تلفن تماس:  04135595050
آرشیو قیمت : ������������-��������
1402/07/02

نوسان   ������������-�������� در یک نگاه

انتخاب بازه زمانی

ردیف
مشخصات محصول
قیمت(تومان)
وضعیت نوسان
تاریخ به روزرسانی
تولید کننده
1
مهر
37,100 تومان
  400 کاهش
1402/07/01
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
2
مهر
37,500 تومان
  ثابت
1402/06/30
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
3
مهر
37,500 تومان
  ثابت
1402/06/29
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
4
مهر
0 تومان
  نامشخص
1402/06/28
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
5
مهر
37,200 تومان
  ثابت
1402/06/27
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
6
مهر
37,200 تومان
  ثابت
1402/06/26
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
7
مهر
37,200 تومان
  200 افزایش
1402/06/22
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
8
مهر
37,000 تومان
  500 افزایش
1402/06/21
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
9
مهر
36,500 تومان
  500 افزایش
1402/06/20
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
10
مهر
36,000 تومان
  200 افزایش
1402/06/19
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
11
مهر
35,800 تومان
  ثابت
1402/06/18
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
12
مهر
0 تومان
  نامشخص
1402/06/16
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
13
مهر
0 تومان
  نامشخص
1402/06/14
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
14
مهر
0 تومان
  نامشخص
1402/06/13
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
15
مهر
35,500 تومان
  ثابت
1402/06/12
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
16
مهر
35,500 تومان
  ثابت
1402/06/11
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
17
مهر
35,500 تومان
  ثابت
1402/06/09
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
18
مهر
35,500 تومان
  500 کاهش
1402/06/08
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
19
مهر
36,000 تومان
  ثابت
1402/06/07
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
20
مهر
36,000 تومان
  ثابت
1402/06/06
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
21
مهر
36,000 تومان
  ثابت
1402/06/05
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
22
مهر
36,000 تومان
  ثابت
1402/06/04
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
23
مهر
36,000 تومان
  ثابت
1402/06/02
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
24
مهر
36,000 تومان
  100 افزایش
1402/06/01
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
25
مهر
35,900 تومان
  800 افزایش
1402/05/31
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
26
مهر
35,100 تومان
  ثابت
1402/05/30
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
27
مهر
35,100 تومان
  ثابت
1402/05/29
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
28
مهر
35,100 تومان
  ثابت
1402/05/28
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
29
مهر
35,100 تومان
  900 افزایش
1402/05/26
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
30
مهر
34,200 تومان
  ثابت
1402/05/25
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
31
مهر
34,200 تومان
  ثابت
1402/05/24
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
32
مهر
34,200 تومان
  ثابت
1402/05/23
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
33
مهر
34,200 تومان
  ثابت
1402/05/22
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
34
مهر
34,200 تومان
  ثابت
1402/05/21
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
35
مهر
34,200 تومان
  300 کاهش
1402/05/19
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
36
مهر
34,500 تومان
  ثابت
1402/05/18
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
37
مهر
34,500 تومان
  ثابت
1402/05/17
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
38
مهر
34,500 تومان
  ثابت
1402/05/16
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
39
مهر
34,500 تومان
  ثابت
1402/05/15
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
40
مهر
34,500 تومان
  ثابت
1402/05/14
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
41
مهر
34,500 تومان
  ثابت
1402/05/10
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
42
مهر
34,500 تومان
  ثابت
1402/05/09
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
43
مهر
34,500 تومان
  ثابت
1402/05/08
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
44
مهر
34,500 تومان
  300 کاهش
1402/05/07
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
45
مهر
34,800 تومان
  ثابت
1402/05/04
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
46
مهر
34,800 تومان
  ثابت
1402/05/03
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
47
مهر
34,800 تومان
  ثابت
1402/05/02
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
48
مهر
34,800 تومان
  200 کاهش
1402/05/01
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
49
مهر
35,000 تومان
  ثابت
1402/04/31
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
50
مهر
35,000 تومان
  ثابت
1402/04/29
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
51
مهر
35,000 تومان
  ثابت
1402/04/28
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
52
مهر
35,000 تومان
  ثابت
1402/04/27
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
53
مهر
35,000 تومان
  ثابت
1402/04/26
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
54
مهر
35,000 تومان
  ثابت
1402/04/25
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
55
مهر
35,000 تومان
  500 کاهش
1402/04/24
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
56
مهر
35,500 تومان
  ثابت
1402/04/22
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
57
مهر
35,500 تومان
  ثابت
1402/04/21
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
58
مهر
35,500 تومان
  ثابت
1402/04/20
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
59
مهر
35,500 تومان
  ثابت
1402/04/19
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
60
مهر
35,500 تومان
  ثابت
1402/04/18
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
61
مهر
35,500 تومان
  ثابت
1402/04/17
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
62
مهر
35,500 تومان
  ثابت
1402/04/15
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
63
مهر
35,500 تومان
  ثابت
1402/04/14
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
64
مهر
35,500 تومان
  ثابت
1402/04/13
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
65
مهر
35,500 تومان
  ثابت
1402/04/12
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
66
مهر
35,500 تومان
  ثابت
1402/04/11
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
67
مهر
35,500 تومان
  200 کاهش
1402/04/10
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
68
مهر
35,700 تومان
  ثابت
1402/04/07
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
69
مهر
35,700 تومان
  ثابت
1402/04/06
