تلفن تماس:  04135595050
آرشیو قیمت : ��������
1402/09/11

نوسان   �������� در یک نگاه

انتخاب بازه زمانی

ردیف
مشخصات محصول
قیمت(تومان)
وضعیت نوسان
تاریخ به روزرسانی
تولید کننده
1
5*5
0 تومان
  نامشخص
1402/09/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
2
5*5
0 تومان
  نامشخص
1402/09/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
3
5*5
0 تومان
  نامشخص
1402/09/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
4
5*5
0 تومان
  نامشخص
1402/09/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
5
5*5
22,500 تومان
  ثابت
1402/09/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
6
5*5
22,500 تومان
  ثابت
1402/09/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
7
5*5
22,500 تومان
  ثابت
1402/09/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
8
5*5
22,500 تومان
  ثابت
1402/09/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
9
5*5
22,500 تومان
  ثابت
1402/09/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
10
5*5
22,500 تومان
  ثابت
1402/08/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
11
5*5
22,500 تومان
  ثابت
1402/08/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
12
5*5
22,500 تومان
  600 کاهش
1402/08/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
13
5*5
23,100 تومان
  ثابت
1402/08/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
14
5*5
23,100 تومان
  ثابت
1402/08/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
15
5*5
23,100 تومان
  100 کاهش
1402/08/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
16
5*5
23,200 تومان
  ثابت
1402/08/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
17
5*5
23,200 تومان
  ثابت
1402/08/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
18
5*5
23,200 تومان
  100 کاهش
1402/08/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
19
5*5
23,300 تومان
  ثابت
1402/08/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
20
5*5
23,300 تومان
  ثابت
1402/08/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
21
5*5
23,300 تومان
  ثابت
1402/08/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
22
5*5
23,300 تومان
  600 کاهش
1402/08/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
23
5*5
23,900 تومان
  ثابت
1402/08/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
24
5*5
23,900 تومان
  ثابت
1402/08/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
25
5*5
23,900 تومان
  200 افزایش
1402/08/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
26
5*5
23,700 تومان
  ثابت
1402/08/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
27
5*5
23,700 تومان
  ثابت
1402/08/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
28
5*5
23,700 تومان
  300 کاهش
1402/08/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
29
5*5
24,000 تومان
  ثابت
1402/08/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
30
5*5
24,000 تومان
  ثابت
1402/08/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
31
5*5
24,000 تومان
  300 افزایش
1402/08/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
32
5*5
23,700 تومان
  ثابت
1402/08/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
33
5*5
23,700 تومان
  300 کاهش
1402/08/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
34
5*5
24,000 تومان
  ثابت
1402/08/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
35
5*5
24,000 تومان
  500 کاهش
1402/08/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
36
5*5
24,500 تومان
  ثابت
1402/07/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
37
5*5
24,500 تومان
  ثابت
1402/07/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
38
5*5
24,500 تومان
  ثابت
1402/07/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
39
5*5
24,500 تومان
  300 کاهش
1402/07/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
40
5*5
24,800 تومان
  ثابت
1402/07/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
41
5*5
24,800 تومان
  ثابت
1402/07/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
42
5*5
24,800 تومان
  ثابت
1402/07/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
43
5*5
24,800 تومان
  400 کاهش
1402/07/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
44
5*5
25,200 تومان
  ثابت
1402/07/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
45
5*5
25,200 تومان
  ثابت
1402/07/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
46
5*5
25,200 تومان
  400 افزایش
1402/07/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
47
5*5
24,800 تومان
  ثابت
1402/07/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
48
5*5
24,800 تومان
  ثابت
1402/07/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
49
5*5
24,800 تومان
  400 کاهش
1402/07/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
50
5*5
25,200 تومان
  ثابت
1402/07/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
51
5*5
25,200 تومان
  ثابت
1402/07/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
52
5*5
25,200 تومان
  ثابت
1402/07/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
53
5*5
25,200 تومان
  ثابت
1402/07/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
54
5*5
25,200 تومان
  ثابت
1402/07/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
55
5*5
25,200 تومان
  ثابت
1402/07/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
56
5*5
25,200 تومان
  ثابت
1402/07/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
57
5*5
25,200 تومان
  ثابت
1402/07/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
58
5*5
25,200 تومان
  ثابت
1402/06/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
59
5*5
25,200 تومان
  ثابت
1402/06/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
60
5*5
25,200 تومان
  ثابت
1402/06/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
61
5*5
25,200 تومان
  ثابت
1402/06/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
62
5*5
25,200 تومان
  ثابت
1402/06/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
63
5*5
25,200 تومان
  ثابت
1402/06/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
64
5*5
25,200 تومان
  ثابت
1402/06/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
65
5*5
25,200 تومان
  ثابت
1402/06/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
66
5*5
25,200 تومان
  ثابت
1402/06/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
67
5*5
25,200 تومان
  ثابت
1402/06/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
68
5*5
25,200 تومان
  ثابت
1402/06/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
69
5*5
25,200 تومان
  ثابت
1402/06/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
70
5*5
25,200 تومان
  ثابت
1402/06/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
71
5*5
25,200 تومان
  ثابت
