تلفن تماس:  04135595050
آرشیو قیمت : ��������
1402/01/12

نوسان   �������� در یک نگاه

انتخاب بازه زمانی

ردیف
مشخصات محصول
قیمت(تومان)
وضعیت نوسان
تاریخ به روزرسانی
تولید کننده
1
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/12/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
2
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/12/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
3
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/12/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
4
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/12/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
5
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/12/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
6
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/12/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
7
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/12/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
8
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/12/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
9
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/12/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
10
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/12/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
11
4*6
29,000 تومان
  4000 کاهش
1401/12/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
12
4*6
33,000 تومان
  ثابت
1401/12/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
13
4*6
33,000 تومان
  ثابت
1401/12/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
14
4*6
33,000 تومان
  ثابت
1401/12/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
15
4*6
33,000 تومان
  ثابت
1401/12/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
16
4*6
33,000 تومان
  2200 افزایش
1401/12/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
17
4*6
30,800 تومان
  2300 افزایش
1401/12/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
18
4*6
28,500 تومان
  ثابت
1401/12/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
19
4*6
28,500 تومان
  500 افزایش
1401/12/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
20
4*6
28,000 تومان
  ثابت
1401/12/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
21
4*6
28,000 تومان
  ثابت
1401/12/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
22
4*6
25,000 تومان
  ثابت
1401/11/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
23
4*6
25,000 تومان
  1700 افزایش
1401/11/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
24
4*6
23,300 تومان
  ثابت
1401/11/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
25
4*6
23,300 تومان
  700 افزایش
1401/11/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
26
4*6
22,600 تومان
  ثابت
1401/11/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
27
4*6
22,600 تومان
  ثابت
1401/11/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
28
4*6
22,600 تومان
  ثابت
1401/11/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
29
4*6
22,600 تومان
  200 افزایش
1401/11/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
30
4*6
22,400 تومان
  ثابت
1401/11/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
31
4*6
22,400 تومان
  200 افزایش
1401/11/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
32
4*6
22,200 تومان
  ثابت
1401/11/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
33
4*6
22,200 تومان
  ثابت
1401/11/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
34
4*6
22,200 تومان
  ثابت
1401/11/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
35
4*6
22,200 تومان
  ثابت
1401/11/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
36
4*6
22,200 تومان
  ثابت
1401/11/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
37
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/11/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
38
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/11/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
39
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/11/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
40
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/11/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
41
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/11/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
42
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/10/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
43
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/10/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
44
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/10/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
45
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/10/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
46
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/10/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
47
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/10/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
48
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/10/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
49
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/10/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
50
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/10/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
51
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/10/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
52
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/10/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
53
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/10/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
54
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/10/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
55
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/10/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
56
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/10/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
57
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/10/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
58
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/10/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
59
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/10/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
60
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/10/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
61
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/10/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
62
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/09/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
63
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/09/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
64
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/09/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
65
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/09/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
66
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/09/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
67
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/09/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
68
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/09/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
69
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/09/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
70
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/09/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
71
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/09/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
72
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/09/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
73
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/09/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
