تلفن تماس:  04135595050
آرشیو قیمت : ��������
1402/01/12

نوسان   �������� در یک نگاه

انتخاب بازه زمانی

ردیف
مشخصات محصول
قیمت(تومان)
وضعیت نوسان
تاریخ به روزرسانی
تولید کننده
1
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/12/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
2
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/12/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
3
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/12/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
4
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/12/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
5
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/12/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
6
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/12/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
7
5 * 6.3
31,000 تومان
  ثابت
1401/12/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
8
5 * 6.3
31,000 تومان
  ثابت
1401/12/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
9
5 * 6.3
31,000 تومان
  ثابت
1401/12/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
10
5 * 6.3
31,000 تومان
  ثابت
1401/12/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
11
5 * 6.3
31,000 تومان
  4000 کاهش
1401/12/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
12
5 * 6.3
35,000 تومان
  ثابت
1401/12/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
13
5 * 6.3
35,000 تومان
  ثابت
1401/12/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
14
5 * 6.3
35,000 تومان
  ثابت
1401/12/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
15
5 * 6.3
35,000 تومان
  ثابت
1401/12/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
16
5 * 6.3
35,000 تومان
  3000 افزایش
1401/12/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
17
5 * 6.3
32,000 تومان
  2500 افزایش
1401/12/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
18
5 * 6.3
29,500 تومان
  ثابت
1401/12/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
19
5 * 6.3
29,500 تومان
  500 افزایش
1401/12/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
20
5 * 6.3
29,000 تومان
  ثابت
1401/12/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
21
5 * 6.3
29,000 تومان
  ثابت
1401/12/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
22
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/11/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
23
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/11/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
24
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/11/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
25
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/11/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
26
5 * 6.3
23,500 تومان
  ثابت
1401/11/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
27
5 * 6.3
23,500 تومان
  ثابت
1401/11/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
28
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/11/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
29
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/11/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
30
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/11/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
31
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/11/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
32
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/11/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
33
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/11/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
34
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/11/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
35
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/11/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
36
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/11/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
37
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/11/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
38
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/11/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
39
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/11/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
40
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/11/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
41
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/11/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
42
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/10/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
43
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/10/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
44
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/10/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
45
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/10/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
46
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/10/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
47
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/10/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
48
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/10/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
49
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/10/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
50
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/10/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
51
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/10/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
52
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/10/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
53
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/10/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
54
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/10/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
55
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/10/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
56
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/10/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
57
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/10/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
58
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/10/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
59
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/10/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
60
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/10/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
61
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/10/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
62
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/09/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
63
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/09/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
64
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/09/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
65
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/09/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
66
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/09/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
67
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/09/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
68
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/09/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
69
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/09/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
70
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/09/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
71
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/09/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
72
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/09/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
73
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/09/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
74
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/09/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
75
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/09/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
76
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/09/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
77
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/09/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
78
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/09/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
79
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/09/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
80
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/09/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
81
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/09/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
82
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/09/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
83
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/09/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
84
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/09/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
85
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/09/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
86
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/09/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
87
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/08/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
88
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/08/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
89
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/08/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
90
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/08/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
91
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/08/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
92
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/08/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
93
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/08/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
94
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/08/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
95
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/08/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
96
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/08/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
97
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/08/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