1402/06/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
72
5*5
25,200 تومان
  ثابت
1402/06/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
73
5*5
25,200 تومان
  ثابت
1402/06/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
74
5*5
25,200 تومان
  ثابت
1402/06/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
75
5*5
0 تومان
  نامشخص
1402/06/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
76
5*5
0 تومان
  نامشخص
1402/06/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
77
5*5
25,100 تومان
  ثابت
1402/06/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
78
5*5
25,100 تومان
  ثابت
1402/06/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
79
5*5
25,100 تومان
  ثابت
1402/06/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
80
5*5
25,100 تومان
  ثابت
1402/06/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
81
5*5
25,100 تومان
  ثابت
1402/05/31
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
82
5*5
25,100 تومان
  ثابت
1402/05/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
83
5*5
25,100 تومان
  ثابت
1402/05/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
84
5*5
25,100 تومان
  ثابت
1402/05/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
85
5*5
25,100 تومان
  ثابت
1402/05/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
86
5*5
25,100 تومان
  ثابت
1402/05/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
87
5*5
25,100 تومان
  100 افزایش
1402/05/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
88
5*5
25,000 تومان
  100 افزایش
1402/05/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
89
5*5
24,900 تومان
  ثابت
1402/05/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
90
5*5
24,900 تومان
  ثابت
1402/05/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
91
5*5
24,900 تومان
  ثابت
1402/05/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
92
5*5
24,900 تومان
  ثابت
1402/05/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
93
5*5
24,900 تومان
  ثابت
1402/05/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
94
5*5
24,900 تومان
  200 افزایش
1402/05/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
95
5*5
24,700 تومان
  ثابت
1402/05/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
96
5*5
24,700 تومان
  ثابت
1402/05/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
97
5*5
24,700 تومان
  200 افزایش
1402/05/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
98
5*5
24,500 تومان
  ثابت
1402/05/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
99
5*5
24,500 تومان
  300 کاهش
1402/05/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
100
5*5
24,800 تومان
  ثابت
1402/05/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
101
5*5
24,800 تومان
  ثابت
1402/05/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
102
5*5
24,800 تومان
  ثابت
1402/05/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
103
5*5
24,800 تومان
  ثابت
1402/05/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
104
5*5
24,800 تومان
  300 کاهش
1402/05/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
105
5*5
25,100 تومان
  ثابت
1402/04/31
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
106
5*5
25,100 تومان
  ثابت
1402/04/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
107
5*5
25,100 تومان
  ثابت
1402/04/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
108
5*5
25,100 تومان
  ثابت
1402/04/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
109
5*5
25,100 تومان
  ثابت
1402/04/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
110
5*5
25,100 تومان
  100 کاهش
1402/04/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
111
5*5
25,200 تومان
  ثابت
1402/04/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
112
5*5
25,200 تومان
  ثابت
1402/04/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
113
5*5
25,200 تومان
  ثابت
1402/04/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
114
5*5
25,200 تومان
  200 کاهش
1402/04/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
115
5*5
25,400 تومان
  ثابت
1402/04/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
116
5*5
25,400 تومان
  ثابت
1402/04/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
117
5*5
25,400 تومان
  400 کاهش
1402/04/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
118
5*5
25,800 تومان
  ثابت
1402/04/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
119
5*5
25,800 تومان
  ثابت
1402/04/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
120
5*5
25,800 تومان
  ثابت
1402/04/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
121
5*5
25,800 تومان
  ثابت
1402/04/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
122
5*5
25,800 تومان
  ثابت
1402/04/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
123
5*5
25,800 تومان
  ثابت
1402/04/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
124
5*5
25,800 تومان
  ثابت
1402/04/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
125
5*5
25,800 تومان
  400 کاهش
1402/04/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
126
5*5
26,200 تومان
  ثابت
1402/04/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
127
5*5
26,200 تومان
  ثابت
1402/04/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
128
5*5
26,200 تومان
  200 افزایش
1402/04/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
129
5*5
26,000 تومان
  ثابت
1402/04/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
130
5*5
26,000 تومان
  400 کاهش
1402/03/31
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
131
5*5
26,400 تومان
  ثابت
1402/03/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
132
5*5
26,400 تومان
  ثابت
1402/03/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
133
5*5
26,400 تومان
  200 کاهش
1402/03/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
134
5*5
26,600 تومان
  200 کاهش
1402/03/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
135
5*5
26,800 تومان
  ثابت
1402/03/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
136
5*5
26,800 تومان
  ثابت
1402/03/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
137
5*5
26,800 تومان
  400 کاهش
1402/03/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
138
5*5
27,200 تومان
  ثابت
1402/03/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
139
5*5
27,200 تومان
  ثابت
1402/03/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
140
5*5
27,200 تومان
  ثابت
1402/03/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
141
5*5
27,200 تومان
  ثابت
1402/03/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
142
5*5
27,200 تومان
  100 افزایش
1402/03/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
143
