تلفن تماس:  04135595050
آرشیو قیمت : ������������
1402/07/02

نوسان   ������������ در یک نگاه

انتخاب بازه زمانی

ردیف
مشخصات محصول
قیمت(تومان)
وضعیت نوسان
تاریخ به روزرسانی
تولید کننده
1
سایز 14 تا 25
0 تومان
  نامشخص
1402/07/01
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
2
سایز 14 تا 25
0 تومان
  نامشخص
1402/06/30
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
3
سایز 14 تا 25
0 تومان
  نامشخص
1402/06/29
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
4
سایز 14 تا 25
0 تومان
  نامشخص
1402/06/27
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
5
سایز 14 تا 25
0 تومان
  نامشخص
1402/06/26
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
6
سایز 14 تا 25
24,000 تومان
  ثابت
1402/06/22
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
7
سایز 14 تا 25
0 تومان
  نامشخص
1402/06/21
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
8
سایز 14 تا 25
0 تومان
  نامشخص
1402/06/20
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
9
سایز 14 تا 25
24,050 تومان
  ثابت
1402/06/19
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
10
سایز 14 تا 25
0 تومان
  نامشخص
1402/06/18
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
11
سایز 14 تا 25
24,050 تومان
  ثابت
1402/06/16
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
12
سایز 14 تا 25
24,050 تومان
  50 افزایش
1402/06/14
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
13
سایز 14 تا 25
24,000 تومان
  50 افزایش
1402/06/13
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
14
سایز 14 تا 25
23,950 تومان
  ثابت
1402/06/12
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
15
سایز 14 تا 25
0 تومان
  نامشخص
1402/06/11
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
16
سایز 14 تا 25
0 تومان
  نامشخص
1402/06/09
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
17
سایز 14 تا 25
0 تومان
  نامشخص
1402/06/08
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
18
سایز 14 تا 25
23,800 تومان
  ثابت
1402/06/07
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
19
سایز 14 تا 25
0 تومان
  نامشخص
1402/06/06
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
20
سایز 14 تا 25
24,500 تومان
  ثابت
1402/06/05
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
21
سایز 14 تا 25
24,500 تومان
  ثابت
1402/06/04
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
22
سایز 14 تا 25
0 تومان
  نامشخص
1402/06/02
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
23
سایز 14 تا 25
0 تومان
  نامشخص
1402/06/01
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
24
سایز 14 تا 25
24,500 تومان
  ثابت
1402/05/31
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
25
سایز 14 تا 25
24,500 تومان
  ثابت
1402/05/30
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
26
سایز 14 تا 25
24,500 تومان
  ثابت
1402/05/29
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
27
سایز 14 تا 25
24,500 تومان
  ثابت
1402/05/28
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
28
سایز 14 تا 25
24,500 تومان
  ثابت
1402/05/26
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
29
سایز 14 تا 25
24,500 تومان
  ثابت
1402/05/25
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
30
سایز 14 تا 25
24,500 تومان
  ثابت
1402/05/24
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
31
سایز 14 تا 25
24,500 تومان
  ثابت
1402/05/23
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
32
سایز 14 تا 25
24,500 تومان
  ثابت
1402/05/22
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
33
سایز 14 تا 25
24,500 تومان
  ثابت
1402/05/21
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
34
سایز 14 تا 25
24,500 تومان
  ثابت
1402/05/19
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
35
سایز 14 تا 25
24,500 تومان
  ثابت
1402/05/18
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
36
سایز 14 تا 25
24,500 تومان
  ثابت
1402/05/17
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
37
سایز 14 تا 25
24,500 تومان
  ثابت
1402/05/16
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
38
سایز 14 تا 25
24,500 تومان
  ثابت
1402/05/15
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
39
سایز 14 تا 25
24,500 تومان
  ثابت
1402/05/14
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
40
سایز 14 تا 25
24,500 تومان
  ثابت
1402/05/10
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
41
سایز 14 تا 25
24,500 تومان
  ثابت
1402/05/09
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
42
سایز 14 تا 25
24,500 تومان
  ثابت
1402/05/08
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
43
سایز 14 تا 25
0 تومان
  نامشخص
1402/05/07
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
44
سایز 14 تا 25
24,500 تومان
  ثابت
1402/05/04
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
45
سایز 14 تا 25
24,500 تومان
  ثابت
1402/05/03
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
46
سایز 14 تا 25
24,500 تومان
  ثابت
1402/05/02
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
47
سایز 14 تا 25
24,500 تومان
  ثابت
