تلفن تماس:  04135595050
آرشیو قیمت : ��������
1402/01/12

نوسان   �������� در یک نگاه

انتخاب بازه زمانی

ردیف
مشخصات محصول
قیمت(تومان)
وضعیت نوسان
تاریخ به روزرسانی
تولید کننده
1
7*7
0 تومان
  نامشخص
1401/12/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
2
7*7
0 تومان
  نامشخص
1401/12/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
3
7*7
0 تومان
  نامشخص
1401/12/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
4
7*7
0 تومان
  نامشخص
1401/12/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
5
7*7
0 تومان
  نامشخص
1401/12/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
6
7*7
0 تومان
  نامشخص
1401/12/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
7
7*7
0 تومان
  نامشخص
1401/12/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
8
7*7
0 تومان
  نامشخص
1401/12/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
9
7*7
0 تومان
  نامشخص
1401/12/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
10
7*7
0 تومان
  نامشخص
1401/12/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
11
7*7
0 تومان
  نامشخص
1401/12/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
12
7*7
0 تومان
  نامشخص
1401/12/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
13
7*7
0 تومان
  نامشخص
1401/12/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
14
7*7
0 تومان
  نامشخص
1401/12/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
15
7*7
0 تومان
  نامشخص
1401/12/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
16
7*7
0 تومان
  نامشخص
1401/12/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
17
7*7
0 تومان
  نامشخص
1401/12/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
18
7*7
0 تومان
  نامشخص
1401/12/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
19
7*7
0 تومان
  نامشخص
1401/12/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
20
7*7
0 تومان
  نامشخص
1401/12/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
21
7*7
0 تومان
  نامشخص
1401/12/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
22
7*7
0 تومان
  نامشخص
1401/11/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
23
7*7
0 تومان
  نامشخص
1401/11/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
24
7*7
0 تومان
  نامشخص
1401/11/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
25
7*7
0 تومان
  نامشخص
1401/11/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
26
7*7
0 تومان
  نامشخص
1401/11/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
27
7*7
0 تومان
  نامشخص
1401/11/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
28
7*7
0 تومان
  نامشخص
1401/11/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
29
7*7
0 تومان
  نامشخص
1401/11/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
30
7*7
0 تومان
  نامشخص
1401/11/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
31
7*7
0 تومان
  نامشخص
1401/11/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
32
7*7
0 تومان
  نامشخص
1401/11/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
33
7*7
0 تومان
  نامشخص
1401/11/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
34
7*7
0 تومان
  نامشخص
1401/11/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
35
7*7
0 تومان
  نامشخص
1401/11/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
36
7*7
0 تومان
  نامشخص
1401/11/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
37
7*7
22,000 تومان
  ثابت
1401/11/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
38
7*7
22,000 تومان
  ثابت
1401/11/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
39
7*7
22,000 تومان
  ثابت
1401/11/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
40
7*7
22,000 تومان
  500 افزایش
1401/11/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
41
7*7
21,500 تومان
  200 افزایش
1401/11/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
42
7*7
21,300 تومان
  ثابت
1401/10/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
43
7*7
21,300 تومان
  300 کاهش
1401/10/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
44
7*7
21,600 تومان
  ثابت
1401/10/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
45
7*7
21,600 تومان
  ثابت
1401/10/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
46
7*7
21,600 تومان
  ثابت
1401/10/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
47
7*7
21,600 تومان
  400 افزایش
1401/10/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
48
7*7
21,200 تومان
  200 افزایش
1401/10/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
49
7*7
21,000 تومان
  ثابت
1401/10/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
50
7*7
21,000 تومان
  ثابت
1401/10/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
51
7*7
21,000 تومان
  ثابت
1401/10/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
52
7*7
21,000 تومان
  ثابت
1401/10/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
53
7*7
21,000 تومان
  700 کاهش
1401/10/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
54
7*7
21,700 تومان
  ثابت
1401/10/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
55
7*7
21,700 تومان
  ثابت
1401/10/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
56
7*7
21,700 تومان
  ثابت
1401/10/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
57
7*7
21,700 تومان
  ثابت
1401/10/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