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
70
مهر
35,700 تومان
  ثابت
1402/04/05
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
71
مهر
35,700 تومان
  ثابت
1402/04/04
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
72
مهر
35,700 تومان
  500 کاهش
1402/04/03
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
73
مهر
36,200 تومان
  300 کاهش
1402/04/01
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
74
مهر
36,500 تومان
  ثابت
1402/03/31
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
75
مهر
36,500 تومان
  ثابت
1402/03/30
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
76
مهر
36,500 تومان
  ثابت
1402/03/29
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
77
مهر
36,500 تومان
  ثابت
1402/03/28
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
78
مهر
36,500 تومان
  ثابت
1402/03/27
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
79
مهر
36,500 تومان
  ثابت
1402/03/25
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
80
مهر
36,500 تومان
  ثابت
1402/03/24
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
81
مهر
36,500 تومان
  ثابت
1402/03/23
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
82
مهر
36,500 تومان
  400 کاهش
1402/03/22
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
83
مهر
36,900 تومان
  ثابت
1402/03/21
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
84
مهر
36,900 تومان
  200 کاهش
1402/03/20
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
85
مهر
37,100 تومان
  ثابت
1402/03/18
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
86
مهر
37,100 تومان
  ثابت
1402/03/17
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
87
مهر
37,100 تومان
  400 کاهش
1402/03/16
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
88
مهر
37,500 تومان
  ثابت
1402/03/13
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
89
مهر
37,500 تومان
  ثابت
1402/03/11
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
90
مهر
37,500 تومان
  ثابت
1402/03/10
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
91
مهر
37,500 تومان
  ثابت
1402/03/09
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
92
مهر
37,500 تومان
  ثابت
1402/03/08
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
93
مهر
37,500 تومان
  ثابت
1402/03/07
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
94
مهر
37,500 تومان
  ثابت
1402/03/06
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
95
مهر
37,500 تومان
  ثابت
1402/03/04
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
96
مهر
37,500 تومان
  ثابت
1402/03/03
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
97
مهر
0 تومان
  نامشخص
1402/03/02
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
98
مهر
37,500 تومان
  500 افزایش
1402/03/01
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
99
مهر
37,000 تومان
  ثابت
1402/02/31
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
100
مهر
37,000 تومان
  300 کاهش
1402/02/30
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
101
مهر
37,300 تومان
  ثابت
1402/02/28
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
102
مهر
37,300 تومان
  ثابت
1402/02/27
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
103
مهر
37,300 تومان
  ثابت
1402/02/25
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
104
مهر
37,300 تومان
  ثابت
1402/02/24
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
105
مهر
37,300 تومان
  200 کاهش
1402/02/23
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
106
مهر
37,500 تومان
  ثابت
1402/02/21
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
107
مهر
37,500 تومان
  ثابت
1402/02/20
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
108
مهر
0 تومان
  نامشخص
1402/02/19
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
109
مهر
0 تومان
  نامشخص
1402/02/18
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
110
مهر
39,500 تومان
  ثابت
1402/02/17
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
111
مهر
39,500 تومان
  200 کاهش
1402/02/16
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
112
مهر
39,700 تومان
  200 افزایش
1402/02/14
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
113
مهر
39,500 تومان
  ثابت
1402/02/13
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
114
مهر
0 تومان
  نامشخص
1402/02/12
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
115
مهر
0 تومان
  نامشخص
1402/02/11
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
116
مهر
38,300 تومان
  300 افزایش
1402/02/10
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
117
مهر
38,000 تومان
  ثابت
1402/02/09
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
118
مهر
38,000 تومان
  ثابت
1402/02/07
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
119
مهر
38,000 تومان
  ثابت
1402/02/06
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
120
مهر
38,000 تومان
  700 افزایش
1402/02/05
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
121
مهر
37,300 تومان
  300 افزایش
1402/02/04
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
122
مهر
37,000 تومان
  300 افزایش
1402/01/31
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
123
مهر
36,700 تومان
  200 افزایش
1402/01/30
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
124
مهر
36,500 تومان
  100 افزایش
1402/01/29
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
125
مهر
36,400 تومان
  100 افزایش
1402/01/28
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
126
مهر
36,300 تومان
  ثابت
1402/01/27
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
127
مهر
36,300 تومان
  1700 کاهش
1402/01/26
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
128
مهر
38,000 تومان
  ثابت
1402/01/24
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
129
مهر
38,000 تومان
  ثابت
1402/01/22
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
130
مهر
38,000 تومان
  ثابت
1402/01/21
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
131
مهر
38,000 تومان
  ثابت
1402/01/20
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
132
مهر
38,000 تومان
  2500 کاهش
1402/01/19
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
133
مهر
40,500 تومان
  500 کاهش
1402/01/17
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
134
مهر
41,000 تومان
  ثابت
1402/01/16
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
135
مهر
41,000 تومان
  ثابت
1402/01/15
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
136
مهر
41,000 تومان
  300 افزایش
1402/01/14
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
137
مهر
40,700 تومان
  200 افزایش
1402/01/10
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
138
مهر
40,500 تومان
  500 کاهش
1402/01/09
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
139
مهر
41,000 تومان
  500 افزایش
1402/01/08
