تلفن تماس:  04135595050
آرشیو قیمت : ��������
1402/01/12

نوسان   �������� در یک نگاه

انتخاب بازه زمانی

ردیف
مشخصات محصول
قیمت(تومان)
وضعیت نوسان
تاریخ به روزرسانی
تولید کننده
1
3*4.5
30,000 تومان
  ثابت
1401/12/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
2
3*4.5
30,000 تومان
  ثابت
1401/12/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
3
3*4.5
30,000 تومان
  ثابت
1401/12/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
4
3*4.5
30,000 تومان
  ثابت
1401/12/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
5
3*4.5
30,000 تومان
  ثابت
1401/12/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
6
3*4.5
30,000 تومان
  ثابت
1401/12/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
7
3*4.5
30,000 تومان
  ثابت
1401/12/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
8
3*4.5
30,000 تومان
  ثابت
1401/12/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
9
3*4.5
30,000 تومان
  ثابت
1401/12/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
10
3*4.5
30,000 تومان
  ثابت
1401/12/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
11
3*4.5
30,000 تومان
  4000 کاهش
1401/12/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
12
3*4.5
34,000 تومان
  ثابت
1401/12/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
13
3*4.5
34,000 تومان
  ثابت
1401/12/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
14
3*4.5
34,000 تومان
  ثابت
1401/12/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
15
3*4.5
34,000 تومان
  ثابت
1401/12/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
16
3*4.5
34,000 تومان
  2000 افزایش
1401/12/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
17
3*4.5
32,000 تومان
  2500 افزایش
1401/12/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
18
3*4.5
29,500 تومان
  ثابت
1401/12/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
19
3*4.5
29,500 تومان
  500 افزایش
1401/12/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
20
3*4.5
29,000 تومان
  ثابت
1401/12/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
21
3*4.5
29,000 تومان
  ثابت
1401/12/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
22
3*4.5
25,700 تومان
  ثابت
1401/11/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
23
3*4.5
25,700 تومان
  1700 افزایش
1401/11/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
24
3*4.5
24,000 تومان
  ثابت
1401/11/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
25
3*4.5
24,000 تومان
  500 افزایش
1401/11/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
26
3*4.5
23,500 تومان
  ثابت
1401/11/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
27
3*4.5
23,500 تومان
  انتخاب وضعیت
1401/11/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
28
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/11/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
29
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/11/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
30
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/11/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
31
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/11/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
32
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/11/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
33
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/11/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
34
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/11/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
35
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/11/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
36
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/11/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
37
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/11/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
38
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/11/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
39
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/11/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
40
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/11/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
41
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/11/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
42
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/10/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
43
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/10/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
44
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/10/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
45
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/10/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
46
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/10/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
47
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/10/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
48
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/10/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
49
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/10/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
50
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/10/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
51
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/10/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
52
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/10/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
53
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/10/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
54
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/10/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
55
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/10/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
56
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/10/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
57
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/10/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
58
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/10/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
59
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/10/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
60
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/10/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
61
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/10/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
62
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/09/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
63
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/09/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
64
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/09/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
65
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/09/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
66
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/09/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
67
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/09/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
68
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/09/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
69
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/09/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
70
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/09/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
71
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/09/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
72
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/09/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
73
3*4.5
18,100 تومان
  ثابت
1401/09/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
74
3*4.5
18,100 تومان
  ثابت
1401/09/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
75
3*4.5
18,100 تومان
  ثابت
1401/09/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
76
3*4.5
18,100 تومان
  ثابت