74
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/09/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
75
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/09/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
76
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/09/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
77
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/09/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
78
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/09/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
79
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/09/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
80
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/09/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
81
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/09/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
82
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/09/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
83
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/09/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
84
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/09/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
85
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/09/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
86
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/09/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
87
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/08/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
88
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/08/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
89
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/08/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
90
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/08/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
91
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/08/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
92
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/08/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
93
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/08/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
94
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/08/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
95
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/08/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
96
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/08/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
97
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/08/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
98
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/08/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
99
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/08/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
100
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/08/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
101
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/08/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
102
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/08/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
103
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/08/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
104
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/08/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
105
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/08/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
106
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/08/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
107
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/08/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
108
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/08/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
109
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/08/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
110
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/08/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
111
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/08/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
112
4*6
17,500 تومان
  400 افزایش
1401/08/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
113
4*6
17,100 تومان
  ثابت
1401/07/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
114
4*6
17,100 تومان
  400 کاهش
1401/07/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
115
4*6
17,500 تومان
  ثابت
1401/07/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
116
4*6
17,500 تومان
  ثابت
1401/07/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
117
4*6
17,500 تومان
  ثابت
1401/07/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
118
4*6
17,500 تومان
  ثابت
1401/07/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
119
4*6
17,500 تومان
  ثابت
1401/07/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
120
4*6
17,500 تومان
  ثابت
1401/07/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
121
4*6
17,500 تومان
  ثابت
1401/07/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
122
4*6
17,500 تومان
  ثابت
1401/07/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
123
4*6
17,500 تومان
  200 افزایش
1401/07/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
124
4*6
17,300 تومان
  ثابت
1401/07/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
125
4*6
17,300 تومان
  ثابت
1401/07/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
126
4*6
17,300 تومان
  100 افزایش
1401/07/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
127
4*6
17,200 تومان
  ثابت
1401/07/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
128
4*6
17,200 تومان
  100 افزایش
1401/07/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
129
4*6
17,100 تومان
  ثابت
1401/07/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
130
4*6
17,100 تومان
  ثابت
1401/07/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
131
4*6
17,100 تومان
  ثابت
1401/07/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
132
4*6
17,100 تومان
  ثابت
1401/07/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
133
4*6
17,100 تومان
  ثابت
1401/07/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
134
4*6
17,100 تومان
  ثابت
1401/06/31
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
135
4*6
17,100 تومان
  ثابت
1401/06/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
136
4*6
17,100 تومان
  ثابت
1401/06/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
137
4*6
17,100 تومان
  ثابت
1401/06/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
138
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/06/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
139
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/06/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
140
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/06/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
141
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/06/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
142
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/06/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
143
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/06/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
144
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/06/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
145
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/06/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
146
4*6
16,700 تومان
  نامشخص
1401/06/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
147
4*6
16,700 تومان
  ثابت
1401/06/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
