تلفن تماس:  04135595050
آرشیو قیمت : ��������
1402/07/02

نوسان   �������� در یک نگاه

انتخاب بازه زمانی

ردیف
مشخصات محصول
قیمت(تومان)
وضعیت نوسان
تاریخ به روزرسانی
تولید کننده
1
6 * 6.3
26,300 تومان
  ثابت
1402/07/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
2
6 * 6.3
26,300 تومان
  ثابت
1402/06/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
3
6 * 6.3
26,300 تومان
  ثابت
1402/06/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
4
6 * 6.3
26,300 تومان
  ثابت
1402/06/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
5
6 * 6.3
26,300 تومان
  ثابت
1402/06/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
6
6 * 6.3
26,300 تومان
  ثابت
1402/06/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
7
6 * 6.3
26,300 تومان
  ثابت
1402/06/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
8
6 * 6.3
26,300 تومان
  ثابت
1402/06/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
9
6 * 6.3
26,300 تومان
  ثابت
1402/06/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
10
6 * 6.3
26,300 تومان
  ثابت
1402/06/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
11
6 * 6.3
26,300 تومان
  ثابت
1402/06/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
12
6 * 6.3
26,300 تومان
  ثابت
1402/06/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
13
6 * 6.3
26,300 تومان
  ثابت
1402/06/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
14
6 * 6.3
26,300 تومان
  ثابت
1402/06/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
15
6 * 6.3
26,300 تومان
  ثابت
1402/06/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
16
6 * 6.3
26,300 تومان
  ثابت
1402/06/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
17
6 * 6.3
26,300 تومان
  ثابت
1402/06/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
18
6 * 6.3
26,300 تومان
  ثابت
1402/06/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
19
6 * 6.3
26,300 تومان
  ثابت
1402/06/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
20
6 * 6.3
26,300 تومان
  ثابت
1402/06/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
21
6 * 6.3
26,300 تومان
  ثابت
1402/06/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
22
6 * 6.3
26,300 تومان
  ثابت
1402/06/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
23
6 * 6.3
26,300 تومان
  ثابت
1402/06/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
24
6 * 6.3
26,300 تومان
  ثابت
1402/06/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
25
6 * 6.3
26,300 تومان
  ثابت
1402/05/31
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
26
6 * 6.3
26,300 تومان
  ثابت
1402/05/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
27
6 * 6.3
26,300 تومان
  ثابت
1402/05/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
28
6 * 6.3
26,300 تومان
  ثابت
1402/05/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
29
6 * 6.3
26,300 تومان
  ثابت
1402/05/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
30
6 * 6.3
26,300 تومان
  ثابت
1402/05/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
31
6 * 6.3
26,300 تومان
  ثابت
1402/05/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
32
6 * 6.3
26,300 تومان
  100 افزایش
1402/05/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
33
6 * 6.3
26,200 تومان
  ثابت
1402/05/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
34
6 * 6.3
26,200 تومان
  ثابت
1402/05/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
35
6 * 6.3
26,200 تومان
  ثابت
1402/05/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
36
6 * 6.3
26,200 تومان
  ثابت
1402/05/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
37
6 * 6.3
26,200 تومان
  ثابت
1402/05/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
38
6 * 6.3
26,200 تومان
  ثابت
1402/05/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
39
6 * 6.3
26,200 تومان
  ثابت
1402/05/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
40
6 * 6.3
26,200 تومان
  ثابت
1402/05/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
41
6 * 6.3
26,200 تومان
  200 افزایش
1402/05/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
42
6 * 6.3
26,000 تومان
  ثابت
1402/05/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
43
6 * 6.3
26,000 تومان
  500 کاهش
1402/05/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
44
6 * 6.3
26,500 تومان
  ثابت
1402/05/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
45
6 * 6.3
26,500 تومان
  ثابت
1402/05/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
46
6 * 6.3
26,500 تومان
  ثابت
1402/05/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
47
6 * 6.3
26,500 تومان
  ثابت
1402/05/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
48
6 * 6.3
26,500 تومان
  500 کاهش
1402/05/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
49
6 * 6.3
27,000 تومان
  ثابت
1402/04/31
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
50
6 * 6.3
27,000 تومان
  ثابت
1402/04/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
51
6 * 6.3
27,000 تومان
  ثابت
1402/04/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
52
6 * 6.3
27,000 تومان
  ثابت
1402/04/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
53
6 * 6.3
27,000 تومان
  ثابت
1402/04/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
54
6 * 6.3
27,000 تومان
  500 کاهش
1402/04/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
55
6 * 6.3
27,500 تومان
  ثابت
1402/04/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
56
6 * 6.3
27,500 تومان
  ثابت
1402/04/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
57
6 * 6.3
27,500 تومان
  ثابت
1402/04/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
58
6 * 6.3
27,500 تومان
  ثابت
1402/04/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
59
6 * 6.3
27,500 تومان
  ثابت
1402/04/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
60
6 * 6.3
27,500 تومان
  ثابت
1402/04/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
61
6 * 6.3
27,500 تومان
  500 کاهش
1402/04/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
62
6 * 6.3
28,000 تومان
  ثابت
1402/04/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
63
6 * 6.3
28,000 تومان
  ثابت
1402/04/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
64
6 * 6.3
28,000 تومان
  ثابت
1402/04/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
65
6 * 6.3
28,000 تومان
  ثابت
1402/04/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
66
6 * 6.3
28,000 تومان
  500 کاهش
1402/04/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
67
6 * 6.3
28,500 تومان
  ثابت
1402/04/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
68
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1402/04/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
69
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1402/04/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
70
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1402/04/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
71
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1402/04/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
72
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1402/04/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
73
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1402/04/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
74
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1402/03/31
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
75
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1402/03/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
76