58
7*7
21,700 تومان
  ثابت
1401/10/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
59
7*7
21,700 تومان
  200 افزایش
1401/10/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
60
7*7
21,500 تومان
  ثابت
1401/10/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
61
7*7
20,100 تومان
  ثابت
1401/10/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
62
7*7
20,100 تومان
  ثابت
1401/09/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
63
7*7
20,100 تومان
  300 افزایش
1401/09/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
64
7*7
19,800 تومان
  ثابت
1401/09/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
65
7*7
18,600 تومان
  400 افزایش
1401/09/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
66
7*7
18,200 تومان
  ثابت
1401/09/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
67
7*7
18,200 تومان
  200 افزایش
1401/09/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
68
7*7
18,000 تومان
  400 افزایش
1401/09/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
69
7*7
17,600 تومان
  100 افزایش
1401/09/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
70
7*7
17,500 تومان
  100 افزایش
1401/09/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
71
7*7
17,400 تومان
  200 افزایش
1401/09/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
72
7*7
17,200 تومان
  ثابت
1401/09/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
73
7*7
17,200 تومان
  ثابت
1401/09/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
74
7*7
17,200 تومان
  ثابت
1401/09/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
75
7*7
17,200 تومان
  ثابت
1401/09/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
76
7*7
17,200 تومان
  ثابت
1401/09/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
77
7*7
17,200 تومان
  ثابت
1401/09/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
78
7*7
17,200 تومان
  ثابت
1401/09/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
79
7*7
17,200 تومان
  ثابت
1401/09/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
80
7*7
17,200 تومان
  ثابت
1401/09/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
81
7*7
17,200 تومان
  ثابت
1401/09/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
82
7*7
17,200 تومان
  ثابت
1401/09/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
83
7*7
17,200 تومان
  300 کاهش
1401/09/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
84
7*7
17,500 تومان
  ثابت
1401/09/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
85
7*7
17,500 تومان
  ثابت
1401/09/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
86
7*7
17,500 تومان
  200 کاهش
1401/09/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
87
7*7
17,700 تومان
  ثابت
1401/08/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
88
7*7
17,700 تومان
  ثابت
1401/08/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
89
7*7
17,700 تومان
  ثابت
1401/08/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
90
7*7
17,700 تومان
  ثابت
1401/08/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
91
7*7
17,700 تومان
  ثابت
1401/08/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
92
7*7
17,700 تومان
  ثابت
1401/08/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
93
7*7
17,700 تومان
  ثابت
1401/08/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
94
7*7
17,700 تومان
  ثابت
1401/08/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
95
7*7
17,700 تومان
  ثابت
1401/08/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
96
7*7
17,700 تومان
  ثابت
1401/08/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
97
7*7
17,700 تومان
  ثابت
1401/08/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
98
7*7
17,700 تومان
  ثابت
1401/08/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
99
7*7
17,700 تومان
  ثابت
1401/08/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
100
7*7
17,700 تومان
  200 افزایش
1401/08/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
101
7*7
17,500 تومان
  100 افزایش
1401/08/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
102
7*7
17,400 تومان
  ثابت
1401/08/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
103
7*7
17,400 تومان
  ثابت
1401/08/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
104
7*7
17,400 تومان
  ثابت
1401/08/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
105
7*7
17,400 تومان
  ثابت
1401/08/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
106
7*7
17,400 تومان
  ثابت
1401/08/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
107
7*7
17,400 تومان
  200 افزایش
1401/08/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
108
7*7
17,200 تومان
  ثابت
1401/08/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
109
7*7
17,200 تومان
  ثابت
1401/08/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
110
7*7
17,200 تومان
  ثابت
1401/08/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
111
7*7
17,200 تومان
  ثابت
1401/08/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
112
7*7
17,200 تومان
  400 افزایش
1401/08/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
113
7*7
16,800 تومان
  ثابت
1401/07/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
114
7*7
16,800 تومان
  600 کاهش
1401/07/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