148
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/06/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
149
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/06/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
150
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/06/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
151
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/06/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
152
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/06/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
153
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/06/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
154
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/06/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
155
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/06/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
156
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/06/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
157
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/06/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
158
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/06/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
159
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/06/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
160
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/05/31
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
161
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/05/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
162
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/05/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
163
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/05/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
164
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/05/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
165
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/05/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
166
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/05/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
167
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/05/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
168
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/05/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
169
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/05/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
170
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/05/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
171
4*6
17,400 تومان
  200 افزایش
1401/05/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
172
4*6
17,200 تومان
  ثابت
1401/05/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
173
4*6
17,200 تومان
  ثابت
1401/05/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
174
4*6
17,200 تومان
  ثابت
1401/05/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
175
4*6
17,200 تومان
  ثابت
1401/05/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
176
4*6
17,200 تومان
  ثابت
1401/05/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
177
4*6
17,200 تومان
  500 کاهش
1401/05/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
178
4*6
17,700 تومان
  ثابت
1401/05/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
179
4*6
17,700 تومان
  ثابت
1401/05/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
180
4*6
17,700 تومان
  ثابت
1401/05/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
181
4*6
17,700 تومان
  ثابت
1401/05/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
182
4*6
17,700 تومان
  ثابت
1401/05/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
183
4*6
17,700 تومان
  900 کاهش
1401/05/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
184
4*6
18,600 تومان
  ثابت
1401/04/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
185
4*6
18,600 تومان
  ثابت
1401/04/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
186
4*6
18,600 تومان
  ثابت
1401/04/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
187
4*6
18,600 تومان
  ثابت
1401/04/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
188
4*6
18,600 تومان
  ثابت
1401/04/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
189
4*6
18,600 تومان
  ثابت
1401/04/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
190
4*6
18,600 تومان
  ثابت
1401/04/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
191
4*6
18,600 تومان
  ثابت
1401/04/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
192
4*6
18,600 تومان
  ثابت
1401/04/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
193
4*6
18,600 تومان
  ثابت
1401/04/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
194
4*6
18,600 تومان
  ثابت
1401/04/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
195
4*6
18,600 تومان
  ثابت
1401/04/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
196
4*6
18,600 تومان
  ثابت
1401/04/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
197
4*6
18,600 تومان
  900 کاهش
1401/04/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
198
4*6
19,500 تومان
  ثابت
1401/04/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
199
4*6
19,500 تومان
  ثابت
1401/04/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
200
4*6
19,500 تومان
  ثابت
1401/04/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
201
4*6
19,500 تومان
  ثابت
1401/04/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
202
4*6
19,500 تومان
  ثابت
1401/04/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
203
4*6
19,500 تومان
  ثابت
1401/04/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
204
4*6
19,500 تومان
  ثابت
1401/04/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
205
4*6
19,500 تومان
  ثابت
1401/04/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
206
4*6
19,500 تومان
  400 کاهش
1401/04/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
207
4*6
19,900 تومان
  ثابت
1401/03/31
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
208
4*6
19,900 تومان
  ثابت
1401/03/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
209
4*6
19,900 تومان
  ثابت
1401/03/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
210
4*6
19,900 تومان
  ثابت
1401/03/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
211
4*6
19,900 تومان
  ثابت
1401/03/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
212
4*6
19,900 تومان
  ثابت
1401/03/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
213
4*6
19,900 تومان
  ثابت
1401/03/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
214
4*6
19,900 تومان
  600 افزایش
1401/03/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
215
4*6
19,300 تومان
  100 افزایش
1401/03/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
216
4*6
19,200 تومان
  100 افزایش
1401/03/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
217
4*6
19,100 تومان
  افزایش
1401/03/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
218
4*6
19,000 تومان
  ثابت
1401/03/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
219
4*6
19,000 تومان
  ثابت
1401/03/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
220
4*6
19,000 تومان
  100 افزایش
1401/03/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
221
4*6
18,900 تومان
  ثابت
1401/03/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
222
4*6
18,900 تومان
  ثابت
1401/03/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
223
4*6
18,900 تومان
  ثابت
1401/03/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
224
4*6
18,900 تومان
  ثابت
1401/03/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
225
4*6
18,900 تومان
  ثابت
1401/03/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
226
4*6
18,900 تومان
  ثابت
1401/03/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
227
4*6
18,900 تومان
  ثابت
1401/03/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
228
4*6