5*5
27,100 تومان
  ثابت
1402/03/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
144
5*5
27,100 تومان
  ثابت
1402/03/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
145
5*5
27,100 تومان
  ثابت
1402/03/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
146
5*5
27,100 تومان
  ثابت
1402/03/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
147
5*5
27,100 تومان
  ثابت
1402/03/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
148
5*5
27,100 تومان
  ثابت
1402/03/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
149
5*5
27,100 تومان
  100 کاهش
1402/03/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
150
5*5
27,200 تومان
  ثابت
1402/03/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
151
5*5
27,200 تومان
  ثابت
1402/03/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
152
5*5
27,200 تومان
  ثابت
1402/03/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
153
5*5
27,200 تومان
  ثابت
1402/03/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
154
5*5
27,200 تومان
  ثابت
1402/03/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
155
5*5
27,200 تومان
  100 کاهش
1402/02/31
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
156
5*5
27,300 تومان
  ثابت
1402/02/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
157
5*5
27,300 تومان
  300 افزایش
1402/02/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
158
5*5
27,000 تومان
  ثابت
1402/02/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
159
5*5
27,000 تومان
  ثابت
1402/02/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
160
5*5
27,000 تومان
  ثابت
1402/02/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
161
5*5
27,000 تومان
  ثابت
1402/02/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
162
5*5
27,000 تومان
  1000 کاهش
1402/02/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
163
5*5
28,000 تومان
  ثابت
1402/02/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
164
5*5
28,000 تومان
  700 کاهش
1402/02/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
165
5*5
28,700 تومان
  300 کاهش
1402/02/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
166
5*5
29,000 تومان
  ثابت
1402/02/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
167
5*5
29,000 تومان
  ثابت
1402/02/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
168
5*5
29,000 تومان
  800 افزایش
1402/02/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
169
5*5
28,200 تومان
  ثابت
1402/02/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
170
5*5
28,200 تومان
  200 افزایش
1402/02/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
171
5*5
28,000 تومان
  500 کاهش
1402/02/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
172
5*5
28,500 تومان
  ثابت
1402/02/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
173
5*5
28,500 تومان
  ثابت
1402/02/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
174
5*5
28,500 تومان
  1000 افزایش
1402/02/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
175
5*5
27,500 تومان
  1200 افزایش
1402/02/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
176
5*5
26,300 تومان
  1200 افزایش
1402/01/31
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
177
5*5
25,100 تومان
  500 افزایش
1402/01/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
178
5*5
24,600 تومان
  ثابت
1402/01/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
179
5*5
0 تومان
  نامشخص
1402/01/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
180
5*5
24,500 تومان
  ثابت
1402/01/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
181
5*5
24,500 تومان
  500 کاهش
1402/01/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
182
5*5
25,000 تومان
  ثابت
1402/01/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
183
5*5
25,000 تومان
  ثابت
1402/01/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
184
5*5
25,000 تومان
  1000 کاهش
1402/01/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
185
5*5
26,000 تومان
  ثابت
1402/01/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
186
5*5
26,000 تومان
  1000 کاهش
1402/01/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
187
5*5
27,000 تومان
  ثابت
1402/01/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
188
5*5
27,000 تومان
  500 کاهش
1402/01/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
189
5*5
27,500 تومان
  ثابت
1402/01/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
190
5*5
27,500 تومان
  ثابت
1402/01/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
191
5*5
28,000 تومان
  ثابت
1401/12/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
192
5*5
28,000 تومان
  ثابت
1401/12/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
193
5*5
28,000 تومان
  ثابت
1401/12/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
194
5*5
28,000 تومان
  ثابت
1401/12/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
195
5*5
28,000 تومان
  ثابت
1401/12/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
196
5*5
28,000 تومان
  ثابت
1401/12/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
197
5*5
28,000 تومان
  ثابت
1401/12/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
198
5*5
28,000 تومان
  ثابت
1401/12/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
199
5*5
28,000 تومان
  ثابت
1401/12/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
200
5*5
28,000 تومان
  ثابت
1401/12/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
201
5*5
28,000 تومان
  4000 کاهش
1401/12/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
202
5*5
32,000 تومان
  ثابت
1401/12/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
203
5*5
32,000 تومان
  ثابت
1401/12/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
204
5*5
32,000 تومان
  ثابت
1401/12/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
205
5*5
32,000 تومان
  ثابت
1401/12/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
206
5*5
32,000 تومان
  1300 افزایش
1401/12/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
207
5*5
30,700 تومان
  2600 افزایش
1401/12/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
208
5*5
28,100 تومان
  ثابت
1401/12/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
209
5*5
28,100 تومان
  500 افزایش
1401/12/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
210
5*5
27,600 تومان
  ثابت
1401/12/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
211
5*5
27,600 تومان
  ثابت
1401/12/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
212
5*5
24,500 تومان
  ثابت
1401/11/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
213
5*5
24,500 تومان
  1500 افزایش
1401/11/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
