تلفن تماس:  04135595050
آرشیو قیمت : ��������
1402/01/12

نوسان   �������� در یک نگاه

انتخاب بازه زمانی

ردیف
مشخصات محصول
قیمت(تومان)
وضعیت نوسان
تاریخ به روزرسانی
تولید کننده
1
3*5
0 تومان
  نامشخص
1401/12/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
2
3*5
0 تومان
  نامشخص
1401/12/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
3
3*5
0 تومان
  نامشخص
1401/12/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
4
3*5
0 تومان
  نامشخص
1401/12/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
5
3*5
0 تومان
  نامشخص
1401/12/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
6
3*5
0 تومان
  نامشخص
1401/12/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
7
3*5
0 تومان
  نامشخص
1401/12/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
8
3*5
0 تومان
  نامشخص
1401/12/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
9
3*5
0 تومان
  نامشخص
1401/12/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
10
3*5
0 تومان
  نامشخص
1401/12/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
11
3*5
0 تومان
  نامشخص
1401/12/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
12
3*5
0 تومان
  نامشخص
1401/12/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
13
3*5
0 تومان
  نامشخص
1401/12/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
14
3*5
0 تومان
  نامشخص
1401/12/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
15
3*5
0 تومان
  نامشخص
1401/12/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
16
3*5
32,500 تومان
  ثابت
1401/12/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
17
3*5
0 تومان
  نامشخص
1401/12/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
18
3*5
28,500 تومان
  ثابت
1401/12/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
19
3*5
28,500 تومان
  500 افزایش
1401/12/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
20
3*5
28,000 تومان
  ثابت
1401/12/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
21
3*5
28,000 تومان
  ثابت
1401/12/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
22
3*5
25,000 تومان
  ثابت
1401/11/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
23
3*5
25,000 تومان
  1700 افزایش
1401/11/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
24
3*5
23,300 تومان
  ثابت
1401/11/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
25
3*5
23,300 تومان
  500 افزایش
1401/11/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
26
3*5
22,800 تومان
  ثابت
1401/11/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
27
3*5
22,800 تومان
  ثابت
1401/11/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
28
3*5
22,800 تومان
  ثابت
1401/11/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
29
3*5
22,800 تومان
  200 افزایش
1401/11/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
30
3*5
22,600 تومان
  ثابت
1401/11/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
31
3*5
22,600 تومان
  100 افزایش
1401/11/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
32
3*5
22,500 تومان
  ثابت
1401/11/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
33
3*5
22,500 تومان
  ثابت
1401/11/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
34
3*5
22,500 تومان
  ثابت
1401/11/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
35
3*5
22,500 تومان
  ثابت
1401/11/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
36
3*5
22,500 تومان
  ثابت
1401/11/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
37
3*5
22,500 تومان
  ثابت
1401/11/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
38
3*5
22,500 تومان
  ثابت
1401/11/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
39
3*5
22,500 تومان
  ثابت
1401/11/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
40
3*5
22,500 تومان
  600 افزایش
1401/11/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
41
3*5
21,900 تومان
  200 افزایش
1401/11/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
42
3*5
21,700 تومان
  ثابت
1401/10/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
43
3*5
21,700 تومان
  300 کاهش
1401/10/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
44
3*5
22,000 تومان
  ثابت
1401/10/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
45
3*5
22,000 تومان
  ثابت
1401/10/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
46
3*5
22,000 تومان
  ثابت
1401/10/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
47
3*5
22,000 تومان
  600 افزایش
1401/10/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
48
3*5
21,400 تومان
  200 افزایش
1401/10/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
49
3*5
21,200 تومان
  ثابت
1401/10/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
50
3*5
21,200 تومان
  ثابت
1401/10/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
51
3*5
21,200 تومان
  ثابت
1401/10/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
52
3*5
21,200 تومان
  ثابت
1401/10/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
53
3*5
21,200 تومان
  700 کاهش
1401/10/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
54
3*5
21,900 تومان
  ثابت
1401/10/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
55
3*5
21,900 تومان
  ثابت
1401/10/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
56
3*5
21,900 تومان
  ثابت
1401/10/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
