تلفن تماس:  04135595050
آرشیو قیمت : ��������
1402/09/11

نوسان   �������� در یک نگاه

انتخاب بازه زمانی

ردیف
مشخصات محصول
قیمت(تومان)
وضعیت نوسان
تاریخ به روزرسانی
تولید کننده
1
7*8
22,500 تومان
  ثابت
1402/09/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
2
7*8
22,500 تومان
  ثابت
1402/09/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
3
7*8
22,500 تومان
  ثابت
1402/09/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
4
7*8
22,500 تومان
  ثابت
1402/09/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
5
7*8
22,500 تومان
  ثابت
1402/09/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
6
7*8
22,500 تومان
  ثابت
1402/09/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
7
7*8
22,500 تومان
  ثابت
1402/09/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
8
7*8
22,500 تومان
  ثابت
1402/09/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
9
7*8
22,500 تومان
  ثابت
1402/08/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
10
7*8
22,500 تومان
  ثابت
1402/08/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
11
7*8
22,500 تومان
  900 کاهش
1402/08/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
12
7*8
23,400 تومان
  ثابت
1402/08/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
13
7*8
23,400 تومان
  ثابت
1402/08/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
14
7*8
23,400 تومان
  100 کاهش
1402/08/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
15
7*8
23,500 تومان
  ثابت
1402/08/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
16
7*8
23,500 تومان
  ثابت
1402/08/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
17
7*8
23,500 تومان
  100 کاهش
1402/08/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
18
7*8
23,600 تومان
  ثابت
1402/08/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
19
7*8
23,600 تومان
  ثابت
1402/08/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
20
7*8
23,600 تومان
  ثابت
1402/08/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
21
7*8
23,600 تومان
  500 کاهش
1402/08/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
22
7*8
24,100 تومان
  ثابت
1402/08/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
23
7*8
24,100 تومان
  ثابت
1402/08/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
24
7*8
24,100 تومان
  300 افزایش
1402/08/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
25
7*8
23,800 تومان
  ثابت
1402/08/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
26
7*8
23,800 تومان
  ثابت
1402/08/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
27
7*8
23,800 تومان
  200 کاهش
1402/08/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
28
7*8
24,000 تومان
  ثابت
1402/08/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
29
7*8
24,000 تومان
  ثابت
1402/08/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
30
7*8
24,000 تومان
  200 افزایش
1402/08/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
31
7*8
23,800 تومان
  ثابت
1402/08/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
32
7*8
23,800 تومان
  300 کاهش
1402/08/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
33
7*8
24,100 تومان
  ثابت
1402/08/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
34
7*8
24,100 تومان
  500 کاهش
1402/08/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
35
7*8
24,600 تومان
  ثابت
1402/07/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
36
7*8
24,600 تومان
  ثابت
1402/07/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
37
7*8
24,600 تومان
  ثابت
1402/07/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
38
7*8
24,600 تومان
  200 کاهش
1402/07/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
39
7*8
24,800 تومان
  ثابت
1402/07/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
40
7*8
24,800 تومان
  ثابت
1402/07/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
41
7*8
24,800 تومان
  ثابت
1402/07/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
42
7*8
24,800 تومان
  400 کاهش
1402/07/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
43
7*8
25,200 تومان
  ثابت
1402/07/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
44
7*8
25,200 تومان
  ثابت
1402/07/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
45
7*8
25,200 تومان
  400 افزایش
1402/07/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
46
7*8
24,800 تومان
  ثابت
1402/07/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
47
7*8
24,800 تومان
  ثابت
1402/07/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
48
7*8
24,800 تومان
  400 کاهش
1402/07/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
49
7*8
25,200 تومان
  ثابت
1402/07/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
50
7*8
25,200 تومان
  ثابت
1402/07/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
51
7*8
25,200 تومان
  ثابت
1402/07/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
52
7*8
25,200 تومان
  ثابت
1402/07/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
53
7*8
25,200 تومان
  ثابت
1402/07/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
54
7*8
25,200 تومان
  ثابت
1402/07/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
55
7*8
25,200 تومان
  ثابت
1402/07/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
56
7*8
25,200 تومان
  ثابت
1402/07/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
57
7*8
25,200 تومان
  ثابت
1402/06/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
58
7*8
25,200 تومان
  ثابت
1402/06/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
59
7*8
25,200 تومان
  ثابت
1402/06/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
60
7*8
25,200 تومان
  ثابت
1402/06/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
61
7*8
25,200 تومان
  ثابت
1402/06/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
62
7*8
25,200 تومان
  ثابت
1402/06/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
63
7*8
25,200 تومان
  ثابت
1402/06/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
64
7*8
25,200 تومان
  ثابت
1402/06/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
65
7*8
25,200 تومان
  ثابت
1402/06/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
66
7*8
25,200 تومان
  ثابت
1402/06/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
67
7*8
25,200 تومان
  ثابت
1402/06/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
68
7*8
25,200 تومان
  ثابت
1402/06/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
69
7*8
25,200 تومان
  ثابت
1402/06/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
70
7*8
25,200 تومان
  ثابت
1402/06/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
71
7*8
25,200 تومان
  ثابت
