تلفن تماس:  04135595050
آرشیو قیمت : ��������
1402/09/11

نوسان   �������� در یک نگاه

انتخاب بازه زمانی

ردیف
مشخصات محصول
قیمت(تومان)
وضعیت نوسان
تاریخ به روزرسانی
تولید کننده
1
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/09/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
2
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/09/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
3
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/09/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
4
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/09/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
5
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/09/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
6
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/09/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
7
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/09/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
8
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/09/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
9
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/08/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
10
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/08/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
11
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/08/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
12
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/08/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
13
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/08/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
14
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/08/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
15
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/08/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
16
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/08/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
17
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/08/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
18
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/08/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
19
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/08/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
20
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/08/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
21
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/08/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
22
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/08/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
23
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/08/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
24
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/08/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
25
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/08/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
26
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/08/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
27
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/08/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
28
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/08/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
29
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/08/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
30
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/08/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
31
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/08/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
32
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/08/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
33
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/08/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
34
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/08/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
35
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/07/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
36
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/07/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
37
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/07/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
38
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/07/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
39
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/07/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
40
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/07/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
41
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/07/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
42
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/07/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
43
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/07/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
44
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/07/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
45
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/07/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
46
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/07/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
47
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/07/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
48
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/07/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
49
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/07/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
50
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/07/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
51
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/07/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
52
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/07/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
53
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/07/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
54
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/07/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
55
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/07/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
56
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/07/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
57
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/06/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
58
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/06/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
59
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/06/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
60
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/06/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
61
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/06/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
62
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/06/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
63
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/06/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
64
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/06/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
65
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/06/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
66
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/06/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
67
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/06/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
68
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/06/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
69
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/06/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
70
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/06/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
71
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/06/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
72
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/06/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
73
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/06/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
74
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/06/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
75
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/06/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
76
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/06/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
77
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/06/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
78
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/06/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
79
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/06/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
80
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/05/31
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
81
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/05/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
82
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/05/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
83
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/05/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
84
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/05/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
85
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/05/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
86
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/05/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
87
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/05/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
88
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/05/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
89
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/05/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
90
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/05/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
91
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/05/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
92
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/05/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
93
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/05/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
94
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/05/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
95
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/05/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
96
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/05/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
97
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/05/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
98
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/05/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
99
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/05/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
100
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/05/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
101
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/05/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
102
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/05/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
103
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/05/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
104
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/04/31
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
105
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/04/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
106
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/04/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
107
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/04/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
108
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/04/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
109
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/04/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
110