1402/05/01
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
48
سایز 14 تا 25
24,500 تومان
  ثابت
1402/04/31
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
49
سایز 14 تا 25
24,500 تومان
  500 افزایش
1402/04/29
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
50
سایز 14 تا 25
24,000 تومان
  500 کاهش
1402/04/28
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
51
سایز 14 تا 25
24,500 تومان
  ثابت
1402/04/27
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
52
سایز 14 تا 25
24,500 تومان
  ثابت
1402/04/26
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
53
سایز 14 تا 25
24,500 تومان
  ثابت
1402/04/25
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
54
سایز 14 تا 25
0 تومان
  نامشخص
1402/04/24
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
55
سایز 14 تا 25
24,500 تومان
  500 کاهش
1402/04/22
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
56
سایز 14 تا 25
25,000 تومان
  ثابت
1402/04/21
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
57
سایز 14 تا 25
25,000 تومان
  ثابت
1402/04/20
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
58
سایز 14 تا 25
25,000 تومان
  500 کاهش
1402/04/19
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
59
سایز 14 تا 25
25,500 تومان
  ثابت
1402/04/18
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
60
سایز 14 تا 25
25,500 تومان
  ثابت
1402/04/17
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
61
سایز 14 تا 25
25,500 تومان
  ثابت
1402/04/15
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
62
سایز 14 تا 25
25,500 تومان
  ثابت
1402/04/14
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
63
سایز 14 تا 25
25,500 تومان
  ثابت
1402/04/13
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
64
سایز 14 تا 25
25,500 تومان
  ثابت
1402/04/12
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
65
سایز 14 تا 25
25,500 تومان
  ثابت
1402/04/11
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
66
سایز 14 تا 25
25,500 تومان
  ثابت
1402/04/10
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
67
سایز 14 تا 25
25,500 تومان
  ثابت
1402/04/07
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
68
سایز 14 تا 25
25,500 تومان
  ثابت
1402/04/06
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
69
سایز 14 تا 25
25,500 تومان
  ثابت
1402/04/05
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
70
سایز 14 تا 25
25,500 تومان
  ثابت
1402/04/04
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
71
سایز 14 تا 25
25,500 تومان
  ثابت
1402/04/03
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
72
سایز 14 تا 25
25,500 تومان
  ثابت
1402/04/01
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
73
سایز 14 تا 25
25,500 تومان
  ثابت
1402/03/31
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
74
سایز 14 تا 25
25,500 تومان
  400 کاهش
1402/03/30
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
75
سایز 14 تا 25
25,900 تومان
  ثابت
1402/03/29
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
76
سایز 14 تا 25
25,900 تومان
  ثابت
1402/03/28
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
77
سایز 14 تا 25
25,900 تومان
  ثابت
1402/03/27
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
78
سایز 14 تا 25
25,900 تومان
  ثابت
1402/03/25
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
79
سایز 14 تا 25
25,900 تومان
  100 افزایش
1402/03/24
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
80
سایز 14 تا 25
25,800 تومان
  200 افزایش
1402/03/23
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
81
سایز 14 تا 25
25,600 تومان
  ثابت
1402/03/22
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
82
سایز 14 تا 25
0 تومان
  نامشخص
1402/03/21
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
83
سایز 14 تا 25
26,500 تومان
  600 کاهش
1402/03/20
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
84
سایز 14 تا 25
27,100 تومان
  ثابت
1402/03/18
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
85
سایز 14 تا 25
27,100 تومان
  ثابت
1402/03/17
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
86
سایز 14 تا 25
27,100 تومان
  ثابت
1402/03/16
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
87
سایز 14 تا 25
0 تومان
  نامشخص
1402/03/13
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
88
سایز 14 تا 25
26,600 تومان
  ثابت
1402/03/11
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
89
سایز 14 تا 25
26,600 تومان
  ثابت
1402/03/10
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
90
سایز 14 تا 25
26,600 تومان
  ثابت
1402/03/09
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
91
سایز 14 تا 25
26,600 تومان
  ثابت
1402/03/08
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
92
سایز 14 تا 25
26,600 تومان
  ثابت
1402/03/07
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
93
سایز 14 تا 25
26,600 تومان
  ثابت
1402/03/06
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
94
سایز 14 تا 25
0 تومان
  نامشخص
1402/03/04
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