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
140
مهر
40,500 تومان
  ثابت
1402/01/07
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
141
مهر
0 تومان
  نامشخص
1401/12/28
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
142
مهر
0 تومان
  نامشخص
1401/12/27
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
143
مهر
39,000 تومان
  ثابت
1401/12/25
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
144
مهر
0 تومان
  نامشخص
1401/12/24
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
145
مهر
38,700 تومان
  ثابت
1401/12/23
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
146
مهر
38,700 تومان
  ثابت
1401/12/22
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
147
مهر
38,700 تومان
  ثابت
1401/12/21
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
148
مهر
38,700 تومان
  ثابت
1401/12/20
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
149
مهر
38,700 تومان
  ثابت
1401/12/18
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
150
مهر
38,700 تومان
  ثابت
1401/12/16
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
151
مهر
38,700 تومان
  3300 کاهش
1401/12/15
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
152
مهر
42,000 تومان
  ثابت
1401/12/14
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
153
مهر
42,000 تومان
  ثابت
1401/12/13
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
154
مهر
0 تومان
  نامشخص
1401/12/11
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
155
مهر
0 تومان
  نامشخص
1401/12/10
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
156
مهر
0 تومان
  نامشخص
1401/12/09
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
157
مهر
0 تومان
  نامشخص
1401/12/08
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
158
مهر
0 تومان
  نامشخص
1401/12/07
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
159
مهر
0 تومان
  نامشخص
1401/12/06
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
160
مهر
0 تومان
  نامشخص
1401/12/04
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
161
مهر
0 تومان
  نامشخص
1401/12/03
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
162
مهر
0 تومان
  نامشخص
1401/12/02
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
163
مهر
38,700 تومان
  1400 افزایش
1401/12/01
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
164
مهر
37,300 تومان
  300 افزایش
1401/11/30
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
165
مهر
37,000 تومان
  ثابت
1401/11/27
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
166
مهر
37,000 تومان
  800 افزایش
1401/11/26
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
167
مهر
36,200 تومان
  ثابت
1401/11/25
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
168
مهر
0 تومان
  نامشخص
1401/11/24
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
169
مهر
0 تومان
  نامشخص
1401/11/23
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
170
مهر
33,800 تومان
  100 افزایش
1401/11/20
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
171
مهر
33,700 تومان
  700 افزایش
1401/11/19
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
172
مهر
33,000 تومان
  ثابت
1401/11/18
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
173
مهر
33,000 تومان
  100 افزایش
1401/11/17
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
174
مهر
32,900 تومان
  ثابت
1401/11/16
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
175
مهر
32,900 تومان
  ثابت
1401/11/13
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
176
مهر
32,900 تومان
  200 افزایش
1401/11/12
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
177
مهر
32,700 تومان
  800 افزایش
1401/11/11
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
178
مهر
31,900 تومان
  300 افزایش
1401/11/10
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
179
مهر
31,600 تومان
  ثابت
1401/11/09
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
180
مهر
31,600 تومان
  200 کاهش
1401/11/08
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
181
مهر
31,800 تومان
  ثابت
1401/11/06
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
182
مهر
31,800 تومان
  ثابت
1401/11/05
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
183
مهر
31,800 تومان
  ثابت
1401/11/04
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
184
مهر
31,800 تومان
  ثابت
1401/11/03
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
185
مهر
31,800 تومان
  800 افزایش
1401/11/02
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
186
مهر
31,000 تومان
  800 افزایش
1401/11/01
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
187
مهر
30,200 تومان
  ثابت
1401/10/29
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
188
مهر
30,200 تومان
  200 افزایش
1401/10/28
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
189
مهر
30,000 تومان
  ثابت
1401/10/27
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
190
مهر
30,000 تومان
  300 افزایش
1401/10/26
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
191
مهر
29,700 تومان
  ثابت
1401/10/25
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
192
مهر
29,700 تومان
  ثابت
1401/10/24
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
193
مهر
29,700 تومان
  ثابت
1401/10/22
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
194
مهر
29,700 تومان
  700 افزایش
1401/10/21
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
195
مهر
29,000 تومان
  1200 افزایش
1401/10/20
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
196
مهر
27,800 تومان
  ثابت
1401/10/19
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
197
مهر
27,800 تومان
  100 افزایش
1401/10/18
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
198
مهر
27,700 تومان
  300 کاهش
1401/10/17
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
199
مهر
28,000 تومان
  ثابت
1401/10/15
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
200
مهر
28,000 تومان
  500 کاهش
1401/10/14
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
201
مهر
28,500 تومان
  ثابت
1401/10/13
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
202
مهر
28,500 تومان
  500 کاهش
1401/10/12
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
203
مهر
29,000 تومان
  ثابت
1401/10/11
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
204
مهر
29,000 تومان
  ثابت
1401/10/10
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
205
مهر
29,000 تومان
  ثابت
1401/10/08
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
206
مهر
0 تومان
  نامشخص
1401/10/07
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
207
مهر
27,400 تومان
  ثابت
1401/10/05
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
208
مهر
27,400 تومان
  700 افزایش
1401/10/04
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
209
مهر
26,700 تومان
  ثابت
1401/10/03