57
3*5
21,900 تومان
  ثابت
1401/10/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
58
3*5
21,900 تومان
  ثابت
1401/10/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
59
3*5
21,900 تومان
  200 افزایش
1401/10/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
60
3*5
21,700 تومان
  ثابت
1401/10/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
61
3*5
0 تومان
  نامشخص
1401/10/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
62
3*5
0 تومان
  نامشخص
1401/09/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
63
3*5
20,300 تومان
  300 افزایش
1401/09/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
64
3*5
20,000 تومان
  ثابت
1401/09/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
65
3*5
19,000 تومان
  400 افزایش
1401/09/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
66
3*5
18,600 تومان
  ثابت
1401/09/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
67
3*5
18,600 تومان
  200 افزایش
1401/09/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
68
3*5
18,400 تومان
  400 افزایش
1401/09/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
69
3*5
18,000 تومان
  100 افزایش
1401/09/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
70
3*5
17,900 تومان
  200 افزایش
1401/09/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
71
3*5
17,700 تومان
  200 افزایش
1401/09/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
72
3*5
17,500 تومان
  ثابت
1401/09/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
73
3*5
17,500 تومان
  ثابت
1401/09/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
74
3*5
17,500 تومان
  ثابت
1401/09/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
75
3*5
17,500 تومان
  ثابت
1401/09/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
76
3*5
17,500 تومان
  ثابت
1401/09/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
77
3*5
17,500 تومان
  ثابت
1401/09/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
78
3*5
17,500 تومان
  ثابت
1401/09/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
79
3*5
17,500 تومان
  ثابت
1401/09/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
80
3*5
17,500 تومان
  ثابت
1401/09/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
81
3*5
17,500 تومان
  ثابت
1401/09/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
82
3*5
17,500 تومان
  ثابت
1401/09/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
83
3*5
17,500 تومان
  300 کاهش
1401/09/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
84
3*5
17,800 تومان
  ثابت
1401/09/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
85
3*5
17,800 تومان
  ثابت
1401/09/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
86
3*5
17,800 تومان
  200 کاهش
1401/09/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
87
3*5
18,000 تومان
  ثابت
1401/08/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
88
3*5
18,000 تومان
  ثابت
1401/08/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
89
3*5
18,000 تومان
  ثابت
1401/08/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
90
3*5
18,000 تومان
  ثابت
1401/08/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
91
3*5
18,000 تومان
  ثابت
1401/08/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
92
3*5
18,000 تومان
  ثابت
1401/08/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
93
3*5
18,000 تومان
  ثابت
1401/08/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
94
3*5
18,000 تومان
  ثابت
1401/08/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
95
3*5
18,000 تومان
  ثابت
1401/08/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
96
3*5
18,000 تومان
  ثابت
1401/08/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
97
3*5
18,000 تومان
  ثابت
1401/08/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
98
3*5
18,000 تومان
  ثابت
1401/08/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
99
3*5
18,000 تومان
  ثابت
1401/08/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
100
3*5
18,000 تومان
  200 افزایش
1401/08/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
101
3*5
17,800 تومان
  100 افزایش
1401/08/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
102
3*5
17,700 تومان
  ثابت
1401/08/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
103
3*5
17,700 تومان
  ثابت
1401/08/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
104
3*5
17,700 تومان
  ثابت
1401/08/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
105
3*5
17,700 تومان
  ثابت
1401/08/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
106
3*5
17,700 تومان
  ثابت
1401/08/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
107
3*5
17,700 تومان
  200 افزایش
1401/08/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
108
3*5
17,500 تومان
  ثابت
1401/08/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
109
3*5
17,500 تومان
  ثابت
1401/08/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
110
3*5
17,500 تومان
  ثابت
1401/08/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
111
3*5
17,500 تومان
  ثابت
1401/08/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
112
3*5
17,500 تومان
  400 افزایش
1401/08/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
113
3*5
17,100 تومان
  ثابت
1401/07/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
114
3*5