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1402/03/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
77
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1402/03/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
78
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1402/03/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
79
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1402/03/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
80
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1402/03/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
81
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1402/03/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
82
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1402/03/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
83
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1402/03/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
84
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1402/03/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
85
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1402/03/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
86
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1402/03/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
87
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1402/03/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
88
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1402/03/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
89
6 * 6.3
28,500 تومان
  ثابت
1402/03/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
90
6 * 6.3
28,500 تومان
  ثابت
1402/03/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
91
6 * 6.3
28,500 تومان
  ثابت
1402/03/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
92
6 * 6.3
28,500 تومان
  ثابت
1402/03/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
93
6 * 6.3
28,500 تومان
  ثابت
1402/03/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
94
6 * 6.3
28,500 تومان
  ثابت
1402/03/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
95
6 * 6.3
28,500 تومان
  ثابت
1402/03/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
96
6 * 6.3
28,500 تومان
  ثابت
1402/03/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
97
6 * 6.3
28,500 تومان
  ثابت
1402/03/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
98
6 * 6.3
28,500 تومان
  ثابت
1402/03/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
99
6 * 6.3
28,500 تومان
  300 کاهش
1402/02/31
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
100
6 * 6.3
28,800 تومان
  ثابت
1402/02/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
101
6 * 6.3
28,800 تومان
  500 افزایش
1402/02/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
102
6 * 6.3
28,300 تومان
  ثابت
1402/02/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
103
6 * 6.3
28,300 تومان
  ثابت
1402/02/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
104
6 * 6.3
28,300 تومان
  ثابت
1402/02/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
105
6 * 6.3
28,300 تومان
  ثابت
1402/02/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
106
6 * 6.3
28,300 تومان
  700 کاهش
1402/02/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
107
6 * 6.3
29,000 تومان
  ثابت
1402/02/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
108
6 * 6.3
29,000 تومان
  700 کاهش
1402/02/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
109
6 * 6.3
29,700 تومان
  300 کاهش
1402/02/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
110
6 * 6.3
30,000 تومان
  ثابت
1402/02/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
111
6 * 6.3
30,000 تومان
  ثابت
1402/02/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
112
6 * 6.3
30,000 تومان
  500 افزایش
1402/02/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
113
6 * 6.3
29,500 تومان
  ثابت
1402/02/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
114
6 * 6.3
29,500 تومان
  ثابت
1402/02/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
115
6 * 6.3
29,500 تومان
  1000 کاهش
1402/02/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
116
6 * 6.3
30,500 تومان
  ثابت
1402/02/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
117
6 * 6.3
30,500 تومان
  ثابت
1402/02/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
118
6 * 6.3
30,500 تومان
  1000 افزایش
1402/02/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
119
6 * 6.3
29,500 تومان
  900 افزایش
1402/02/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
120
6 * 6.3
28,600 تومان
  1000 افزایش
1402/01/31
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
121
6 * 6.3
27,600 تومان
  500 افزایش
1402/01/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
122
6 * 6.3
27,100 تومان
  ثابت
1402/01/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
123
6 * 6.3
27,100 تومان
  100 افزایش
1402/01/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
124
6 * 6.3
27,000 تومان
  ثابت
1402/01/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
125
6 * 6.3
27,000 تومان
  1000 کاهش
1402/01/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
126
6 * 6.3
28,000 تومان
  ثابت
1402/01/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
127
6 * 6.3
28,000 تومان
  ثابت
1402/01/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
128
6 * 6.3
28,000 تومان
  1000 کاهش
1402/01/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
129
6 * 6.3
29,000 تومان
  ثابت
1402/01/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
130
6 * 6.3
29,000 تومان
  1000 کاهش
1402/01/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
131
6 * 6.3
30,000 تومان
  ثابت
1402/01/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
132
6 * 6.3
30,000 تومان
  ثابت
1402/01/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
133
6 * 6.3
30,000 تومان
  ثابت
1402/01/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
134
6 * 6.3
30,000 تومان
  ثابت
1402/01/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
135
6 * 6.3
31,000 تومان
  ثابت
1401/12/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
136
6 * 6.3
31,000 تومان
  ثابت
1401/12/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
137
6 * 6.3
31,000 تومان
  ثابت
1401/12/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
138
6 * 6.3
31,000 تومان
  ثابت
1401/12/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
139
6 * 6.3
31,000 تومان
  ثابت
1401/12/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
140
6 * 6.3
31,000 تومان
  ثابت
1401/12/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
141
6 * 6.3
31,000 تومان
  ثابت
1401/12/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
142
6 * 6.3
31,000 تومان
  ثابت
1401/12/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
143
6 * 6.3
31,000 تومان
  ثابت
1401/12/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
144
6 * 6.3
31,000 تومان
  ثابت
1401/12/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
145
6 * 6.3
31,000 تومان
  4000 کاهش
1401/12/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
146
6 * 6.3
35,000 تومان
  ثابت
1401/12/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
147
6 * 6.3
35,000 تومان
  ثابت
1401/12/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
148
6 * 6.3
35,000 تومان
  ثابت
1401/12/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
149
6 * 6.3
35,000 تومان
  ثابت
1401/12/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
150
6 * 6.3
35,000 تومان
  3000 افزایش
1401/12/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
151