95
سایز 14 تا 25
26,600 تومان
  400 کاهش
1402/03/03
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
96
سایز 14 تا 25
27,000 تومان
  ثابت
1402/03/02
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
97
سایز 14 تا 25
27,000 تومان
  ثابت
1402/03/01
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
98
سایز 14 تا 25
27,000 تومان
  ثابت
1402/02/31
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
99
سایز 14 تا 25
27,000 تومان
  100 کاهش
1402/02/30
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
100
سایز 14 تا 25
27,100 تومان
  ثابت
1402/02/28
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
101
سایز 14 تا 25
27,100 تومان
  ثابت
1402/02/27
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
102
سایز 14 تا 25
27,100 تومان
  200 افزایش
1402/02/25
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
103
سایز 14 تا 25
26,900 تومان
  500 افزایش
1402/02/24
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
104
سایز 14 تا 25
26,400 تومان
  ثابت
1402/02/23
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
105
سایز 14 تا 25
26,400 تومان
  ثابت
1402/02/21
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
106
سایز 14 تا 25
26,400 تومان
  ثابت
1402/02/20
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
107
سایز 14 تا 25
26,400 تومان
  1000 کاهش
1402/02/19
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
108
سایز 14 تا 25
27,400 تومان
  ثابت
1402/02/18
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
109
سایز 14 تا 25
27,400 تومان
  ثابت
1402/02/17
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
110
سایز 14 تا 25
27,400 تومان
  700 کاهش
1402/02/16
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
111
سایز 14 تا 25
28,100 تومان
  ثابت
1402/02/14
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
112
سایز 14 تا 25
28,100 تومان
  ثابت
1402/02/13
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
113
سایز 14 تا 25
28,100 تومان
  ثابت
1402/02/12
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
114
سایز 14 تا 25
28,100 تومان
  600 افزایش
1402/02/11
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
115
سایز 14 تا 25
27,500 تومان
  ثابت
1402/02/10
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
116
سایز 14 تا 25
27,500 تومان
  ثابت
1402/02/09
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
117
سایز 14 تا 25
27,500 تومان
  ثابت
1402/02/07
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
118
سایز 14 تا 25
27,500 تومان
  ثابت
1402/02/06
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
119
سایز 14 تا 25
27,500 تومان
  400 افزایش
1402/02/05
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
120
سایز 14 تا 25
27,100 تومان
  ثابت
1402/02/04
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
121
سایز 14 تا 25
0 تومان
  نامشخص
1402/01/31
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
122
سایز 14 تا 25
25,900 تومان
  800 افزایش
1402/01/30
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
123
سایز 14 تا 25
25,100 تومان
  500 افزایش
1402/01/29
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
124
سایز 14 تا 25
24,600 تومان
  ثابت
1402/01/28
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
125
سایز 14 تا 25
0 تومان
  نامشخص
1402/01/27
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
126
سایز 14 تا 25
24,500 تومان
  ثابت
1402/01/26
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
127
سایز 14 تا 25
0 تومان
  نامشخص
1402/01/24
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
128
سایز 14 تا 25
24,500 تومان
  500 کاهش
1402/01/22
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
129
سایز 14 تا 25
25,000 تومان
  550 کاهش
1402/01/21
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
130
سایز 14 تا 25
25,550 تومان
  ثابت
1402/01/20
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
131
سایز 14 تا 25
25,550 تومان
  ثابت
1402/01/19
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
132
سایز 14 تا 25
25,550 تومان
  ثابت
1402/01/17
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
133
سایز 14 تا 25
25,550 تومان
  500 کاهش
1402/01/16
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
134
سایز 14 تا 25
26,050 تومان
  ثابت
1402/01/15
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
135
سایز 14 تا 25
26,050 تومان
  ثابت
1402/01/14
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
136
سایز 14 تا 25
0 تومان
  نامشخص
1401/12/24
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
137
سایز 14 تا 25
0 تومان
  نامشخص
1401/12/23
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
138
سایز 14 تا 25
0 تومان
  نامشخص
1401/12/22
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
139
سایز 14 تا 25
0 تومان
  نامشخص
1401/12/21
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
140
سایز 14 تا 25
0 تومان
  نامشخص
1401/12/20
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
141
سایز 14 تا 25
0 تومان
  نامشخص
1401/12/18
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