1401/09/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
77
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/09/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
78
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/09/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
79
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/09/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
80
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/09/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
81
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/09/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
82
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/09/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
83
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/09/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
84
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/09/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
85
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/09/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
86
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/09/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
87
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/08/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
88
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/08/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
89
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/08/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
90
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/08/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
91
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/08/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
92
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/08/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
93
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/08/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
94
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/08/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
95
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/08/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
96
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/08/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
97
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/08/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
98
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/08/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
99
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/08/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
100
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/08/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
101
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/08/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
102
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/08/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
103
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/08/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
104
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/08/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
105
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/08/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
106
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/08/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
107
3*4.5
18,400 تومان
  200 افزایش
1401/08/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
108
3*4.5
18,200 تومان
  ثابت
1401/08/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
109
3*4.5
18,200 تومان
  ثابت
1401/08/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
110
3*4.5
18,200 تومان
  ثابت
1401/08/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
111
3*4.5
18,200 تومان
  ثابت
1401/08/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
112
3*4.5
18,200 تومان
  200 افزایش
1401/08/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
113
3*4.5
18,000 تومان
  ثابت
1401/07/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
114
3*4.5
18,000 تومان
  500 کاهش
1401/07/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
115
3*4.5
18,500 تومان
  ثابت
1401/07/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
116
3*4.5
18,500 تومان
  ثابت
1401/07/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
117
3*4.5
18,500 تومان
  ثابت
1401/07/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
118
3*4.5
18,500 تومان
  ثابت
1401/07/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
119
3*4.5
18,500 تومان
  ثابت
1401/07/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
120
3*4.5
18,500 تومان
  ثابت
1401/07/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
121
3*4.5
18,500 تومان
  ثابت
1401/07/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
122
3*4.5
18,500 تومان
  ثابت
1401/07/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
123
3*4.5
18,500 تومان
  100 افزایش
1401/07/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
124
3*4.5
18,400 تومان
  ثابت
1401/07/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
125
3*4.5
18,400 تومان
  ثابت
1401/07/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
126
3*4.5
18,400 تومان
  ثابت
1401/07/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
127
3*4.5
18,400 تومان
  ثابت
1401/07/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
128
3*4.5
18,400 تومان
  100 افزایش
1401/07/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
129
3*4.5
18,300 تومان
  ثابت
1401/07/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
130
3*4.5
18,300 تومان
  ثابت
1401/07/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
131
3*4.5
18,300 تومان
  ثابت
1401/07/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
132
3*4.5
18,300 تومان
  ثابت
1401/07/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
133
3*4.5
18,300 تومان
  ثابت
1401/07/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
134
3*4.5
18,300 تومان
  ثابت
1401/06/31
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
135
3*4.5
18,300 تومان
  ثابت
1401/06/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
136
3*4.5
18,300 تومان
  ثابت
1401/06/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
137
3*4.5
18,300 تومان
  ثابت
1401/06/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
138
3*4.5
18,300 تومان
  ثابت
1401/06/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
139
3*4.5
18,300 تومان
  ثابت
1401/06/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
140
3*4.5
18,300 تومان
  100 افزایش
1401/06/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
141
3*4.5
18,200 تومان
  ثابت
1401/06/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
142
3*4.5
18,200 تومان
  ثابت
1401/06/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
143
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/06/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
144
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/06/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
145
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/06/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
146
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/06/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
147
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/06/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
148
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/06/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
149
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/06/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
150
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/06/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
151
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/06/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
152
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/06/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
153
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/06/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
154