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
210
مهر
0 تومان
  نامشخص
1401/10/01
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
211
مهر
0 تومان
  نامشخص
1401/09/30
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
212
مهر
0 تومان
  نامشخص
1401/09/29
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
213
مهر
0 تومان
  نامشخص
1401/09/28
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
214
مهر
0 تومان
  نامشخص
1401/09/27
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
215
مهر
24,500 تومان
  ثابت
1401/09/26
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
216
مهر
24,500 تومان
  ثابت
1401/09/24
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
217
مهر
24,500 تومان
  500 افزایش
1401/09/23
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
218
مهر
24,000 تومان
  500 افزایش
1401/09/22
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
219
مهر
23,500 تومان
  300 افزایش
1401/09/21
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
220
مهر
23,200 تومان
  200 افزایش
1401/09/20
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
221
مهر
23,000 تومان
  400 افزایش
1401/09/19
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
222
مهر
22,600 تومان
  100 افزایش
1401/09/17
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
223
مهر
22,500 تومان
  ثابت
1401/09/16
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
224
مهر
22,500 تومان
  ثابت
1401/09/15
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
225
مهر
22,500 تومان
  ثابت
1401/09/14
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
226
مهر
22,500 تومان
  ثابت
1401/09/13
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
227
مهر
22,500 تومان
  200 کاهش
1401/09/12
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
228
مهر
22,700 تومان
  ثابت
1401/09/10
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
229
مهر
22,700 تومان
  ثابت
1401/09/09
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
230
مهر
22,700 تومان
  200 افزایش
1401/09/08
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
231
مهر
22,500 تومان
  100 افزایش
1401/09/07
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
232
مهر
22,400 تومان
  100 کاهش
1401/09/06
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
233
مهر
22,500 تومان
  ثابت
1401/09/05
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
234
مهر
22,500 تومان
  ثابت
1401/09/03
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
235
مهر
22,500 تومان
  ثابت
1401/09/02
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
236
مهر
22,500 تومان
  ثابت
1401/09/01
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
237
مهر
22,500 تومان
  ثابت
1401/08/30
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
238
مهر
22,500 تومان
  100 کاهش
1401/08/29
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
239
مهر
22,600 تومان
  ثابت
1401/08/28
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
240
مهر
22,600 تومان
  ثابت
1401/08/26
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
241
مهر
22,600 تومان
  ثابت
1401/08/25
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
242
مهر
22,600 تومان
  ثابت
1401/08/24
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
243
مهر
22,600 تومان
  ثابت
1401/08/23
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
244
مهر
22,600 تومان
  ثابت
1401/08/22
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
245
مهر
22,600 تومان
  400 کاهش
1401/08/21
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
246
مهر
23,000 تومان
  ثابت
1401/08/19
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
247
مهر
23,000 تومان
  ثابت
1401/08/18
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
248
مهر
23,000 تومان
  ثابت
1401/08/17
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
249
مهر
23,000 تومان
  ثابت
1401/08/16
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
250
مهر
23,000 تومان
  500 افزایش
1401/08/15
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
251
مهر
22,500 تومان
  200 افزایش
1401/08/14
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
252
مهر
22,300 تومان
  300 افزایش
1401/08/12
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
253
مهر
22,000 تومان
  ثابت
1401/08/11
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
254
مهر
22,000 تومان
  ثابت
1401/08/10
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
255
مهر
22,000 تومان
  ثابت
1401/08/09
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
256
مهر
22,000 تومان
  ثابت
1401/08/08
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
257
مهر
22,000 تومان
  300 کاهش
1401/08/07
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
258
مهر
22,300 تومان
  ثابت
1401/08/05
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
259
مهر
22,300 تومان
  ثابت
1401/08/04
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
260
مهر
22,300 تومان
  ثابت
1401/08/03
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
261
مهر
22,300 تومان
  100 افزایش
1401/08/02
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
262
مهر
22,200 تومان
  ثابت
1401/08/01
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
263
مهر
22,200 تومان
  ثابت
1401/07/30
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
264
مهر
22,200 تومان
  ثابت
1401/07/28
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
265
مهر
0 تومان
  نامشخص
1401/07/27
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
266
مهر
22,200 تومان
  800 کاهش
1401/07/26
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
267
مهر
23,000 تومان
  200 افزایش
1401/07/25
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
268
مهر
0 تومان
  نامشخص
1401/07/24
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
269
مهر
22,800 تومان
  ثابت
1401/07/23
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
270
مهر
22,800 تومان
  ثابت
1401/07/21
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
271
مهر
22,800 تومان
  100 کاهش
1401/07/20
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
272
مهر
22,900 تومان
  100 کاهش
1401/07/19
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
273
مهر
23,000 تومان
  ثابت
1401/07/18
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
274
مهر
23,000 تومان
  ثابت
1401/07/17
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
275
مهر
23,000 تومان
  ثابت
1401/07/16
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
276
مهر
0 تومان
  نامشخص
1401/07/14
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
277
مهر
23,000 تومان
  ثابت
1401/07/12
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
278
مهر
23,000 تومان
  600 افزایش
1401/07/11
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
279
مهر