214
5*5
23,000 تومان
  ثابت
1401/11/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
215
5*5
23,000 تومان
  600 افزایش
1401/11/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
216
5*5
22,400 تومان
  ثابت
1401/11/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
217
5*5
22,400 تومان
  ثابت
1401/11/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
218
5*5
22,400 تومان
  ثابت
1401/11/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
219
5*5
22,400 تومان
  200 افزایش
1401/11/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
220
5*5
22,200 تومان
  ثابت
1401/11/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
221
5*5
22,200 تومان
  100 افزایش
1401/11/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
222
5*5
22,100 تومان
  ثابت
1401/11/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
223
5*5
22,100 تومان
  ثابت
1401/11/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
224
5*5
22,100 تومان
  ثابت
1401/11/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
225
5*5
22,100 تومان
  ثابت
1401/11/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
226
5*5
22,100 تومان
  ثابت
1401/11/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
227
5*5
22,100 تومان
  ثابت
1401/11/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
228
5*5
22,100 تومان
  ثابت
1401/11/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
229
5*5
22,100 تومان
  ثابت
1401/11/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
230
5*5
22,100 تومان
  400 افزایش
1401/11/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
231
5*5
21,700 تومان
  200 افزایش
1401/11/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
232
5*5
21,500 تومان
  ثابت
1401/10/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
233
5*5
21,500 تومان
  300 کاهش
1401/10/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
234
5*5
21,800 تومان
  ثابت
1401/10/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
235
5*5
21,800 تومان
  ثابت
1401/10/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
236
5*5
21,800 تومان
  ثابت
1401/10/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
237
5*5
21,800 تومان
  600 افزایش
1401/10/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
238
5*5
21,200 تومان
  200 افزایش
1401/10/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
239
5*5
21,000 تومان
  ثابت
1401/10/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
240
5*5
21,000 تومان
  ثابت
1401/10/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
241
5*5
21,000 تومان
  ثابت
1401/10/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
242
5*5
21,000 تومان
  ثابت
1401/10/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
243
5*5
21,000 تومان
  800 کاهش
1401/10/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
244
5*5
21,800 تومان
  ثابت
1401/10/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
245
5*5
21,800 تومان
  ثابت
1401/10/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
246
5*5
21,800 تومان
  ثابت
1401/10/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
247
5*5
21,800 تومان
  ثابت
1401/10/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
248
5*5
21,800 تومان
  ثابت
1401/10/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
249
5*5
21,800 تومان
  200 افزایش
1401/10/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
250
5*5
21,600 تومان
  ثابت
1401/10/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
251
5*5
20,100 تومان
  ثابت
1401/10/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
252
5*5
20,100 تومان
  ثابت
1401/09/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
253
5*5
20,100 تومان
  300 افزایش
1401/09/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
254
5*5
19,800 تومان
  ثابت
1401/09/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
255
5*5
18,800 تومان
  500 افزایش
1401/09/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
256
5*5
18,300 تومان
  ثابت
1401/09/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
257
5*5
18,300 تومان
  200 افزایش
1401/09/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
258
5*5
18,100 تومان
  400 افزایش
1401/09/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
259
5*5
17,700 تومان
  100 افزایش
1401/09/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
260
5*5
17,600 تومان
  100 افزایش
1401/09/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
261
5*5
17,500 تومان
  200 افزایش
1401/09/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
262
5*5
17,300 تومان
  ثابت
1401/09/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
263
5*5
17,300 تومان
  ثابت
1401/09/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
264
5*5
17,300 تومان
  ثابت
1401/09/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
265
5*5
17,300 تومان
  ثابت
1401/09/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
266
5*5
17,300 تومان
  ثابت
1401/09/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
267
5*5
17,300 تومان
  ثابت
1401/09/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
268
5*5
17,300 تومان
  ثابت
1401/09/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
269
5*5
17,300 تومان
  ثابت
1401/09/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
270
5*5
17,300 تومان
  ثابت
1401/09/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
271
5*5
17,300 تومان
  ثابت
1401/09/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
272
5*5
17,300 تومان
  ثابت
1401/09/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
273
5*5
17,300 تومان
  300 کاهش
1401/09/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
274
5*5
17,600 تومان
  ثابت
1401/09/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
275
5*5
17,600 تومان
  ثابت
1401/09/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
276
5*5
17,600 تومان
  200 کاهش
1401/09/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
277
5*5
17,800 تومان
  ثابت
1401/08/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
278
5*5
17,800 تومان
  ثابت
1401/08/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
279
5*5
17,800 تومان
  ثابت
1401/08/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
280
5*5
17,800 تومان
  ثابت
1401/08/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
281
5*5
17,800 تومان
  ثابت
1401/08/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
282
5*5
17,800 تومان
  ثابت
1401/08/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
283
5*5
17,800 تومان
  ثابت
1401/08/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
284
5*5
17,800 تومان
  ثابت
1401/08/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
