تلفن تماس:  04135595050
آرشیو قیمت : ������������
1401/05/19

نوسان   ������������ در یک نگاه

انتخاب بازه زمانی

ردیف
مشخصات محصول
قیمت(تومان)
وضعیت نوسان
تاریخ به روزرسانی
تولید کننده
1
سایز 10 و 12
0 تومان
  نامشخص
1401/05/15
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
2
سایز 10 و 12
16,000 تومان
  ثابت
1401/05/13
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
3
سایز 10 و 12
16,000 تومان
  ثابت
1401/05/12
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
4
سایز 10 و 12
16,000 تومان
  ثابت
1401/05/11
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
5
سایز 10 و 12
16,000 تومان
  ثابت
1401/05/10
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
6
سایز 10 و 12
16,000 تومان
  450 کاهش
1401/05/09
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
7
سایز 10 و 12
16,450 تومان
  ثابت
1401/05/08
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
8
سایز 10 و 12
16,450 تومان
  ثابت
1401/05/06
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
9
سایز 10 و 12
16,450 تومان
  ثابت
1401/05/05
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
10
سایز 10 و 12
16,450 تومان
  ثابت
1401/05/04
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
11
سایز 10 و 12
16,450 تومان
  ثابت
1401/05/03
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
12
سایز 10 و 12
16,450 تومان
  200 کاهش
1401/05/02
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
13
سایز 10 و 12
16,650 تومان
  300 کاهش
1401/05/01
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
14
سایز 10 و 12
16,950 تومان
  ثابت
1401/04/30
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
15
سایز 10 و 12
16,950 تومان
  ثابت
1401/04/29
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
16
سایز 10 و 12
16,950 تومان
  500 کاهش
1401/04/28
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
17
سایز 10 و 12
17,450 تومان
  ثابت
1401/04/26
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
18
سایز 10 و 12
17,450 تومان
  350 کاهش
1401/04/25
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
19
سایز 10 و 12
17,800 تومان
  ثابت
1401/04/23
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
20
سایز 10 و 12
17,800 تومان
  ثابت
1401/04/22
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
21
سایز 10 و 12
17,800 تومان
  ثابت
1401/04/21
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
22
سایز 10 و 12
17,800 تومان
  ثابت
1401/04/20
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
23
سایز 10 و 12
17,800 تومان
  ثابت
1401/04/18
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
24
سایز 10 و 12
17,800 تومان
  300 کاهش
1401/04/16
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
25
سایز 10 و 12
18,100 تومان
  ثابت
1401/04/15
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
26
سایز 10 و 12
18,100 تومان
  ثابت
1401/04/14
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
27
سایز 10 و 12
18,100 تومان
  ثابت
1401/04/13
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
28
سایز 10 و 12
18,100 تومان
  ثابت
1401/04/12
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
29
سایز 10 و 12
18,100 تومان
  ثابت
1401/04/11
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
30
سایز 10 و 12
0 تومان
  نامشخص
1401/04/09
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
31
سایز 10 و 12
17,900 تومان
  ثابت
1401/04/08
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
32
سایز 10 و 12
17,900 تومان
  ثابت
1401/04/07
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
33
سایز 10 و 12
17,900 تومان
  ثابت
1401/04/06
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
34
سایز 10 و 12
17,900 تومان
  ثابت
1401/04/05
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
35
سایز 10 و 12
17,900 تومان
  ثابت
1401/04/04
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
36
سایز 10 و 12
17,900 تومان
  ثابت
1401/04/02
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
37
سایز 10 و 12
17,900 تومان
  850 کاهش
1401/04/01
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
38
سایز 10 و 12
18,750 تومان
  ثابت
1401/03/31
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
39
سایز 10 و 12
18,750 تومان
  250 کاهش
1401/03/30
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
40
سایز 10 و 12
19,000 تومان
  ثابت
1401/03/29
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
41
سایز 10 و 12
19,000 تومان
  200 کاهش
1401/03/28
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
42
سایز 10 و 12
19,200 تومان
  ثابت
1401/03/26
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
43
سایز 10 و 12
19,200 تومان
  ثابت
1401/03/25
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
44
سایز 10 و 12
19,200 تومان
  ثابت
1401/03/24
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
45
سایز 10 و 12
19,200 تومان
  100 افزایش
1401/03/23
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
46
سایز 10 و 12
19,100 تومان
  ثابت
1401/03/22
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
47
سایز 10 و 12
19,100 تومان
  100 افزایش
1401/03/21
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
48
سایز 10 و 12
19,000 تومان
  450 افزایش
1401/03/19
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