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/04/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
111
6*5
0 تومان
  انتخاب وضعیت
1402/04/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
112
6*5
0 تومان
  انتخاب وضعیت
1402/04/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
113
6*5
0 تومان
  انتخاب وضعیت
1402/04/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
114
6*5
0 تومان
  انتخاب وضعیت
1402/04/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
115
6*5
0 تومان
  انتخاب وضعیت
1402/04/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
116
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/04/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
117
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/04/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
118
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/04/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
119
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/04/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
120
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/04/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
121
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/04/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
122
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/04/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
123
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/04/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
124
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/04/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
125
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/04/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
126
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/04/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
127
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/04/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
128
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/03/31
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
129
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/03/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
130
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/03/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
131
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/03/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
132
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/03/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
133
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/03/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
134
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/03/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
135
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/03/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
136
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/03/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
137
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/03/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
138
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/03/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
139
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/03/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
140
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/03/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
141
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/03/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
142
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/03/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
143
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/03/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
144
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/03/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
145
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/03/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
146
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/03/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
147
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/03/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
148
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/03/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
149
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/03/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
150
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/03/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
151
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/03/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
152
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/03/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
153
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/02/31
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
154
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/02/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
155
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/02/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
156
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/02/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
157
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/02/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
158
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/02/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
159
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/02/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
160
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/02/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
161
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/02/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
162
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/02/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
163
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/02/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
164
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/02/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
165
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/02/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
166
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/02/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
167
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/02/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
168
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/02/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
169
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/02/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
170
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/02/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
171
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/02/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
172
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/02/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
173
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/02/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
174
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/01/31
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
175
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/01/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
176
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/01/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
177
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/01/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
178
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/01/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
179
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/01/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
180
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/01/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
181
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/01/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
182
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/01/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
183
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/01/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
184
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/01/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
185
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/01/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
186
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/01/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
187
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/01/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
188
6*5
0 تومان
  نامشخص
1402/01/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
189
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/12/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
190
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/12/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
191
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/12/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
192
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/12/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
193
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/12/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
194
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/12/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
195
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/12/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
196
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/12/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
197
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/12/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
198
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/12/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
199
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/12/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
200
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/12/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
201
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/12/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
202
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/12/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
203
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/12/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
204
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/12/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
205
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/12/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
206
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/12/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
207
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/12/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
208
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/12/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
209
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/12/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
210
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/11/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
211
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/11/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
212
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/11/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
213
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/11/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
214
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/11/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
215
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/11/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
216
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/11/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
217
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/11/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
218
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/11/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
219
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/11/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
220
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/11/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
221