1402/06/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
72
7*8
25,200 تومان
  ثابت
1402/06/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
73
7*8
25,200 تومان
  ثابت
1402/06/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
74
7*8
25,200 تومان
  ثابت
1402/06/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
75
7*8
25,200 تومان
  ثابت
1402/06/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
76
7*8
25,200 تومان
  ثابت
1402/06/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
77
7*8
25,200 تومان
  ثابت
1402/06/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
78
7*8
25,200 تومان
  ثابت
1402/06/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
79
7*8
25,200 تومان
  ثابت
1402/06/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
80
7*8
25,200 تومان
  ثابت
1402/05/31
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
81
7*8
25,200 تومان
  ثابت
1402/05/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
82
7*8
25,200 تومان
  ثابت
1402/05/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
83
7*8
25,200 تومان
  ثابت
1402/05/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
84
7*8
25,200 تومان
  ثابت
1402/05/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
85
7*8
25,200 تومان
  ثابت
1402/05/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
86
7*8
25,200 تومان
  ثابت
1402/05/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
87
7*8
25,200 تومان
  100 افزایش
1402/05/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
88
7*8
25,100 تومان
  ثابت
1402/05/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
89
7*8
25,100 تومان
  ثابت
1402/05/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
90
7*8
25,100 تومان
  ثابت
1402/05/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
91
7*8
25,100 تومان
  ثابت
1402/05/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
92
7*8
25,100 تومان
  100 افزایش
1402/05/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
93
7*8
25,000 تومان
  200 افزایش
1402/05/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
94
7*8
24,800 تومان
  ثابت
1402/05/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
95
7*8
24,800 تومان
  ثابت
1402/05/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
96
7*8
24,800 تومان
  200 افزایش
1402/05/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
97
7*8
24,600 تومان
  ثابت
1402/05/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
98
7*8
24,600 تومان
  200 کاهش
1402/05/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
99
7*8
24,800 تومان
  ثابت
1402/05/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
100
7*8
24,800 تومان
  ثابت
1402/05/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
101
7*8
24,800 تومان
  ثابت
1402/05/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
102
7*8
24,800 تومان
  ثابت
1402/05/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
103
7*8
24,800 تومان
  300 کاهش
1402/05/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
104
7*8
25,100 تومان
  ثابت
1402/04/31
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
105
7*8
25,100 تومان
  ثابت
1402/04/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
106
7*8
25,100 تومان
  ثابت
1402/04/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
107
7*8
25,100 تومان
  ثابت
1402/04/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
108
7*8
25,100 تومان
  ثابت
1402/04/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
109
7*8
25,100 تومان
  100 کاهش
1402/04/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
110
7*8
25,200 تومان
  ثابت
1402/04/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
111
7*8
25,200 تومان
  ثابت
1402/04/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
112
7*8
25,200 تومان
  ثابت
1402/04/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
113
7*8
25,200 تومان
  300 کاهش
1402/04/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
114
7*8
25,500 تومان
  ثابت
1402/04/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
115
7*8
25,500 تومان
  ثابت
1402/04/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
116
7*8
25,500 تومان
  400 کاهش
1402/04/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
117
7*8
25,900 تومان
  ثابت
1402/04/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
118
7*8
25,900 تومان
  ثابت
1402/04/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
119
7*8
25,900 تومان
  ثابت
1402/04/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
120
7*8
25,900 تومان
  ثابت
1402/04/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
121
7*8
25,900 تومان
  ثابت
1402/04/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
122
7*8
25,900 تومان
  ثابت
1402/04/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
123
7*8
25,900 تومان
  ثابت
1402/04/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
124
7*8
25,900 تومان
  500 کاهش
1402/04/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
125
7*8
26,400 تومان
  ثابت
1402/04/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
126
7*8
26,400 تومان
  ثابت
1402/04/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
127
7*8
26,400 تومان
  200 افزایش
1402/04/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
128
7*8
26,200 تومان
  ثابت
1402/04/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
129
7*8
26,200 تومان
  600 کاهش
1402/03/31
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
130
7*8
26,800 تومان
  ثابت
1402/03/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
131
7*8
26,800 تومان
  ثابت
1402/03/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
132
7*8
26,800 تومان
  ثابت
1402/03/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
133
7*8
26,800 تومان
  200 کاهش
1402/03/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
134
7*8
27,000 تومان
  ثابت
1402/03/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
135
7*8
27,000 تومان
  ثابت
1402/03/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
136
7*8
27,000 تومان
  400 کاهش
1402/03/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
137
7*8
27,400 تومان
  ثابت
1402/03/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
138
7*8
27,400 تومان
  ثابت
1402/03/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
139
7*8
27,400 تومان
  ثابت
1402/03/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
140
7*8
27,400 تومان
  ثابت
1402/03/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
141
7*8
27,400 تومان
  100 افزایش
1402/03/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
142
7*8
27,300 تومان
  ثابت
1402/03/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