49
سایز 10 و 12
18,550 تومان
  ثابت
1401/03/18
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
50
سایز 10 و 12
18,550 تومان
  ثابت
1401/03/17
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
51
سایز 10 و 12
18,550 تومان
  550 افزایش
1401/03/16
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
52
سایز 10 و 12
18,000 تومان
  50 افزایش
1401/03/12
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
53
سایز 10 و 12
17,950 تومان
  ثابت
1401/03/11
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
54
سایز 10 و 12
17,950 تومان
  ثابت
1401/03/10
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
55
سایز 10 و 12
17,950 تومان
  ثابت
1401/03/09
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
56
سایز 10 و 12
17,950 تومان
  ثابت
1401/03/08
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
57
سایز 10 و 12
17,950 تومان
  250 کاهش
1401/03/07
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
58
سایز 10 و 12
18,200 تومان
  ثابت
1401/03/05
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
59
سایز 10 و 12
18,200 تومان
  ثابت
1401/03/04
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
60
سایز 10 و 12
18,200 تومان
  ثابت
1401/03/03
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
61
سایز 10 و 12
18,200 تومان
  250 کاهش
1401/03/02
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
62
سایز 10 و 12
18,450 تومان
  100 کاهش
1401/03/01
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
63
سایز 10 و 12
18,550 تومان
  ثابت
1401/02/31
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
64
سایز 10 و 12
18,550 تومان
  ثابت
1401/02/29
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
65
سایز 10 و 12
18,550 تومان
  350 کاهش
1401/02/28
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
66
سایز 10 و 12
18,900 تومان
  ثابت
1401/02/27
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
67
سایز 10 و 12
18,900 تومان
  ثابت
1401/02/26
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
68
سایز 10 و 12
18,900 تومان
  ثابت
1401/02/25
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
69
سایز 10 و 12
18,900 تومان
  300 افزایش
1401/02/24
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
70
سایز 10 و 12
18,600 تومان
  250 افزایش
1401/02/22
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
71
سایز 10 و 12
18,350 تومان
  50 افزایش
1401/02/21
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
72
سایز 10 و 12
18,300 تومان
  50 افزایش
1401/02/20
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
73
سایز 10 و 12
18,250 تومان
  ثابت
1401/02/19
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
74
سایز 10 و 12
18,250 تومان
  ثابت
1401/02/18
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
75
سایز 10 و 12
18,250 تومان
  ثابت
1401/02/17
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
76
سایز 10 و 12
18,250 تومان
  ثابت
1401/02/15
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
77
سایز 10 و 12
18,250 تومان
  ثابت
1401/02/12
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
78
سایز 10 و 12
18,250 تومان
  ثابت
1401/02/11
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
79
سایز 10 و 12
18,250 تومان
  ثابت
1401/02/10
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
80
سایز 10 و 12
18,250 تومان
  ثابت
1401/02/08
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
81
سایز 10 و 12
18,250 تومان
  ثابت
1401/02/07
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
82
سایز 10 و 12
18,250 تومان
  50 افزایش
1401/02/06
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
83
سایز 10 و 12
18,200 تومان
  ثابت
1401/02/05
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
84
سایز 10 و 12
18,200 تومان
  ثابت
1401/02/04
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
85
سایز 10 و 12
18,200 تومان
  ثابت
1401/02/01
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
86
سایز 10 و 12
18,200 تومان
  ثابت
1401/01/31
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
87
سایز 10 و 12
18,200 تومان
  50 افزایش
1401/01/30
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
88
سایز 10 و 12
18,150 تومان
  ثابت
1401/01/29
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
89
سایز 10 و 12
18,150 تومان
  50 کاهش
1401/01/28
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
90
سایز 10 و 12
18,200 تومان
  300 کاهش
1401/01/27
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
91
سایز 10 و 12
18,500 تومان
  ثابت
1401/01/25
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
92
سایز 10 و 12
18,500 تومان
  ثابت
1401/01/24
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
93
سایز 10 و 12
18,500 تومان
  ثابت
1401/01/23
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
94
سایز 10 و 12
18,500 تومان
  ثابت
1401/01/22
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
95
سایز 10 و 12
18,500 تومان
  50 افزایش
1401/01/21
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
96
سایز 10 و 12
18,450 تومان
  200 کاهش
1401/01/20
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
97
سایز 10 و 12
18,650 تومان
  ثابت
1401/01/18
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
98
سایز 10 و 12
18,650 تومان