22,400 تومان
  ثابت
1401/07/10
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
280
مهر
0 تومان
  نامشخص
1401/07/09
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
281
مهر
22,000 تومان
  ثابت
1401/07/07
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
282
مهر
22,000 تومان
  ثابت
1401/07/06
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
283
مهر
0 تومان
  نامشخص
1401/07/04
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
284
مهر
22,000 تومان
  ثابت
1401/07/02
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
285
مهر
0 تومان
  نامشخص
1401/06/31
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
286
مهر
22,000 تومان
  ثابت
1401/06/30
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
287
مهر
22,000 تومان
  500 افزایش
1401/06/29
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
288
مهر
21,500 تومان
  500 افزایش
1401/06/28
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
289
مهر
21,000 تومان
  ثابت
1401/06/27
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
290
مهر
21,000 تومان
  ثابت
1401/06/24
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
291
مهر
21,000 تومان
  ثابت
1401/06/23
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
292
مهر
21,000 تومان
  ثابت
1401/06/22
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
293
مهر
21,000 تومان
  1000 افزایش
1401/06/21
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
294
مهر
20,000 تومان
  ثابت
1401/06/20
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
295
مهر
20,000 تومان
  ثابت
1401/06/19
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
296
مهر
20,000 تومان
  ثابت
1401/06/17
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
297
مهر
20,000 تومان
  ثابت
1401/06/16
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
298
مهر
20,000 تومان
  ثابت
1401/06/15
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
299
مهر
20,000 تومان
  ثابت
1401/06/14
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
300
مهر
20,000 تومان
  ثابت
1401/06/13
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
301
مهر
20,000 تومان
  ثابت
1401/06/12
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
302
مهر
20,000 تومان
  ثابت
1401/06/10
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
303
مهر
20,000 تومان
  ثابت
1401/06/09
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
304
مهر
20,000 تومان
  200 کاهش
1401/06/08
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
305
مهر
20,200 تومان
  ثابت
1401/06/07
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
306
مهر
20,200 تومان
  ثابت
1401/06/06
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
307
مهر
20,200 تومان
  ثابت
1401/06/05
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
308
مهر
20,200 تومان
  ثابت
1401/06/03
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
309
مهر
20,200 تومان
  400 کاهش
1401/06/02
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
310
مهر
20,600 تومان
  100 افزایش
1401/06/01
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
311
مهر
20,500 تومان
  ثابت
1401/05/31
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
312
مهر
20,500 تومان
  500 کاهش
1401/05/30
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
313
مهر
21,000 تومان
  ثابت
1401/05/29
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
314
مهر
21,000 تومان
  ثابت
1401/05/27
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
315
مهر
21,000 تومان
  200 کاهش
1401/05/26
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
316
مهر
21,200 تومان
  ثابت
1401/05/25
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
317
مهر
21,200 تومان
  ثابت
1401/05/24
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
318
مهر
21,200 تومان
  ثابت
1401/05/23
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
319
مهر
21,200 تومان
  200 افزایش
1401/05/22
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
320
مهر
21,000 تومان
  ثابت
1401/05/20
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
321
مهر
21,000 تومان
  ثابت
1401/05/19
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
322
مهر
21,000 تومان
  ثابت
1401/05/18
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
323
مهر
0 تومان
  نامشخص
1401/05/15
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
324
مهر
21,000 تومان
  ثابت
1401/05/13
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
325
مهر
21,000 تومان
  ثابت
1401/05/12
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
326
مهر
21,000 تومان
  400 کاهش
1401/05/11
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
327
مهر
21,400 تومان
  ثابت
1401/05/10
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
328
مهر
21,400 تومان
  ثابت
1401/05/09
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
329
مهر
21,400 تومان
  ثابت
1401/05/08
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
330
مهر
21,400 تومان
  ثابت
1401/05/06
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
331
مهر
21,400 تومان
  ثابت
1401/05/05
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
332
مهر
21,400 تومان
  ثابت
1401/05/04
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
333
مهر
21,400 تومان
  ثابت
1401/05/03
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
334
مهر
21,400 تومان
  ثابت
1401/05/02
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
335
مهر
21,400 تومان
  1000 کاهش
1401/05/01
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
336
مهر
22,400 تومان
  400 کاهش
1401/04/30
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
337
مهر
22,800 تومان
  200 کاهش
1401/04/29
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
338
مهر
23,000 تومان
  ثابت
1401/04/28
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
339
مهر
23,000 تومان
  400 کاهش
1401/04/26
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
340
مهر
23,400 تومان
  100 کاهش
1401/04/25
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
341
مهر
23,500 تومان
  ثابت
1401/04/23
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
342
مهر
23,500 تومان
  100 کاهش
1401/04/22
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
343
مهر
23,600 تومان
  400 کاهش
1401/04/21
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
344
مهر
24,000 تومان
  200 افزایش
1401/04/20
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
345
مهر
23,800 تومان
  ثابت
1401/04/18
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
346
مهر
23,800 تومان
  ثابت
1401/04/16
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
347
مهر
23,800 تومان
  200 کاهش
1401/04/15
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
348
مهر
24,000 تومان
  200 کاهش
1401/04/14
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
