تلفن تماس:  04135595050
آرشیو قیمت : ��������
1402/01/12

نوسان   �������� در یک نگاه

انتخاب بازه زمانی

ردیف
مشخصات محصول
قیمت(تومان)
وضعیت نوسان
تاریخ به روزرسانی
تولید کننده
1
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/12/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
2
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/12/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
3
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/12/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
4
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/12/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
5
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/12/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
6
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/12/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
7
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/12/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
8
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/12/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
9
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/12/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
10
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/12/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
11
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/12/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
12
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/12/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
13
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/12/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
14
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/12/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
15
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/12/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
16
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/12/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
17
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/12/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
18
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/12/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
19
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/12/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
20
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/12/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
21
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/12/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
22
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/11/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
23
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/11/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
24
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/11/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
25
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/11/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
26
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/11/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
27
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/11/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
28
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/11/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
29
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/11/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
30
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/11/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
31
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/11/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
32
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/11/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
33
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/11/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
34
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/11/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
35
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/11/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
36
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/11/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
37
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/11/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
38
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/11/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
39
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/11/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
40
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/11/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
41
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/11/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
42
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/10/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
43
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/10/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
44
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/10/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
45
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/10/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
46
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/10/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
47
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/10/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
48
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/10/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
49
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/10/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
50
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/10/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
51
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/10/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
52
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/10/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
53
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/10/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
54
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/10/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
55
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/10/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
56
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/10/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
57
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/10/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
58
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/10/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
59
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/10/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
60
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/10/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
61
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/10/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
62
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/09/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
63
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/09/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
64
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/09/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
65
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/09/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
66
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/09/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
67
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/09/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
68
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/09/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
69
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/09/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
70
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/09/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
71
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/09/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
72
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/09/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
73
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/09/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
74
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/09/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
75
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/09/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
76
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/09/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
77
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/09/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
78
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/09/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
79
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/09/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
80
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/09/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
81
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/09/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
82
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/09/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
83
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/09/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
84
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/09/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
85
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/09/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
86
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/09/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
87
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/08/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
88
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/08/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
89
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/08/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
90
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/08/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
91
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/08/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
92
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/08/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
93
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/08/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
94
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/08/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
95
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/08/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
96
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/08/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
97
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/08/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
98
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/08/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
99
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/08/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
100
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/08/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
101
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/08/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
102
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/08/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
103
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/08/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
104
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/08/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
105
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/08/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
106
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/08/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
107
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/08/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
108
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/08/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
109
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/08/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
110
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/08/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
111
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/08/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
112
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/08/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
113
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/07/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
114
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/07/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
115
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/07/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
116
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/07/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
117
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/07/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
118
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/07/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
119
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/07/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
120
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/07/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
121
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/07/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
122
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/07/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
123
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/07/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
124
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/07/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
125
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/07/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
126
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/07/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
127
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/07/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
128
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/07/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
129
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/07/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
130
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/07/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
131
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/07/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
132
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/07/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
133
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/07/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
134
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/06/31
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
135
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/06/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
136
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/06/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
137
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/06/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
138
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/06/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
139
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/06/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
140
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/06/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
141
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/06/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
142
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/06/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
143
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/06/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
144
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/06/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
145
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/06/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
146
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/06/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
147
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/06/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
148
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/06/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
149
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/06/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
150
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/06/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
151
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/06/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
152
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/06/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
153
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/06/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
154
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/06/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
155
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/06/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
156
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/06/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
157
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/06/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
158
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/06/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
159
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/06/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
160
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/05/31
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
161
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/05/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
162
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/05/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
163
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/05/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
164
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/05/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
165
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/05/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
166
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/05/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
167
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/05/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
168
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/05/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
169
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/05/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
170
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/05/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
171
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/05/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
172
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/05/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
173
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/05/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
174
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/05/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
175
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/05/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
176
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/05/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
177
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/05/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
178
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/05/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
179
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/05/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
180
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/05/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
181
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/05/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
182
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/05/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
183
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/05/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
184
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/04/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
185
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/04/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
186
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/04/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
187
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/04/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
188
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/04/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
189
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/04/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
190
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/04/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
191
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/04/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
192
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/04/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
193
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/04/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
194
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/04/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
195
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/04/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
196
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/04/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
197
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/04/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
198
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/04/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
199