  ثابت
1401/01/17
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
99
سایز 10 و 12
18,650 تومان
  300 کاهش
1401/01/16
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
100
سایز 10 و 12
18,950 تومان
  ثابت
1401/01/15
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
101
سایز 10 و 12
18,950 تومان
  100 افزایش
1401/01/14
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
102
سایز 10 و 12
18,850 تومان
  ثابت
1401/01/11
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
103
سایز 10 و 12
18,850 تومان
  50 افزایش
1401/01/10
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
104
سایز 10 و 12
18,800 تومان
  50 افزایش
1401/01/09
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
105
سایز 10 و 12
18,750 تومان
  150 افزایش
1401/01/08
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
106
سایز 10 و 12
18,600 تومان
  ثابت
1401/01/07
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
107
سایز 10 و 12
0 تومان
  نامشخص
1401/01/06
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
108
سایز 10 و 12
0 تومان
  نامشخص
1400/12/26
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
109
سایز 10 و 12
18,100 تومان
  ثابت
1400/12/25
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
110
سایز 10 و 12
18,100 تومان
  120 افزایش
1400/12/24
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
111
سایز 10 و 12
17,980 تومان
  30 افزایش
1400/12/23
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
112
سایز 10 و 12
17,950 تومان
  100 افزایش
1400/12/22
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
113
سایز 10 و 12
17,850 تومان
  ثابت
1400/12/21
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
114
سایز 10 و 12
17,850 تومان
  150 افزایش
1400/12/19
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
115
سایز 10 و 12
17,700 تومان
  200 افزایش
1400/12/18
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
116
سایز 10 و 12
17,500 تومان
  500 افزایش
1400/12/17
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
117
سایز 10 و 12
17,000 تومان
  80 افزایش
1400/12/16
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
118
سایز 10 و 12
16,920 تومان
  ثابت
1400/12/15
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
119
سایز 10 و 12
16,920 تومان
  450 افزایش
1400/12/14
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
120
سایز 10 و 12
16,470 تومان
  220 انتخاب وضعیت
1400/12/12
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
121
سایز 10 و 12
16,250 تومان
  ثابت
1400/12/11
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
122
سایز 10 و 12
16,250 تومان
  ثابت
1400/12/09
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
123
سایز 10 و 12
16,250 تومان
  100 افزایش
1400/12/08
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
124
سایز 10 و 12
16,150 تومان
  ثابت
1400/12/07
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
125
سایز 10 و 12
16,150 تومان
  ثابت
1400/12/05
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
126
سایز 10 و 12
16,150 تومان
  ثابت
1400/12/04
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
127
سایز 10 و 12
16,150 تومان
  ثابت
1400/12/03
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
128
سایز 10 و 12
16,150 تومان
  ثابت
1400/12/02
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
129
سایز 10 و 12
16,150 تومان
  ثابت
1400/12/01
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
130
سایز 10 و 12
16,150 تومان
  ثابت
1400/11/30
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
131
سایز 10 و 12
16,150 تومان
  150 افزایش
1400/11/28
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
132
سایز 10 و 12
16,000 تومان
  ثابت
1400/11/27
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
133
سایز 10 و 12
16,000 تومان
  ثابت
1400/11/25
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
134
سایز 10 و 12
16,000 تومان
  50 افزایش
1400/11/24
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
135
سایز 10 و 12
16,000 تومان
  50 افزایش
1400/11/24
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
136
سایز 10 و 12
15,950 تومان
  ثابت
1400/11/23
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
137
سایز 10 و 12
15,950 تومان
  ثابت
1400/11/21
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
138
سایز 10 و 12
15,950 تومان
  ثابت
1400/11/20
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
139
سایز 10 و 12
15,950 تومان
  ثابت
1400/11/19
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
140
سایز 10 و 12
15,950 تومان
  250 کاهش
1400/11/18
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
141
سایز 10 و 12
16,200 تومان
  ثابت
1400/11/17
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
142
سایز 10 و 12
16,200 تومان
  150 افزایش
1400/11/16
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
143
سایز 10 و 12
16,050 تومان
  150 افزایش
1400/11/13
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
144
سایز 10 و 12
15,900 تومان
  100 کاهش
1400/11/12
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
145
سایز 10 و 12
16,000 تومان
  ثابت
1400/11/11
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
146
سایز 10 و 12
16,000 تومان
  100 کاهش
1400/11/10