115
7*7
17,400 تومان
  ثابت
1401/07/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
116
7*7
17,400 تومان
  ثابت
1401/07/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
117
7*7
17,400 تومان
  ثابت
1401/07/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
118
7*7
17,400 تومان
  ثابت
1401/07/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
119
7*7
17,400 تومان
  ثابت
1401/07/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
120
7*7
17,400 تومان
  ثابت
1401/07/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
121
7*7
17,400 تومان
  ثابت
1401/07/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
122
7*7
17,400 تومان
  ثابت
1401/07/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
123
7*7
17,400 تومان
  100 افزایش
1401/07/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
124
7*7
17,300 تومان
  ثابت
1401/07/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
125
7*7
17,300 تومان
  ثابت
1401/07/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
126
7*7
17,300 تومان
  100 افزایش
1401/07/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
127
7*7
17,200 تومان
  ثابت
1401/07/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
128
7*7
17,200 تومان
  100 افزایش
1401/07/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
129
7*7
17,100 تومان
  ثابت
1401/07/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
130
7*7
17,100 تومان
  ثابت
1401/07/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
131
7*7
17,100 تومان
  ثابت
1401/07/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
132
7*7
17,100 تومان
  ثابت
1401/07/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
133
7*7
17,100 تومان
  ثابت
1401/07/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
134
7*7
17,100 تومان
  ثابت
1401/06/31
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
135
7*7
17,100 تومان
  ثابت
1401/06/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
136
7*7
17,100 تومان
  ثابت
1401/06/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
137
7*7
17,100 تومان
  ثابت
1401/06/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
138
7*7
17,100 تومان
  ثابت
1401/06/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
139
7*7
17,100 تومان
  ثابت
1401/06/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
140
7*7
17,100 تومان
  100 افزایش
1401/06/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
141
7*7
17,000 تومان
  ثابت
1401/06/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
142
7*7
17,000 تومان
  200 افزایش
1401/06/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
143
7*7
16,800 تومان
  ثابت
1401/06/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
144
7*7
16,800 تومان
  ثابت
1401/06/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
145
7*7
16,800 تومان
  ثابت
1401/06/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
146
7*7
16,800 تومان
  ثابت
1401/06/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
147
7*7
16,800 تومان
  200 کاهش
1401/06/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
148
7*7
17,000 تومان
  ثابت
1401/06/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
149
7*7
17,000 تومان
  ثابت
1401/06/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
150
7*7
17,000 تومان
  ثابت
1401/06/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
151
7*7
17,000 تومان
  ثابت
1401/06/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
152
7*7
17,000 تومان
  ثابت
1401/06/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
153
7*7
17,000 تومان
  ثابت
1401/06/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
154
7*7
17,000 تومان
  ثابت
1401/06/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
155
7*7
17,000 تومان
  ثابت
1401/06/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
156
7*7
17,000 تومان
  100 کاهش
1401/06/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
157
7*7
17,100 تومان
  ثابت
1401/06/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
158
7*7
17,100 تومان
  ثابت
1401/06/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
159
7*7
17,100 تومان
  ثابت
1401/06/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
160
7*7
17,100 تومان
  ثابت
1401/05/31
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
161
7*7
17,100 تومان
  ثابت
1401/05/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
162
7*7
17,100 تومان
  200 کاهش
1401/05/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
163
7*7
17,300 تومان
  ثابت
1401/05/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
164
7*7
17,300 تومان
  ثابت
1401/05/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
165
7*7
0 تومان
  نامشخص
1401/05/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
166
7*7
0 تومان
  نامشخص
1401/05/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
167
7*7
0 تومان
  نامشخص
1401/05/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
168
7*7
17,400 تومان
  ثابت
1401/05/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
169
7*7
17,400 تومان
  ثابت
1401/05/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
170
7*7
17,400 تومان
  ثابت
1401/05/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
171
7*7
17,400 تومان
  200 افزایش
1401/05/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