142
سایز 14 تا 25
0 تومان
  نامشخص
1401/12/16
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
143
سایز 14 تا 25
0 تومان
  نامشخص
1401/12/15
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
144
سایز 14 تا 25
26,000 تومان
  ثابت
1401/12/14
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
145
سایز 14 تا 25
26,000 تومان
  ثابت
1401/12/13
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
146
سایز 14 تا 25
0 تومان
  نامشخص
1401/12/11
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
147
سایز 14 تا 25
0 تومان
  نامشخص
1401/12/10
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
148
سایز 14 تا 25
0 تومان
  نامشخص
1401/12/09
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
149
سایز 14 تا 25
29,800 تومان
  ثابت
1401/12/08
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
150
سایز 14 تا 25
0 تومان
  نامشخص
1401/12/07
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
151
سایز 14 تا 25
29,800 تومان
  2300 افزایش
1401/12/06
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
152
سایز 14 تا 25
27,500 تومان
  400 افزایش
1401/12/04
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
153
سایز 14 تا 25
27,100 تومان
  ثابت
1401/12/03
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
154
سایز 14 تا 25
27,100 تومان
  200 افزایش
1401/12/02
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
155
سایز 14 تا 25
26,900 تومان
  600 افزایش
1401/12/01
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
156
سایز 14 تا 25
26,300 تومان
  800 افزایش
1401/11/30
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
157
سایز 14 تا 25
25,500 تومان
  600 افزایش
1401/11/27
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
158
سایز 14 تا 25
24,900 تومان
  1050 افزایش
1401/11/26
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
159
سایز 14 تا 25
23,850 تومان
  ثابت
1401/11/25
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
160
سایز 14 تا 25
23,850 تومان
  800 افزایش
1401/11/24
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
161
سایز 14 تا 25
23,050 تومان
  1000 افزایش
1401/11/23
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
162
سایز 14 تا 25
22,050 تومان
  450 افزایش
1401/11/20
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
163
سایز 14 تا 25
21,600 تومان
  250 افزایش
1401/11/19
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
164
سایز 14 تا 25
21,350 تومان
  ثابت
1401/11/18
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
165
سایز 14 تا 25
21,350 تومان
  ثابت
1401/11/17
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
166
سایز 14 تا 25
21,350 تومان
  ثابت
1401/11/16
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
167
سایز 14 تا 25
21,350 تومان
  350 افزایش
1401/11/13
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
168
سایز 14 تا 25
21,000 تومان
  ثابت
1401/11/12
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
169
سایز 14 تا 25
21,000 تومان
  ثابت
1401/11/11
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
170
سایز 14 تا 25
21,000 تومان
  ثابت
1401/11/10
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
171
سایز 14 تا 25
21,000 تومان
  ثابت
1401/11/09
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
172
سایز 14 تا 25
21,000 تومان
  ثابت
1401/11/08
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
173
سایز 14 تا 25
21,000 تومان
  ثابت
1401/11/06
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
174
سایز 14 تا 25
21,000 تومان
  ثابت
1401/11/05
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
175
سایز 14 تا 25
0 تومان
  نامشخص
1401/11/04
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
176
سایز 14 تا 25
21,300 تومان
  500 افزایش
1401/11/03
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
177
سایز 14 تا 25
20,800 تومان
  200 افزایش
1401/11/02
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
178
سایز 14 تا 25
20,600 تومان
  400 افزایش
1401/11/01
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
179
سایز 14 تا 25
20,200 تومان
  ثابت
1401/10/29
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
180
سایز 14 تا 25
20,200 تومان
  ثابت
1401/10/28
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
181
سایز 14 تا 25
20,200 تومان
  ثابت
1401/10/27
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
182
سایز 14 تا 25
20,200 تومان
  ثابت
1401/10/26
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
183
سایز 14 تا 25
20,200 تومان
  ثابت
1401/10/25
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
184
سایز 14 تا 25
20,200 تومان
  ثابت
1401/10/24
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
185
سایز 14 تا 25
0 تومان
  نامشخص
1401/10/22
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
186
سایز 14 تا 25
19,200 تومان
  ثابت
1401/10/21
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
187
سایز 14 تا 25
19,200 تومان
  ثابت
1401/10/20
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
188
سایز 14 تا 25
19,200 تومان
  ثابت
1401/10/19