6 * 6.3
32,000 تومان
  2500 افزایش
1401/12/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
152
6 * 6.3
29,500 تومان
  ثابت
1401/12/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
153
6 * 6.3
29,500 تومان
  500 افزایش
1401/12/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
154
6 * 6.3
29,000 تومان
  ثابت
1401/12/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
155
6 * 6.3
29,000 تومان
  ثابت
1401/12/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
156
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/11/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
157
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/11/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
158
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/11/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
159
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/11/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
160
6 * 6.3
23,500 تومان
  ثابت
1401/11/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
161
6 * 6.3
23,500 تومان
  ثابت
1401/11/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
162
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/11/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
163
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/11/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
164
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/11/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
165
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/11/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
166
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/11/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
167
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/11/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
168
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/11/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
169
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/11/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
170
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/11/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
171
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/11/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
172
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/11/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
173
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/11/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
174
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/11/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
175
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/11/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
176
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/10/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
177
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/10/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
178
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/10/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
179
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/10/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
180
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/10/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
181
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/10/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
182
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/10/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
183
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/10/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
184
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/10/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
185
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/10/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
186
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/10/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
187
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/10/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
188
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/10/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
189
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/10/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
190
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/10/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
191
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/10/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
192
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/10/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
193
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/10/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
194
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/10/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
195
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/10/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
196
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/09/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
197
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/09/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
198
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/09/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
199
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/09/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
200
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/09/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
201
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/09/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
202
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/09/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
203
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/09/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
204
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/09/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
205
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/09/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
206
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/09/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
207
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/09/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
208
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/09/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
209
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/09/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
210
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/09/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
211
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/09/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
212
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/09/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
213
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/09/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
214
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/09/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
215
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/09/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
216
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/09/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
