تلفن تماس:  04135595050
آرشیو قیمت : ������������
1402/07/02

نوسان   ������������ در یک نگاه

انتخاب بازه زمانی

ردیف
مشخصات محصول
قیمت(تومان)
وضعیت نوسان
تاریخ به روزرسانی
تولید کننده
1
سایز 10 AIII
25,500 تومان
  ثابت
1402/07/01
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
2
سایز 10 AIII
25,500 تومان
  ثابت
1402/06/30
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
3
سایز 10 AIII
25,500 تومان
  ثابت
1402/06/29
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
4
سایز 10 AIII
25,500 تومان
  ثابت
1402/06/28
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
5
سایز 10 AIII
25,500 تومان
  ثابت
1402/06/27
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
6
سایز 10 AIII
25,500 تومان
  ثابت
1402/06/26
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
7
سایز 10 AIII
25,500 تومان
  ثابت
1402/06/22
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
8
سایز 10 AIII
25,500 تومان
  ثابت
1402/06/21
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
9
سایز 10 AIII
25,500 تومان
  ثابت
1402/06/20
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
10
سایز 10 AIII
25,500 تومان
  ثابت
1402/06/19
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
11
سایز 10 AIII
25,500 تومان
  ثابت
1402/06/18
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
12
سایز 10 AIII
25,500 تومان
  ثابت
1402/06/16
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
13
سایز 10 AIII
25,500 تومان
  ثابت
1402/06/14
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
14
سایز 10 AIII
25,500 تومان
  500 کاهش
1402/06/13
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
15
سایز 10 AIII
26,000 تومان
  ثابت
1402/06/12
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
16
سایز 10 AIII
26,000 تومان
  ثابت
1402/06/11
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
17
سایز 10 AIII
26,000 تومان
  ثابت
1402/06/09
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
18
سایز 10 AIII
26,000 تومان
  ثابت
1402/06/08
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
19
سایز 10 AIII
26,000 تومان
  ثابت
1402/06/07
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
20
سایز 10 AIII
26,000 تومان
  ثابت
1402/06/06
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
21
سایز 10 AIII
26,000 تومان
  ثابت
1402/06/05
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
22
سایز 10 AIII
26,000 تومان
  ثابت
1402/06/04
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
23
سایز 10 AIII
26,000 تومان
  ثابت
1402/06/02
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
24
سایز 10 AIII
26,000 تومان
  ثابت
1402/06/01
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
25
سایز 10 AIII
26,000 تومان
  ثابت
1402/05/31
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
26
سایز 10 AIII
26,000 تومان
  ثابت
1402/05/30
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
27
سایز 10 AIII
26,000 تومان
  ثابت
1402/05/29
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
28
سایز 10 AIII
26,000 تومان
  ثابت
1402/05/28
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
29
سایز 10 AIII
26,000 تومان
  ثابت
1402/05/26
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
30
سایز 10 AIII
26,000 تومان
  ثابت
1402/05/25
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
31
سایز 10 AIII
26,000 تومان
  ثابت
1402/05/24
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
32
سایز 10 AIII
26,000 تومان
  ثابت
1402/05/23
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
33
سایز 10 AIII
26,000 تومان
  ثابت
1402/05/22
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
34
سایز 10 AIII
26,000 تومان
  ثابت
1402/05/21
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
35
سایز 10 AIII
26,000 تومان
  ثابت
1402/05/19
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
36
سایز 10 AIII
26,000 تومان
  ثابت
1402/05/18
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
37
سایز 10 AIII
26,000 تومان
  ثابت
1402/05/17
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
38
سایز 10 AIII
26,000 تومان
  ثابت
1402/05/16
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
39
سایز 10 AIII
26,000 تومان
  ثابت
1402/05/15
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
40
سایز 10 AIII
26,000 تومان
  ثابت
1402/05/14
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
41
سایز 10 AIII
26,000 تومان
  ثابت
1402/05/10
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
42
سایز 10 AIII
26,000 تومان
  ثابت
1402/05/09
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
43
سایز 10 AIII
26,000 تومان
  ثابت
1402/05/08
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
44
سایز 10 AIII
26,000 تومان
  ثابت
1402/05/07
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
45
سایز 10 AIII
26,000 تومان
  ثابت
