تلفن تماس:  04135595050
آرشیو قیمت : ������������
1402/07/02

نوسان   ������������ در یک نگاه

انتخاب بازه زمانی

ردیف
مشخصات محصول
قیمت(تومان)
وضعیت نوسان
تاریخ به روزرسانی
تولید کننده
1
سایز 10 AIII
25,450 تومان
  ثابت
1402/07/01
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
2
سایز 10 AIII
25,450 تومان
  ثابت
1402/06/30
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
3
سایز 10 AIII
25,450 تومان
  200 کاهش
1402/06/29
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
4
سایز 10 AIII
25,650 تومان
  ثابت
1402/06/28
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
5
سایز 10 AIII
25,650 تومان
  ثابت
1402/06/27
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
6
سایز 10 AIII
25,650 تومان
  200 کاهش
1402/06/26
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
7
سایز 10 AIII
25,850 تومان
  ثابت
1402/06/22
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
8
سایز 10 AIII
25,850 تومان
  ثابت
1402/06/21
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
9
سایز 10 AIII
25,850 تومان
  ثابت
1402/06/20
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
10
سایز 10 AIII
25,850 تومان
  ثابت
1402/06/19
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
11
سایز 10 AIII
25,850 تومان
  ثابت
1402/06/18
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
12
سایز 10 AIII
25,850 تومان
  ثابت
1402/06/16
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
13
سایز 10 AIII
25,850 تومان
  ثابت
1402/06/14
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
14
سایز 10 AIII
25,850 تومان
  ثابت
1402/06/13
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
15
سایز 10 AIII
25,850 تومان
  ثابت
1402/06/12
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
16
سایز 10 AIII
25,850 تومان
  ثابت
1402/06/11
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
17
سایز 10 AIII
25,850 تومان
  ثابت
1402/06/09
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
18
سایز 10 AIII
25,850 تومان
  ثابت
1402/06/08
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
19
سایز 10 AIII
25,850 تومان
  ثابت
1402/06/07
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
20
سایز 10 AIII
25,850 تومان
  ثابت
1402/06/06
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
21
سایز 10 AIII
25,850 تومان
  ثابت
1402/06/05
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
22
سایز 10 AIII
25,850 تومان
  ثابت
1402/06/04
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
23
سایز 10 AIII
25,850 تومان
  ثابت
1402/06/02
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
24
سایز 10 AIII
25,850 تومان
  550 افزایش
1402/06/01
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
25
سایز 10 AIII
25,300 تومان
  ثابت
1402/05/31
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
26
سایز 10 AIII
25,300 تومان
  ثابت
1402/05/30
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
27
سایز 10 AIII
25,300 تومان
  ثابت
1402/05/29
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
28
سایز 10 AIII
25,300 تومان
  ثابت
1402/05/28
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
29
سایز 10 AIII
25,300 تومان
  ثابت
1402/05/26
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
30
سایز 10 AIII
25,300 تومان
  100 کاهش
1402/05/25
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
31
سایز 10 AIII
25,400 تومان
  ثابت
1402/05/24
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
32
سایز 10 AIII
25,400 تومان
  150 افزایش
1402/05/23
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
33
سایز 10 AIII
25,250 تومان
  150 کاهش
1402/05/22
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
34
سایز 10 AIII
25,400 تومان
  ثابت
1402/05/21
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
35
سایز 10 AIII
25,400 تومان
  150 کاهش
1402/05/19
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
36
سایز 10 AIII
25,550 تومان
  200 کاهش
1402/05/18
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
37
سایز 10 AIII
25,750 تومان
  ثابت
1402/05/17
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
38
سایز 10 AIII
25,750 تومان
  750 افزایش
1402/05/16
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
39
سایز 10 AIII
25,000 تومان
  ثابت
1402/05/15
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
40
سایز 10 AIII
25,000 تومان
  ثابت
1402/05/14
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
41
سایز 10 AIII
0 تومان
  نامشخص
1402/05/10
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
42
سایز 10 AIII
25,000 تومان
  ثابت
1402/05/09
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
43
سایز 10 AIII
25,000 تومان
  ثابت
1402/05/08
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
44
سایز 10 AIII
25,000 تومان
  ثابت
1402/05/07
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
45
سایز 10 AIII