217
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/09/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
218
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/09/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
219
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/09/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
220
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/09/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
221
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/08/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
222
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/08/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
223
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/08/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
224
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/08/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
225
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/08/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
226
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/08/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
227
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/08/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
228
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/08/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
229
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/08/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
230
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/08/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
231
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/08/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
232
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/08/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
233
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/08/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
234
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/08/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
235
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/08/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
236
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/08/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
237
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/08/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
238
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/08/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
239
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/08/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
240
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/08/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
241
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/08/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
242
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/08/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
243
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/08/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
244
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/08/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
245
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/08/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
246
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/08/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
247
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/07/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
248
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/07/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
249
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/07/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
250
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/07/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
251
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/07/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
252
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/07/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
253
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/07/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
254
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/07/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
255
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/07/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
256
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/07/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
257
6 * 6.3
18,500 تومان
  100 افزایش
1401/07/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
258
6 * 6.3
18,400 تومان
  ثابت
1401/07/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
259
6 * 6.3
18,400 تومان
  ثابت
1401/07/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
260
6 * 6.3
18,400 تومان
  ثابت
1401/07/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
261
6 * 6.3
18,400 تومان
  ثابت
1401/07/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
262
6 * 6.3
18,400 تومان
  100 افزایش
1401/07/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
263
6 * 6.3
18,300 تومان
  ثابت
1401/07/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
264
6 * 6.3
18,300 تومان
  ثابت
1401/07/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
265
6 * 6.3
18,300 تومان
  ثابت
1401/07/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
266
6 * 6.3
18,300 تومان
  ثابت
1401/07/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
267
6 * 6.3
18,300 تومان
  ثابت
1401/07/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
268
6 * 6.3
18,300 تومان
  ثابت
1401/06/31
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
269
6 * 6.3
18,300 تومان
  ثابت
1401/06/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
270
6 * 6.3
18,300 تومان
  ثابت
1401/06/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
271
6 * 6.3
18,300 تومان
  ثابت
1401/06/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
272
6 * 6.3
18,300 تومان
  ثابت
1401/06/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
273
6 * 6.3
18,300 تومان
  ثابت
1401/06/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
274
6 * 6.3
18,300 تومان
  100 افزایش
1401/06/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
275
6 * 6.3
18,200 تومان
  ثابت
1401/06/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
276
6 * 6.3
18,200 تومان
  200 افزایش
1401/06/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
277
6 * 6.3
18,000 تومان
  ثابت
1401/06/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
278
6 * 6.3
18,000 تومان
  ثابت
1401/06/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
279
6 * 6.3
18,000 تومان
  ثابت
1401/06/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
280
6 * 6.3
18,000 تومان
  ثابت
1401/06/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
281
6 * 6.3
18,000 تومان
  ثابت
1401/06/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
282
6 * 6.3
18,000 تومان
  ثابت
1401/06/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
283
6 * 6.3
18,000 تومان
  ثابت
1401/06/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
284
6 * 6.3
18,000 تومان
  ثابت
1401/06/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
285
6 * 6.3
18,000 تومان
  ثابت
1401/06/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
286
6 * 6.3
18,000 تومان
  ثابت