1402/05/04
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
46
سایز 10 AIII
26,000 تومان
  ثابت
1402/05/03
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
47
سایز 10 AIII
26,000 تومان
  700 کاهش
1402/05/02
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
48
سایز 10 AIII
26,700 تومان
  ثابت
1402/05/01
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
49
سایز 10 AIII
26,700 تومان
  ثابت
1402/04/31
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
50
سایز 10 AIII
26,700 تومان
  ثابت
1402/04/29
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
51
سایز 10 AIII
26,700 تومان
  ثابت
1402/04/28
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
52
سایز 10 AIII
26,700 تومان
  ثابت
1402/04/27
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
53
سایز 10 AIII
26,700 تومان
  ثابت
1402/04/26
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
54
سایز 10 AIII
26,700 تومان
  ثابت
1402/04/25
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
55
سایز 10 AIII
26,700 تومان
  ثابت
1402/04/24
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
56
سایز 10 AIII
26,700 تومان
  ثابت
1402/04/22
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
57
سایز 10 AIII
26,700 تومان
  ثابت
1402/04/21
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
58
سایز 10 AIII
26,700 تومان
  ثابت
1402/04/20
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
59
سایز 10 AIII
26,700 تومان
  ثابت
1402/04/19
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
60
سایز 10 AIII
26,700 تومان
  ثابت
1402/04/18
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
61
سایز 10 AIII
26,700 تومان
  ثابت
1402/04/17
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
62
سایز 10 AIII
26,700 تومان
  ثابت
1402/04/15
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
63
سایز 10 AIII
26,700 تومان
  ثابت
1402/04/14
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
64
سایز 10 AIII
26,700 تومان
  ثابت
1402/04/13
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
65
سایز 10 AIII
26,700 تومان
  ثابت
1402/04/12
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
66
سایز 10 AIII
26,700 تومان
  ثابت
1402/04/11
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
67
سایز 10 AIII
26,700 تومان
  ثابت
1402/04/10
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
68
سایز 10 AIII
26,700 تومان
  ثابت
1402/04/07
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
69
سایز 10 AIII
26,700 تومان
  ثابت
1402/04/06
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
70
سایز 10 AIII
26,700 تومان
  ثابت
1402/04/05
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
71
سایز 10 AIII
26,700 تومان
  ثابت
1402/04/04
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
72
سایز 10 AIII
26,700 تومان
  ثابت
1402/04/03
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
73
سایز 10 AIII
26,700 تومان
  ثابت
1402/04/01
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
74
سایز 10 AIII
26,700 تومان
  300 کاهش
1402/03/31
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
75
سایز 10 AIII
27,000 تومان
  ثابت
1402/03/30
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
76
سایز 10 AIII
27,000 تومان
  ثابت
1402/03/29
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
77
سایز 10 AIII
27,000 تومان
  ثابت
1402/03/28
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
78
سایز 10 AIII
27,000 تومان
  ثابت
1402/03/27
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
79
سایز 10 AIII
27,000 تومان
  ثابت
1402/03/25
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
80
سایز 10 AIII
27,000 تومان
  ثابت
1402/03/24
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
81
سایز 10 AIII
27,000 تومان
  500 کاهش
1402/03/23
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
82
سایز 10 AIII
27,500 تومان
  600 کاهش
1402/03/22
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
83
سایز 10 AIII
28,100 تومان
  ثابت
1402/03/21
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
84
سایز 10 AIII
28,100 تومان
  ثابت
1402/03/20
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
85
سایز 10 AIII
28,100 تومان
  ثابت
1402/03/18
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
86
سایز 10 AIII
28,100 تومان
  ثابت
1402/03/17
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
87
سایز 10 AIII
28,100 تومان
  ثابت
1402/03/16
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
88
سایز 10 AIII
28,100 تومان
  ثابت
1402/03/13
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
89
سایز 10 AIII
28,100 تومان
  ثابت
1402/03/11
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
90
سایز 10 AIII
28,100 تومان
  ثابت
1402/03/10
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
91
سایز 10 AIII
28,100 تومان
  ثابت