285
5*5
17,800 تومان
  ثابت
1401/08/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
286
5*5
17,800 تومان
  ثابت
1401/08/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
287
5*5
17,800 تومان
  ثابت
1401/08/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
288
5*5
17,800 تومان
  ثابت
1401/08/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
289
5*5
17,800 تومان
  ثابت
1401/08/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
290
5*5
17,800 تومان
  200 افزایش
1401/08/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
291
5*5
17,600 تومان
  100 افزایش
1401/08/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
292
5*5
17,500 تومان
  ثابت
1401/08/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
293
5*5
17,500 تومان
  ثابت
1401/08/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
294
5*5
17,500 تومان
  ثابت
1401/08/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
295
5*5
17,500 تومان
  ثابت
1401/08/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
296
5*5
17,500 تومان
  ثابت
1401/08/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
297
5*5
17,500 تومان
  200 افزایش
1401/08/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
298
5*5
17,300 تومان
  ثابت
1401/08/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
299
5*5
17,300 تومان
  ثابت
1401/08/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
300
5*5
17,300 تومان
  ثابت
1401/08/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
301
5*5
17,300 تومان
  ثابت
1401/08/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
302
5*5
17,300 تومان
  400 افزایش
1401/08/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
303
5*5
16,900 تومان
  ثابت
1401/07/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
304
5*5
16,900 تومان
  500 کاهش
1401/07/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
305
5*5
17,400 تومان
  ثابت
1401/07/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
306
5*5
17,400 تومان
  ثابت
1401/07/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
307
5*5
17,400 تومان
  ثابت
1401/07/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
308
5*5
17,400 تومان
  ثابت
1401/07/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
309
5*5
17,400 تومان
  ثابت
1401/07/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
310
5*5
17,400 تومان
  ثابت
1401/07/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
311
5*5
17,400 تومان
  ثابت
1401/07/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
312
5*5
17,400 تومان
  ثابت
1401/07/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
313
5*5
17,400 تومان
  ثابت
1401/07/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
314
5*5
0 تومان
  نامشخص
1401/07/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
315
5*5
0 تومان
  نامشخص
1401/07/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
316
5*5
0 تومان
  نامشخص
1401/07/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
317
5*5
0 تومان
  نامشخص
1401/07/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
318
5*5
0 تومان
  نامشخص
1401/07/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
319
5*5
17,000 تومان
  ثابت
1401/07/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
320
5*5
17,000 تومان
  ثابت
1401/07/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
321
5*5
17,000 تومان
  ثابت
1401/07/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
322
5*5
17,000 تومان
  ثابت
1401/07/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
323
5*5
17,000 تومان
  ثابت
1401/07/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
324
5*5
17,000 تومان
  ثابت
1401/06/31
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
325
5*5
17,000 تومان
  ثابت
1401/06/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
326
5*5
17,000 تومان
  ثابت
1401/06/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
327
5*5
17,000 تومان
  ثابت
1401/06/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
328
5*5
17,000 تومان
  100 افزایش
1401/06/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
329
5*5
16,900 تومان
  ثابت
1401/06/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
330
5*5
16,900 تومان
  200 افزایش
1401/06/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
331
5*5
16,700 تومان
  ثابت
1401/06/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
332
5*5
16,700 تومان
  200 افزایش
1401/06/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
333
5*5
16,500 تومان
  ثابت
1401/06/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
334
5*5
16,500 تومان
  ثابت
1401/06/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
335
5*5
16,500 تومان
  ثابت
1401/06/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
336
5*5
16,500 تومان
  ثابت
1401/06/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
337
5*5
16,500 تومان
  400 کاهش
1401/06/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
338
5*5
16,900 تومان
  ثابت
1401/06/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
339
5*5
16,900 تومان
  ثابت
1401/06/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
340
5*5
16,900 تومان
  ثابت
1401/06/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
341
5*5
16,900 تومان
  ثابت
1401/06/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
342
5*5
16,900 تومان
  ثابت
1401/06/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
343
5*5
16,900 تومان
  ثابت
1401/06/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
344
5*5
16,900 تومان
  ثابت
1401/06/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
345
5*5
16,900 تومان
  ثابت
1401/06/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
346
5*5
16,900 تومان
  100 کاهش
1401/06/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
347
5*5
17,000 تومان
  ثابت
1401/06/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
348
5*5
17,000 تومان
  ثابت
1401/06/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
349
5*5
17,000 تومان
  ثابت
1401/06/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
350
5*5
17,000 تومان
  ثابت
1401/05/31
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
351
5*5
17,000 تومان
  ثابت
1401/05/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
352
5*5
17,000 تومان
  200 کاهش
1401/05/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
353
5*5
17,200 تومان
  ثابت
1401/05/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
354
5*5
17,200 تومان
  ثابت
1401/05/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
355
5*5
17,200 تومان
  200 کاهش
1401/05/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
356
5*5
17,400 تومان