17,100 تومان
  500 کاهش
1401/07/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
115
3*5
17,600 تومان
  ثابت
1401/07/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
116
3*5
17,600 تومان
  ثابت
1401/07/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
117
3*5
17,600 تومان
  ثابت
1401/07/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
118
3*5
17,600 تومان
  ثابت
1401/07/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
119
3*5
17,600 تومان
  ثابت
1401/07/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
120
3*5
17,600 تومان
  ثابت
1401/07/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
121
3*5
17,600 تومان
  ثابت
1401/07/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
122
3*5
17,600 تومان
  ثابت
1401/07/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
123
3*5
17,600 تومان
  100 افزایش
1401/07/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
124
3*5
17,500 تومان
  ثابت
1401/07/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
125
3*5
17,500 تومان
  ثابت
1401/07/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
126
3*5
17,500 تومان
  100 افزایش
1401/07/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
127
3*5
17,400 تومان
  ثابت
1401/07/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
128
3*5
17,400 تومان
  200 افزایش
1401/07/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
129
3*5
17,200 تومان
  ثابت
1401/07/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
130
3*5
17,200 تومان
  ثابت
1401/07/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
131
3*5
17,200 تومان
  ثابت
1401/07/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
132
3*5
0 تومان
  نامشخص
1401/07/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
133
3*5
17,200 تومان
  ثابت
1401/07/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
134
3*5
17,200 تومان
  ثابت
1401/06/31
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
135
3*5
17,200 تومان
  ثابت
1401/06/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
136
3*5
17,200 تومان
  ثابت
1401/06/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
137
3*5
17,200 تومان
  ثابت
1401/06/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
138
3*5
17,200 تومان
  100 افزایش
1401/06/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
139
3*5
17,100 تومان
  ثابت
1401/06/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
140
3*5
17,100 تومان
  200 افزایش
1401/06/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
141
3*5
16,900 تومان
  ثابت
1401/06/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
142
3*5
16,900 تومان
  200 افزایش
1401/06/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
143
3*5
16,700 تومان
  ثابت
1401/06/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
144
3*5
16,700 تومان
  ثابت
1401/06/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
145
3*5
16,700 تومان
  ثابت
1401/06/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
146
3*5
16,700 تومان
  ثابت
1401/06/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
147
3*5
16,700 تومان
  400 کاهش
1401/06/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
148
3*5
17,100 تومان
  ثابت
1401/06/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
149
3*5
17,100 تومان
  ثابت
1401/06/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
150
3*5
17,100 تومان
  ثابت
1401/06/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
151
3*5
17,100 تومان
  ثابت
1401/06/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
152
3*5
17,100 تومان
  ثابت
1401/06/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
153
3*5
17,100 تومان
  ثابت
1401/06/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
154
3*5
17,100 تومان
  ثابت
1401/06/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
155
3*5
17,100 تومان
  ثابت
1401/06/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
156
3*5
17,100 تومان
  100 کاهش
1401/06/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
157
3*5
17,200 تومان
  ثابت
1401/06/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
158
3*5
17,200 تومان
  ثابت
1401/06/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
159
3*5
17,200 تومان
  ثابت
1401/06/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
160
3*5
17,200 تومان
  ثابت
1401/05/31
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
161
3*5
17,200 تومان
  ثابت
1401/05/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
162
3*5
17,200 تومان
  200 کاهش
1401/05/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
163
3*5
17,400 تومان
  ثابت
1401/05/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
164
3*5
17,400 تومان
  ثابت
1401/05/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
165
3*5
17,400 تومان
  200 کاهش
1401/05/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
166
3*5
17,600 تومان
  ثابت
1401/05/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
167
3*5
17,600 تومان
  ثابت
1401/05/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
168
3*5
17,600 تومان
  ثابت
1401/05/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
169
3*5
17,600 تومان
  ثابت
1401/05/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
170
3*5
17,600 تومان
  ثابت
1401/05/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