1402/03/09
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
92
سایز 10 AIII
28,100 تومان
  ثابت
1402/03/08
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
93
سایز 10 AIII
28,100 تومان
  ثابت
1402/03/07
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
94
سایز 10 AIII
28,100 تومان
  ثابت
1402/03/06
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
95
سایز 10 AIII
28,100 تومان
  ثابت
1402/03/04
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
96
سایز 10 AIII
28,100 تومان
  ثابت
1402/03/03
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
97
سایز 10 AIII
28,100 تومان
  100 افزایش
1402/03/02
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
98
سایز 10 AIII
28,000 تومان
  ثابت
1402/03/01
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
99
سایز 10 AIII
28,000 تومان
  500 کاهش
1402/02/31
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
100
سایز 10 AIII
28,500 تومان
  ثابت
1402/02/30
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
101
سایز 10 AIII
28,500 تومان
  ثابت
1402/02/28
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
102
سایز 10 AIII
28,500 تومان
  ثابت
1402/02/27
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
103
سایز 10 AIII
28,500 تومان
  ثابت
1402/02/25
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
104
سایز 10 AIII
28,500 تومان
  ثابت
1402/02/24
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
105
سایز 10 AIII
0 تومان
  نامشخص
1402/02/23
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
106
سایز 10 AIII
28,500 تومان
  ثابت
1402/02/21
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
107
سایز 10 AIII
28,500 تومان
  ثابت
1402/02/20
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
108
سایز 10 AIII
28,500 تومان
  ثابت
1402/02/19
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
109
سایز 10 AIII
28,500 تومان
  ثابت
1402/02/18
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
110
سایز 10 AIII
28,500 تومان
  ثابت
1402/02/17
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
111
سایز 10 AIII
28,500 تومان
  ثابت
1402/02/16
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
112
سایز 10 AIII
28,500 تومان
  ثابت
1402/02/14
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
113
سایز 10 AIII
28,500 تومان
  ثابت
1402/02/13
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
114
سایز 10 AIII
28,500 تومان
  500 افزایش
1402/02/12
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
115
سایز 10 AIII
28,000 تومان
  ثابت
1402/02/11
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
116
سایز 10 AIII
28,000 تومان
  ثابت
1402/02/10
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
117
سایز 10 AIII
28,000 تومان
  500 افزایش
1402/02/09
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
118
سایز 10 AIII
27,500 تومان
  ثابت
1402/02/07
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
119
سایز 10 AIII
0 تومان
  نامشخص
1402/02/06
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
120
سایز 10 AIII
27,500 تومان
  700 افزایش
1402/02/05
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
121
سایز 10 AIII
26,800 تومان
  800 افزایش
1402/02/04
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
122
سایز 10 AIII
26,000 تومان
  ثابت
1402/01/31
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
123
سایز 10 AIII
26,000 تومان
  ثابت
1402/01/30
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
124
سایز 10 AIII
26,000 تومان
  500 افزایش
1402/01/29
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
125
سایز 10 AIII
25,500 تومان
  ثابت
1402/01/28
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
126
سایز 10 AIII
25,500 تومان
  ثابت
1402/01/27
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
127
سایز 10 AIII
25,500 تومان
  ثابت
1402/01/26
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
128
سایز 10 AIII
25,500 تومان
  ثابت
1402/01/24
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
129
سایز 10 AIII
25,500 تومان
  500 کاهش
1402/01/22
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
130
سایز 10 AIII
26,000 تومان
  500 کاهش
1402/01/21
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
131
سایز 10 AIII
26,500 تومان
  500 کاهش
1402/01/20
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
132
سایز 10 AIII
27,000 تومان
  ثابت
1402/01/19
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
133
سایز 10 AIII
27,000 تومان
  ثابت
1402/01/17
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
134
سایز 10 AIII
27,000 تومان
  ثابت
1402/01/16
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
135
سایز 10 AIII
27,000 تومان
  ثابت
1402/01/15
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
136
سایز 10 AIII
27,000 تومان
  ثابت
1402/01/14
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