  ثابت
1401/05/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
357
5*5
17,400 تومان
  ثابت
1401/05/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
358
5*5
17,400 تومان
  ثابت
1401/05/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
359
5*5
17,400 تومان
  ثابت
1401/05/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
360
5*5
17,400 تومان
  ثابت
1401/05/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
361
5*5
17,400 تومان
  100 افزایش
1401/05/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
362
5*5
17,300 تومان
  ثابت
1401/05/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
363
5*5
17,300 تومان
  ثابت
1401/05/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
364
5*5
17,300 تومان
  ثابت
1401/05/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
365
5*5
17,300 تومان
  ثابت
1401/05/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
366
5*5
17,300 تومان
  ثابت
1401/05/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
367
5*5
17,300 تومان
  500 کاهش
1401/05/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
368
5*5
17,800 تومان
  ثابت
1401/05/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
369
5*5
17,800 تومان
  ثابت
1401/05/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
370
5*5
17,800 تومان
  ثابت
1401/05/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
371
5*5
17,800 تومان
  ثابت
1401/05/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
372
5*5
17,800 تومان
  ثابت
1401/05/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
373
5*5
17,800 تومان
  600 کاهش
1401/05/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
374
5*5
18,400 تومان
  ثابت
1401/04/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
375
5*5
18,400 تومان
  ثابت
1401/04/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
376
5*5
18,400 تومان
  ثابت
1401/04/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
377
5*5
18,400 تومان
  ثابت
1401/04/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
378
5*5
18,400 تومان
  ثابت
1401/04/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
379
5*5
18,400 تومان
  ثابت
1401/04/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
380
5*5
18,400 تومان
  ثابت
1401/04/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
381
5*5
18,400 تومان
  ثابت
1401/04/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
382
5*5
18,400 تومان
  ثابت
1401/04/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
383
5*5
18,400 تومان
  ثابت
1401/04/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
384
5*5
18,400 تومان
  ثابت
1401/04/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
385
5*5
18,400 تومان
  ثابت
1401/04/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
386
5*5
18,400 تومان
  ثابت
1401/04/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
387
5*5
18,400 تومان
  800 کاهش
1401/04/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
388
5*5
19,200 تومان
  ثابت
1401/04/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
389
5*5
19,200 تومان
  ثابت
1401/04/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
390
5*5
19,200 تومان
  ثابت
1401/04/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
391
5*5
19,200 تومان
  ثابت
1401/04/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
392
5*5
19,200 تومان
  ثابت
1401/04/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
393
5*5
19,200 تومان
  ثابت
1401/04/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
394
5*5
19,200 تومان
  ثابت
1401/04/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
395
5*5
19,200 تومان
  ثابت
1401/04/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
396
5*5
19,200 تومان
  200 کاهش
1401/04/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
397
5*5
19,400 تومان
  ثابت
1401/03/31
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
398
5*5
19,400 تومان
  ثابت
1401/03/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
399
5*5
19,400 تومان
  ثابت
1401/03/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
400
5*5
19,400 تومان
  ثابت
1401/03/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
401
5*5
19,400 تومان
  ثابت
1401/03/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
402
5*5
19,400 تومان
  ثابت
1401/03/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
403
5*5
19,400 تومان
  ثابت
1401/03/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
404
5*5
19,400 تومان
  600 افزایش
1401/03/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
405
5*5
18,800 تومان
  100 افزایش
1401/03/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
406
5*5
18,700 تومان
  100 افزایش
1401/03/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
407
5*5
18,600 تومان
  ثابت
1401/03/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
408
5*5
18,600 تومان
  ثابت
1401/03/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
409
5*5
18,600 تومان
  ثابت
1401/03/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
410
5*5
0 تومان
  نامشخص
1401/03/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
411
5*5
0 تومان
  نامشخص
1401/03/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
412
5*5
0 تومان
  نامشخص
1401/03/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
413
5*5
0 تومان
  نامشخص
1401/03/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
414
5*5
0 تومان
  نامشخص
1401/03/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
415
5*5
0 تومان
  نامشخص
1401/03/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
416
5*5
0 تومان
  نامشخص
1401/03/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
417
5*5
0 تومان
  نامشخص
1401/03/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
418
5*5
0 تومان
  نامشخص
1401/03/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
419
5*5
0 تومان
  نامشخص
1401/03/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
420
5*5
0 تومان
  نامشخص
1401/02/31
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
421
5*5
0 تومان
  نامشخص
1401/02/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
422
5*5
0 تومان
  نامشخص
1401/02/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
423
5*5
0 تومان
  نامشخص
1401/02/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
424
5*5
18,800 تومان
  100 افزایش
1401/02/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
425
5*5
18,700 تومان
  ثابت
1401/02/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
426
5*5
18,700 تومان
  ثابت
1401/02/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
427
5*5
18,700 تومان
  300 افزایش
1401/02/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
428
5*5