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
189
سایز 14 تا 25
19,200 تومان
  100 افزایش
1401/10/18
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
190
سایز 14 تا 25
19,100 تومان
  ثابت
1401/10/17
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
191
سایز 14 تا 25
19,100 تومان
  400 کاهش
1401/10/15
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
192
سایز 14 تا 25
19,500 تومان
  500 کاهش
1401/10/14
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
193
سایز 14 تا 25
20,000 تومان
  ثابت
1401/10/13
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
194
سایز 14 تا 25
20,000 تومان
  ثابت
1401/10/12
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
195
سایز 14 تا 25
20,000 تومان
  ثابت
1401/10/11
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
196
سایز 14 تا 25
20,000 تومان
  ثابت
1401/10/10
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
197
سایز 14 تا 25
0 تومان
  نامشخص
1401/10/08
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
198
سایز 14 تا 25
0 تومان
  نامشخص
1401/10/07
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
199
سایز 14 تا 25
19,600 تومان
  400 افزایش
1401/10/05
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
200
سایز 14 تا 25
19,200 تومان
  ثابت
1401/10/04
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
201
سایز 14 تا 25
19,200 تومان
  400 افزایش
1401/10/03
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
202
سایز 14 تا 25
18,800 تومان
  ثابت
1401/10/01
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
203
سایز 14 تا 25
18,800 تومان
  ثابت
1401/09/30
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
204
سایز 14 تا 25
18,800 تومان
  ثابت
1401/09/29
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
205
سایز 14 تا 25
18,800 تومان
  800 افزایش
1401/09/28
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
206
سایز 14 تا 25
18,000 تومان
  200 افزایش
1401/09/27
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
207
سایز 14 تا 25
17,800 تومان
  ثابت
1401/09/26
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
208
سایز 14 تا 25
0 تومان
  نامشخص
1401/09/24
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
209
سایز 14 تا 25
17,200 تومان
  ثابت
1401/09/23
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
210
سایز 14 تا 25
17,200 تومان
  100 افزایش
1401/09/22
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
211
سایز 14 تا 25
17,100 تومان
  400 افزایش
1401/09/21
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
212
سایز 14 تا 25
16,700 تومان
  ثابت
1401/09/20
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
213
سایز 14 تا 25
16,700 تومان
  300 افزایش
1401/09/19
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
214
سایز 14 تا 25
16,400 تومان
  100 افزایش
1401/09/17
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
215
سایز 14 تا 25
16,300 تومان
  ثابت
1401/09/16
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
216
سایز 14 تا 25
0 تومان
  نامشخص
1401/09/15
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
217
سایز 14 تا 25
16,300 تومان
  ثابت
1401/09/14
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
218
سایز 14 تا 25
16,300 تومان
  ثابت
1401/09/13
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
219
سایز 14 تا 25
16,300 تومان
  ثابت
1401/09/12
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
220
سایز 14 تا 25
16,300 تومان
  ثابت
1401/09/10
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
221
سایز 14 تا 25
16,300 تومان
  ثابت
1401/09/09
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
222
سایز 14 تا 25
16,300 تومان
  ثابت
1401/09/08
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
223
سایز 14 تا 25
16,300 تومان
  ثابت
1401/09/07
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
224
سایز 14 تا 25
16,300 تومان
  ثابت
1401/09/06
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
225
سایز 14 تا 25
16,300 تومان
  ثابت
1401/09/05
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
226
سایز 14 تا 25
16,300 تومان
  ثابت
1401/09/03
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
227
سایز 14 تا 25
16,300 تومان
  ثابت
1401/09/02
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
228
سایز 14 تا 25
16,300 تومان
  ثابت
1401/09/01
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
229
سایز 14 تا 25
16,300 تومان
  200 کاهش
1401/08/30
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
230
سایز 14 تا 25
16,500 تومان
  ثابت
1401/08/29
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
231
سایز 14 تا 25
16,500 تومان
  ثابت
1401/08/28
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
232
سایز 14 تا 25
0 تومان
  نامشخص
1401/08/26
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
233
سایز 14 تا 25
0 تومان
  نامشخص
1401/08/25
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
234
سایز 14 تا 25
0 تومان
  نامشخص
1401/08/24
مجتمع فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
4030 4
تماس از طریق واتساپ و تلگرام