172
7*7
17,200 تومان
  ثابت
1401/05/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
173
7*7
17,200 تومان
  ثابت
1401/05/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
174
7*7
17,200 تومان
  ثابت
1401/05/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
175
7*7
17,200 تومان
  ثابت
1401/05/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
176
7*7
17,200 تومان
  ثابت
1401/05/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
177
7*7
17,200 تومان
  500 کاهش
1401/05/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
178
7*7
17,700 تومان
  ثابت
1401/05/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
179
7*7
17,700 تومان
  ثابت
1401/05/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
180
7*7
17,700 تومان
  ثابت
1401/05/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
181
7*7
17,700 تومان
  ثابت
1401/05/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
182
7*7
17,700 تومان
  ثابت
1401/05/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
183
7*7
17,700 تومان
  800 کاهش
1401/05/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
184
7*7
18,500 تومان
  ثابت
1401/04/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
185
7*7
18,500 تومان
  ثابت
1401/04/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
186
7*7
18,500 تومان
  ثابت
1401/04/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
187
7*7
18,500 تومان
  ثابت
1401/04/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
188
7*7
18,500 تومان
  ثابت
1401/04/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
189
7*7
18,500 تومان
  ثابت
1401/04/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
190
7*7
18,500 تومان
  ثابت
1401/04/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
191
7*7
18,500 تومان
  ثابت
1401/04/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
192
7*7
18,500 تومان
  ثابت
1401/04/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
193
7*7
18,500 تومان
  ثابت
1401/04/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
194
7*7
18,500 تومان
  ثابت
1401/04/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
195
7*7
18,500 تومان
  ثابت
1401/04/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
196
7*7
18,500 تومان
  ثابت
1401/04/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
197
7*7
18,500 تومان
  700 کاهش
1401/04/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
198
7*7
19,200 تومان
  ثابت
1401/04/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
199
7*7
19,200 تومان
  ثابت
1401/04/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
200
7*7
19,200 تومان
  ثابت
1401/04/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
201
7*7
19,200 تومان
  ثابت
1401/04/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
202
7*7
19,200 تومان
  ثابت
1401/04/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
203
7*7
19,200 تومان
  ثابت
1401/04/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
204
7*7
19,200 تومان
  ثابت
1401/04/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
205
7*7
19,200 تومان
  ثابت
1401/04/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
206
7*7
19,200 تومان
  400 کاهش
1401/04/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
207
7*7
19,600 تومان
  ثابت
1401/03/31
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
208
7*7
19,600 تومان
  ثابت
1401/03/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
209
7*7
19,600 تومان
  ثابت
1401/03/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
210
7*7
19,600 تومان
  ثابت
1401/03/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
211
7*7
19,600 تومان
  ثابت
1401/03/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
212
7*7
19,600 تومان
  ثابت
1401/03/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
213
7*7
19,600 تومان
  ثابت
1401/03/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
214
7*7
19,600 تومان
  900 افزایش
1401/03/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
215
7*7
18,700 تومان
  100 افزایش
1401/03/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
216
7*7
18,600 تومان
  100 افزایش
1401/03/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
217
7*7
18,500 تومان
  ثابت
1401/03/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
218
7*7
18,500 تومان
  ثابت
1401/03/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
219
7*7
18,500 تومان
  ثابت
1401/03/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
220
7*7
18,500 تومان
  100 افزایش
1401/03/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
221
7*7
18,400 تومان
  ثابت
1401/03/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
222
7*7
18,400 تومان
  ثابت
1401/03/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
223
7*7
18,400 تومان
  ثابت
1401/03/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
224
7*7
18,400 تومان
  ثابت
1401/03/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
225
7*7
18,400 تومان
  ثابت
1401/03/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
226
7*7
18,400 تومان
  ثابت
1401/03/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
227
7*7
18,400 تومان
  ثابت
1401/03/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
228
7*7
18,400 تومان
  ثابت