1401/06/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
287
6 * 6.3
18,000 تومان
  ثابت
1401/06/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
288
6 * 6.3
18,000 تومان
  ثابت
1401/06/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
289
6 * 6.3
18,000 تومان
  ثابت
1401/06/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
290
6 * 6.3
18,000 تومان
  ثابت
1401/06/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
291
6 * 6.3
18,000 تومان
  ثابت
1401/06/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
292
6 * 6.3
18,000 تومان
  ثابت
1401/06/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
293
6 * 6.3
18,000 تومان
  ثابت
1401/06/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
294
6 * 6.3
18,000 تومان
  ثابت
1401/05/31
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
295
6 * 6.3
18,000 تومان
  ثابت
1401/05/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
296
6 * 6.3
18,000 تومان
  200 کاهش
1401/05/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
297
6 * 6.3
18,200 تومان
  ثابت
1401/05/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
298
6 * 6.3
18,200 تومان
  ثابت
1401/05/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
299
6 * 6.3
18,200 تومان
  50 کاهش
1401/05/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
300
6 * 6.3
18,250 تومان
  ثابت
1401/05/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
301
6 * 6.3
18,250 تومان
  ثابت
1401/05/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
302
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/05/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
303
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/05/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
304
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/05/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
305
6 * 6.3
18,250 تومان
  250 افزایش
1401/05/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
306
6 * 6.3
18,000 تومان
  ثابت
1401/05/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
307
6 * 6.3
18,000 تومان
  ثابت
1401/05/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
308
6 * 6.3
18,000 تومان
  ثابت
1401/05/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
309
6 * 6.3
18,000 تومان
  ثابت
1401/05/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
310
6 * 6.3
18,000 تومان
  ثابت
1401/05/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
311
6 * 6.3
18,000 تومان
  500 کاهش
1401/05/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
312
6 * 6.3
18,500 تومان
  ثابت
1401/05/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
313
6 * 6.3
18,500 تومان
  ثابت
1401/05/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
314
6 * 6.3
18,500 تومان
  ثابت
1401/05/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
315
6 * 6.3
18,500 تومان
  ثابت
1401/05/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
316
6 * 6.3
18,500 تومان
  ثابت
1401/05/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
317
6 * 6.3
18,500 تومان
  1400 کاهش
1401/05/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
318
6 * 6.3
19,900 تومان
  ثابت
1401/04/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
319
6 * 6.3
19,900 تومان
  ثابت
1401/04/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
320
6 * 6.3
19,900 تومان
  ثابت
1401/04/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
321
6 * 6.3
19,900 تومان
  ثابت
1401/04/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
322
6 * 6.3
19,900 تومان
  ثابت
1401/04/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
323
6 * 6.3
19,900 تومان
  ثابت
1401/04/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
324
6 * 6.3
19,900 تومان
  ثابت
1401/04/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
325
6 * 6.3
19,900 تومان
  ثابت
1401/04/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
326
6 * 6.3
19,900 تومان
  ثابت
1401/04/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
327
6 * 6.3
19,900 تومان
  ثابت
1401/04/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
328
6 * 6.3
19,900 تومان
  ثابت
1401/04/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
329
6 * 6.3
19,900 تومان
  ثابت
1401/04/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
330
6 * 6.3
19,900 تومان
  ثابت
1401/04/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
331
6 * 6.3
19,900 تومان
  600 کاهش
1401/04/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
332
6 * 6.3
20,500 تومان
  ثابت
1401/04/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
333
6 * 6.3
20,500 تومان
  ثابت
1401/04/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
334
6 * 6.3
20,500 تومان
  ثابت
1401/04/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
335
6 * 6.3
20,500 تومان
  ثابت
1401/04/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
336
6 * 6.3
20,500 تومان
  ثابت
1401/04/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
337
6 * 6.3
20,500 تومان
  ثابت
1401/04/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
338
6 * 6.3
20,500 تومان
  ثابت
1401/04/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
339
6 * 6.3
20,500 تومان
  ثابت
1401/04/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
340
6 * 6.3
20,500 تومان
  400 کاهش
1401/04/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
341
6 * 6.3
20,900 تومان
  ثابت
1401/03/31
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
342
6 * 6.3
20,900 تومان
  ثابت
1401/03/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
343
6 * 6.3
20,900 تومان
  ثابت
1401/03/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
344
6 * 6.3
20,900 تومان
  ثابت
1401/03/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
345
6 * 6.3
20,900 تومان
  ثابت
1401/03/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
346
6 * 6.3
20,900 تومان
  ثابت
1401/03/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
347
6 * 6.3
20,900 تومان
  ثابت
1401/03/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
348
6 * 6.3
20,900 تومان
  900 افزایش
1401/03/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
349
6 * 6.3
20,000 تومان
  100 افزایش
1401/03/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
350
6 * 6.3
19,900 تومان
  100 افزایش
1401/03/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
351
6 * 6.3
19,800 تومان
  200 افزایش
1401/03/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
352
6 * 6.3
19,600 تومان
  ثابت
1401/03/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
353
6 * 6.3
19,600 تومان
  ثابت
1401/03/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
354
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/03/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
355
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/03/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
356
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/03/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
357
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/03/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
358
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/03/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
359
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/03/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
360
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/03/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
361
6 * 6.3
19,500 تومان
  ثابت
1401/03/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
362
6 * 6.3
19,500 تومان
  450 کاهش