18,400 تومان
  ثابت
1401/02/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
429
5*5
18,400 تومان
  50 افزایش
1401/02/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
430
5*5
18,350 تومان
  ثابت
1401/02/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
431
5*5
18,350 تومان
  ثابت
1401/02/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
432
5*5
18,350 تومان
  150 کاهش
1401/02/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
433
5*5
18,500 تومان
  ثابت
1401/02/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
434
5*5
18,500 تومان
  ثابت
1401/02/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
435
5*5
18,500 تومان
  ثابت
1401/02/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
436
5*5
18,500 تومان
  ثابت
1401/02/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
437
5*5
18,500 تومان
  100 کاهش
1401/02/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
438
5*5
18,600 تومان
  ثابت
1401/02/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
439
5*5
18,600 تومان
  ثابت
1401/02/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
440
5*5
18,600 تومان
  200 کاهش
1401/02/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
441
5*5
18,800 تومان
  ثابت
1401/02/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
442
5*5
18,800 تومان
  ثابت
1401/01/31
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
443
5*5
18,800 تومان
  ثابت
1401/01/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
444
5*5
18,800 تومان
  100 کاهش
1401/01/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
445
5*5
18,900 تومان
  200 کاهش
1401/01/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
446
5*5
19,100 تومان
  100 کاهش
1401/01/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
447
5*5
19,200 تومان
  ثابت
1401/01/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
448
5*5
19,200 تومان
  ثابت
1401/01/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
449
5*5
19,200 تومان
  ثابت
1401/01/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
450
5*5
19,200 تومان
  ثابت
1401/01/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
451
5*5
19,200 تومان
  ثابت
1401/01/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
452
5*5
19,200 تومان
  ثابت
1401/01/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
453
5*5
19,200 تومان
  ثابت
1401/01/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
454
5*5
19,200 تومان
  ثابت
1401/01/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
455
5*5
19,200 تومان
  ثابت
1401/01/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
456
5*5
19,200 تومان
  50 افزایش
1401/01/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
457
5*5
19,150 تومان
  ثابت
1401/01/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
458
5*5
19,150 تومان
  ثابت
1401/01/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
459
5*5
19,150 تومان
  100 افزایش
1401/01/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
460
5*5
19,050 تومان
  150 افزایش
1401/01/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
461
5*5
18,900 تومان
  ثابت
1401/01/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
462
5*5
0 تومان
  نامشخص
1401/01/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
463
5*5
0 تومان
  نامشخص
1401/01/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
464
5*5
0 تومان
  نامشخص
1400/12/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
465
5*5
0 تومان
  نامشخص
1400/12/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
466
5*5
0 تومان
  نامشخص
1400/12/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
467
5*5
0 تومان
  نامشخص
1400/12/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
468
5*5
0 تومان
  نامشخص
1400/12/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
469
5*5
0 تومان
  نامشخص
1400/12/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
470
5*5
0 تومان
  نامشخص
1400/12/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
471
5*5
0 تومان
  نامشخص
1400/12/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
472
5*5
0 تومان
  نامشخص
1400/12/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
473
5*5
0 تومان
  نامشخص
1400/12/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
474
5*5
0 تومان
  نامشخص
1400/12/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
475
5*5
0 تومان
  نامشخص
1400/12/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
476
5*5
0 تومان
  نامشخص
1400/12/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
477
5*5
16,500 تومان
  250 افزایش
1400/12/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
478
5*5
16,250 تومان
  ثابت
1400/12/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
479
5*5
16,250 تومان
  100 افزایش
1400/12/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
480
5*5
16,100 تومان
  ثابت
1400/12/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
481
5*5
16,100 تومان
  ثابت
1400/12/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
482
5*5
16,100 تومان
  ثابت
1400/12/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
483
5*5
16,100 تومان
  ثابت
1400/12/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
484
5*5
16,100 تومان
  ثابت
1400/12/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
485
5*5
16,100 تومان
  ثابت
1400/12/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
486
5*5
16,100 تومان
  ثابت
1400/11/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
487
5*5
16,100 تومان
  ثابت
1400/11/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
488
5*5
16,100 تومان
  ثابت
1400/11/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
489
5*5
16,100 تومان
  100 افزایش
1400/11/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
490
5*5
16,000 تومان
  ثابت
1400/11/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
491
5*5
16,000 تومان
  ثابت
1400/11/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
492
5*5
16,000 تومان
  ثابت
1400/11/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
493
5*5
16,000 تومان
  ثابت
1400/11/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
494
5*5
16,000 تومان
  ثابت
1400/11/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
495
5*5
16,000 تومان
  ثابت
1400/11/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
496
5*5
16,000 تومان
  ثابت
1400/11/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
497
5*5
16,000 تومان
  200 افزایش
1400/11/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
498
5*5
15,800 تومان
  ثابت
1400/11/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
499
5*5
15,800 تومان
  ثابت
1400/11/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