137
سایز 10 AIII
27,000 تومان
  500 افزایش
1402/01/10
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
138
سایز 10 AIII
26,500 تومان
  ثابت
1402/01/09
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
139
سایز 10 AIII
26,500 تومان
  ثابت
1402/01/08
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
140
سایز 10 AIII
0 تومان
  نامشخص
1402/01/07
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
141
سایز 10 AIII
26,500 تومان
  ثابت
1402/01/06
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
142
سایز 10 AIII
26,500 تومان
  ثابت
1402/01/05
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
143
سایز 10 AIII
26,500 تومان
  ثابت
1401/12/28
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
144
سایز 10 AIII
26,500 تومان
  ثابت
1401/12/27
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
145
سایز 10 AIII
26,500 تومان
  ثابت
1401/12/25
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
146
سایز 10 AIII
26,500 تومان
  2000 کاهش
1401/12/24
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
147
سایز 10 AIII
28,500 تومان
  ثابت
1401/12/23
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
148
سایز 10 AIII
28,500 تومان
  ثابت
1401/12/22
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
149
سایز 10 AIII
28,500 تومان
  ثابت
1401/12/21
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
150
سایز 10 AIII
28,500 تومان
  1000 افزایش
1401/12/20
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
151
سایز 10 AIII
27,500 تومان
  ثابت
1401/12/18
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
152
سایز 10 AIII
27,500 تومان
  ثابت
1401/12/16
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
153
سایز 10 AIII
27,500 تومان
  ثابت
1401/12/15
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
154
سایز 10 AIII
27,500 تومان
  ثابت
1401/12/14
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
155
سایز 10 AIII
27,500 تومان
  ثابت
1401/12/13
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
156
سایز 10 AIII
27,500 تومان
  4000 کاهش
1401/12/11
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
157
سایز 10 AIII
31,500 تومان
  ثابت
1401/12/10
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
158
سایز 10 AIII
31,500 تومان
  ثابت
1401/12/09
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
159
سایز 10 AIII
31,500 تومان
  1200 افزایش
1401/12/08
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
160
سایز 10 AIII
30,300 تومان
  1600 افزایش
1401/12/07
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
161
سایز 10 AIII
28,700 تومان
  700 افزایش
1401/12/06
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
162
سایز 10 AIII
28,000 تومان
  ثابت
1401/12/04
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
163
سایز 10 AIII
28,000 تومان
  ثابت
1401/12/03
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
164
سایز 10 AIII
28,000 تومان
  1000 افزایش
1401/12/02
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
165
سایز 10 AIII
27,000 تومان
  ثابت
1401/12/01
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
166
سایز 10 AIII
27,000 تومان
  1500 افزایش
1401/11/30
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
167
سایز 10 AIII
25,500 تومان
  ثابت
1401/11/27
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
168
سایز 10 AIII
25,500 تومان
  500 افزایش
1401/11/26
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
169
سایز 10 AIII
25,000 تومان
  1000 افزایش
1401/11/25
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
170
سایز 10 AIII
24,000 تومان
  500 افزایش
1401/11/24
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
171
سایز 10 AIII
23,500 تومان
  1000 افزایش
1401/11/23
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
172
سایز 10 AIII
22,500 تومان
  200 افزایش
1401/11/20
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
173
سایز 10 AIII
22,300 تومان
  200 افزایش
1401/11/19
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
174
سایز 10 AIII
22,100 تومان
  200 افزایش
1401/11/18
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
175
سایز 10 AIII
21,900 تومان
  100 افزایش
1401/11/17
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
176
سایز 10 AIII
21,800 تومان
  200 افزایش
1401/11/16
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
177
سایز 10 AIII
21,600 تومان
  100 افزایش
1401/11/13
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
178
سایز 10 AIII
21,500 تومان
  ثابت
1401/11/12
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
179
سایز 10 AIII
21,500 تومان
  ثابت
1401/11/11
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
180
سایز 10 AIII
21,500 تومان
  ثابت
1401/11/10
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
4034 11
تماس از طریق واتساپ و تلگرام