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/11/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
222
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/11/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
223
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/11/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
224
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/11/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
225
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/11/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
226
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/11/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
227
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/11/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
228
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/11/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
229
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/11/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
230
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/10/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
231
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/10/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
232
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/10/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
233
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/10/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
234
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/10/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
235
6*5
22,300 تومان
  500 افزایش
1401/10/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
236
6*5
21,800 تومان
  200 افزایش
1401/10/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
237
6*5
21,600 تومان
  ثابت
1401/10/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
238
6*5
21,600 تومان
  ثابت
1401/10/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
239
6*5
21,600 تومان
  ثابت
1401/10/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
240
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/10/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
241
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/10/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
242
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/10/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
243
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/10/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
244
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/10/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
245
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/10/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
246
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/10/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
247
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/10/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
248
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/10/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
249
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/10/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
250
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/09/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
251
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/09/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
252
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/09/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
253
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/09/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
254
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/09/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
255
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/09/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
256
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/09/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
257
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/09/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
258
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/09/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
259
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/09/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
260
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/09/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
261
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/09/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
262
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/09/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
263
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/09/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
264
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/09/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
265
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/09/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
266
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/09/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
267
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/09/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
268
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/09/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
269
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/09/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
270
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/09/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
271
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/09/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
272
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/09/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
273
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/09/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
274
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/09/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
275
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/08/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
276
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/08/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
277
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/08/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
278
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/08/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
279
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/08/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
280
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/08/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
281
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/08/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
282
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/08/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
283
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/08/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
284
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/08/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
285
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/08/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
286
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/08/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
287
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/08/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
288
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/08/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
289
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/08/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
290
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/08/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
291
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/08/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
292
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/08/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
293
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/08/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
294
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/08/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
295
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/08/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
296
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/08/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
297
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/08/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
298
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/08/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
299
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/08/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
300
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/08/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
301
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/07/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
302
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/07/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
303
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/07/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
304
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/07/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
305
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/07/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
306
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/07/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
307
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/07/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
308
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/07/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
309
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/07/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
310
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/07/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
311
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/07/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
312
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/07/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
313
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/07/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
314
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/07/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
315
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/07/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
316
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/07/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
317
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/07/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
318
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/07/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
319
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/07/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
320
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/07/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
321
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/07/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
322
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/06/31
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
323
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/06/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
324
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/06/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
325
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/06/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
326
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/06/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
327
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/06/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
328
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/06/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
329
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/06/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
330
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/06/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
331
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/06/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
332