143
7*8
27,300 تومان
  ثابت
1402/03/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
144
7*8
27,300 تومان
  ثابت
1402/03/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
145
7*8
27,300 تومان
  ثابت
1402/03/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
146
7*8
27,300 تومان
  ثابت
1402/03/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
147
7*8
27,300 تومان
  ثابت
1402/03/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
148
7*8
27,300 تومان
  ثابت
1402/03/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
149
7*8
27,300 تومان
  ثابت
1402/03/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
150
7*8
27,300 تومان
  ثابت
1402/03/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
151
7*8
27,300 تومان
  ثابت
1402/03/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
152
7*8
27,300 تومان
  ثابت
1402/03/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
153
7*8
27,300 تومان
  ثابت
1402/03/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
154
7*8
27,300 تومان
  100 افزایش
1402/02/31
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
155
7*8
27,200 تومان
  ثابت
1402/02/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
156
7*8
27,200 تومان
  200 افزایش
1402/02/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
157
7*8
27,000 تومان
  ثابت
1402/02/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
158
7*8
27,000 تومان
  ثابت
1402/02/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
159
7*8
0 تومان
  نامشخص
1402/02/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
160
7*8
0 تومان
  نامشخص
1402/02/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
161
7*8
0 تومان
  نامشخص
1402/02/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
162
7*8
0 تومان
  نامشخص
1402/02/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
163
7*8
0 تومان
  نامشخص
1402/02/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
164
7*8
0 تومان
  نامشخص
1402/02/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
165
7*8
0 تومان
  نامشخص
1402/02/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
166
7*8
0 تومان
  نامشخص
1402/02/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
167
7*8
0 تومان
  نامشخص
1402/02/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
168
7*8
0 تومان
  نامشخص
1402/02/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
169
7*8
0 تومان
  نامشخص
1402/02/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
170
7*8
0 تومان
  نامشخص
1402/02/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
171
7*8
0 تومان
  نامشخص
1402/02/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
172
7*8
0 تومان
  نامشخص
1402/02/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
173
7*8
0 تومان
  نامشخص
1402/02/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
174
7*8
0 تومان
  نامشخص
1402/02/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
175
7*8
0 تومان
  نامشخص
1402/01/31
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
176
7*8
0 تومان
  نامشخص
1402/01/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
177
7*8
0 تومان
  نامشخص
1402/01/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
178
7*8
0 تومان
  نامشخص
1402/01/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
179
7*8
0 تومان
  نامشخص
1402/01/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
180
7*8
0 تومان
  نامشخص
1402/01/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
181
7*8
0 تومان
  نامشخص
1402/01/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
182
7*8
0 تومان
  نامشخص
1402/01/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
183
7*8
0 تومان
  نامشخص
1402/01/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
184
7*8
0 تومان
  نامشخص
1402/01/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
185
7*8
0 تومان
  نامشخص
1402/01/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
186
7*8
0 تومان
  نامشخص
1402/01/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
187
7*8
0 تومان
  نامشخص
1402/01/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
188
7*8
0 تومان
  نامشخص
1402/01/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
189
7*8
0 تومان
  نامشخص
1402/01/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
190
7*8
0 تومان
  نامشخص
1401/12/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
191
7*8
0 تومان
  نامشخص
1401/12/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
192
7*8
0 تومان
  نامشخص
1401/12/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
193
7*8
0 تومان
  نامشخص
1401/12/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
194
7*8
0 تومان
  نامشخص
1401/12/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
195
7*8
0 تومان
  نامشخص
1401/12/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
196
7*8
0 تومان
  نامشخص
1401/12/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
197
7*8
0 تومان
  نامشخص
1401/12/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
198
7*8
0 تومان
  نامشخص
1401/12/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
199
7*8
0 تومان
  نامشخص
1401/12/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
200
7*8
0 تومان
  نامشخص
1401/12/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
201
7*8
0 تومان
  نامشخص
1401/12/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
202
7*8
0 تومان
  نامشخص
1401/12/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
203
7*8
0 تومان
  نامشخص
1401/12/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
204
7*8
0 تومان
  نامشخص
1401/12/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
205
7*8
0 تومان
  نامشخص
1401/12/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
206
7*8
0 تومان
  نامشخص
1401/12/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
207
7*8
0 تومان
  نامشخص
1401/12/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
208
7*8
0 تومان
  نامشخص
1401/12/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
209
7*8
0 تومان
  نامشخص
1401/12/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
210
7*8
0 تومان
  نامشخص
1401/12/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
211
7*8
0 تومان
  نامشخص
1401/11/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
212
7*8
0 تومان
  نامشخص
1401/11/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
213
7*8
0 تومان
  نامشخص
1401/11/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
214
7*8
0 تومان
  نامشخص
1401/11/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
215
7*8
0 تومان
  نامشخص
1401/11/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
216
7*8
0 تومان
  نامشخص