1401/03/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
229
7*7
0 تومان
  نامشخص
1401/03/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
230
7*7
0 تومان
  نامشخص
1401/02/31
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
231
7*7
0 تومان
  نامشخص
1401/02/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
232
7*7
18,950 تومان
  ثابت
1401/02/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
233
7*7
18,950 تومان
  ثابت
1401/02/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
234
7*7
18,950 تومان
  100 افزایش
1401/02/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
235
7*7
18,850 تومان
  ثابت
1401/02/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
236
7*7
18,850 تومان
  ثابت
1401/02/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
237
7*7
18,850 تومان
  300 افزایش
1401/02/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
238
7*7
18,550 تومان
  ثابت
1401/02/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
239
7*7
18,550 تومان
  50 افزایش
1401/02/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
240
7*7
18,500 تومان
  ثابت
1401/02/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
241
7*7
18,500 تومان
  ثابت
1401/02/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
242
7*7
18,600 تومان
  انتخاب وضعیت
1401/02/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
243
7*7
18,600 تومان
  ثابت
1401/02/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
244
7*7
18,600 تومان
  ثابت
1401/02/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
245
7*7
18,600 تومان
  ثابت
1401/02/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
246
7*7
18,600 تومان
  ثابت
1401/02/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
247
7*7
18,600 تومان
  100 کاهش
1401/02/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
248
7*7
18,700 تومان
  ثابت
1401/02/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
249
7*7
18,700 تومان
  ثابت
1401/02/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
250
7*7
18,700 تومان
  200 کاهش
1401/02/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
251
7*7
18,900 تومان
  ثابت
1401/02/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
252
7*7
18,900 تومان
  ثابت
1401/01/31
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
253
7*7
18,900 تومان
  ثابت
1401/01/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
254
7*7
18,900 تومان
  ثابت
1401/01/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
255
7*7
0 تومان
  نامشخص
1401/01/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
256
7*7
0 تومان
  نامشخص
1401/01/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
257
7*7
0 تومان
  نامشخص
1401/01/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
258
7*7
0 تومان
  نامشخص
1401/01/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
259
7*7
0 تومان
  نامشخص
1401/01/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
260
7*7
0 تومان
  نامشخص
1401/01/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
261
7*7
0 تومان
  نامشخص
1401/01/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
262
7*7
0 تومان
  نامشخص
1401/01/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
263
7*7
19,350 تومان
  ثابت
1401/01/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
264
7*7
19,350 تومان
  ثابت
1401/01/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
265
7*7
19,350 تومان
  ثابت
1401/01/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
266
7*7
19,350 تومان
  50 افزایش
1401/01/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
267
7*7
19,300 تومان
  ثابت
1401/01/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
268
7*7
19,300 تومان
  ثابت
1401/01/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
269
7*7
19,300 تومان
  50 افزایش
1401/01/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
270
7*7
19,250 تومان
  150 افزایش
1401/01/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
271
7*7
19,100 تومان
  ثابت
1401/01/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
272
7*7
0 تومان
  نامشخص
1401/01/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
273
7*7
0 تومان
  نامشخص
1401/01/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
274
7*7
0 تومان
  نامشخص
1400/12/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
275
7*7
0 تومان
  نامشخص
1400/12/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
276
7*7
0 تومان
  نامشخص
1400/12/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
277
7*7
0 تومان
  نامشخص
1400/12/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
278
7*7
0 تومان
  نامشخص
1400/12/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
279
7*7
0 تومان
  نامشخص
1400/12/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
280
7*7
0 تومان
  نامشخص
1400/12/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
281
7*7
0 تومان
  نامشخص
1400/12/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
282
7*7
0 تومان
  نامشخص
1400/12/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
283
7*7
0 تومان
  نامشخص
1400/12/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
284
7*7
0 تومان
  نامشخص
1400/12/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
285
7*7
0 تومان
  نامشخص
1400/12/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
286
7*7