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/06/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
333
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/06/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
334
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/06/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
335
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/06/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
336
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/06/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
337
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/06/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
338
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/06/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
339
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/06/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
340
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/06/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
341
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/06/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
342
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/06/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
343
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/06/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
344
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/06/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
345
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/06/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
346
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/06/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
347
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/06/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
348
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/05/31
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
349
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/05/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
350
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/05/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
351
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/05/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
352
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/05/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
353
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/05/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
354
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/05/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
355
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/05/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
356
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/05/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
357
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/05/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
358
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/05/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
359
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/05/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
360
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/05/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
361
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/05/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
362
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/05/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
363
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/05/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
364
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/05/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
365
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/05/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
366
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/05/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
367
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/05/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
368
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/05/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
369
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/05/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
370
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/05/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
371
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/05/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
372
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/04/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
373
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/04/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
374
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/04/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
375
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/04/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
376
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/04/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
377
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/04/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
378
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/04/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
379
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/04/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
380
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/04/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
381
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/04/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
382
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/04/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
383
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/04/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
384
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/04/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
385
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/04/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
386
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/04/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
387
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/04/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
388
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/04/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
389
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/04/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
390
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/04/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
391
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/04/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
392
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/04/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
393
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/04/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
394
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/04/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
395
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/03/31
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
396
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/03/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
397
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/03/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
398
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/03/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
399
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/03/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
400
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/03/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
401
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/03/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
402
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/03/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
403
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/03/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
404
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/03/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
405
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/03/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
406
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/03/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
407
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/03/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
408
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/03/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
409
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/03/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
410
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/03/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
411
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/03/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
412
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/03/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
413
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/03/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
414
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/03/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
415
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/03/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
416
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/03/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
417
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/03/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
418
6*5
19,500 تومان
  ثابت
1401/02/31
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
419
6*5
19,500 تومان
  ثابت
1401/02/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
420
6*5
19,500 تومان
  ثابت
1401/02/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
421
6*5
19,500 تومان
  ثابت
1401/02/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
422
6*5
19,500 تومان
  100 افزایش
1401/02/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
423
6*5
19,400 تومان
  ثابت
1401/02/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
424
6*5
19,400 تومان
  ثابت
1401/02/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
425
6*5
19,400 تومان
  300 افزایش
1401/02/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
426
6*5
19,100 تومان
  ثابت
1401/02/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
427
6*5
19,100 تومان
  50 افزایش
1401/02/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
428
6*5
19,050 تومان
  ثابت
1401/02/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
429
6*5
19,050 تومان
  ثابت
1401/02/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
430
6*5
19,050 تومان
  150 کاهش
1401/02/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
431
6*5
19,200 تومان
  ثابت
1401/02/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
432
6*5
19,200 تومان
  ثابت
1401/02/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
433
6*5
19,200 تومان
  ثابت
1401/02/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
434
6*5
19,200 تومان
  ثابت
1401/02/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
435
6*5
19,200 تومان
  200 کاهش
1401/02/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
436
6*5
19,400 تومان
  ثابت
1401/02/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
437
6*5
19,400 تومان
  ثابت
1401/02/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
438
6*5
19,400 تومان
  200 کاهش
1401/02/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
439
6*5
19,600 تومان
  ثابت
1401/02/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
440
6*5
19,600 تومان
  ثابت
1401/01/31
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
441
6*5
19,600 تومان
  ثابت
1401/01/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
442
6*5
19,600 تومان
  100 کاهش
1401/01/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
443
6*5
19,700 تومان
  200 کاهش
1401/01/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
444
6*5
19,900 تومان
  50 کاهش
1401/01/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
445
6*5
19,950 تومان
  ثابت
1401/01/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
446
6*5
19,950 تومان
  ثابت
1401/01/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
447
6*5
19,950 تومان
  ثابت
1401/01/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
448
6*5
19,950 تومان
  ثابت