1401/11/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
217
7*8
0 تومان
  نامشخص
1401/11/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
218
7*8
0 تومان
  نامشخص
1401/11/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
219
7*8
0 تومان
  نامشخص
1401/11/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
220
7*8
0 تومان
  نامشخص
1401/11/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
221
7*8
22,100 تومان
  ثابت
1401/11/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
222
7*8
22,100 تومان
  ثابت
1401/11/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
223
7*8
22,100 تومان
  ثابت
1401/11/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
224
7*8
22,100 تومان
  ثابت
1401/11/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
225
7*8
22,100 تومان
  ثابت
1401/11/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
226
7*8
22,100 تومان
  ثابت
1401/11/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
227
7*8
22,100 تومان
  ثابت
1401/11/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
228
7*8
22,100 تومان
  ثابت
1401/11/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
229
7*8
22,100 تومان
  400 افزایش
1401/11/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
230
7*8
21,700 تومان
  200 افزایش
1401/11/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
231
7*8
21,500 تومان
  ثابت
1401/10/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
232
7*8
21,500 تومان
  200 کاهش
1401/10/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
233
7*8
21,700 تومان
  ثابت
1401/10/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
234
7*8
21,700 تومان
  ثابت
1401/10/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
235
7*8
21,700 تومان
  ثابت
1401/10/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
236
7*8
21,700 تومان
  400 افزایش
1401/10/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
237
7*8
21,300 تومان
  200 افزایش
1401/10/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
238
7*8
21,100 تومان
  ثابت
1401/10/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
239
7*8
21,100 تومان
  ثابت
1401/10/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
240
7*8
21,100 تومان
  ثابت
1401/10/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
241
7*8
21,100 تومان
  ثابت
1401/10/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
242
7*8
21,100 تومان
  700 کاهش
1401/10/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
243
7*8
21,800 تومان
  ثابت
1401/10/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
244
7*8
21,800 تومان
  ثابت
1401/10/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
245
7*8
21,800 تومان
  ثابت
1401/10/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
246
7*8
21,800 تومان
  ثابت
1401/10/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
247
7*8
21,800 تومان
  ثابت
1401/10/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
248
7*8
21,800 تومان
  200 افزایش
1401/10/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
249
7*8
21,600 تومان
  ثابت
1401/10/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
250
7*8
20,100 تومان
  ثابت
1401/10/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
251
7*8
20,100 تومان
  ثابت
1401/09/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
252
7*8
20,100 تومان
  300 افزایش
1401/09/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
253
7*8
19,800 تومان
  ثابت
1401/09/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
254
7*8
18,700 تومان
  500 افزایش
1401/09/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
255
7*8
18,200 تومان
  ثابت
1401/09/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
256
7*8
18,200 تومان
  200 افزایش
1401/09/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
257
7*8
18,000 تومان
  400 افزایش
1401/09/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
258
7*8
17,600 تومان
  100 افزایش
1401/09/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
259
7*8
17,500 تومان
  100 افزایش
1401/09/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
260
7*8
17,400 تومان
  200 افزایش
1401/09/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
261
7*8
17,200 تومان
  ثابت
1401/09/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
262
7*8
17,200 تومان
  ثابت
1401/09/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
263
7*8
17,200 تومان
  ثابت
1401/09/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
264
7*8
17,200 تومان
  ثابت
1401/09/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
265
7*8
17,200 تومان
  ثابت
1401/09/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
266
7*8
17,200 تومان
  ثابت
1401/09/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
267
7*8
17,200 تومان
  ثابت
1401/09/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
268
7*8
17,200 تومان
  ثابت
1401/09/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
269
7*8
17,200 تومان
  ثابت
1401/09/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
270
7*8
17,200 تومان
  ثابت
1401/09/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
271
7*8
17,200 تومان
  ثابت
1401/09/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
272
7*8
17,200 تومان
  300 کاهش
1401/09/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
273
7*8
17,500 تومان
  ثابت
1401/09/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
274
7*8
17,500 تومان
  ثابت
1401/09/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
275
7*8
17,500 تومان
  200 کاهش
1401/09/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
276
7*8
17,700 تومان
  ثابت
1401/08/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
277
7*8
17,700 تومان
  ثابت
1401/08/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
278
7*8
17,700 تومان
  ثابت
1401/08/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
279
7*8
17,700 تومان
  ثابت
1401/08/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
280
7*8
17,700 تومان
  ثابت
1401/08/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
281
7*8
17,700 تومان
  ثابت
1401/08/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
282
7*8
17,700 تومان
  ثابت
1401/08/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
283
7*8
17,700 تومان
  ثابت
1401/08/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
284
7*8
17,700 تومان
  ثابت
1401/08/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
285
7*8
17,700 تومان
  ثابت
1401/08/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
286
7*8
17,700 تومان
  ثابت
1401/08/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
287
7*8
17,700 تومان
  ثابت
1401/08/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