18,900 تومان
  600 کاهش
1401/03/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
229
4*6
19,500 تومان
  ثابت
1401/03/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
230
4*6
19,500 تومان
  ثابت
1401/02/31
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
231
4*6
19,500 تومان
  ثابت
1401/02/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
232
4*6
19,500 تومان
  ثابت
1401/02/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
233
4*6
19,500 تومان
  ثابت
1401/02/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
234
4*6
19,500 تومان
  100 افزایش
1401/02/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
235
4*6
19,400 تومان
  ثابت
1401/02/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
236
4*6
19,400 تومان
  ثابت
1401/02/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
237
4*6
19,400 تومان
  300 افزایش
1401/02/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
238
4*6
19,100 تومان
  ثابت
1401/02/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
239
4*6
19,100 تومان
  50 افزایش
1401/02/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
240
4*6
19,050 تومان
  ثابت
1401/02/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
241
4*6
19,050 تومان
  ثابت
1401/02/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
242
4*6
19,050 تومان
  150 کاهش
1401/02/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
243
4*6
19,200 تومان
  ثابت
1401/02/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
244
4*6
19,200 تومان
  ثابت
1401/02/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
245
4*6
19,200 تومان
  ثابت
1401/02/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
246
4*6
19,200 تومان
  ثابت
1401/02/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
247
4*6
19,200 تومان
  100 کاهش
1401/02/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
248
4*6
19,300 تومان
  ثابت
1401/02/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
249
4*6
19,300 تومان
  ثابت
1401/02/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
250
4*6
19,300 تومان
  200 کاهش
1401/02/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
251
4*6
19,500 تومان
  ثابت
1401/02/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
252
4*6
19,500 تومان
  ثابت
1401/01/31
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
253
4*6
19,500 تومان
  ثابت
1401/01/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
254
4*6
19,500 تومان
  100 کاهش
1401/01/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
255
4*6
19,600 تومان
  100 کاهش
1401/01/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
256
4*6
19,700 تومان
  100 کاهش
1401/01/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
257
4*6
19,800 تومان
  ثابت
1401/01/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
258
4*6
19,800 تومان
  ثابت
1401/01/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
259
4*6
19,800 تومان
  ثابت
1401/01/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
260
4*6
19,800 تومان
  ثابت
1401/01/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
261
4*6
19,800 تومان
  ثابت
1401/01/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
262
4*6
19,800 تومان
  ثابت
1401/01/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
263
4*6
19,800 تومان
  ثابت
1401/01/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
264
4*6
19,800 تومان
  ثابت
1401/01/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
265
4*6
19,800 تومان
  ثابت
1401/01/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
266
4*6
19,800 تومان
  ثابت
1401/01/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
267
4*6
19,800 تومان
  ثابت
1401/01/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
268
4*6
19,800 تومان
  ثابت
1401/01/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
269
4*6
19,800 تومان
  50 افزایش
1401/01/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
270
4*6
19,750 تومان
  150 افزایش
1401/01/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
271
4*6
19,600 تومان
  ثابت
1401/01/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
272
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/01/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
273
4*6
0 تومان
  نامشخص
1401/01/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
274
4*6
0 تومان
  نامشخص
1400/12/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
275
4*6
0 تومان
  نامشخص
1400/12/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
276
4*6
0 تومان
  نامشخص
1400/12/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
277
4*6
0 تومان
  نامشخص
1400/12/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
278
4*6
0 تومان
  نامشخص
1400/12/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
279
4*6
0 تومان
  نامشخص
1400/12/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
280
4*6
0 تومان
  نامشخص
1400/12/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
281
4*6
0 تومان
  نامشخص
1400/12/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
282
4*6
0 تومان
  نامشخص
1400/12/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
283
4*6
0 تومان
  نامشخص
1400/12/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
284
4*6
0 تومان
  نامشخص
1400/12/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
285
4*6
0 تومان
  نامشخص
1400/12/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
286
4*6
0 تومان
  نامشخص
1400/12/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
287
4*6
16,600 تومان
  250 افزایش
1400/12/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
288
4*6
16,350 تومان
  ثابت
1400/12/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
289
4*6
16,350 تومان
  100 افزایش
1400/12/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
290
4*6
16,250 تومان
  ثابت
1400/12/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
291
4*6
16,250 تومان
  ثابت
1400/12/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
292
4*6
16,250 تومان
  ثابت
1400/12/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
293
4*6
16,250 تومان
  ثابت
1400/12/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
294
4*6
16,250 تومان
  انتخاب وضعیت
1400/12/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
295
4*6
16,250 تومان
  ثابت
1400/12/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
296
4*6
16,250 تومان
  ثابت
1400/11/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
297
4*6
16,250 تومان
  ثابت
1400/11/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
298
4*6
16,250 تومان
  ثابت
1400/11/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
299
4*6
16,250 تومان
  100 افزایش
1400/11/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
300
4*6
16,150 تومان
  ثابت
1400/11/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
301
4*6
16,150 تومان
  ثابت
1400/11/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
302
4*6
16,150 تومان
  ثابت
1400/11/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
303
4*6
16,900 تومان
  نامشخص
1400/11/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
304
4*6
16,900 تومان
  نامشخص
1400/11/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
305
4*6
16,900 تومان
  نامشخص
1400/11/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
306
4*6
16,900 تومان
  نامشخص
1400/11/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
307
4*6
16,900 تومان
  100 نامشخص
1400/11/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
308
4*6
16,900 تومان
  100 نامشخص
1400/11/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
309
4*6
16,900 تومان
  100 نامشخص
1400/11/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
310
4*6
16,900 تومان
  100 نامشخص
1400/11/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
311
4*6
16,900 تومان
  100 نامشخص
1400/11/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
312
4*6
16,900 تومان
  100 نامشخص
1400/11/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
313
4*6
16,900 تومان
  100 نامشخص
1400/11/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