25,000 تومان
  ثابت
1402/05/04
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
46
سایز 10 AIII
25,000 تومان
  ثابت
1402/05/03
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
47
سایز 10 AIII
25,000 تومان
  500 کاهش
1402/05/02
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
48
سایز 10 AIII
25,500 تومان
  ثابت
1402/05/01
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
49
سایز 10 AIII
25,500 تومان
  ثابت
1402/04/31
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
50
سایز 10 AIII
25,500 تومان
  ثابت
1402/04/29
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
51
سایز 10 AIII
25,500 تومان
  ثابت
1402/04/28
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
52
سایز 10 AIII
25,500 تومان
  ثابت
1402/04/27
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
53
سایز 10 AIII
25,500 تومان
  300 کاهش
1402/04/26
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
54
سایز 10 AIII
25,800 تومان
  ثابت
1402/04/25
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
55
سایز 10 AIII
25,800 تومان
  ثابت
1402/04/24
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
56
سایز 10 AIII
25,800 تومان
  ثابت
1402/04/22
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
57
سایز 10 AIII
25,800 تومان
  100 کاهش
1402/04/21
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
58
سایز 10 AIII
25,900 تومان
  350 کاهش
1402/04/20
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
59
سایز 10 AIII
26,250 تومان
  ثابت
1402/04/19
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
60
سایز 10 AIII
26,250 تومان
  ثابت
1402/04/18
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
61
سایز 10 AIII
26,250 تومان
  250 افزایش
1402/04/17
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
62
سایز 10 AIII
26,000 تومان
  ثابت
1402/04/15
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
63
سایز 10 AIII
26,000 تومان
  300 کاهش
1402/04/14
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
64
سایز 10 AIII
26,300 تومان
  ثابت
1402/04/13
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
65
سایز 10 AIII
26,300 تومان
  ثابت
1402/04/12
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
66
سایز 10 AIII
26,300 تومان
  ثابت
1402/04/11
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
67
سایز 10 AIII
26,300 تومان
  ثابت
1402/04/10
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
68
سایز 10 AIII
26,300 تومان
  200 کاهش
1402/04/07
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
69
سایز 10 AIII
26,500 تومان
  200 کاهش
1402/04/06
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
70
سایز 10 AIII
26,700 تومان
  ثابت
1402/04/05
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
71
سایز 10 AIII
0 تومان
  نامشخص
1402/04/04
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
72
سایز 10 AIII
26,600 تومان
  ثابت
1402/04/03
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
73
سایز 10 AIII
26,600 تومان
  ثابت
1402/04/01
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
74
سایز 10 AIII
26,600 تومان
  ثابت
1402/03/31
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
75
سایز 10 AIII
0 تومان
  نامشخص
1402/03/30
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
76
سایز 10 AIII
26,600 تومان
  400 کاهش
1402/03/29
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
77
سایز 10 AIII
27,000 تومان
  ثابت
1402/03/28
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
78
سایز 10 AIII
27,000 تومان
  ثابت
1402/03/27
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
79
سایز 10 AIII
27,000 تومان
  200 کاهش
1402/03/25
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
80
سایز 10 AIII
27,200 تومان
  ثابت
1402/03/24
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
81
سایز 10 AIII
27,200 تومان
  500 افزایش
1402/03/23
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
82
سایز 10 AIII
26,700 تومان
  1000 کاهش
1402/03/22
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
83
سایز 10 AIII
27,700 تومان
  ثابت
1402/03/21
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
84
سایز 10 AIII
27,700 تومان
  ثابت
1402/03/20
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
85
سایز 10 AIII
27,700 تومان
  450 کاهش
1402/03/18
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
86
سایز 10 AIII
28,150 تومان
  ثابت
1402/03/17
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
87
سایز 10 AIII
28,150 تومان
  ثابت
1402/03/16
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
88
سایز 10 AIII
0 تومان
  نامشخص
1402/03/13
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
89
سایز 10 AIII
0 تومان
  نامشخص
1402/03/11
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
90
سایز 10 AIII
27,400 تومان
  200 کاهش
1402/03/10
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