349
مهر
24,200 تومان
  ثابت
1401/04/13
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
350
مهر
24,200 تومان
  ثابت
1401/04/12
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
351
مهر
24,200 تومان
  200 افزایش
1401/04/11
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
352
مهر
24,000 تومان
  ثابت
1401/04/09
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
353
مهر
24,000 تومان
  ثابت
1401/04/08
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
354
مهر
24,000 تومان
  800 کاهش
1401/04/07
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
355
مهر
24,800 تومان
  ثابت
1401/04/06
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
356
مهر
24,800 تومان
  ثابت
1401/04/05
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
357
مهر
24,800 تومان
  200 کاهش
1401/04/04
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
358
مهر
25,000 تومان
  ثابت
1401/04/02
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
359
مهر
25,000 تومان
  200 کاهش
1401/04/01
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
360
مهر
25,200 تومان
  ثابت
1401/03/31
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
361
مهر
25,200 تومان
  200 کاهش
1401/03/30
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
362
مهر
25,400 تومان
  ثابت
1401/03/29
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
363
مهر
25,400 تومان
  400 کاهش
1401/03/28
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
364
مهر
25,800 تومان
  ثابت
1401/03/26
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
365
مهر
25,800 تومان
  ثابت
1401/03/25
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
366
مهر
25,800 تومان
  ثابت
1401/03/24
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
367
مهر
25,800 تومان
  ثابت
1401/03/23
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
368
مهر
25,800 تومان
  200 افزایش
1401/03/22
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
369
مهر
25,600 تومان
  ثابت
1401/03/21
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
370
مهر
25,600 تومان
  ثابت
1401/03/19
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
371
مهر
25,600 تومان
  ثابت
1401/03/18
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
372
مهر
25,600 تومان
  ثابت
1401/03/17
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
373
مهر
25,600 تومان
  ثابت
1401/03/16
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
374
مهر
25,600 تومان
  ثابت
1401/03/12
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
375
مهر
25,600 تومان
  100 افزایش
1401/03/10
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
376
مهر
25,500 تومان
  ثابت
1401/03/09
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
377
مهر
25,500 تومان
  200 کاهش
1401/03/08
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
378
مهر
25,700 تومان
  200 کاهش
1401/03/07
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
379
مهر
25,900 تومان
  ثابت
1401/03/05
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
380
مهر
25,900 تومان
  ثابت
1401/03/04
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
381
مهر
25,900 تومان
  100 کاهش
1401/03/03
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
382
مهر
26,000 تومان
  ثابت
1401/03/02
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
383
مهر
26,000 تومان
  ثابت
1401/03/01
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
384
مهر
26,000 تومان
  800 کاهش
1401/02/31
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
385
مهر
26,800 تومان
  ثابت
1401/02/29
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
386
مهر
26,800 تومان
  ثابت
1401/02/28
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
387
مهر
26,800 تومان
  100 کاهش
1401/02/27
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
388
مهر
26,900 تومان
  100 کاهش
1401/02/26
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
389
مهر
27,000 تومان
  200 کاهش
1401/02/25
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
390
مهر
27,200 تومان
  700 افزایش
1401/02/24
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
391
مهر
26,500 تومان
  200 افزایش
1401/02/22
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
392
مهر
26,300 تومان
  ثابت
1401/02/21
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
393
مهر
26,300 تومان
  200 کاهش
1401/02/20
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
394
مهر
26,500 تومان
  ثابت
1401/02/19
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
395
مهر
26,500 تومان
  ثابت
1401/02/18
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
396
مهر
26,500 تومان
  ثابت
1401/02/17
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
397
مهر
26,500 تومان
  ثابت
1401/02/15
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
398
مهر
26,500 تومان
  ثابت
1401/02/12
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
399
مهر
26,500 تومان
  ثابت
1401/02/11
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
400
مهر
26,500 تومان
  ثابت
1401/02/10
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
401
مهر
26,500 تومان
  ثابت
1401/02/08
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
402
مهر
26,500 تومان
  ثابت
1401/02/07
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
403
مهر
26,500 تومان
  ثابت
1401/02/06
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
404
مهر
26,500 تومان
  ثابت
1401/02/05
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
405
مهر
26,500 تومان
  100 کاهش
1401/02/04
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
406
مهر
26,600 تومان
  ثابت
1401/02/01
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
407
مهر
26,600 تومان
  200 کاهش
1401/01/31
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
408
مهر
26,800 تومان
  ثابت
1401/01/30
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
409
مهر
26,800 تومان
  ثابت
1401/01/29
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
410
مهر
26,800 تومان
  ثابت
1401/01/28
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
411
مهر
26,800 تومان
  200 کاهش
1401/01/27
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
412
مهر
27,000 تومان
  ثابت
1401/01/25
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
413
مهر
27,000 تومان
  ثابت
1401/01/24
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
414
مهر
27,000 تومان
  ثابت
1401/01/23
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
415
مهر
27,000 تومان
  ثابت
1401/01/22
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
416
مهر
27,000 تومان
  100 افزایش
1401/01/21
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
417
مهر
26,900 تومان
  600 کاهش
1401/01/20
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
418
مهر
27,500 تومان
  ثابت
1401/01/18