171
3*5
17,600 تومان
  100 افزایش
1401/05/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
172
3*5
17,500 تومان
  ثابت
1401/05/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
173
3*5
17,500 تومان
  ثابت
1401/05/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
174
3*5
17,500 تومان
  ثابت
1401/05/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
175
3*5
17,500 تومان
  ثابت
1401/05/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
176
3*5
17,500 تومان
  ثابت
1401/05/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
177
3*5
17,500 تومان
  500 کاهش
1401/05/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
178
3*5
18,000 تومان
  ثابت
1401/05/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
179
3*5
18,000 تومان
  ثابت
1401/05/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
180
3*5
18,000 تومان
  ثابت
1401/05/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
181
3*5
18,000 تومان
  ثابت
1401/05/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
182
3*5
18,000 تومان
  ثابت
1401/05/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
183
3*5
18,000 تومان
  800 کاهش
1401/05/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
184
3*5
18,800 تومان
  ثابت
1401/04/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
185
3*5
18,800 تومان
  ثابت
1401/04/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
186
3*5
18,800 تومان
  ثابت
1401/04/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
187
3*5
18,800 تومان
  ثابت
1401/04/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
188
3*5
18,800 تومان
  ثابت
1401/04/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
189
3*5
18,800 تومان
  ثابت
1401/04/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
190
3*5
18,800 تومان
  ثابت
1401/04/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
191
3*5
18,800 تومان
  ثابت
1401/04/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
192
3*5
18,800 تومان
  ثابت
1401/04/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
193
3*5
18,800 تومان
  ثابت
1401/04/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
194
3*5
18,800 تومان
  ثابت
1401/04/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
195
3*5
18,800 تومان
  ثابت
1401/04/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
196
3*5
18,800 تومان
  ثابت
1401/04/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
197
3*5
18,800 تومان
  600 کاهش
1401/04/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
198
3*5
19,400 تومان
  ثابت
1401/04/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
199
3*5
19,400 تومان
  ثابت
1401/04/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
200
3*5
19,400 تومان
  ثابت
1401/04/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
201
3*5
19,400 تومان
  ثابت
1401/04/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
202
3*5
19,400 تومان
  ثابت
1401/04/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
203
3*5
19,400 تومان
  ثابت
1401/04/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
204
3*5
19,400 تومان
  ثابت
1401/04/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
205
3*5
19,400 تومان
  ثابت
1401/04/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
206
3*5
19,400 تومان
  400 کاهش
1401/04/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
207
3*5
19,800 تومان
  ثابت
1401/03/31
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
208
3*5
19,800 تومان
  ثابت
1401/03/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
209
3*5
19,800 تومان
  ثابت
1401/03/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
210
3*5
19,800 تومان
  ثابت
1401/03/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
211
3*5
19,800 تومان
  ثابت
1401/03/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
212
3*5
19,800 تومان
  ثابت
1401/03/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
213
3*5
19,800 تومان
  ثابت
1401/03/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
214
3*5
19,800 تومان
  700 افزایش
1401/03/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
215
3*5
19,100 تومان
  100 افزایش
1401/03/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
216
3*5
19,000 تومان
  100 افزایش
1401/03/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
217
3*5
18,900 تومان
  300 افزایش
1401/03/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
218
3*5
18,600 تومان
  ثابت
1401/03/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
219
3*5
18,600 تومان
  100 کاهش
1401/03/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
220
3*5
18,700 تومان
  100 افزایش
1401/03/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
221
3*5
18,600 تومان
  ثابت
1401/03/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
222
3*5
18,600 تومان
  ثابت
1401/03/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
223
3*5
18,600 تومان
  ثابت
1401/03/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
224
3*5
18,600 تومان
  ثابت
1401/03/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
225
3*5
18,600 تومان
  ثابت
1401/03/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
226
3*5
18,600 تومان
  ثابت
1401/03/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
227
3*5
18,600 تومان
  ثابت
1401/03/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