91
سایز 10 AIII
27,600 تومان
  ثابت
1402/03/09
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
92
سایز 10 AIII
27,600 تومان
  100 افزایش
1402/03/08
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
93
سایز 10 AIII
27,500 تومان
  ثابت
1402/03/07
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
94
سایز 10 AIII
27,500 تومان
  ثابت
1402/03/06
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
95
سایز 10 AIII
0 تومان
  نامشخص
1402/03/04
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
96
سایز 10 AIII
0 تومان
  نامشخص
1402/03/03
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
97
سایز 10 AIII
27,500 تومان
  100 افزایش
1402/03/02
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
98
سایز 10 AIII
27,400 تومان
  200 افزایش
1402/03/01
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
99
سایز 10 AIII
27,200 تومان
  200 افزایش
1402/02/31
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
100
سایز 10 AIII
27,000 تومان
  ثابت
1402/02/30
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
101
سایز 10 AIII
27,000 تومان
  300 کاهش
1402/02/28
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
102
سایز 10 AIII
27,300 تومان
  ثابت
1402/02/27
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
103
سایز 10 AIII
27,300 تومان
  100 افزایش
1402/02/25
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
104
سایز 10 AIII
27,200 تومان
  ثابت
1402/02/24
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
105
سایز 10 AIII
0 تومان
  نامشخص
1402/02/23
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
106
سایز 10 AIII
0 تومان
  نامشخص
1402/02/21
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
107
سایز 10 AIII
0 تومان
  نامشخص
1402/02/20
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
108
سایز 10 AIII
26,100 تومان
  100 افزایش
1402/02/19
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
109
سایز 10 AIII
26,000 تومان
  1600 کاهش
1402/02/18
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
110
سایز 10 AIII
27,600 تومان
  200 کاهش
1402/02/17
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
111
سایز 10 AIII
27,800 تومان
  700 کاهش
1402/02/16
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
112
سایز 10 AIII
28,500 تومان
  ثابت
1402/02/14
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
113
سایز 10 AIII
28,500 تومان
  400 کاهش
1402/02/13
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
114
سایز 10 AIII
28,900 تومان
  900 افزایش
1402/02/12
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
115
سایز 10 AIII
28,000 تومان
  100 افزایش
1402/02/11
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
116
سایز 10 AIII
27,900 تومان
  ثابت
1402/02/10
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
117
سایز 10 AIII
27,900 تومان
  ثابت
1402/02/09
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
118
سایز 10 AIII
27,900 تومان
  ثابت
1402/02/07
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
119
سایز 10 AIII
0 تومان
  نامشخص
1402/02/06
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
120
سایز 10 AIII
0 تومان
  نامشخص
1402/02/05
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
121
سایز 10 AIII
0 تومان
  نامشخص
1402/02/04
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
122
سایز 10 AIII
0 تومان
  نامشخص
1402/01/31
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
123
سایز 10 AIII
0 تومان
  نامشخص
1402/01/30
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
124
سایز 10 AIII
0 تومان
  نامشخص
1402/01/29
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
125
سایز 10 AIII
0 تومان
  نامشخص
1402/01/28
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
126
سایز 10 AIII
0 تومان
  نامشخص
1402/01/27
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
127
سایز 10 AIII
0 تومان
  نامشخص
1402/01/26
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
128
سایز 10 AIII
0 تومان
  نامشخص
1402/01/24
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
129
سایز 10 AIII
0 تومان
  نامشخص
1402/01/22
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
130
سایز 10 AIII
0 تومان
  نامشخص
1402/01/21
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
131
سایز 10 AIII
0 تومان
  نامشخص
1402/01/20
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
132
سایز 10 AIII
0 تومان
  نامشخص
1402/01/17
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
133
سایز 10 AIII
0 تومان
  نامشخص
1402/01/16
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
134
سایز 10 AIII
0 تومان
  نامشخص
1402/01/15
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
135
سایز 10 AIII
0 تومان
  نامشخص
1402/01/14
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
136
سایز 10 AIII
0 تومان
  نامشخص
1401/12/24
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