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
419
مهر
27,500 تومان
  300 کاهش
1401/01/17
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
420
مهر
27,800 تومان
  400 کاهش
1401/01/16
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
421
مهر
28,200 تومان
  ثابت
1401/01/15
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
422
مهر
28,200 تومان
  ثابت
1401/01/14
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
423
مهر
28,200 تومان
  ثابت
1401/01/11
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
424
مهر
28,200 تومان
  ثابت
1401/01/10
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
425
مهر
28,200 تومان
  ثابت
1401/01/09
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
426
مهر
28,200 تومان
  ثابت
1401/01/08
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
427
مهر
28,200 تومان
  ثابت
1401/01/07
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
428
مهر
28,200 تومان
  ثابت
1401/01/06
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
429
مهر
36,500 تومان
  ثابت
1401/01/01
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
430
مهر
0 تومان
  نامشخص
1400/12/26
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
431
مهر
27,500 تومان
  500 افزایش
1400/12/25
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
432
مهر
27,000 تومان
  2200 افزایش
1400/12/24
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
433
مهر
24,800 تومان
  200 افزایش
1400/12/23
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
434
مهر
24,600 تومان
  100 افزایش
1400/12/22
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
435
مهر
24,500 تومان
  300 افزایش
1400/12/21
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
436
مهر
24,200 تومان
  ثابت
1400/12/19
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
437
مهر
24,200 تومان
  100 افزایش
1400/12/18
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
438
مهر
24,100 تومان
  ثابت
1400/12/17
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
439
مهر
24,100 تومان
  ثابت
1400/12/16
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
440
مهر
24,100 تومان
  100 کاهش
1400/12/15
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
441
مهر
24,200 تومان
  ثابت
1400/12/14
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
442
مهر
24,200 تومان
  ثابت
1400/12/12
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
443
مهر
24,200 تومان
  ثابت
1400/12/11
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
444
مهر
24,200 تومان
  ثابت
1400/12/09
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
445
مهر
24,200 تومان
  ثابت
1400/12/08
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
446
مهر
24,200 تومان
  ثابت
1400/12/07
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
447
مهر
24,200 تومان
  200 افزایش
1400/12/05
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
448
مهر
24,000 تومان
  ثابت
1400/12/04
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
449
مهر
24,000 تومان
  ثابت
1400/12/03
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
450
مهر
24,000 تومان
  ثابت
1400/12/02
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
451
مهر
24,000 تومان
  ثابت
1400/12/01
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
452
مهر
24,000 تومان
  400 افزایش
1400/11/30
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
453
مهر
23,600 تومان
  ثابت
1400/11/28
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
454
مهر
23,600 تومان
  ثابت
1400/11/27
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
455
مهر
23,600 تومان
  200 افزایش
1400/11/25
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
456
مهر
23,400 تومان
  ثابت
1400/11/24
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
457
مهر
23,400 تومان
  ثابت
1400/11/23
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
458
مهر
23,400 تومان
  ثابت
1400/11/23
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
459
مهر
23,400 تومان
  ثابت
1400/11/21
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
460
مهر
23,400 تومان
  100 کاهش
1400/11/20
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
461
مهر
23,500 تومان
  ثابت
1400/11/19
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
462
مهر
23,500 تومان
  100 کاهش
1400/11/18
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
463
مهر
23,600 تومان
  200 کاهش
1400/11/17
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
464
مهر
23,800 تومان
  ثابت
1400/11/16
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
465
مهر
23,800 تومان
  200 کاهش
1400/11/13
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
466
مهر
24,000 تومان
  ثابت
1400/11/12
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
467
مهر
24,000 تومان
  ثابت
1400/11/11
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
468
مهر
24,000 تومان
  ثابت
1400/11/10
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
469
مهر
24,000 تومان
  ثابت
1400/11/09
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
470
مهر
24,000 تومان
  ثابت
1400/11/07
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
471
مهر
24,000 تومان
  ثابت
1400/11/06
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
472
مهر
24,000 تومان
  ثابت
1400/11/05
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
473
مهر
24,000 تومان
  ثابت
1400/11/04
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
474
مهر
24,000 تومان
  ثابت
1400/11/03
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
475
مهر
24,000 تومان
  ثابت
1400/11/02
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
476
مهر
24,000 تومان
  ثابت
1400/10/30
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
477
مهر
24,000 تومان
  ثابت
1400/10/29
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
478
مهر
24,000 تومان
  500 کاهش
1400/10/28
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
479
مهر
24,500 تومان
  نامشخص
1400/10/27
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
480
مهر
24,500 تومان
  ثابت
1400/10/26
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
481
مهر
24,500 تومان
  300 کاهش
1400/10/25
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
482
مهر
24,800 تومان
  ثابت
1400/10/22
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
483
مهر
24,800 تومان
  ثابت
1400/10/21
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
484
مهر
24,800 تومان
  700 کاهش
1400/10/20
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
485
مهر
25,500 تومان
  ثابت
1400/10/19
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
486
مهر
25,500 تومان
  ثابت
1400/10/18
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
487
مهر
25,500 تومان
  ثابت
1400/10/15
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
488
مهر