288
7*8
17,700 تومان
  ثابت
1401/08/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
289
7*8
17,700 تومان
  200 افزایش
1401/08/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
290
7*8
17,500 تومان
  100 افزایش
1401/08/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
291
7*8
17,400 تومان
  ثابت
1401/08/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
292
7*8
17,400 تومان
  ثابت
1401/08/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
293
7*8
17,400 تومان
  ثابت
1401/08/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
294
7*8
17,400 تومان
  ثابت
1401/08/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
295
7*8
17,400 تومان
  ثابت
1401/08/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
296
7*8
17,400 تومان
  200 افزایش
1401/08/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
297
7*8
17,200 تومان
  ثابت
1401/08/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
298
7*8
17,200 تومان
  ثابت
1401/08/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
299
7*8
17,200 تومان
  ثابت
1401/08/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
300
7*8
0 تومان
  نامشخص
1401/08/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
301
7*8
0 تومان
  نامشخص
1401/08/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
302
7*8
0 تومان
  نامشخص
1401/07/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
303
7*8
0 تومان
  نامشخص
1401/07/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
304
7*8
0 تومان
  نامشخص
1401/07/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
305
7*8
0 تومان
  نامشخص
1401/07/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
306
7*8
0 تومان
  نامشخص
1401/07/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
307
7*8
0 تومان
  نامشخص
1401/07/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
308
7*8
0 تومان
  نامشخص
1401/07/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
309
7*8
0 تومان
  نامشخص
1401/07/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
310
7*8
17,300 تومان
  ثابت
1401/07/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
311
7*8
17,300 تومان
  ثابت
1401/07/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
312
7*8
17,300 تومان
  100 افزایش
1401/07/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
313
7*8
17,200 تومان
  ثابت
1401/07/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
314
7*8
17,200 تومان
  ثابت
1401/07/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
315
7*8
17,200 تومان
  100 افزایش
1401/07/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
316
7*8
17,100 تومان
  ثابت
1401/07/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
317
7*8
17,100 تومان
  100 افزایش
1401/07/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
318
7*8
17,000 تومان
  ثابت
1401/07/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
319
7*8
17,000 تومان
  ثابت
1401/07/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
320
7*8
17,000 تومان
  ثابت
1401/07/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
321
7*8
17,000 تومان
  ثابت
1401/07/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
322
7*8
17,000 تومان
  ثابت
1401/07/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
323
7*8
17,000 تومان
  ثابت
1401/06/31
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
324
7*8
17,000 تومان
  ثابت
1401/06/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
325
7*8
17,000 تومان
  ثابت
1401/06/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
326
7*8
17,000 تومان
  ثابت
1401/06/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
327
7*8
17,000 تومان
  100 افزایش
1401/06/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
328
7*8
16,900 تومان
  ثابت
1401/06/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
329
7*8
16,900 تومان
  100 افزایش
1401/06/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
330
7*8
16,800 تومان
  ثابت
1401/06/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
331
7*8
16,800 تومان
  200 افزایش
1401/06/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
332
7*8
16,600 تومان
  ثابت
1401/06/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
333
7*8
16,600 تومان
  ثابت
1401/06/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
334
7*8
16,600 تومان
  ثابت
1401/06/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
335
7*8
16,600 تومان
  ثابت
1401/06/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
336
7*8
16,600 تومان
  200 کاهش
1401/06/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
337
7*8
16,800 تومان
  ثابت
1401/06/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
338
7*8
16,800 تومان
  ثابت
1401/06/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
339
7*8
16,800 تومان
  ثابت
1401/06/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
340
7*8
16,800 تومان
  ثابت
1401/06/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
341
7*8
16,800 تومان
  ثابت
1401/06/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
342
7*8
16,800 تومان
  ثابت
1401/06/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
343
7*8
16,800 تومان
  ثابت
1401/06/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
344
7*8
16,800 تومان
  ثابت
1401/06/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
345
7*8
16,800 تومان
  100 کاهش
1401/06/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
346
7*8
16,900 تومان
  ثابت
1401/06/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
347
7*8
16,900 تومان
  ثابت
1401/06/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
348
7*8
16,900 تومان
  ثابت
1401/06/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
349
7*8
16,900 تومان
  ثابت
1401/05/31
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
350
7*8
16,900 تومان
  ثابت
1401/05/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
351
7*8
16,900 تومان
  200 کاهش
1401/05/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
352
7*8
17,100 تومان
  ثابت
1401/05/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
353
7*8
17,100 تومان
  ثابت
1401/05/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
354
7*8
17,100 تومان
  100 کاهش
1401/05/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
355
7*8
17,200 تومان
  ثابت
1401/05/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
356
7*8
17,200 تومان
  ثابت
1401/05/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
357
7*8
17,200 تومان
  ثابت
1401/05/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
358
7*8
17,200 تومان
  ثابت
1401/05/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
359
7*8
17,200 تومان
  ثابت