0 تومان
  نامشخص
1400/12/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
287
7*7
16,500 تومان
  250 افزایش
1400/12/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
288
7*7
16,250 تومان
  ثابت
1400/12/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
289
7*7
16,250 تومان
  100 افزایش
1400/12/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
290
7*7
16,100 تومان
  ثابت
1400/12/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
291
7*7
16,100 تومان
  ثابت
1400/12/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
292
7*7
16,100 تومان
  ثابت
1400/12/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
293
7*7
16,100 تومان
  ثابت
1400/12/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
294
7*7
16,100 تومان
  ثابت
1400/12/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
295
7*7
16,100 تومان
  ثابت
1400/12/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
296
7*7
16,100 تومان
  ثابت
1400/11/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
297
7*7
16,100 تومان
  ثابت
1400/11/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
298
7*7
16,100 تومان
  ثابت
1400/11/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
299
7*7
16,100 تومان
  100 افزایش
1400/11/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
300
7*7
16,000 تومان
  ثابت
1400/11/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
301
7*7
16,000 تومان
  ثابت
1400/11/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
302
7*7
16,000 تومان
  ثابت
1400/11/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
303
7*7
16,000 تومان
  ثابت
1400/11/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
304
7*7
16,000 تومان
  ثابت
1400/11/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
305
7*7
16,000 تومان
  ثابت
1400/11/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
306
7*7
16,000 تومان
  ثابت
1400/11/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
307
7*7
16,000 تومان
  50 افزایش
1400/11/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
308
7*7
15,950 تومان
  ثابت
1400/11/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
309
7*7
15,950 تومان
  ثابت
1400/11/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
310
7*7
15,950 تومان
  ثابت
1400/11/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
311
7*7
15,950 تومان
  ثابت
1400/11/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
312
7*7
15,950 تومان
  ثابت
1400/11/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
313
7*7
15,950 تومان
  50 افزایش
1400/11/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
314
7*7
15,900 تومان
  ثابت
1400/11/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
315
7*7
15,900 تومان
  ثابت
1400/11/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
316
7*7
15,900 تومان
  100 افزایش
1400/11/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
317
7*7
15,800 تومان
  ثابت
1400/11/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
318
7*7
15,800 تومان
  ثابت
1400/11/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
319
7*7
15,800 تومان
  ثابت
1400/10/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
320
7*7
15,800 تومان
  ثابت
1400/10/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
321
7*7
15,800 تومان
  ثابت
1400/10/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
322
7*7
15,800 تومان
  ثابت
1400/10/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
323
7*7
15,800 تومان
  ثابت
1400/10/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
324
7*7
15,800 تومان
  150 کاهش
1400/10/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
325
7*7
15,950 تومان
  ثابت
1400/10/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
326
7*7
15,950 تومان
  ثابت
1400/10/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
327
7*7
15,950 تومان
  ثابت
1400/10/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
328
7*7
15,950 تومان
  ثابت
1400/10/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
329
7*7
15,950 تومان
  ثابت
1400/10/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
330
7*7
15,950 تومان
  ثابت
1400/10/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
331
7*7
15,950 تومان
  ثابت
1400/10/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
332
7*7
15,950 تومان
  ثابت
1400/10/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
333
7*7
15,950 تومان
  ثابت
1400/10/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
334
7*7
16,150 تومان
  50 کاهش
1400/10/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
335
7*7
16,200 تومان
  ثابت
1400/10/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
336
7*7
16,200 تومان
  ثابت
1400/10/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
337
7*7
16,200 تومان
  ثابت
1400/10/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
338
7*7
16,200 تومان
  100 کاهش
1400/10/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
339
7*7
16,300 تومان
  100 کاهش
1400/09/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
340
7*7
16,400 تومان
  200 کاهش
1400/09/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
341
7*7
16,600 تومان
  ثابت
1400/09/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
342
7*7
16,600 تومان
  ثابت
1400/09/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