314
4*6
16,900 تومان
  100 نامشخص
1400/11/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
315
4*6
16,900 تومان
  100 نامشخص
1400/11/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
316
4*6
16,900 تومان
  100 نامشخص
1400/11/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
317
4*6
16,900 تومان
  100 نامشخص
1400/11/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
318
4*6
16,900 تومان
  100 نامشخص
1400/11/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
319
4*6
16,900 تومان
  100 نامشخص
1400/10/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
320
4*6
16,900 تومان
  100 نامشخص
1400/10/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
321
4*6
16,900 تومان
  100 نامشخص
1400/10/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
322
4*6
16,900 تومان
  100 نامشخص
1400/10/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
323
4*6
16,900 تومان
  100 نامشخص
1400/10/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
324
4*6
16,900 تومان
  100 نامشخص
1400/10/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
325
4*6
16,900 تومان
  100 نامشخص
1400/10/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
326
4*6
16,900 تومان
  100 نامشخص
1400/10/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
327
4*6
16,900 تومان
  100 نامشخص
1400/10/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
328
4*6
16,900 تومان
  100 نامشخص
1400/10/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
329
4*6
16,900 تومان
  100 نامشخص
1400/10/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
330
4*6
16,900 تومان
  100 نامشخص
1400/10/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
331
4*6
16,900 تومان
  100 نامشخص
1400/10/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
332
4*6
16,900 تومان
  100 نامشخص
1400/10/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
333
4*6
16,900 تومان
  100 نامشخص
1400/10/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
334
4*6
16,900 تومان
  100 نامشخص
1400/10/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
335
4*6
16,900 تومان
  100 نامشخص
1400/10/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
336
4*6
16,900 تومان
  100 نامشخص
1400/10/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
337
4*6
16,900 تومان
  100 نامشخص
1400/10/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
338
4*6
16,900 تومان
  100 نامشخص
1400/10/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
339
4*6
16,900 تومان
  100 نامشخص
1400/09/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
340
4*6
16,900 تومان
  100 نامشخص
1400/09/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
341
4*6
16,900 تومان
  100 نامشخص
1400/09/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
342
4*6
16,900 تومان
  100 نامشخص
1400/09/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
343
4*6
16,900 تومان
  100 نامشخص
1400/09/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
344
4*6
16,900 تومان
  100 نامشخص
1400/09/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
345
4*6
16,900 تومان
  100 نامشخص
1400/09/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
346
4*6
16,900 تومان
  100 نامشخص
1400/09/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
347
4*6
16,900 تومان
  100 نامشخص
1400/09/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
348
4*6
16,900 تومان
  100 کاهش
1400/09/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
349
4*6
17,000 تومان
  ثابت
1400/09/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
350
4*6
17,000 تومان
  ثابت
1400/09/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
351
4*6
17,000 تومان
  ثابت
1400/09/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
352
4*6
17,000 تومان
  ثابت
1400/09/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
353
4*6
17,000 تومان
  200 افزایش
1400/09/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
354
4*6
16,800 تومان
  300 کاهش
1400/09/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
355
4*6
17,100 تومان
  ثابت
1400/09/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
356
4*6
17,100 تومان
  ثابت
1400/09/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
357
4*6
17,100 تومان
  ثابت
1400/09/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
358
4*6
17,100 تومان
  ثابت
1400/09/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
359
4*6
17,100 تومان
  ثابت
1400/09/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
360
4*6
17,100 تومان
  100 کاهش
1400/09/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
361
4*6
17,200 تومان
  ثابت
1400/09/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
362
4*6
17,200 تومان
  ثابت
1400/09/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
363
4*6
17,200 تومان
  ثابت
1400/09/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
364
4*6
17,200 تومان
  ثابت
1400/08/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
365
4*6
17,200 تومان
  100 کاهش
1400/08/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
366
4*6
17,300 تومان
  ثابت
1400/08/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
367
4*6
17,300 تومان
  ثابت
1400/08/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
368
4*6
17,300 تومان
  ثابت
1400/08/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
369
4*6
17,300 تومان
  ثابت
1400/08/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
370
4*6
17,300 تومان
  ثابت
1400/08/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
371
4*6
17,300 تومان
  ثابت
1400/08/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
372
4*6
17,300 تومان
  ثابت
1400/08/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
373
4*6
17,300 تومان
  ثابت
1400/08/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
374
4*6
17,300 تومان
  ثابت
1400/08/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
375
4*6
17,300 تومان
  ثابت
1400/08/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
376
4*6
17,300 تومان
  ثابت
1400/08/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
377
4*6
17,300 تومان
  100 کاهش
1400/08/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
378
4*6
17,400 تومان
  ثابت
1400/08/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
379
4*6
17,400 تومان
  ثابت
1400/08/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
380
4*6
17,400 تومان
  ثابت
1400/08/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
381
4*6
17,400 تومان
  ثابت
1400/08/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
382
4*6
17,400 تومان
  ثابت
1400/08/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
383
4*6
17,400 تومان
  ثابت
1400/08/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
384
4*6
17,400 تومان
  ثابت
1400/08/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
385
4*6
17,400 تومان
  ثابت
1400/08/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
386
4*6
17,400 تومان
  200 افزایش
1400/08/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
387
4*6
17,200 تومان
  300 افزایش
1400/08/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
388
4*6
16,900 تومان
  ثابت
1400/07/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
389
4*6
16,900 تومان
  ثابت
1400/07/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
390
4*6
16,900 تومان
  ثابت
1400/07/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
391
4*6
16,900 تومان
  ثابت
1400/07/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
392
4*6
16,900 تومان
  400 افزایش
1400/07/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
393
4*6
16,500 تومان
  نامشخص
1400/07/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
394
4*6
16,500 تومان
  ثابت
1400/07/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
395
4*6
16,500 تومان
  ثابت
1400/07/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
396
4*6
16,500 تومان
  ثابت
1400/07/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
397
4*6
16,500 تومان
  200 کاهش
1400/07/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
39 3
تماس از طریق واتساپ و تلگرام