1401/05/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
360
7*8
17,200 تومان
  300 افزایش
1401/05/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
361
7*8
16,900 تومان
  ثابت
1401/05/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
362
7*8
16,900 تومان
  ثابت
1401/05/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
363
7*8
16,900 تومان
  ثابت
1401/05/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
364
7*8
16,900 تومان
  ثابت
1401/05/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
365
7*8
16,900 تومان
  ثابت
1401/05/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
366
7*8
16,900 تومان
  500 کاهش
1401/05/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
367
7*8
17,400 تومان
  ثابت
1401/05/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
368
7*8
17,400 تومان
  ثابت
1401/05/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
369
7*8
17,400 تومان
  ثابت
1401/05/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
370
7*8
17,400 تومان
  ثابت
1401/05/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
371
7*8
17,400 تومان
  ثابت
1401/05/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
372
7*8
17,400 تومان
  900 کاهش
1401/05/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
373
7*8
18,300 تومان
  ثابت
1401/04/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
374
7*8
18,300 تومان
  ثابت
1401/04/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
375
7*8
18,300 تومان
  ثابت
1401/04/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
376
7*8
18,300 تومان
  ثابت
1401/04/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
377
7*8
18,300 تومان
  ثابت
1401/04/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
378
7*8
18,300 تومان
  ثابت
1401/04/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
379
7*8
18,300 تومان
  ثابت
1401/04/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
380
7*8
18,300 تومان
  ثابت
1401/04/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
381
7*8
18,300 تومان
  ثابت
1401/04/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
382
7*8
18,300 تومان
  ثابت
1401/04/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
383
7*8
18,300 تومان
  ثابت
1401/04/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
384
7*8
18,300 تومان
  ثابت
1401/04/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
385
7*8
18,300 تومان
  ثابت
1401/04/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
386
7*8
18,300 تومان
  1000 کاهش
1401/04/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
387
7*8
19,300 تومان
  ثابت
1401/04/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
388
7*8
19,300 تومان
  ثابت
1401/04/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
389
7*8
19,300 تومان
  ثابت
1401/04/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
390
7*8
19,300 تومان
  ثابت
1401/04/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
391
7*8
19,300 تومان
  ثابت
1401/04/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
392
7*8
19,300 تومان
  ثابت
1401/04/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
393
7*8
19,300 تومان
  ثابت
1401/04/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
394
7*8
19,300 تومان
  ثابت
1401/04/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
395
7*8
19,300 تومان
  200 کاهش
1401/04/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
396
7*8
19,500 تومان
  ثابت
1401/03/31
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
397
7*8
19,500 تومان
  ثابت
1401/03/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
398
7*8
19,500 تومان
  ثابت
1401/03/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
399
7*8
19,500 تومان
  ثابت
1401/03/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
400
7*8
19,500 تومان
  ثابت
1401/03/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
401
7*8
19,500 تومان
  ثابت
1401/03/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
402
7*8
19,500 تومان
  ثابت
1401/03/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
403
7*8
19,500 تومان
  700 افزایش
1401/03/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
404
7*8
18,800 تومان
  100 افزایش
1401/03/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
405
7*8
18,700 تومان
  100 افزایش
1401/03/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
406
7*8
18,600 تومان
  ثابت
1401/03/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
407
7*8
18,600 تومان
  ثابت
1401/03/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
408
7*8
18,600 تومان
  100 افزایش
1401/03/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
409
7*8
18,500 تومان
  100 افزایش
1401/03/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
410
7*8
18,400 تومان
  ثابت
1401/03/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
411
7*8
18,400 تومان
  ثابت
1401/03/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
412
7*8
18,400 تومان
  ثابت
1401/03/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
413
7*8
18,400 تومان
  ثابت
1401/03/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
414
7*8
18,400 تومان
  ثابت
1401/03/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
415
7*8
18,400 تومان
  ثابت
1401/03/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
416
7*8
18,400 تومان
  ثابت
1401/03/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
417
7*8
18,400 تومان
  450 کاهش
1401/03/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
418
7*8
18,850 تومان
  ثابت
1401/03/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
419
7*8
18,850 تومان
  ثابت
1401/02/31
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
420
7*8
18,850 تومان
  ثابت
1401/02/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
421
7*8
18,850 تومان
  ثابت
1401/02/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
422
7*8
18,850 تومان
  ثابت
1401/02/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
423
7*8
18,850 تومان
  ثابت
1401/02/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
424
7*8
0 تومان
  نامشخص
1401/02/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
425
7*8
0 تومان
  نامشخص
1401/02/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
426
7*8
0 تومان
  نامشخص
1401/02/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
427
7*8
0 تومان
  نامشخص
1401/02/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
428
7*8
0 تومان
  نامشخص
1401/02/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
429
7*8
0 تومان
  نامشخص
1401/02/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
430
7*8
0 تومان
  نامشخص
1401/02/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