343
7*7
16,600 تومان
  ثابت
1400/09/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
344
7*7
16,600 تومان
  ثابت
1400/09/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
345
7*7
16,600 تومان
  200 کاهش
1400/09/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
346
7*7
16,800 تومان
  ثابت
1400/09/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
347
7*7
16,800 تومان
  100 کاهش
1400/09/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
348
7*7
16,900 تومان
  100 کاهش
1400/09/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
349
7*7
17,000 تومان
  ثابت
1400/09/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
350
7*7
17,000 تومان
  ثابت
1400/09/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
351
7*7
17,000 تومان
  ثابت
1400/09/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
352
7*7
17,000 تومان
  ثابت
1400/09/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
353
7*7
17,000 تومان
  200 افزایش
1400/09/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
354
7*7
16,800 تومان
  300 کاهش
1400/09/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
355
7*7
17,100 تومان
  انتخاب وضعیت
1400/09/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
356
7*7
17,100 تومان
  ثابت
1400/09/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
357
7*7
17,100 تومان
  ثابت
1400/09/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
358
7*7
17,100 تومان
  100 کاهش
1400/09/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
359
7*7
17,200 تومان
  ثابت
1400/09/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
360
7*7
17,200 تومان
  ثابت
1400/09/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
361
7*7
17,200 تومان
  100 کاهش
1400/09/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
362
7*7
17,300 تومان
  ثابت
1400/09/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
363
7*7
17,300 تومان
  ثابت
1400/09/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
364
7*7
17,300 تومان
  ثابت
1400/09/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
365
7*7
17,300 تومان
  ثابت
1400/08/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
366
7*7
17,300 تومان
  200 کاهش
1400/08/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
367
7*7
17,500 تومان
  ثابت
1400/08/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
368
7*7
17,500 تومان
  ثابت
1400/08/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
369
7*7
17,500 تومان
  ثابت
1400/08/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
370
7*7
17,500 تومان
  ثابت
1400/08/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
371
7*7
17,500 تومان
  ثابت
1400/08/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
372
7*7
17,500 تومان
  100 افزایش
1400/08/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
373
7*7
17,400 تومان
  ثابت
1400/08/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
374
7*7
17,400 تومان
  ثابت
1400/08/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
375
7*7
17,400 تومان
  ثابت
1400/08/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
376
7*7
17,400 تومان
  ثابت
1400/08/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
377
7*7
17,400 تومان
  ثابت
1400/08/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
378
7*7
17,400 تومان
  100 کاهش
1400/08/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
379
7*7
17,500 تومان
  ثابت
1400/08/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
380
7*7
17,500 تومان
  ثابت
1400/08/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
381
7*7
17,500 تومان
  ثابت
1400/08/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
382
7*7
17,500 تومان
  ثابت
1400/08/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
383
7*7
17,500 تومان
  ثابت
1400/08/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
384
7*7
17,500 تومان
  ثابت
1400/08/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
385
7*7
17,500 تومان
  ثابت
1400/08/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
386
7*7
17,500 تومان
  ثابت
1400/08/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
387
7*7
17,500 تومان
  200 افزایش
1400/08/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
388
7*7
17,300 تومان
  300 افزایش
1400/08/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
389
7*7
17,000 تومان
  ثابت
1400/07/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
390
7*7
17,000 تومان
  ثابت
1400/07/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
391
7*7
17,000 تومان
  ثابت
1400/07/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
392
7*7
17,000 تومان
  100 افزایش
1400/07/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
393
7*7
16,900 تومان
  400 افزایش
1400/07/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
394
7*7
16,500 تومان
  نامشخص
1400/07/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
395
7*7
16,500 تومان
  ثابت
1400/07/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
396
7*7
16,500 تومان
  ثابت
1400/07/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
397
7*7
16,500 تومان
  ثابت
1400/07/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
398
7*7
16,500 تومان
  ثابت
1400/07/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
44 3
تماس از طریق واتساپ و تلگرام