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/04/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
200
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/04/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
201
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/04/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
202
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/04/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
203
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/04/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
204
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/04/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
205
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/04/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
206
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/04/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
207
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/03/31
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
208
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/03/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
209
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/03/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
210
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/03/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
211
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/03/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
212
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/03/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
213
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/03/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
214
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/03/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
215
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/03/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
216
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/03/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
217
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/03/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
218
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/03/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
219
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/03/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
220
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/03/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
221
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/03/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
222
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/03/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
223
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/03/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
224
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/03/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
225
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/03/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
226
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/03/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
227
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/03/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
228
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/03/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
229
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/03/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
230
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/02/31
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
231
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/02/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
232
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/02/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
233
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/02/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
234
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/02/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
235
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/02/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
236
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/02/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
237
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/02/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
238
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/02/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
239
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/02/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
240
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/02/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
241
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/02/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
242
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/02/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
243
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/02/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
244
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/02/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
245
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/02/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
246
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/02/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
247
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/02/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
248
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/02/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
249
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/02/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
250
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/02/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
251
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/02/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
252
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/01/31
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
253
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/01/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
254
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/01/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
255
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/01/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
256
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/01/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
257
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/01/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
258
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/01/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
259
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/01/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
260
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/01/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
261
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/01/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
262
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/01/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
263
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/01/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
264
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/01/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
265
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/01/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
266
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/01/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
267
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/01/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
268
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/01/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
269
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/01/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
270
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/01/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
271
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/01/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
272
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/01/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
273
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1401/01/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
274
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/12/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
275
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/12/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
276
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/12/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
277
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/12/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
278
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/12/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
279
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/12/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
280
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/12/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
281
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/12/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
282
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/12/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
283
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/12/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
284
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/12/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
285
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/12/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
286
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/12/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
287
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/12/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
288
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/12/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
289
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/12/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
290
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/12/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
291
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/12/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
292
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/12/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
293
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/12/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
294
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/12/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
295
2.5*4
0 تومان
  ثابت
1400/12/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
296
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/11/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
297
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/11/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
298
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/11/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
299
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/11/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
300
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/11/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
301
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/11/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
302
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/11/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
303
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/11/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
304
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/11/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
305
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/11/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
306
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/11/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
307
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/11/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
308
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/11/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
309
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/11/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
310
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/11/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
311
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/11/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
312
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/11/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
313
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/11/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
314
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/11/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
315
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/11/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
316
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/11/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
317
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/11/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
318
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/11/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
319
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/10/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
320
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/10/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
321
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/10/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
322
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/10/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
323
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/10/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
324
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/10/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
325
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/10/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
326
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/10/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
327
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/10/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
328
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/10/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
329
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/10/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
330
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/10/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
331
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/10/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
332
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/10/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
333
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/10/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
334
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/10/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
335
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/10/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
336
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/10/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
337
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/10/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
338
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/10/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
339
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/09/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
340
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/09/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
341
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/09/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
342
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/09/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
343
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/09/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
344
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/09/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
345
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/09/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
346
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/09/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
347
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/09/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
348
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/09/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
349
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/09/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
350
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/09/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
351
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/09/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
352
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/09/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
353
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/09/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
354
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/09/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
355
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/09/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
356
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/09/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
357
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/09/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
358
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/09/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
359
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/09/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
360
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/09/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
361
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/09/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
362
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/09/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
363
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/09/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
364
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/08/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
365
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/08/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
366
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/08/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
367
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/08/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
368
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/08/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
369
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/08/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
370
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/08/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
371
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/08/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
372
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/08/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
373
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/08/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
374
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/08/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
375
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/08/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
376
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/08/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
377
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/08/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
378
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/08/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
379
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/08/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
380
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/08/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
381
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/08/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
382
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/08/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
383
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/08/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
384
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/08/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
385
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/08/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
386
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/08/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
387
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/08/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
388
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/07/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
389
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/07/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
390
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/07/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
391
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/07/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
392
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/07/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
393
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/07/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
394
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/07/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
395
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/07/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
396
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/07/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
397
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/07/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
28 3
تماس از طریق واتساپ و تلگرام