تلفن تماس:  04135595050
آرشیو قیمت : ��������
1402/01/12

نوسان   �������� در یک نگاه

انتخاب بازه زمانی

ردیف
مشخصات محصول
قیمت(تومان)
وضعیت نوسان
تاریخ به روزرسانی
تولید کننده
1
4*7
0 تومان
  نامشخص
1401/12/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
2
4*7
0 تومان
  نامشخص
1401/12/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
3
4*7
0 تومان
  نامشخص
1401/12/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
4
4*7
0 تومان
  نامشخص
1401/12/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
5
4*7
0 تومان
  نامشخص
1401/12/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
6
4*7
0 تومان
  نامشخص
1401/12/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
7
4*7
0 تومان
  نامشخص
1401/12/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
8
4*7
0 تومان
  نامشخص
1401/12/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
9
4*7
0 تومان
  نامشخص
1401/12/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
10
4*7
0 تومان
  نامشخص
1401/12/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
11
4*7
0 تومان
  نامشخص
1401/12/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
12
4*7
0 تومان
  نامشخص
1401/12/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
13
4*7
0 تومان
  نامشخص
1401/12/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
14
4*7
0 تومان
  نامشخص
1401/12/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
15
4*7
0 تومان
  نامشخص
1401/12/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
16
4*7
0 تومان
  نامشخص
1401/12/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
17
4*7
0 تومان
  نامشخص
1401/12/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
18
4*7
0 تومان
  نامشخص
1401/12/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
19
4*7
0 تومان
  نامشخص
1401/12/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
20
4*7
0 تومان
  نامشخص
1401/12/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
21
4*7
0 تومان
  نامشخص
1401/12/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
22
4*7
0 تومان
  نامشخص
1401/11/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
23
4*7
0 تومان
  نامشخص
1401/11/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
24
4*7
0 تومان
  نامشخص
1401/11/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
25
4*7
0 تومان
  نامشخص
1401/11/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
26
4*7
0 تومان
  نامشخص
1401/11/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
27
4*7
0 تومان
  نامشخص
1401/11/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
28
4*7
0 تومان
  نامشخص
1401/11/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
29
4*7
0 تومان
  نامشخص
1401/11/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
30
4*7
0 تومان
  نامشخص
1401/11/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
31
4*7
0 تومان
  نامشخص
1401/11/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
32
4*7
0 تومان
  نامشخص
1401/11/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
33
4*7
0 تومان
  نامشخص
1401/11/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
34
4*7
0 تومان
  نامشخص
1401/11/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
35
4*7
0 تومان
  نامشخص
1401/11/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
36
4*7
0 تومان
  نامشخص
1401/11/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
37
4*7
0 تومان
  نامشخص
1401/11/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
38
4*7
0 تومان
  نامشخص
1401/11/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
39
4*7
0 تومان
  نامشخص
1401/11/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
40
4*7
22,300 تومان
  500 افزایش
1401/11/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
41
4*7
21,800 تومان
  200 افزایش
1401/11/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
42
4*7
21,600 تومان
  ثابت
1401/10/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
43
4*7
21,600 تومان
  300 کاهش
1401/10/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
44
4*7
21,900 تومان
  ثابت
1401/10/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
45
4*7
21,900 تومان
  ثابت
1401/10/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
46
4*7
21,900 تومان
  ثابت
1401/10/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
47
4*7
21,900 تومان
  500 افزایش
1401/10/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
48
4*7
21,400 تومان
  200 افزایش
1401/10/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
49
4*7
21,200 تومان
  ثابت
1401/10/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
50
4*7
21,200 تومان
  ثابت
1401/10/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
51
4*7
21,200 تومان
  ثابت
1401/10/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
52
4*7
21,200 تومان
  ثابت
1401/10/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
53
4*7
21,200 تومان
  700 کاهش
1401/10/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
54
4*7
21,900 تومان
  ثابت
1401/10/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
55
4*7
21,900 تومان
  ثابت
1401/10/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
56
4*7
21,900 تومان
  ثابت
1401/10/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
57
4*7
21,900 تومان
  ثابت
1401/10/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
58
4*7
21,900 تومان
  ثابت
1401/10/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
59
4*7
21,900 تومان
  200 افزایش
1401/10/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
4031 3
تماس از طریق واتساپ و تلگرام