
16,000 تومان
  ثابت
1400/12/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
291
10*10
16,000 تومان
  ثابت
1400/12/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
292
10*10
16,000 تومان
  ثابت
1400/12/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
293
10*10
16,000 تومان
  ثابت
1400/12/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
294
10*10
16,000 تومان
  ثابت
1400/12/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
295
10*10
16,000 تومان
  ثابت
1400/12/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
296
10*10
16,000 تومان
  ثابت
1400/11/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
297
10*10
16,000 تومان
  ثابت
1400/11/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
298
10*10
16,000 تومان
  ثابت
1400/11/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
299
10*10
16,000 تومان
  100 افزایش
1400/11/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
300
10*10
15,900 تومان
  ثابت
1400/11/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
301
10*10
15,900 تومان
  ثابت
1400/11/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
302
10*10
15,900 تومان
  ثابت
1400/11/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
303
10*10
15,900 تومان
  ثابت
1400/11/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
304
10*10
15,900 تومان
  ثابت
1400/11/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
305
10*10
15,900 تومان
  ثابت
1400/11/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
306
10*10
15,900 تومان
  ثابت
1400/11/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
307
10*10
15,900 تومان
  200 افزایش
1400/11/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
308
10*10
15,700 تومان
  ثابت
1400/11/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
309
10*10
15,700 تومان
  ثابت
1400/11/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
310
10*10
15,700 تومان
  ثابت
1400/11/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
311
10*10
15,700 تومان
  ثابت
1400/11/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
312
10*10
15,700 تومان
  ثابت
1400/11/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
313
10*10
15,700 تومان
  50 افزایش
1400/11/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
314
10*10
15,650 تومان
  ثابت
1400/11/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
315
10*10
15,650 تومان
  ثابت
1400/11/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
316
10*10
15,650 تومان
  100 افزایش
1400/11/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
317
10*10
15,550 تومان
  ثابت
1400/11/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
318
10*10
15,550 تومان
  ثابت
1400/11/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
319
10*10
15,550 تومان
  ثابت
1400/10/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
320
10*10
15,550 تومان
  ثابت
1400/10/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
321
10*10
15,550 تومان
  ثابت
1400/10/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
322
10*10
15,550 تومان
  ثابت
1400/10/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
323
10*10
15,550 تومان
  ثابت
1400/10/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
324
10*10
15,550 تومان
  200 کاهش
1400/10/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
325
10*10
15,750 تومان
  ثابت
1400/10/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
326
10*10
15,750 تومان
  ثابت
1400/10/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
327
10*10
15,750 تومان
  ثابت
1400/10/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
328
10*10
15,750 تومان
  ثابت
1400/10/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
329
10*10
15,750 تومان
  ثابت
1400/10/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
330
10*10
15,750 تومان
  ثابت
1400/10/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
331
10*10
15,750 تومان
  ثابت
1400/10/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
332
10*10
15,750 تومان
  ثابت
1400/10/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
333
10*10
15,750 تومان
  ثابت
1400/10/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
334
10*10
15,950 تومان
  50 کاهش
1400/10/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
335
10*10
16,000 تومان
  ثابت
1400/10/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
336
10*10
16,000 تومان
  ثابت
1400/10/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
337
10*10
16,000 تومان
  ثابت
1400/10/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
338
10*10
16,000 تومان
  100 کاهش
1400/10/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
339
10*10
16,100 تومان
  100 کاهش
1400/09/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
340
10*10
16,200 تومان
  200 کاهش
1400/09/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
341
10*10
16,400 تومان
  ثابت
1400/09/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
342
10*10
16,400 تومان
  ثابت
1400/09/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
343
10*10
16,400 تومان
  ثابت
1400/09/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
344
10*10
16,400 تومان
  ثابت
1400/09/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
345
10*10
16,400 تومان
  200 کاهش
1400/09/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
346
10*10
16,600 تومان
  ثابت
1400/09/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
347
10*10
16,600 تومان
  100 کاهش
1400/09/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
348
10*10
16,700 تومان
  100 کاهش
1400/09/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
349
10*10
16,800 تومان
  ثابت
1400/09/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
350
10*10
16,800 تومان
  ثابت
1400/09/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
351
10*10
16,800 تومان
  ثابت
1400/09/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
352
10*10
16,800 تومان
  ثابت
1400/09/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
353
10*10
16,800 تومان
  200 افزایش
1400/09/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
354
10*10
16,600 تومان
  300 کاهش
1400/09/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
355
10*10
16,900 تومان
  انتخاب وضعیت
1400/09/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
356
10*10
16,900 تومان
  ثابت
1400/09/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
357
10*10
16,900 تومان
  ثابت
1400/09/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
358
10*10
16,900 تومان
  100 کاهش
1400/09/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
359
10*10
17,000 تومان
  ثابت
1400/09/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
360
10*10
17,000 تومان
  ثابت
1400/09/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
361
10*10
17,000 تومان
  ثابت
1400/09/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
362
10*10
17,000 تومان
  ثابت
1400/09/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
363
10*10
17,000 تومان
  ثابت
1400/09/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
364
10*10
17,000 تومان
  300 افزایش
1400/09/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
365
10*10
16,700 تومان
  نامشخص
1400/08/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
366
10*10
16,700 تومان
  نامشخص
1400/08/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
367
10*10
16,700 تومان
  نامشخص
1400/08/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
368
10*10
16,700 تومان
  نامشخص
1400/08/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
369
10*10
16,700 تومان
  نامشخص
1400/08/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
370
10*10
16,700 تومان
  نامشخص
1400/08/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
371
10*10
16,700 تومان
  نامشخص
1400/08/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
372
10*10
16,700 تومان
  نامشخص
1400/08/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
373
10*10
16,700 تومان
  نامشخص
1400/08/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
374
10*10
16,700 تومان
  نامشخص
1400/08/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
375
10*10
16,700 تومان
  نامشخص
1400/08/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
376
10*10
16,700 تومان
  نامشخص
1400/08/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
377
10*10
16,700 تومان
  نامشخص
1400/08/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
378
10*10
16,700 تومان
  نامشخص
1400/08/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
379
10*10
16,700 تومان
  نامشخص
1400/08/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
380
10*10
16,700 تومان
  نامشخص
1400/08/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
381
10*10
16,700 تومان
  نامشخص
1400/08/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
382
10*10
16,700 تومان
  نامشخص
1400/08/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
383
10*10
16,700 تومان
  نامشخص
1400/08/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
384
10*10
16,700 تومان
  نامشخص
1400/08/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
385
10*10
16,700 تومان
  نامشخص
1400/08/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
386
10*10
16,700 تومان
  نامشخص
1400/08/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
387
10*10
16,700 تومان
  نامشخص
1400/08/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
388
10*10
16,700 تومان
  نامشخص
1400/08/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
389
10*10
16,700 تومان
  نامشخص
1400/07/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
390
10*10
16,700 تومان
  ثابت
1400/07/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
391
10*10
16,700 تومان
  ثابت
1400/07/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
392
10*10
16,700 تومان
  ثابت
1400/07/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
393
10*10
16,700 تومان
  400 افزایش
1400/07/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
394
10*10
16,300 تومان
  نامشخص
1400/07/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
395
10*10
16,300 تومان
  ثابت
1400/07/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
396
10*10
16,300 تومان
  ثابت
1400/07/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
397
10*10
16,300 تومان
  ثابت
1400/07/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
398
10*10
16,300 تومان
  200 کاهش
1400/07/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
48 3
تماس از طریق واتساپ و تلگرام