137
سایز 10 AIII
0 تومان
  نامشخص
1401/12/23
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
138
سایز 10 AIII
0 تومان
  نامشخص
1401/12/22
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
139
سایز 10 AIII
0 تومان
  نامشخص
1401/12/21
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
140
سایز 10 AIII
0 تومان
  نامشخص
1401/12/20
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
141
سایز 10 AIII
26,200 تومان
  200 افزایش
1401/12/18
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
142
سایز 10 AIII
26,000 تومان
  ثابت
1401/12/16
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
143
سایز 10 AIII
0 تومان
  نامشخص
1401/12/15
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
144
سایز 10 AIII
27,500 تومان
  ثابت
1401/12/14
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
145
سایز 10 AIII
27,500 تومان
  ثابت
1401/12/13
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
146
سایز 10 AIII
27,500 تومان
  ثابت
1401/12/11
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
147
سایز 10 AIII
27,500 تومان
  2800 کاهش
1401/12/10
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
148
سایز 10 AIII
30,300 تومان
  ثابت
1401/12/09
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
149
سایز 10 AIII
0 تومان
  نامشخص
1401/12/08
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
150
سایز 10 AIII
0 تومان
  نامشخص
1401/12/07
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
151
سایز 10 AIII
0 تومان
  نامشخص
1401/12/06
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
152
سایز 10 AIII
0 تومان
  نامشخص
1401/12/04
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
153
سایز 10 AIII
0 تومان
  نامشخص
1401/12/03
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
154
سایز 10 AIII
0 تومان
  نامشخص
1401/12/02
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
155
سایز 10 AIII
0 تومان
  نامشخص
1401/12/01
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
156
سایز 10 AIII
0 تومان
  نامشخص
1401/11/30
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
157
سایز 10 AIII
26,000 تومان
  ثابت
1401/11/27
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
158
سایز 10 AIII
0 تومان
  نامشخص
1401/11/26
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
159
سایز 10 AIII
25,450 تومان
  250 کاهش
1401/11/25
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
160
سایز 10 AIII
25,700 تومان
  2100 افزایش
1401/11/24
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
161
سایز 10 AIII
23,600 تومان
  1650 افزایش
1401/11/23
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
162
سایز 10 AIII
21,950 تومان
  ثابت
1401/11/20
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
163
سایز 10 AIII
21,950 تومان
  ثابت
1401/11/19
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
164
سایز 10 AIII
21,950 تومان
  ثابت
1401/11/18
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
165
سایز 10 AIII
21,950 تومان
  ثابت
1401/11/17
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
166
سایز 10 AIII
21,950 تومان
  ثابت
1401/11/16
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
167
سایز 10 AIII
0 تومان
  نامشخص
1401/11/13
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
168
سایز 10 AIII
0 تومان
  نامشخص
1401/11/12
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
169
سایز 10 AIII
21,600 تومان
  50 افزایش
1401/11/11
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
170
سایز 10 AIII
21,550 تومان
  450 افزایش
1401/11/10
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
171
سایز 10 AIII
21,100 تومان
  150 افزایش
1401/11/09
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
172
سایز 10 AIII
20,950 تومان
  200 کاهش
1401/11/08
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
173
سایز 10 AIII
21,150 تومان
  300 کاهش
1401/11/06
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
174
سایز 10 AIII
21,450 تومان
  ثابت
1401/11/05
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
175
سایز 10 AIII
21,450 تومان
  ثابت
1401/11/04
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
176
سایز 10 AIII
21,450 تومان
  100 افزایش
1401/11/03
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
177
سایز 10 AIII
21,350 تومان
  300 افزایش
1401/11/02
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
178
سایز 10 AIII
21,050 تومان
  400 افزایش
1401/11/01
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
179
سایز 10 AIII
20,650 تومان
  ثابت
1401/10/29
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
180
سایز 10 AIII
20,650 تومان
  ثابت
1401/10/28
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
181
سایز 10 AIII
20,650 تومان
  100 کاهش
1401/10/27
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
4032 12
تماس از طریق واتساپ و تلگرام