431
7*8
0 تومان
  نامشخص
1401/02/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
432
7*8
0 تومان
  نامشخص
1401/02/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
433
7*8
0 تومان
  نامشخص
1401/02/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
434
7*8
0 تومان
  نامشخص
1401/02/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
435
7*8
0 تومان
  نامشخص
1401/02/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
436
7*8
18,550 تومان
  100 کاهش
1401/02/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
437
7*8
18,650 تومان
  ثابت
1401/02/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
438
7*8
18,650 تومان
  ثابت
1401/02/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
439
7*8
18,650 تومان
  200 کاهش
1401/02/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
440
7*8
18,850 تومان
  ثابت
1401/02/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
441
7*8
18,850 تومان
  ثابت
1401/01/31
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
442
7*8
18,850 تومان
  ثابت
1401/01/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
443
7*8
18,850 تومان
  100 کاهش
1401/01/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
444
7*8
18,950 تومان
  200 کاهش
1401/01/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
445
7*8
19,150 تومان
  100 کاهش
1401/01/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
446
7*8
19,250 تومان
  ثابت
1401/01/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
447
7*8
19,250 تومان
  ثابت
1401/01/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
448
7*8
19,250 تومان
  ثابت
1401/01/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
449
7*8
19,250 تومان
  ثابت
1401/01/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
450
7*8
19,250 تومان
  ثابت
1401/01/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
451
7*8
19,250 تومان
  ثابت
1401/01/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
452
7*8
19,250 تومان
  ثابت
1401/01/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
453
7*8
19,250 تومان
  ثابت
1401/01/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
454
7*8
19,250 تومان
  ثابت
1401/01/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
455
7*8
19,250 تومان
  50 افزایش
1401/01/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
456
7*8
19,200 تومان
  ثابت
1401/01/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
457
7*8
19,200 تومان
  ثابت
1401/01/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
458
7*8
19,200 تومان
  50 افزایش
1401/01/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
459
7*8
19,150 تومان
  150 افزایش
1401/01/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
460
7*8
19,000 تومان
  ثابت
1401/01/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
461
7*8
0 تومان
  نامشخص
1401/01/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
462
7*8
0 تومان
  نامشخص
1401/01/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
463
7*8
0 تومان
  نامشخص
1400/12/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
464
7*8
0 تومان
  نامشخص
1400/12/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
465
7*8
0 تومان
  نامشخص
1400/12/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
466
7*8
0 تومان
  نامشخص
1400/12/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
467
7*8
0 تومان
  نامشخص
1400/12/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
468
7*8
0 تومان
  نامشخص
1400/12/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
469
7*8
0 تومان
  نامشخص
1400/12/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
470
7*8
0 تومان
  نامشخص
1400/12/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
471
7*8
0 تومان
  نامشخص
1400/12/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
472
7*8
0 تومان
  نامشخص
1400/12/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
473
7*8
0 تومان
  نامشخص
1400/12/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
474
7*8
0 تومان
  نامشخص
1400/12/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
475
7*8
0 تومان
  نامشخص
1400/12/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
476
7*8
16,450 تومان
  250 افزایش
1400/12/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
477
7*8
16,200 تومان
  ثابت
1400/12/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
478
7*8
16,200 تومان
  100 افزایش
1400/12/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
479
7*8
16,050 تومان
  ثابت
1400/12/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
480
7*8
16,050 تومان
  ثابت
1400/12/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
481
7*8
16,050 تومان
  ثابت
1400/12/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
482
7*8
16,050 تومان
  ثابت
1400/12/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
483
7*8
16,050 تومان
  ثابت
1400/12/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
484
7*8
16,050 تومان
  ثابت
1400/12/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
485
7*8
16,050 تومان
  ثابت
1400/11/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
486
7*8
16,050 تومان
  ثابت
1400/11/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
487
7*8
16,050 تومان
  ثابت
1400/11/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
488
7*8
16,050 تومان
  100 افزایش
1400/11/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
489
7*8
15,950 تومان
  ثابت
1400/11/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
490
7*8
15,950 تومان
  ثابت
1400/11/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
491
7*8
15,950 تومان
  ثابت
1400/11/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
492
7*8
15,950 تومان
  ثابت
1400/11/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
493
7*8
15,950 تومان
  ثابت
1400/11/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
494
7*8
15,950 تومان
  ثابت
1400/11/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
495
7*8
15,950 تومان
  ثابت
1400/11/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
496
7*8
15,950 تومان
  50 افزایش
1400/11/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
497
7*8
15,900 تومان
  ثابت
1400/11/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
498
7*8
15,900 تومان
  ثابت
1400/11/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
499
7*8
15,900 تومان
  ثابت
1400/11/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
500
7*8
15,900 تومان
  ثابت
1400/11/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
501
7*8
15,900 تومان
  ثابت
1400/11/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
502
7*8
15,900 تومان
  100 افزایش
1400/11/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