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
147
سایز 10 و 12
16,100 تومان
  ثابت
1400/11/09
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
148
سایز 10 و 12
16,100 تومان
  ثابت
1400/11/07
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
149
سایز 10 و 12
16,100 تومان
  350 افزایش
1400/11/06
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
150
سایز 10 و 12
15,750 تومان
  300 افزایش
1400/11/05
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
151
سایز 10 و 12
15,450 تومان
  100 انتخاب وضعیت
1400/11/05
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
152
سایز 10 و 12
15,450 تومان
  100 افزایش
1400/11/04
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
153
سایز 10 و 12
15,350 تومان
  150 افزایش
1400/11/03
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
154
سایز 10 و 12
15,200 تومان
  150 افزایش
1400/11/02
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
155
سایز 10 و 12
15,050 تومان
  ثابت
1400/10/30
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
156
سایز 10 و 12
15,050 تومان
  ثابت
1400/10/29
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
157
سایز 10 و 12
15,050 تومان
  200 کاهش
1400/10/28
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
158
سایز 10 و 12
15,250 تومان
  ثابت
1400/10/27
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
159
سایز 10 و 12
15,250 تومان
  ثابت
1400/10/26
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
160
سایز 10 و 12
15,250 تومان
  ثابت
1400/10/25
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
161
سایز 10 و 12
15,250 تومان
  50 کاهش
1400/10/22
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
162
سایز 10 و 12
15,300 تومان
  ثابت
1400/10/21
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
163
سایز 10 و 12
15,300 تومان
  ثابت
1400/10/20
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
164
سایز 10 و 12
15,300 تومان
  ثابت
1400/10/19
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
165
سایز 10 و 12
15,300 تومان
  80 کاهش
1400/10/18
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
166
سایز 10 و 12
15,380 تومان
  ثابت
1400/10/15
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
167
سایز 10 و 12
15,380 تومان
  ثابت
1400/10/14
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
168
سایز 10 و 12
15,380 تومان
  ثابت
1400/10/13
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
169
سایز 10 و 12
15,380 تومان
  ثابت
1400/10/12
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
170
سایز 10 و 12
15,700 تومان
  100 کاهش
1400/10/07
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
171
سایز 10 و 12
15,800 تومان
  ثابت
1400/10/05
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
172
سایز 10 و 12
15,800 تومان
  ثابت
1400/10/04
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
173
سایز 10 و 12
15,800 تومان
  ثابت
1400/10/02
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
174
سایز 10 و 12
15,800 تومان
  ثابت
1400/10/01
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
175
سایز 10 و 12
15,800 تومان
  100 کاهش
1400/09/30
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
176
سایز 10 و 12
15,900 تومان
  ثابت
1400/09/29
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
177
سایز 10 و 12
15,900 تومان
  ثابت
1400/09/28
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
178
سایز 10 و 12
15,900 تومان
  ثابت
1400/09/27
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
179
سایز 10 و 12
15,900 تومان
  ثابت
1400/09/25
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
180
سایز 10 و 12
15,900 تومان
  ثابت
1400/09/24
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
181
سایز 10 و 12
15,900 تومان
  200 کاهش
1400/09/23
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
182
سایز 10 و 12
16,100 تومان
  ثابت
1400/09/22
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
183
سایز 10 و 12
16,100 تومان
  180 کاهش
1400/09/21
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
184
سایز 10 و 12
16,280 تومان
  ثابت
1400/09/18
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
185
سایز 10 و 12
16,280 تومان
  ثابت
1400/09/17
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
186
سایز 10 و 12
16,280 تومان
  ثابت
1400/09/16
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
187
سایز 10 و 12
16,280 تومان
  ثابت
1400/09/15
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
188
سایز 10 و 12
16,280 تومان
  60 افزایش
1400/09/14
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
189
سایز 10 و 12
16,220 تومان
  170 افزایش
1400/09/13
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
190
سایز 10 و 12
16,050 تومان
  250 کاهش
1400/09/11
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
191
سایز 10 و 12
16,300 تومان
  ثابت
1400/09/10
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
192
سایز 10 و 12
16,300 تومان
  100 کاهش
1400/09/09
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
193
سایز 10 و 12
16,400 تومان
  ثابت
1400/09/08
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
194
سایز 10 و 12
16,400 تومان
  100 کاهش
1400/09/07
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
195
سایز 10 و 12
16,500 تومان
  ثابت