228
3*5
18,600 تومان
  600 کاهش
1401/03/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
229
3*5
19,200 تومان
  ثابت
1401/03/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
230
3*5
0 تومان
  نامشخص
1401/02/31
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
231
3*5
0 تومان
  نامشخص
1401/02/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
232
3*5
19,200 تومان
  ثابت
1401/02/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
233
3*5
19,200 تومان
  ثابت
1401/02/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
234
3*5
19,200 تومان
  200 افزایش
1401/02/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
235
3*5
19,000 تومان
  ثابت
1401/02/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
236
3*5
0 تومان
  نامشخص
1401/02/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
237
3*5
0 تومان
  نامشخص
1401/02/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
238
3*5
0 تومان
  نامشخص
1401/02/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
239
3*5
18,700 تومان
  50 افزایش
1401/02/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
240
3*5
18,650 تومان
  ثابت
1401/02/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
241
3*5
18,650 تومان
  ثابت
1401/02/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
242
3*5
18,650 تومان
  150 کاهش
1401/02/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
243
3*5
18,800 تومان
  ثابت
1401/02/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
244
3*5
18,800 تومان
  ثابت
1401/02/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
245
3*5
18,800 تومان
  ثابت
1401/02/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
246
3*5
18,800 تومان
  ثابت
1401/02/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
247
3*5
18,800 تومان
  100 کاهش
1401/02/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
248
3*5
18,900 تومان
  ثابت
1401/02/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
249
3*5
18,900 تومان
  ثابت
1401/02/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
250
3*5
18,900 تومان
  100 کاهش
1401/02/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
251
3*5
19,000 تومان
  ثابت
1401/02/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
252
3*5
19,000 تومان
  ثابت
1401/01/31
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
253
3*5
19,000 تومان
  ثابت
1401/01/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
254
3*5
19,000 تومان
  100 کاهش
1401/01/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
255
3*5
19,100 تومان
  200 کاهش
1401/01/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
256
3*5
19,300 تومان
  100 کاهش
1401/01/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
257
3*5
19,400 تومان
  ثابت
1401/01/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
258
3*5
19,400 تومان
  ثابت
1401/01/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
259
3*5
19,400 تومان
  ثابت
1401/01/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
260
3*5
19,400 تومان
  ثابت
1401/01/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
261
3*5
19,400 تومان
  ثابت
1401/01/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
262
3*5
19,400 تومان
  ثابت
1401/01/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
263
3*5
19,400 تومان
  ثابت
1401/01/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
264
3*5
19,400 تومان
  ثابت
1401/01/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
265
3*5
19,400 تومان
  ثابت
1401/01/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
266
3*5
19,400 تومان
  50 افزایش
1401/01/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
267
3*5
19,350 تومان
  ثابت
1401/01/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
268
3*5
19,350 تومان
  ثابت
1401/01/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
269
3*5
19,350 تومان
  100 افزایش
1401/01/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
270
3*5
19,250 تومان
  150 افزایش
1401/01/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
271
3*5
19,100 تومان
  ثابت
1401/01/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
272
3*5
0 تومان
  نامشخص
1401/01/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
273
3*5
0 تومان
  نامشخص
1401/01/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
274
3*5
0 تومان
  نامشخص
1400/12/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
275
3*5
0 تومان
  نامشخص
1400/12/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
276
3*5
0 تومان
  نامشخص
1400/12/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
277
3*5
0 تومان
  نامشخص
1400/12/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
278
3*5
0 تومان
  نامشخص
1400/12/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
279
3*5
0 تومان
  نامشخص
1400/12/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
280
3*5
0 تومان
  نامشخص
1400/12/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
281
3*5
0 تومان
  نامشخص
1400/12/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
282
3*5
0 تومان
  نامشخص
1400/12/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
283
3*5
0 تومان
  نامشخص
1400/12/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
284
3*5
0 تومان
  نامشخص
1400/12/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