503
7*8
15,800 تومان
  ثابت
1400/11/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
504
7*8
15,800 تومان
  100 افزایش
1400/11/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
505
7*8
15,700 تومان
  100 افزایش
1400/11/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
506
7*8
15,600 تومان
  ثابت
1400/11/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
507
7*8
15,600 تومان
  ثابت
1400/11/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
508
7*8
15,600 تومان
  ثابت
1400/10/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
509
7*8
15,600 تومان
  ثابت
1400/10/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
510
7*8
15,600 تومان
  ثابت
1400/10/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
511
7*8
15,600 تومان
  ثابت
1400/10/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
512
7*8
15,600 تومان
  ثابت
1400/10/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
513
7*8
15,600 تومان
  150 کاهش
1400/10/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
514
7*8
15,750 تومان
  ثابت
1400/10/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
515
7*8
15,750 تومان
  ثابت
1400/10/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
516
7*8
15,750 تومان
  ثابت
1400/10/20
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
517
7*8
15,750 تومان
  ثابت
1400/10/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
518
7*8
15,750 تومان
  ثابت
1400/10/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
519
7*8
15,750 تومان
  ثابت
1400/10/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
520
7*8
15,750 تومان
  ثابت
1400/10/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
521
7*8
15,750 تومان
  ثابت
1400/10/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
522
7*8
15,750 تومان
  ثابت
1400/10/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
523
7*8
15,950 تومان
  50 کاهش
1400/10/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
524
7*8
16,000 تومان
  ثابت
1400/10/05
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
525
7*8
16,000 تومان
  ثابت
1400/10/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
526
7*8
16,000 تومان
  ثابت
1400/10/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
527
7*8
16,000 تومان
  100 کاهش
1400/10/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
528
7*8
16,100 تومان
  100 کاهش
1400/09/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
529
7*8
16,200 تومان
  200 کاهش
1400/09/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
530
7*8
16,400 تومان
  ثابت
1400/09/28
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
531
7*8
16,400 تومان
  ثابت
1400/09/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
532
7*8
16,400 تومان
  ثابت
1400/09/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
533
7*8
16,400 تومان
  ثابت
1400/09/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
534
7*8
16,400 تومان
  200 کاهش
1400/09/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
535
7*8
16,600 تومان
  ثابت
1400/09/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
536
7*8
16,600 تومان
  100 کاهش
1400/09/21
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
537
7*8
16,700 تومان
  100 کاهش
1400/09/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
538
7*8
16,800 تومان
  ثابت
1400/09/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
539
7*8
16,800 تومان
  ثابت
1400/09/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
540
7*8
16,800 تومان
  ثابت
1400/09/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
541
7*8
16,800 تومان
  ثابت
1400/09/14
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
542
7*8
16,800 تومان
  200 افزایش
1400/09/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
543
7*8
16,600 تومان
  300 کاهش
1400/09/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
544
7*8
16,900 تومان
  انتخاب وضعیت
1400/09/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
545
7*8
16,900 تومان
  ثابت
1400/09/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
546
7*8
16,900 تومان
  ثابت
1400/09/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
547
7*8
16,900 تومان
  100 کاهش
1400/09/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
548
7*8
17,000 تومان
  ثابت
1400/09/07
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
549
7*8
17,000 تومان
  ثابت
1400/09/06
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
550
7*8
17,000 تومان
  100 کاهش
1400/09/04
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
551
7*8
17,100 تومان
  ثابت
1400/09/03
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
552
7*8
17,100 تومان
  ثابت
1400/09/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
553
7*8
17,100 تومان
  ثابت
1400/09/01
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
554
7*8
17,100 تومان
  ثابت
1400/08/30
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
555
7*8
17,100 تومان
  100 کاهش
1400/08/29
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
556
7*8
17,200 تومان
  ثابت
1400/08/27
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
557
7*8
17,200 تومان
  ثابت
1400/08/26
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
558
7*8
17,200 تومان
  ثابت
1400/08/25
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
559
7*8
17,200 تومان
  ثابت
1400/08/24
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
560
7*8
17,200 تومان
  ثابت
1400/08/23
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
561
7*8
17,200 تومان
  ثابت
1400/08/22
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
562
7*8
17,200 تومان
  ثابت
1400/08/19
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
563
7*8
17,200 تومان
  ثابت
1400/08/18
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
564
7*8
17,200 تومان
  ثابت
1400/08/17
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
565
7*8
17,200 تومان
  ثابت
1400/08/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
566
7*8
17,200 تومان
  ثابت
1400/08/15
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
567
7*8
17,200 تومان
  100 کاهش
1400/08/13
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
568
7*8
17,300 تومان
  ثابت
1400/08/12
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
569
7*8
17,300 تومان
  ثابت
1400/08/11
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
570
7*8
17,300 تومان
  ثابت
1400/08/10
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
571
7*8
17,300 تومان
  ثابت
1400/08/09
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
572
7*8
17,300 تومان
  ثابت
1400/08/08
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
2025 3