98
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/08/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
99
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/08/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
100
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/08/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
101
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/08/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
102
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/08/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
103
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/08/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
104
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/08/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
105
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/08/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
106
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/08/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
107
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/08/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
108
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/08/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
109
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/08/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
110
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/08/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
111
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/08/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
112
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/08/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
113
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/07/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
114
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/07/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
115
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/07/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
116
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/07/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
117
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/07/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
118
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/07/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
119
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/07/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
120
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/07/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
121
5 * 6.3
18,500 تومان
  ثابت
1401/07/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
122
5 * 6.3
18,500 تومان
  ثابت
1401/07/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
123
5 * 6.3
18,500 تومان
  100 افزایش
1401/07/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
124
5 * 6.3
18,400 تومان
  ثابت
1401/07/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
125
5 * 6.3
18,400 تومان
  ثابت
1401/07/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
126
5 * 6.3
18,400 تومان
  ثابت
1401/07/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
127
5 * 6.3
18,400 تومان
  ثابت
1401/07/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
128
5 * 6.3
18,400 تومان
  100 افزایش
1401/07/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
129
5 * 6.3
18,300 تومان
  ثابت
1401/07/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
130
5 * 6.3
18,300 تومان
  ثابت
1401/07/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
131
5 * 6.3
18,300 تومان
  ثابت
1401/07/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
132
5 * 6.3
18,300 تومان
  ثابت
1401/07/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
133
5 * 6.3
18,300 تومان
  ثابت
1401/07/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
134
5 * 6.3
18,300 تومان
  ثابت
1401/06/31
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
135
5 * 6.3
18,300 تومان
  ثابت
1401/06/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
136
5 * 6.3
18,300 تومان
  ثابت
1401/06/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
137
5 * 6.3
18,300 تومان
  ثابت
1401/06/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
138
5 * 6.3
18,300 تومان
  ثابت
1401/06/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
139
5 * 6.3
18,300 تومان
  ثابت
1401/06/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
140
5 * 6.3
18,300 تومان
  100 افزایش
1401/06/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
141
5 * 6.3
18,200 تومان
  ثابت
1401/06/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
142
5 * 6.3
18,200 تومان
  200 افزایش
1401/06/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
143
5 * 6.3
18,000 تومان
  ثابت
1401/06/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
144
5 * 6.3
18,000 تومان
  ثابت
1401/06/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
145
5 * 6.3
18,000 تومان
  ثابت
1401/06/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
146
5 * 6.3
18,000 تومان
  ثابت
1401/06/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
147
5 * 6.3
18,000 تومان
  ثابت
1401/06/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
148
5 * 6.3
18,000 تومان
  ثابت
1401/06/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
149
5 * 6.3
18,000 تومان
  ثابت
1401/06/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
150
5 * 6.3
18,000 تومان
  ثابت
1401/06/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
151
5 * 6.3
18,000 تومان
  ثابت
1401/06/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
152
5 * 6.3
18,000 تومان
  ثابت
1401/06/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
153
5 * 6.3
18,000 تومان
  ثابت
1401/06/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
154
5 * 6.3
18,000 تومان
  ثابت
1401/06/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
155
5 * 6.3
18,000 تومان
  ثابت
1401/06/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
156
5 * 6.3
18,000 تومان
  ثابت
1401/06/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
157
5 * 6.3
18,000 تومان
  ثابت
1401/06/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
158
5 * 6.3
18,000 تومان
  ثابت
1401/06/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
159
5 * 6.3
18,000 تومان
  ثابت
1401/06/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
160
5 * 6.3
18,000 تومان
  ثابت
1401/05/31
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
161
5 * 6.3
18,000 تومان
  ثابت
1401/05/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
162
5 * 6.3
18,000 تومان
  200 کاهش
1401/05/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
163
5 * 6.3
18,200 تومان
  ثابت
1401/05/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
164
5 * 6.3
18,200 تومان
  ثابت
1401/05/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
165
5 * 6.3
18,200 تومان
  50 کاهش
1401/05/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
166
5 * 6.3
18,250 تومان
  ثابت
1401/05/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
167
5 * 6.3
18,250 تومان
  ثابت
1401/05/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
168
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/05/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
169
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/05/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
170
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/05/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
171
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/05/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
172
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/05/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
173
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/05/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
174
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/05/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
175
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/05/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
176
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/05/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
177
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/05/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
178
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/05/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
179
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/05/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
180
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/05/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
181
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/05/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
182
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/05/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
183
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/05/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
184
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/04/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
185
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/04/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
186
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/04/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
187
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/04/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
188
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/04/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
189
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/04/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
190
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/04/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
191
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/04/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
192
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/04/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
193
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/04/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
194
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/04/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
195
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/04/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
196
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/04/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
197
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/04/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
198
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/04/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
199
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/04/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
200