285
3*5
0 تومان
  نامشخص
1400/12/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
286
3*5
0 تومان
  نامشخص
1400/12/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
287
3*5
16,600 تومان
  250 افزایش
1400/12/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
288
3*5
16,350 تومان
  ثابت
1400/12/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
289
3*5
16,350 تومان
  100 افزایش
1400/12/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
290
3*5
16,200 تومان
  ثابت
1400/12/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
291
3*5
16,200 تومان
  ثابت
1400/12/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
292
3*5
16,200 تومان
  ثابت
1400/12/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
293
3*5
16,200 تومان
  ثابت
1400/12/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
294
3*5
16,200 تومان
  100 ثابت
1400/12/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
295
3*5
16,200 تومان
  100 افزایش
1400/12/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
296
3*5
16,100 تومان
  نامشخص
1400/11/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
297
3*5
16,100 تومان
  نامشخص
1400/11/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
298
3*5
16,100 تومان
  نامشخص
1400/11/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
299
3*5
16,100 تومان
  نامشخص
1400/11/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
300
3*5
16,100 تومان
  ثابت
1400/11/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
301
3*5
16,100 تومان
  ثابت
1400/11/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
302
3*5
16,100 تومان
  ثابت
1400/11/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
303
3*5
16,100 تومان
  ثابت
1400/11/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
304
3*5
16,100 تومان
  ثابت
1400/11/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
305
3*5
16,100 تومان
  ثابت
1400/11/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
306
3*5
16,100 تومان
  ثابت
1400/11/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
307
3*5
16,100 تومان
  100 افزایش
1400/11/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
308
3*5
16,000 تومان
  ثابت
1400/11/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
309
3*5
16,000 تومان
  ثابت
1400/11/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
310
3*5
16,000 تومان
  ثابت
1400/11/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
311
3*5
16,000 تومان
  ثابت
1400/11/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
312
3*5
16,000 تومان
  ثابت
1400/11/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
313
3*5
16,000 تومان
  50 افزایش
1400/11/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
314
3*5
15,950 تومان
  ثابت
1400/11/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
315
3*5
15,950 تومان
  ثابت
1400/11/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
316
3*5
15,950 تومان
  100 افزایش
1400/11/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
317
3*5
15,850 تومان
  ثابت
1400/11/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
318
3*5
15,850 تومان
  ثابت
1400/11/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
319
3*5
15,850 تومان
  ثابت
1400/10/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
320
3*5
15,850 تومان
  ثابت
1400/10/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
321
3*5
15,850 تومان
  ثابت
1400/10/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
322
3*5
15,850 تومان
  ثابت
1400/10/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
323
3*5
15,850 تومان
  ثابت
1400/10/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
324
3*5
15,850 تومان
  100 کاهش
1400/10/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
325
3*5
15,950 تومان
  ثابت
1400/10/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
326
3*5
15,950 تومان
  ثابت
1400/10/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
327
3*5
15,950 تومان
  ثابت
1400/10/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
328
3*5
15,950 تومان
  ثابت
1400/10/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
329
3*5
15,950 تومان
  ثابت
1400/10/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
330
3*5
15,950 تومان
  ثابت
1400/10/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
331
3*5
15,950 تومان
  ثابت
1400/10/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
332
3*5
15,950 تومان
  ثابت
1400/10/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
333
3*5
15,950 تومان
  ثابت
1400/10/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
334
3*5
16,150 تومان
  50 کاهش
1400/10/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
335
3*5
16,200 تومان
  ثابت
1400/10/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
336
3*5
16,200 تومان
  ثابت
1400/10/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
337
3*5
16,200 تومان
  ثابت
1400/10/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
338
3*5
16,200 تومان
  100 کاهش
1400/10/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
339
3*5
16,300 تومان
  100 کاهش
1400/09/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
340
3*5
16,400 تومان
  200 کاهش
1400/09/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
341
3*5
16,600 تومان
  ثابت
1400/09/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