1401/03/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
363
6 * 6.3
19,950 تومان
  ثابت
1401/03/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
364
6 * 6.3
19,950 تومان
  ثابت
1401/02/31
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
365
6 * 6.3
19,950 تومان
  ثابت
1401/02/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
366
6 * 6.3
19,950 تومان
  ثابت
1401/02/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
367
6 * 6.3
19,950 تومان
  ثابت
1401/02/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
368
6 * 6.3
19,950 تومان
  100 افزایش
1401/02/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
369
6 * 6.3
19,850 تومان
  ثابت
1401/02/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
370
6 * 6.3
19,850 تومان
  ثابت
1401/02/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
371
6 * 6.3
19,850 تومان
  300 افزایش
1401/02/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
372
6 * 6.3
19,550 تومان
  ثابت
1401/02/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
373
6 * 6.3
19,550 تومان
  50 افزایش
1401/02/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
374
6 * 6.3
19,500 تومان
  ثابت
1401/02/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
375
6 * 6.3
19,500 تومان
  ثابت
1401/02/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
376
6 * 6.3
19,500 تومان
  100 کاهش
1401/02/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
377
6 * 6.3
19,600 تومان
  ثابت
1401/02/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
378
6 * 6.3
19,600 تومان
  ثابت
1401/02/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
379
6 * 6.3
19,600 تومان
  ثابت
1401/02/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
380
6 * 6.3
19,600 تومان
  ثابت
1401/02/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
381
6 * 6.3
19,600 تومان
  200 کاهش
1401/02/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
382
6 * 6.3
19,800 تومان
  ثابت
1401/02/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
383
6 * 6.3
19,800 تومان
  ثابت
1401/02/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
384
6 * 6.3
19,800 تومان
  ثابت
1401/02/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
385
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/02/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
386
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/01/31
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
387
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/01/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
388
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/01/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
389
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/01/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
390
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/01/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
391
6 * 6.3
20,100 تومان
  ثابت
1401/01/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
392
6 * 6.3
20,100 تومان
  ثابت
1401/01/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
393
6 * 6.3
20,100 تومان
  ثابت
1401/01/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
394
6 * 6.3
20,100 تومان
  ثابت
1401/01/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
395
6 * 6.3
20,100 تومان
  ثابت
1401/01/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
396
6 * 6.3
20,100 تومان
  ثابت
1401/01/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
397
6 * 6.3
20,100 تومان
  ثابت
1401/01/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
398
6 * 6.3
20,100 تومان
  ثابت
1401/01/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
399
6 * 6.3
20,100 تومان
  ثابت
1401/01/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
400
6 * 6.3
20,100 تومان
  ثابت
1401/01/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
401
6 * 6.3
20,100 تومان
  ثابت
1401/01/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
402
6 * 6.3
20,100 تومان
  ثابت
1401/01/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
403
6 * 6.3
20,100 تومان
  50 افزایش
1401/01/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
404
6 * 6.3
20,050 تومان
  150 افزایش
1401/01/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
405
6 * 6.3
19,900 تومان
  ثابت
1401/01/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
406
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/01/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
407
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/01/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
408
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1400/12/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
409
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1400/12/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
410
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1400/12/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
411
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1400/12/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
412
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1400/12/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
413
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1400/12/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
414
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1400/12/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
415
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1400/12/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
416
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1400/12/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
417
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1400/12/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
418
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1400/12/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
419
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1400/12/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
420
6 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1400/12/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
421
6 * 6.3
17,000 تومان
  250 افزایش
1400/12/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
422
6 * 6.3
16,750 تومان
  ثابت
1400/12/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
423
6 * 6.3
16,750 تومان
  100 افزایش
1400/12/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
424
6 * 6.3
16,650 تومان
  ثابت
1400/12/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
425
6 * 6.3
16,650 تومان
  ثابت
1400/12/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
426
6 * 6.3
16,650 تومان
  ثابت
1400/12/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
427
6 * 6.3
16,650 تومان
  ثابت
1400/12/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
428
6 * 6.3
16,650 تومان
  ثابت
1400/12/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
429
6 * 6.3
16,650 تومان
  ثابت
1400/12/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
430
6 * 6.3
16,650 تومان
  ثابت
1400/11/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
431
6 * 6.3
16,650 تومان
  ثابت
1400/11/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
432
6 * 6.3
16,650 تومان
  ثابت
1400/11/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
433
6 * 6.3
16,650 تومان
  100 افزایش
1400/11/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
434
6 * 6.3
16,550 تومان
  ثابت
1400/11/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
3029 3
تماس از طریق واتساپ و تلگرام