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/06/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
155
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/06/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
156
3*4.5
18,000 تومان
  ثابت
1401/06/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
157
3*4.5
18,000 تومان
  ثابت
1401/06/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
158
3*4.5
18,000 تومان
  ثابت
1401/06/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
159
3*4.5
18,000 تومان
  ثابت
1401/06/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
160
3*4.5
18,000 تومان
  ثابت
1401/05/31
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
161
3*4.5
18,000 تومان
  ثابت
1401/05/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
162
3*4.5
18,000 تومان
  200 کاهش
1401/05/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
163
3*4.5
18,200 تومان
  ثابت
1401/05/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
164
3*4.5
18,200 تومان
  ثابت
1401/05/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
165
3*4.5
18,200 تومان
  50 کاهش
1401/05/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
166
3*4.5
18,250 تومان
  ثابت
1401/05/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
167
3*4.5
18,250 تومان
  ثابت
1401/05/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
168
3*4.5
18,250 تومان
  ثابت
1401/05/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
169
3*4.5
18,250 تومان
  ثابت
1401/05/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
170
3*4.5
18,250 تومان
  ثابت
1401/05/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
171
3*4.5
18,250 تومان
  250 افزایش
1401/05/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
172
3*4.5
18,000 تومان
  ثابت
1401/05/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
173
3*4.5
18,000 تومان
  ثابت
1401/05/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
174
3*4.5
18,000 تومان
  ثابت
1401/05/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
175
3*4.5
18,000 تومان
  ثابت
1401/05/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
176
3*4.5
18,000 تومان
  ثابت
1401/05/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
177
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/05/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
178
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/05/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
179
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/05/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
180
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/05/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
181
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/05/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
182
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/05/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
183
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/05/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
184
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/04/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
185
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/04/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
186
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/04/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
187
3*4.5
19,900 تومان
  ثابت
1401/04/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
188
3*4.5
19,900 تومان
  ثابت
1401/04/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
189
3*4.5
19,900 تومان
  ثابت
1401/04/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
190
3*4.5
19,900 تومان
  ثابت
1401/04/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
191
3*4.5
19,900 تومان
  ثابت
1401/04/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
192
3*4.5
19,900 تومان
  ثابت
1401/04/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
193
3*4.5
19,900 تومان
  ثابت
1401/04/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
194
3*4.5
19,900 تومان
  ثابت
1401/04/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
195
3*4.5
19,900 تومان
  ثابت
1401/04/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
196
3*4.5
19,900 تومان
  ثابت
1401/04/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
197
3*4.5
19,900 تومان
  600 کاهش
1401/04/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
198
3*4.5
20,500 تومان
  ثابت
1401/04/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
199
3*4.5
20,500 تومان
  ثابت
1401/04/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
200
3*4.5
20,500 تومان
  ثابت
1401/04/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
201
3*4.5
20,500 تومان
  ثابت
1401/04/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
202
3*4.5
20,500 تومان
  ثابت
1401/04/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
203
3*4.5
20,500 تومان
  ثابت
1401/04/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
204
3*4.5
20,500 تومان
  ثابت
1401/04/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
205
3*4.5
20,500 تومان
  ثابت
1401/04/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
206
3*4.5
20,500 تومان
  400 کاهش
1401/04/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
207
3*4.5
20,900 تومان
  ثابت
1401/03/31
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
208
3*4.5
20,900 تومان
  ثابت
1401/03/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
209
3*4.5
20,900 تومان
  ثابت
1401/03/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
210
3*4.5
20,900 تومان
  ثابت
1401/03/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
211
3*4.5
20,900 تومان
  ثابت
1401/03/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
212
3*4.5
20,900 تومان
  ثابت
1401/03/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
213
3*4.5
20,900 تومان
  ثابت
1401/03/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
214
3*4.5
20,900 تومان
  900 افزایش
1401/03/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
215
3*4.5
20,000 تومان
  100 افزایش
1401/03/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
216
3*4.5
19,900 تومان
  100 افزایش
1401/03/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
217
3*4.5
19,800 تومان
  200 افزایش
1401/03/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
218
3*4.5
19,600 تومان
  ثابت
1401/03/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
219
3*4.5
19,600 تومان
  ثابت
1401/03/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
220
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/03/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
221
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/03/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
222
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/03/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
223
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/03/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
224
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/03/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
225
3*4.5
19,500 تومان
  ثابت
1401/03/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
226
3*4.5
19,500 تومان
  ثابت
1401/03/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
227
3*4.5
19,500 تومان
  ثابت
1401/03/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
228
3*4.5
19,500 تومان
  950 کاهش
1401/03/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
229
3*4.5
20,450 تومان
  ثابت
1401/03/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
230
3*4.5
20,450 تومان
  ثابت
1401/02/31
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
231
3*4.5
20,450 تومان
  ثابت
1401/02/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
232
3*4.5
20,450 تومان
  ثابت
1401/02/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
233
3*4.5
20,450 تومان
  ثابت
1401/02/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
234
3*4.5
20,450 تومان
  100 افزایش
1401/02/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
235
3*4.5
20,350 تومان
  ثابت
1401/02/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
236
3*4.5
20,350 تومان
  ثابت
1401/02/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
237
3*4.5
20,350 تومان
  300 افزایش