342
3*5
16,600 تومان
  ثابت
1400/09/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
343
3*5
16,600 تومان
  ثابت
1400/09/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
344
3*5
16,600 تومان
  ثابت
1400/09/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
345
3*5
16,600 تومان
  200 کاهش
1400/09/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
346
3*5
16,800 تومان
  ثابت
1400/09/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
347
3*5
16,800 تومان
  100 کاهش
1400/09/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
348
3*5
16,900 تومان
  100 کاهش
1400/09/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
349
3*5
17,000 تومان
  ثابت
1400/09/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
350
3*5
17,000 تومان
  ثابت
1400/09/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
351
3*5
17,000 تومان
  ثابت
1400/09/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
352
3*5
17,000 تومان
  ثابت
1400/09/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
353
3*5
17,000 تومان
  200 افزایش
1400/09/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
354
3*5
16,800 تومان
  300 کاهش
1400/09/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
355
3*5
17,100 تومان
  ثابت
1400/09/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
356
3*5
17,100 تومان
  ثابت
1400/09/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
357
3*5
17,100 تومان
  100 کاهش
1400/09/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
358
3*5
17,200 تومان
  ثابت
1400/09/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
359
3*5
17,200 تومان
  ثابت
1400/09/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
360
3*5
17,200 تومان
  100 کاهش
1400/09/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
361
3*5
17,300 تومان
  ثابت
1400/09/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
362
3*5
17,300 تومان
  ثابت
1400/09/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
363
3*5
17,300 تومان
  ثابت
1400/09/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
364
3*5
17,300 تومان
  ثابت
1400/08/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
365
3*5
17,300 تومان
  200 کاهش
1400/08/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
366
3*5
17,500 تومان
  ثابت
1400/08/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
367
3*5
17,500 تومان
  ثابت
1400/08/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
368
3*5
17,500 تومان
  ثابت
1400/08/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
369
3*5
17,500 تومان
  ثابت
1400/08/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
370
3*5
17,500 تومان
  ثابت
1400/08/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
371
3*5
17,500 تومان
  ثابت
1400/08/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
372
3*5
17,500 تومان
  ثابت
1400/08/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
373
3*5
17,500 تومان
  ثابت
1400/08/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
374
3*5
17,500 تومان
  ثابت
1400/08/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
375
3*5
17,500 تومان
  ثابت
1400/08/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
376
3*5
17,500 تومان
  ثابت
1400/08/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
377
3*5
17,500 تومان
  100 کاهش
1400/08/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
378
3*5
17,600 تومان
  ثابت
1400/08/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
379
3*5
17,600 تومان
  ثابت
1400/08/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
380
3*5
17,600 تومان
  ثابت
1400/08/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
381
3*5
17,600 تومان
  200 کاهش
1400/08/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
382
3*5
17,800 تومان
  1400 نامشخص
1400/08/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
383
3*5
17,800 تومان
  1400 نامشخص
1400/08/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
384
3*5
17,800 تومان
  1400 نامشخص
1400/08/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
385
3*5
17,800 تومان
  1400 افزایش
1400/08/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
386
3*5
16,400 تومان
  نامشخص
1400/08/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
387
3*5
16,400 تومان
  نامشخص
1400/08/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
388
3*5
16,400 تومان
  نامشخص
1400/07/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
389
3*5
16,400 تومان
  نامشخص
1400/07/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
390
3*5
16,400 تومان
  نامشخص
1400/07/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
391
3*5
16,400 تومان
  نامشخص
1400/07/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
392
3*5
16,400 تومان
  نامشخص
1400/07/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
393
3*5
16,400 تومان
  نامشخص
1400/07/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
394
3*5
16,400 تومان
  ثابت
1400/07/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
395
3*5
0 تومان
  نامشخص
1400/07/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
396
3*5
0 تومان
  نامشخص
1400/07/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
397
3*5
0 تومان
  نامشخص
1400/07/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
34 3
تماس از طریق واتساپ و تلگرام