1400/09/06
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
196
سایز 10 و 12
16,500 تومان
  ثابت
1400/09/04
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
197
سایز 10 و 12
16,500 تومان
  100 کاهش
1400/09/03
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
198
سایز 10 و 12
16,600 تومان
  ثابت
1400/09/02
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
199
سایز 10 و 12
16,600 تومان
  ثابت
1400/09/01
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
200
سایز 10 و 12
16,600 تومان
  ثابت
1400/08/30
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
201
سایز 10 و 12
16,600 تومان
  ثابت
1400/08/29
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
202
سایز 10 و 12
16,600 تومان
  ثابت
1400/08/27
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
203
سایز 10 و 12
16,600 تومان
  ثابت
1400/08/26
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
204
سایز 10 و 12
16,600 تومان
  ثابت
1400/08/25
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
205
سایز 10 و 12
16,600 تومان
  ثابت
1400/08/24
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
206
سایز 10 و 12
16,600 تومان
  ثابت
1400/08/23
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
207
سایز 10 و 12
16,600 تومان
  230 کاهش
1400/08/22
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
208
سایز 10 و 12
16,830 تومان
  ثابت
1400/08/19
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
209
سایز 10 و 12
16,830 تومان
  ثابت
1400/08/18
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
210
سایز 10 و 12
16,600 تومان
  230 افزایش
1400/08/17
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
211
سایز 10 و 12
16,600 تومان
  ثابت
1400/08/16
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
212
سایز 10 و 12
16,600 تومان
  150 کاهش
1400/08/15
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
213
سایز 10 و 12
16,750 تومان
  ثابت
1400/08/13
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
214
سایز 10 و 12
16,750 تومان
  ثابت
1400/08/12
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
215
سایز 10 و 12
16,750 تومان
  ثابت
1400/08/11
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
216
سایز 10 و 12
16,750 تومان
  ثابت
1400/08/10
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
217
سایز 10 و 12
16,750 تومان
  ثابت
1400/08/09
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
218
سایز 10 و 12
16,750 تومان
  300 کاهش
1400/08/08
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
219
سایز 10 و 12
17,050 تومان
  ثابت
1400/08/06
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
220
سایز 10 و 12
17,050 تومان
  ثابت
1400/08/05
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
221
سایز 10 و 12
17,050 تومان
  ثابت
1400/08/04
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
222
سایز 10 و 12
17,050 تومان
  200 افزایش
1400/08/03
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
223
سایز 10 و 12
16,850 تومان
  350 افزایش
1400/08/01
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
224
سایز 10 و 12
16,500 تومان
  ثابت
1400/07/29
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
225
سایز 10 و 12
16,500 تومان
  ثابت
1400/07/28
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
226
سایز 10 و 12
16,500 تومان
  100 افزایش
1400/07/27
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
227
سایز 10 و 12
16,400 تومان
  400 افزایش
1400/07/26
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
228
سایز 10 و 12
16,000 تومان
  50 افزایش
1400/07/25
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
229
سایز 10 و 12
15,950 تومان
  150 افزایش
1400/07/24
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
230
سایز 10 و 12
15,800 تومان
  ثابت
1400/07/22
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
231
سایز 10 و 12
15,800 تومان
  ثابت
1400/07/21
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
232
سایز 10 و 12
15,800 تومان
  50 افزایش
1400/07/20
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
233
سایز 10 و 12
15,750 تومان
  ثابت
1400/07/19
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
234
سایز 10 و 12
15,750 تومان
  ثابت
1400/07/18
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
235
سایز 10 و 12
15,750 تومان
  100 کاهش
1400/07/17
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
236
سایز 10 و 12
15,850 تومان
  ثابت
1400/07/12
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
237
سایز 10 و 12
15,850 تومان
  50 افزایش
1400/07/11
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
238
سایز 10 و 12
15,800 تومان
  ثابت
1400/07/10
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
239
سایز 10 و 12
15,800 تومان
  300 افزایش
1400/07/08
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
240
سایز 10 و 12
15,500 تومان
  300 افزایش
1400/07/07
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
241
سایز 10 و 12
15,200 تومان
  100 افزایش
1400/07/06
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
242
سایز 10 و 12
15,100 تومان
  100 افزایش
1400/07/04
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
243
سایز 10 و 12
15,000 تومان
  150 کاهش
1400/07/03
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