500
5*5
15,800 تومان
  ثابت
1400/11/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
501
5*5
15,800 تومان
  ثابت
1400/11/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
502
5*5
15,800 تومان
  ثابت
1400/11/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
503
5*5
15,800 تومان
  100 افزایش
1400/11/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
504
5*5
15,700 تومان
  ثابت
1400/11/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
505
5*5
15,700 تومان
  100 افزایش
1400/11/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
506
5*5
15,600 تومان
  100 افزایش
1400/11/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
507
5*5
15,500 تومان
  ثابت
1400/11/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
508
5*5
15,500 تومان
  ثابت
1400/11/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
509
5*5
15,500 تومان
  ثابت
1400/10/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
510
5*5
15,500 تومان
  ثابت
1400/10/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
511
5*5
15,500 تومان
  ثابت
1400/10/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
512
5*5
15,500 تومان
  ثابت
1400/10/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
513
5*5
15,500 تومان
  ثابت
1400/10/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
514
5*5
15,500 تومان
  50 کاهش
1400/10/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
515
5*5
15,550 تومان
  ثابت
1400/10/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
516
5*5
15,550 تومان
  ثابت
1400/10/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
517
5*5
15,550 تومان
  ثابت
1400/10/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
518
5*5
15,550 تومان
  ثابت
1400/10/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
519
5*5
15,550 تومان
  ثابت
1400/10/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
520
5*5
15,550 تومان
  ثابت
1400/10/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
521
5*5
15,550 تومان
  ثابت
1400/10/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
522
5*5
15,550 تومان
  ثابت
1400/10/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
523
5*5
15,550 تومان
  ثابت
1400/10/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
524
5*5
15,750 تومان
  50 کاهش
1400/10/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
525
5*5
15,800 تومان
  ثابت
1400/10/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
526
5*5
15,800 تومان
  ثابت
1400/10/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
527
5*5
15,800 تومان
  ثابت
1400/10/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
528
5*5
15,800 تومان
  100 کاهش
1400/10/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
529
5*5
15,900 تومان
  100 کاهش
1400/09/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
530
5*5
16,000 تومان
  200 کاهش
1400/09/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
531
5*5
16,200 تومان
  ثابت
1400/09/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
532
5*5
16,200 تومان
  ثابت
1400/09/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
533
5*5
16,200 تومان
  ثابت
1400/09/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
534
5*5
16,200 تومان
  ثابت
1400/09/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
535
5*5
16,200 تومان
  200 کاهش
1400/09/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
536
5*5
16,400 تومان
  ثابت
1400/09/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
537
5*5
16,400 تومان
  100 کاهش
1400/09/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
538
5*5
16,500 تومان
  100 کاهش
1400/09/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
539
5*5
16,600 تومان
  ثابت
1400/09/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
540
5*5
16,600 تومان
  ثابت
1400/09/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
541
5*5
16,600 تومان
  ثابت
1400/09/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
542
5*5
16,600 تومان
  ثابت
1400/09/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
543
5*5
16,600 تومان
  200 افزایش
1400/09/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
544
5*5
16,400 تومان
  300 کاهش
1400/09/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
545
5*5
16,700 تومان
  ثابت
1400/09/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
546
5*5
16,700 تومان
  ثابت
1400/09/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
547
5*5
16,700 تومان
  100 کاهش
1400/09/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
548
5*5
16,800 تومان
  ثابت
1400/09/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
549
5*5
16,800 تومان
  ثابت
1400/09/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
550
5*5
16,800 تومان
  100 کاهش
1400/09/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
551
5*5
16,900 تومان
  ثابت
1400/09/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
552
5*5
16,900 تومان
  ثابت
1400/09/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
553
5*5
16,900 تومان
  ثابت
1400/09/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
554
5*5
16,900 تومان
  ثابت
1400/08/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
555
5*5
16,900 تومان
  200 کاهش
1400/08/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
556
5*5
17,100 تومان
  ثابت
1400/08/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
557
5*5
17,100 تومان
  ثابت
1400/08/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
558
5*5
17,100 تومان
  ثابت
1400/08/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
559
5*5
17,100 تومان
  ثابت
1400/08/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
560
5*5
17,100 تومان
  ثابت
1400/08/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
561
5*5
17,100 تومان
  ثابت
1400/08/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
562
5*5
17,100 تومان
  ثابت
1400/08/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
563
5*5
17,100 تومان
  ثابت
1400/08/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
564
5*5
17,100 تومان
  ثابت
1400/08/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
565
5*5
17,100 تومان
  ثابت
1400/08/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
566
5*5
17,100 تومان
  ثابت
1400/08/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
567
5*5
17,100 تومان
  100 کاهش
1400/08/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
568
5*5
17,200 تومان
  ثابت
1400/08/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
569
5*5
17,200 تومان
  ثابت
1400/08/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
570
5*5
17,200 تومان
  ثابت
1400/08/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
571
5*5
17,200 تومان