1401/02/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
238
3*4.5
20,050 تومان
  ثابت
1401/02/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
239
3*4.5
20,050 تومان
  50 افزایش
1401/02/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
240
3*4.5
20,000 تومان
  ثابت
1401/02/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
241
3*4.5
20,000 تومان
  ثابت
1401/02/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
242
3*4.5
20,000 تومان
  ثابت
1401/02/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
243
3*4.5
20,000 تومان
  ثابت
1401/02/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
244
3*4.5
20,000 تومان
  ثابت
1401/02/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
245
3*4.5
20,000 تومان
  ثابت
1401/02/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
246
3*4.5
20,000 تومان
  ثابت
1401/02/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
247
3*4.5
20,000 تومان
  100 کاهش
1401/02/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
248
3*4.5
20,100 تومان
  ثابت
1401/02/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
249
3*4.5
20,100 تومان
  ثابت
1401/02/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
250
3*4.5
20,100 تومان
  100 کاهش
1401/02/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
251
3*4.5
20,200 تومان
  ثابت
1401/02/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
252
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/01/31
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
253
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/01/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
254
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/01/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
255
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/01/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
256
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/01/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
257
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/01/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
258
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/01/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
259
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/01/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
260
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/01/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
261
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/01/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
262
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/01/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
263
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/01/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
264
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/01/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
265
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/01/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
266
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/01/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
267
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/01/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
268
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/01/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
269
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/01/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
270
3*4.5
20,050 تومان
  150 افزایش
1401/01/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
271
3*4.5
19,900 تومان
  ثابت
1401/01/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
272
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/01/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
273
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1401/01/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
274
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1400/12/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
275
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1400/12/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
276
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1400/12/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
277
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1400/12/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
278
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1400/12/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
279
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1400/12/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
280
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1400/12/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
281
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1400/12/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
282
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1400/12/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
283
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1400/12/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
284
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1400/12/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
285
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1400/12/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
286
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1400/12/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
287
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1400/12/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
288
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1400/12/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
289
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1400/12/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
290
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1400/12/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
291
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1400/12/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
292
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1400/12/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
293
3*4.5
17,100 تومان
  نامشخص
1400/12/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
294
3*4.5
17,100 تومان
  ثابت
1400/12/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
295
3*4.5
17,100 تومان
  ثابت
1400/12/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
296
3*4.5
17,100 تومان
  نامشخص
1400/11/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
297
3*4.5
17,100 تومان
  نامشخص
1400/11/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
298
3*4.5
17,100 تومان
  نامشخص
1400/11/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
299
3*4.5
17,100 تومان
  نامشخص
1400/11/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
300
3*4.5
17,100 تومان
  نامشخص
1400/11/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
301
3*4.5
17,100 تومان
  نامشخص
1400/11/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
302
3*4.5
17,100 تومان
  نامشخص
1400/11/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
303
3*4.5
17,100 تومان
  نامشخص
1400/11/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
304
3*4.5
17,100 تومان
  ثابت
1400/11/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
305
3*4.5
17,100 تومان
  ثابت
1400/11/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
306
3*4.5
17,100 تومان
  ثابت
1400/11/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
307
3*4.5
17,100 تومان
  100 افزایش
1400/11/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
308
3*4.5
17,000 تومان
  ثابت
1400/11/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
309
3*4.5
17,000 تومان
  ثابت
1400/11/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
310
3*4.5
17,000 تومان
  ثابت
1400/11/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
311
3*4.5
17,000 تومان
  ثابت
1400/11/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
312
3*4.5
17,000 تومان
  ثابت
1400/11/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
313
3*4.5
17,000 تومان
  50 افزایش
1400/11/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
314
3*4.5
16,950 تومان
  ثابت