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/04/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
201
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/04/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
202
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/04/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
203
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/04/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
204
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/04/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
205
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/04/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
206
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/04/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
207
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/03/31
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
208
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/03/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
209
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/03/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
210
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/03/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
211
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/03/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
212
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/03/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
213
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/03/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
214
5 * 6.3
20,900 تومان
  900 افزایش
1401/03/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
215
5 * 6.3
20,000 تومان
  100 افزایش
1401/03/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
216
5 * 6.3
19,900 تومان
  100 افزایش
1401/03/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
217
5 * 6.3
19,800 تومان
  200 افزایش
1401/03/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
218
5 * 6.3
19,600 تومان
  ثابت
1401/03/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
219
5 * 6.3
19,600 تومان
  ثابت
1401/03/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
220
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/03/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
221
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/03/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
222
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/03/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
223
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/03/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
224
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/03/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
225
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/03/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
226
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/03/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
227
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/03/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
228
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/03/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
229
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/03/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
230
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/02/31
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
231
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/02/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
232
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/02/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
233
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/02/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
234
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/02/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
235
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/02/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
236
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/02/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
237
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/02/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
238
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/02/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
239
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/02/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
240
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/02/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
241
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/02/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
242
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/02/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
243
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/02/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
244
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/02/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
245
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/02/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
246
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/02/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
247
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/02/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
248
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/02/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
249
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/02/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
250
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/02/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
251
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/02/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
252
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/01/31
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
253
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/01/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
254
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/01/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
255
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/01/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
256
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/01/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
257
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/01/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
258
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/01/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
259
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/01/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
260
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/01/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
261
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/01/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
262
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/01/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
263
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/01/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
264
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/01/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
265
5 * 6.3
20,100 تومان
  ثابت
1401/01/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
266
5 * 6.3
20,100 تومان
  ثابت
1401/01/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
267
5 * 6.3
20,100 تومان
  ثابت
1401/01/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
268
5 * 6.3
20,100 تومان
  ثابت
1401/01/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
269
5 * 6.3
20,100 تومان
  50 افزایش
1401/01/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
270
5 * 6.3
20,050 تومان
  150 افزایش
1401/01/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
271
5 * 6.3
19,900 تومان
  ثابت
1401/01/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
272
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/01/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
273
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1401/01/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
274
5 * 6.3
0 تومان
  نامشخص
1400/12/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
275
5 * 6.3
0 تومان
  0 نامشخص
1400/12/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
276
5 * 6.3
0 تومان
  0 نامشخص
1400/12/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
277
5 * 6.3
0 تومان
  0 نامشخص
1400/12/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
278
5 * 6.3
0 تومان
  0 نامشخص
1400/12/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
279
5 * 6.3
0 تومان
  0 نامشخص
1400/12/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
280
5 * 6.3
0 تومان
  0 نامشخص
1400/12/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
281
5 * 6.3
0 تومان
  0 نامشخص
1400/12/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
282
5 * 6.3
0 تومان
  0 نامشخص
1400/12/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
283
5 * 6.3
0 تومان
  0 نامشخص
1400/12/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
284
5 * 6.3
0 تومان
  0 نامشخص
1400/12/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
285
5 * 6.3
0 تومان
  0 نامشخص
1400/12/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
286
5 * 6.3
0 تومان
  0 نامشخص
1400/12/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
287
5 * 6.3
17,000 تومان
  250 افزایش
1400/12/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
288
5 * 6.3
16,750 تومان
  ثابت
1400/12/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
289
5 * 6.3
16,750 تومان
  100 افزایش
1400/12/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
290
5 * 6.3
16,650 تومان
  ثابت
1400/12/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
291
5 * 6.3
16,650 تومان
  ثابت
1400/12/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
292
5 * 6.3
16,650 تومان
  ثابت
1400/12/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
293
5 * 6.3
16,650 تومان
  ثابت
1400/12/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
294
5 * 6.3
16,650 تومان
  ثابت
1400/12/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
295
5 * 6.3
16,650 تومان
  ثابت
1400/12/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
296
5 * 6.3
16,650 تومان
  ثابت
1400/11/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
297
5 * 6.3
16,650 تومان
  ثابت
1400/11/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
298
5 * 6.3
16,650 تومان
  ثابت
1400/11/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
299
5 * 6.3
16,650 تومان
  100 افزایش
1400/11/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
300
5 * 6.3
16,550 تومان
  ثابت
1400/11/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
3028 3
تماس از طریق واتساپ و تلگرام