244
سایز 10 و 12
15,150 تومان
  ثابت
1400/07/01
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
245
سایز 10 و 12
15,150 تومان
  380 کاهش
1400/06/31
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
246
سایز 10 و 12
15,400 تومان
  200 افزایش
1400/06/29
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
247
سایز 10 و 12
15,200 تومان
  250 افزایش
1400/06/29
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
248
سایز 10 و 12
15,150 تومان
  250 کاهش
1400/06/25
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
249
سایز 10 و 12
16,850 تومان
  ثابت
1400/06/16
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
250
سایز 10 و 12
16,850 تومان
  450 کاهش
1400/06/15
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
251
سایز 10 و 12
16,850 تومان
  550 کاهش
1400/06/15
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
252
سایز 10 و 12
17,300 تومان
  ثابت
1400/06/14
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
253
سایز 10 و 12
17,650 تومان
  ثابت
1400/06/11
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
254
سایز 10 و 12
17,650 تومان
  ثابت
1400/06/10
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
255
سایز 10 و 12
17,650 تومان
  150 کاهش
1400/06/09
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
256
سایز 10 و 12
17,800 تومان
  250 کاهش
1400/06/08
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
257
سایز 10 و 12
18,050 تومان
  ثابت
1400/06/08
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
258
سایز 10 و 12
18,050 تومان
  ثابت
1400/06/07
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
259
سایز 10 و 12
18,050 تومان
  ثابت
1400/06/06
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
260
سایز 10 و 12
18,050 تومان
  30 افزایش
1400/06/03
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
261
سایز 10 و 12
18,020 تومان
  ثابت
1400/06/02
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
262
سایز 10 و 12
18,020 تومان
  90 افزایش
1400/06/01
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
263
سایز 10 و 12
17,930 تومان
  100 افزایش
1400/05/31
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
264
سایز 10 و 12
17,830 تومان
  280 افزایش
1400/05/31
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
265
سایز 10 و 12
17,550 تومان
  ثابت
1400/05/24
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
266
سایز 10 و 12
17,550 تومان
  ثابت
1400/05/24
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
267
سایز 10 و 12
17,550 تومان
  ثابت
1400/05/23
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
268
سایز 10 و 12
17,550 تومان
  50 افزایش
1400/05/21
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
269
سایز 10 و 12
17,550 تومان
  52 افزایش
1400/05/21
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
270
سایز 10 و 12
17,500 تومان
  100 افزایش
1400/05/20
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
271
سایز 10 و 12
17,400 تومان
  ثابت
1400/05/19
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
272
سایز 10 و 12
17,400 تومان
  ثابت
1400/05/18
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
273
سایز 10 و 12
17,400 تومان
  ثابت
1400/05/17
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
274
سایز 10 و 12
17,400 تومان
  170 کاهش
1400/05/16
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
275
سایز 10 و 12
17,570 تومان
  80 کاهش
1400/05/14
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
276
سایز 10 و 12
17,650 تومان
  230 کاهش
1400/05/13
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
277
سایز 10 و 12
17,880 تومان
  ثابت
1400/05/12
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
278
سایز 10 و 12
17,880 تومان
  ثابت
1400/05/11
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
279
سایز 10 و 12
17,880 تومان
  200 افزایش
1400/05/10
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
280
سایز 10 و 12
17,680 تومان
  100 افزایش
1400/05/09
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
281
سایز 10 و 12
17,580 تومان
  ثابت
1400/05/06
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
282
سایز 10 و 12
17,580 تومان
  280 افزایش
1400/05/04
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
283
سایز 10 و 12
17,300 تومان
  100 افزایش
1400/05/03
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
284
سایز 10 و 12
17,200 تومان
  100 کاهش
1400/05/02
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
285
سایز 10 و 12
17,300 تومان
  ثابت
1400/04/31
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
286
سایز 10 و 12
17,300 تومان
  ثابت
1400/04/29
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
287
سایز 10 و 12
17,300 تومان
  200 کاهش
1400/04/28
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
288
سایز 10 و 12
17,500 تومان
  100 کاهش
1400/04/27
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
289
سایز 10 و 12
17,600 تومان
  150 کاهش
1400/04/26
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
290
سایز 10 و 12
17,600 تومان
  200 کاهش
1400/04/22
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
291
سایز 10 و 12
17,900 تومان
  ثابت
1400/04/21
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
19 12
تماس از طریق واتساپ و تلگرام