25,500 تومان
  ثابت
1400/10/14
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
489
مهر
25,500 تومان
  ثابت
1400/10/13
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
490
مهر
25,500 تومان
  ثابت
1400/10/12
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
491
مهر
25,500 تومان
  ثابت
1400/10/07
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
492
مهر
25,500 تومان
  ثابت
1400/10/05
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
493
مهر
25,500 تومان
  ثابت
1400/10/04
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
494
مهر
25,500 تومان
  ثابت
1400/10/02
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
495
مهر
25,500 تومان
  300 کاهش
1400/10/01
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
496
مهر
25,800 تومان
  ثابت
1400/09/30
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
497
مهر
25,800 تومان
  ثابت
1400/09/29
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
498
مهر
25,800 تومان
  ثابت
1400/09/28
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
499
مهر
25,800 تومان
  200 کاهش
1400/09/27
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
500
مهر
26,000 تومان
  ثابت
1400/09/25
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
501
مهر
26,000 تومان
  ثابت
1400/09/24
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
502
مهر
26,000 تومان
  ثابت
1400/09/23
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
503
مهر
26,000 تومان
  300 کاهش
1400/09/22
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
504
مهر
26,300 تومان
  400 کاهش
1400/09/21
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
505
مهر
26,700 تومان
  ثابت
1400/09/18
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
506
مهر
26,700 تومان
  ثابت
1400/09/17
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
507
مهر
26,700 تومان
  ثابت
1400/09/16
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
508
مهر
26,700 تومان
  ثابت
1400/09/15
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
509
مهر
26,700 تومان
  200 افزایش
1400/09/14
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
510
مهر
26,500 تومان
  ثابت
1400/09/13
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
511
مهر
26,500 تومان
  ثابت
1400/09/11
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
512
مهر
26,500 تومان
  200 کاهش
1400/09/10
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
513
مهر
26,700 تومان
  ثابت
1400/09/09
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
514
مهر
26,700 تومان
  ثابت
1400/09/08
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
515
مهر
26,700 تومان
  300 کاهش
1400/09/07
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
516
مهر
27,000 تومان
  ثابت
1400/09/06
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
517
مهر
27,000 تومان
  ثابت
1400/09/04
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
518
مهر
27,000 تومان
  ثابت
1400/09/03
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
519
مهر
27,000 تومان
  ثابت
1400/09/02
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
520
مهر
27,000 تومان
  ثابت
1400/09/01
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
521
مهر
27,000 تومان
  ثابت
1400/08/30
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
522
مهر
27,000 تومان
  ثابت
1400/08/29
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
523
مهر
27,000 تومان
  ثابت
1400/08/27
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
524
مهر
27,000 تومان
  ثابت
1400/08/26
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
525
مهر
27,000 تومان
  ثابت
1400/08/25
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
526
مهر
27,000 تومان
  ثابت
1400/08/24
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
527
مهر
27,000 تومان
  ثابت
1400/08/23
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
528
مهر
27,000 تومان
  ثابت
1400/08/22
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
529
مهر
27,000 تومان
  ثابت
1400/08/19
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
530
مهر
27,000 تومان
  500 کاهش
1400/08/18
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
531
مهر
27,500 تومان
  ثابت
1400/08/17
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
532
مهر
27,500 تومان
  ثابت
1400/08/16
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
533
مهر
27,500 تومان
  300 کاهش
1400/08/15
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
534
مهر
27,800 تومان
  ثابت
1400/08/13
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
535
مهر
27,800 تومان
  200 افزایش
1400/08/12
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
536
مهر
27,600 تومان
  ثابت
1400/08/11
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
537
مهر
27,600 تومان
  ثابت
1400/08/10
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
538
مهر
27,600 تومان
  ثابت
1400/08/09
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
539
مهر
27,600 تومان
  ثابت
1400/08/08
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
540
مهر
27,600 تومان
  100 افزایش
1400/08/06
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
541
مهر
27,500 تومان
  ثابت
1400/08/05
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
542
مهر
27,500 تومان
  300 افزایش
1400/08/04
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
543
مهر
27,200 تومان
  ثابت
1400/08/03
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
544
مهر
27,200 تومان
  ثابت
1400/08/01
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
545
مهر
27,200 تومان
  ثابت
1400/07/29
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
546
مهر
27,200 تومان
  ثابت
1400/07/28
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
547
مهر
27,200 تومان
  ثابت
1400/07/27
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
548
مهر
27,200 تومان
  ثابت
1400/07/26
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
549
مهر
27,200 تومان
  800 افزایش
1400/07/25
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
550
مهر
26,400 تومان
  600 کاهش
1400/07/24
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
551
مهر
27,000 تومان
  ثابت
1400/07/22
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
552
مهر
27,000 تومان
  ثابت
1400/07/21
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
553
مهر
27,000 تومان
  ثابت
1400/07/20
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
554
مهر
27,000 تومان
  ثابت
1400/07/19
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
555
مهر
27,000 تومان
  ثابت
1400/07/18
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
556
مهر
27,000 تومان
  500 کاهش
1400/07/17
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
557
مهر
27,500 تومان
  ثابت
1400/07/12
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
558 <