1400/11/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
315
3*4.5
16,950 تومان
  ثابت
1400/11/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
316
3*4.5
16,950 تومان
  100 افزایش
1400/11/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
317
3*4.5
16,850 تومان
  ثابت
1400/11/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
318
3*4.5
16,850 تومان
  ثابت
1400/11/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
319
3*4.5
16,850 تومان
  ثابت
1400/10/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
320
3*4.5
16,850 تومان
  ثابت
1400/10/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
321
3*4.5
16,850 تومان
  ثابت
1400/10/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
322
3*4.5
16,850 تومان
  ثابت
1400/10/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
323
3*4.5
16,850 تومان
  ثابت
1400/10/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
324
3*4.5
16,850 تومان
  ثابت
1400/10/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
325
3*4.5
16,850 تومان
  ثابت
1400/10/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
326
3*4.5
16,850 تومان
  ثابت
1400/10/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
327
3*4.5
16,850 تومان
  ثابت
1400/10/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
328
3*4.5
16,850 تومان
  ثابت
1400/10/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
329
3*4.5
16,850 تومان
  ثابت
1400/10/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
330
3*4.5
16,850 تومان
  ثابت
1400/10/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
331
3*4.5
16,850 تومان
  ثابت
1400/10/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
332
3*4.5
16,850 تومان
  ثابت
1400/10/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
333
3*4.5
16,850 تومان
  ثابت
1400/10/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
334
3*4.5
17,050 تومان
  50 کاهش
1400/10/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
335
3*4.5
17,100 تومان
  ثابت
1400/10/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
336
3*4.5
17,100 تومان
  ثابت
1400/10/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
337
3*4.5
17,100 تومان
  ثابت
1400/10/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
338
3*4.5
17,100 تومان
  100 کاهش
1400/10/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
339
3*4.5
17,200 تومان
  100 کاهش
1400/09/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
340
3*4.5
17,300 تومان
  200 کاهش
1400/09/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
341
3*4.5
17,500 تومان
  ثابت
1400/09/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
342
3*4.5
17,500 تومان
  ثابت
1400/09/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
343
3*4.5
17,500 تومان
  ثابت
1400/09/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
344
3*4.5
17,500 تومان
  ثابت
1400/09/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
345
3*4.5
17,500 تومان
  100 کاهش
1400/09/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
346
3*4.5
17,600 تومان
  ثابت
1400/09/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
347
3*4.5
17,600 تومان
  100 کاهش
1400/09/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
348
3*4.5
17,700 تومان
  100 کاهش
1400/09/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
349
3*4.5
17,800 تومان
  ثابت
1400/09/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
350
3*4.5
17,800 تومان
  ثابت
1400/09/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
351
3*4.5
17,800 تومان
  ثابت
1400/09/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
352
3*4.5
17,800 تومان
  ثابت
1400/09/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
353
3*4.5
17,800 تومان
  100 افزایش
1400/09/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
354
3*4.5
17,700 تومان
  100 کاهش
1400/09/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
355
3*4.5
17,800 تومان
  ثابت
1400/09/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
356
3*4.5
17,800 تومان
  نامشخص
1400/09/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
357
3*4.5
17,800 تومان
  نامشخص
1400/09/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
358
3*4.5
17,800 تومان
  ثابت
1400/09/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
359
3*4.5
17,800 تومان
  ثابت
1400/09/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
360
3*4.5
17,800 تومان
  ثابت
1400/09/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
361
3*4.5
17,800 تومان
  ثابت
1400/09/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
362
3*4.5
17,800 تومان
  ثابت
1400/09/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
363
3*4.5
17,800 تومان
  ثابت
1400/09/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
364
3*4.5
17,800 تومان
  ثابت
1400/08/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
365
3*4.5
17,800 تومان
  100 کاهش
1400/08/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
366
3*4.5
17,900 تومان
  ثابت
1400/08/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
367
3*4.5
17,900 تومان
  ثابت
1400/08/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
368
3*4.5
17,900 تومان
  ثابت
1400/08/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
369
3*4.5
17,900 تومان
  100 افزایش
1400/08/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
370
3*4.5
17,800 تومان
  ثابت
1400/08/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
371
3*4.5
17,800 تومان
  ثابت
1400/08/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
372
3*4.5
17,800 تومان
  ثابت
1400/08/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
373
3*4.5
17,800 تومان
  ثابت
1400/08/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
374
3*4.5
17,800 تومان
  ثابت
1400/08/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
375
3*4.5
17,800 تومان
  ثابت
1400/08/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
376
3*4.5
17,800 تومان
  ثابت
1400/08/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
377
3*4.5
17,800 تومان
  100 کاهش
1400/08/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
378
3*4.5
17,900 تومان
  ثابت
1400/08/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
379
3*4.5
17,900 تومان
  ثابت
1400/08/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
380
3*4.5
17,900 تومان
  ثابت
1400/08/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
381
3*4.5
17,900 تومان
  ثابت
1400/08/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
382
3*4.5
17,900 تومان
  ثابت
1400/08/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
383
3*4.5
17,900 تومان
  ثابت
1400/08/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
384
3*4.5
17,900 تومان
  ثابت
1400/08/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
385
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1400/08/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
386
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1400/08/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
387
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1400/08/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
388
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1400/07/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
389
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1400/07/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
390
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1400/07/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
391
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1400/07/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
392
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1400/07/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
393
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1400/07/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
394
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1400/07/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
395
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1400/07/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
396
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1400/07/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
397
3*4.5
0 تومان
  نامشخص
1400/07/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
31 3
تماس از طریق واتساپ و تلگرام