1401/01/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
449
6*5
19,950 تومان
  ثابت
1401/01/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
450
6*5
19,950 تومان
  ثابت
1401/01/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
451
6*5
19,950 تومان
  ثابت
1401/01/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
452
6*5
19,950 تومان
  ثابت
1401/01/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
453
6*5
19,950 تومان
  ثابت
1401/01/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
454
6*5
19,950 تومان
  ثابت
1401/01/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
455
6*5
19,950 تومان
  ثابت
1401/01/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
456
6*5
19,950 تومان
  ثابت
1401/01/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
457
6*5
19,950 تومان
  100 افزایش
1401/01/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
458
6*5
19,850 تومان
  150 افزایش
1401/01/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
459
6*5
19,700 تومان
  ثابت
1401/01/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
460
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/01/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
461
6*5
0 تومان
  نامشخص
1401/01/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
462
6*5
0 تومان
  نامشخص
1400/12/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
463
6*5
0 تومان
  نامشخص
1400/12/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
464
6*5
0 تومان
  نامشخص
1400/12/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
465
6*5
0 تومان
  نامشخص
1400/12/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
466
6*5
0 تومان
  نامشخص
1400/12/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
467
6*5
0 تومان
  نامشخص
1400/12/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
468
6*5
0 تومان
  نامشخص
1400/12/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
469
6*5
0 تومان
  نامشخص
1400/12/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
470
6*5
0 تومان
  نامشخص
1400/12/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
471
6*5
0 تومان
  نامشخص
1400/12/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
472
6*5
0 تومان
  نامشخص
1400/12/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
473
6*5
0 تومان
  نامشخص
1400/12/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
474
6*5
0 تومان
  نامشخص
1400/12/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
475
6*5
16,800 تومان
  250 افزایش
1400/12/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
476
6*5
16,550 تومان
  ثابت
1400/12/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
477
6*5
16,550 تومان
  100 افزایش
1400/12/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
478
6*5
16,450 تومان
  ثابت
1400/12/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
479
6*5
16,450 تومان
  ثابت
1400/12/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
480
6*5
16,450 تومان
  ثابت
1400/12/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
481
6*5
16,450 تومان
  ثابت
1400/12/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
482
6*5
16,450 تومان
  ثابت
1400/12/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
483
6*5
16,450 تومان
  ثابت
1400/12/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
484
6*5
17,500 تومان
  نامشخص
1400/11/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
485
6*5
17,500 تومان
  نامشخص
1400/11/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
486
6*5
17,500 تومان
  نامشخص
1400/11/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
487
6*5
17,500 تومان
  نامشخص
1400/11/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
488
6*5
17,500 تومان
  نامشخص
1400/11/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
489
6*5
17,500 تومان
  نامشخص
1400/11/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
490
6*5
17,500 تومان
  نامشخص
1400/11/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
491
6*5
17,500 تومان
  نامشخص
1400/11/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
492
6*5
17,500 تومان
  نامشخص
1400/11/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
493
6*5
17,500 تومان
  نامشخص
1400/11/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
494
6*5
17,500 تومان
  نامشخص
1400/11/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
495
6*5
17,500 تومان
  200 نامشخص
1400/11/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
496
6*5
17,500 تومان
  200 نامشخص
1400/11/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
497
6*5
17,500 تومان
  200 نامشخص
1400/11/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
498
6*5
17,500 تومان
  200 نامشخص
1400/11/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
499
6*5
17,500 تومان
  200 نامشخص
1400/11/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
500
6*5
17,500 تومان
  200 نامشخص
1400/11/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
501
6*5
17,500 تومان
  200 نامشخص
1400/11/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
502
6*5
17,500 تومان
  200 نامشخص
1400/11/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
503
6*5
17,500 تومان
  200 نامشخص
1400/11/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
504
6*5
17,500 تومان
  200 نامشخص
1400/11/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
505
6*5
17,500 تومان
  200 نامشخص
1400/11/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
506
6*5
17,500 تومان
  200 نامشخص
1400/11/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
507
6*5
17,500 تومان
  200 نامشخص
1400/10/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
508
6*5
17,500 تومان
  200 نامشخص
1400/10/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
509
6*5
17,500 تومان
  200 نامشخص
1400/10/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
510
6*5
17,500 تومان
  200 نامشخص
1400/10/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
511
6*5
17,500 تومان
  200 نامشخص
1400/10/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
512
6*5
17,500 تومان
  200 نامشخص
1400/10/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
513
6*5
17,500 تومان
  200 نامشخص
1400/10/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
514
6*5
17,500 تومان
  200 نامشخص
1400/10/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
515
6*5
17,500 تومان
  200 نامشخص
1400/10/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
516
6*5
17,500 تومان
  200 نامشخص
1400/10/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
517
6*5
17,500 تومان
  200 نامشخص
1400/10/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
518
6*5
17,500 تومان
  200 نامشخص
1400/10/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
519
6*5
17,500 تومان
  200 نامشخص
1400/10/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
520
6*5
17,500 تومان
  200 نامشخص
1400/10/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
521
6*5
17,500 تومان
  200 نامشخص
1400/10/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
522
6*5
17,500 تومان
  200 نامشخص
1400/10/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
523
6*5
17,500 تومان
  200 نامشخص
1400/10/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
524
6*5
17,500 تومان
  200 نامشخص
1400/10/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
525
6*5
17,500 تومان
  200 نامشخص
1400/10/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
526
6*5
17,500 تومان
  200 نامشخص
1400/10/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
527
6*5
17,500 تومان
  200 نامشخص
1400/09/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
528
6*5
17,500 تومان
  200 نامشخص
1400/09/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
529
6*5
17,500 تومان
  200 نامشخص
1400/09/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
530
6*5
17,500 تومان
  200 نامشخص
1400/09/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
531
6*5
17,500 تومان
  200 نامشخص
1400/09/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
532
6*5
17,500 تومان
  200 نامشخص
1400/09/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
533
6*5
17,500 تومان
  200 نامشخص
1400/09/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
534
6*5
17,500 تومان
  200 نامشخص
1400/09/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
535
6*5
17,500 تومان
  200 نامشخص
1400/09/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
536
6*5
17,500 تومان
  200 نامشخص
1400/09/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
537
6*5
17,500 تومان
  200 نامشخص
1400/09/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
538
6*5
17,500 تومان
  200 نامشخص
1400/09/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
539
6*5
17,500 تومان
  200 نامشخص
1400/09/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
540
6*5
17,500 تومان
  200 نامشخص
1400/09/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
541
6*5
17,500 تومان
  200 نامشخص
1400/09/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
542
6*5
17,500 تومان
  200 نامشخص
1400/09/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
543
6*5
17,500 تومان
  200 نامشخص
1400/09/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
544
6*5
17,500 تومان
  200 نامشخص
1400/09/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
545
6*5
17,500 تومان
  200 نامشخص
1400/09/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
546
6*5
17,500 تومان
  200 نامشخص
1400/09/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
547
6*5
17,500 تومان
  200 نامشخص
1400/09/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
548
6*5
17,500 تومان
  200 نامشخص
1400/09/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
549
6*5
17,500 تومان
  200 نامشخص
1400/09/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
550
6*5
17,500 تومان
  200 نامشخص
1400/09/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
551
6*5
17,500 تومان
  200 نامشخص
1400/09/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
552
6*5
17,500 تومان
  200 نامشخص
1400/08/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
553
6*5
17,500 تومان
  200 نامشخص
1400/08/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
554
6*5
17,500 تومان
  200 نامشخص
1400/08/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
555
6*5
17,500 تومان
  200 نامشخص
1400/08/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
556
6*5
17,500 تومان
  200 نامشخص
1400/08/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
557
6*5
17,500 تومان
  200 نامشخص
1400/08/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
558
6*5
17,500 تومان
  200 نامشخص
1400/08/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
559
6*5
17,500 تومان
  200 نامشخص
1400/08/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
560
6*5
17,500 تومان
  200 نامشخص
1400/08/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
561
6*5
17,500 تومان
  200 نامشخص
1400/08/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
562
6*5
17,500 تومان
  200 نامشخص
1400/08/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
563
6*5
17,500 تومان
  200 نامشخص
1400/08/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
564
6*5
17,500 تومان
  200 نامشخص
1400/08/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
565
6*5
17,500 تومان
  200 نامشخص
1400/08/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
566
6*5
17,500 تومان
  200 نامشخص
1400/08/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
567
6*5
17,500 تومان
  200 نامشخص
1400/08/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
568
6*5
17,500 تومان
  200 نامشخص
1400/08/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
569
6*5
17,500 تومان
  200 نامشخص
1400/08/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
570
6*5
17,500 تومان
  200 نامشخص
1400/08/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
571
6*5
17,500 تومان
  200 نامشخص
1400/08/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
572
6*5
17,500 تومان
  200 نامشخص
1400/08/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
573
6*5
17,500 تومان
  200 نامشخص
1400/08/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
574
6*5
17,500 تومان
  200 افزایش
1400/08/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
575
6*5
17,300 تومان
  300 افزایش
1400/08/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
576
6*5
17,000 تومان
  ثابت
1400/07/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
577
6*5
17,000 تومان
  ثابت
1400/07/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
578
6*5
17,000 تومان
  ثابت
1400/07/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
579
6*5
17,000 تومان
  100 افزایش
1400/07/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
580
6*5
16,900 تومان
  400 افزایش
1400/07/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
581
6*5
16,500 تومان
  نامشخص
1400/07/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
582
6*5
16,500 تومان
  ثابت
1400/07/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
583
6*5
16,500 تومان