تلفن تماس:  04135595050
آرشیو قیمت : ������������
1402/07/02

نوسان   ������������ در یک نگاه

انتخاب بازه زمانی

ردیف
مشخصات محصول
قیمت(تومان)
وضعیت نوسان
تاریخ به روزرسانی
تولید کننده
1
سایز 8
24,500 تومان
  ثابت
1402/07/01
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
2
سایز 8
24,500 تومان
  ثابت
1402/06/30
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
3
سایز 8
24,500 تومان
  250 کاهش
1402/06/29
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
4
سایز 8
24,750 تومان
  ثابت
1402/06/28
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
5
سایز 8
24,750 تومان
  ثابت
1402/06/27
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
6
سایز 8
24,750 تومان
  300 کاهش
1402/06/26
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
7
سایز 8
25,050 تومان
  ثابت
1402/06/22
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
8
سایز 8
25,050 تومان
  ثابت
1402/06/21
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
9
سایز 8
25,050 تومان
  ثابت
1402/06/20
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
10
سایز 8
25,050 تومان
  ثابت
1402/06/19
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
11
سایز 8
25,050 تومان
  100 افزایش
1402/06/18
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
12
سایز 8
24,950 تومان
  ثابت
1402/06/16
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
13
سایز 8
24,950 تومان
  ثابت
1402/06/14
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
14
سایز 8
24,950 تومان
  ثابت
1402/06/13
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
15
سایز 8
24,950 تومان
  ثابت
1402/06/12
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
16
سایز 8
24,950 تومان
  ثابت
1402/06/11
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
17
سایز 8
24,950 تومان
  ثابت
1402/06/09
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
18
سایز 8
24,950 تومان
  ثابت
1402/06/08
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
19
سایز 8
24,950 تومان
  ثابت
1402/06/07
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
20
سایز 8
24,950 تومان
  ثابت
1402/06/06
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
21
سایز 8
24,950 تومان
  50 کاهش
1402/06/05
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
22
سایز 8
25,000 تومان
  ثابت
1402/06/04
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
23
سایز 8
25,000 تومان
  ثابت
1402/06/02
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
24
سایز 8
25,000 تومان
  150 افزایش
1402/06/01
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
25
سایز 8
24,850 تومان
  ثابت
1402/05/31
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
26
سایز 8
24,850 تومان
  150 افزایش
1402/05/30
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
27
سایز 8
24,700 تومان
  ثابت
1402/05/29
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
28
سایز 8
24,700 تومان
  ثابت
1402/05/28
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
29
سایز 8
24,700 تومان
  150 کاهش
1402/05/26
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
30
سایز 8
24,850 تومان
  ثابت
1402/05/25
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
31
سایز 8
24,850 تومان
  ثابت
1402/05/24
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
32
سایز 8
24,850 تومان
  400 افزایش
1402/05/23
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
33
سایز 8
24,450 تومان
  150 کاهش
1402/05/22
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
34
سایز 8
24,600 تومان
  ثابت
1402/05/21
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
35
سایز 8
24,600 تومان
  50 کاهش
1402/05/19
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
36
سایز 8
24,650 تومان
  200 کاهش
1402/05/18
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
37
سایز 8
24,850 تومان
  ثابت
1402/05/17
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
38
سایز 8
24,850 تومان
  750 افزایش
1402/05/16
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
39
سایز 8
24,100 تومان
  ثابت
1402/05/15
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
40
سایز 8
24,100 تومان
  ثابت
1402/05/14
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
41
سایز 8
0 تومان
  نامشخص
1402/05/10
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
42
سایز 8
24,000 تومان
  100 کاهش
1402/05/09
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
43
سایز 8
24,100 تومان
  ثابت
1402/05/08
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
44
سایز 8
24,100 تومان
  ثابت
1402/05/07
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
45
سایز 8
24,100 تومان
  ثابت
1402/05/04
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
46
سایز 8
24,100 تومان
  ثابت
1402/05/03
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
47
سایز 8
24,100 تومان
  500 کاهش
1402/05/02
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
48
سایز 8
24,600 تومان
  ثابت
1402/05/01
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
49
سایز 8
24,600 تومان
  ثابت
1402/04/31
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
50
سایز 8
24,600 تومان
  ثابت
1402/04/29
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
51
سایز 8
24,600 تومان
  ثابت
1402/04/28
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
52
سایز 8
24,600 تومان
  ثابت
1402/04/27
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
53
سایز 8
24,600 تومان
  300 کاهش
1402/04/26
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
54
سایز 8
24,900 تومان
  ثابت
1402/04/25
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
55
سایز 8
24,900 تومان
  ثابت
1402/04/24
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
56
سایز 8
24,900 تومان
  ثابت
1402/04/22
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
57
سایز 8
24,900 تومان
  100 کاهش
1402/04/21
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
58
سایز 8
25,000 تومان
  450 کاهش
1402/04/20
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
59
سایز 8
25,450 تومان
  ثابت
1402/04/19
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
60
سایز 8
25,450 تومان
  ثابت
1402/04/18
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
61
سایز 8
25,450 تومان
  350 افزایش
1402/04/17
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
62
سایز 8
25,100 تومان
  ثابت
1402/04/15
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
63
سایز 8
25,100 تومان
  300 کاهش
1402/04/14
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
64
سایز 8
25,400 تومان
  ثابت
1402/04/13
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
65
سایز 8
25,400 تومان
  ثابت
1402/04/12
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
66
سایز 8
25,400 تومان
  ثابت
1402/04/11
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
67
سایز 8
25,400 تومان
  400 افزایش
1402/04/10
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
68
سایز 8
25,000 تومان
  600 کاهش
1402/04/07
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
69
سایز 8
25,600 تومان
  200 کاهش
1402/04/06
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
70
سایز 8
25,800 تومان
  ثابت
1402/04/05
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
71
سایز 8
0 تومان
  نامشخص
1402/04/04
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
72
سایز 8
25,700 تومان
  ثابت
1402/04/03
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
73
سایز 8
25,700 تومان
  ثابت
1402/04/01
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
74
سایز 8
25,700 تومان
  ثابت
1402/03/31
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
75
سایز 8
0 تومان
  نامشخص
1402/03/30
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
76
سایز 8
25,700 تومان
  400 کاهش
1402/03/29
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
77
سایز 8
26,100 تومان
  300 افزایش
1402/03/28
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
78
سایز 8
25,800 تومان
  250 افزایش
1402/03/27
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
79
سایز 8
25,550 تومان
  750 کاهش
1402/03/25
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
80
سایز 8
26,300 تومان
  ثابت
1402/03/24
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
81
سایز 8
26,300 تومان
  500 افزایش
1402/03/23
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
82
سایز 8
25,800 تومان
  1000 کاهش
1402/03/22
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
83
سایز 8
26,800 تومان
  ثابت
1402/03/21
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
84
سایز 8
26,800 تومان
  ثابت
1402/03/20
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
85
سایز 8
26,800 تومان
  550 کاهش
1402/03/18
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
86
سایز 8
27,350 تومان
  ثابت
1402/03/17
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
87
سایز 8
27,350 تومان
  ثابت
1402/03/16
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
88
سایز 8
0 تومان
  نامشخص
1402/03/13
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
89
سایز 8
0 تومان
  نامشخص
1402/03/11
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
90
سایز 8
26,800 تومان
  200 کاهش
1402/03/10
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
91
سایز 8
27,000 تومان
  ثابت
1402/03/09
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
92
سایز 8
27,000 تومان
  100 افزایش
1402/03/08
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
93
سایز 8
26,900 تومان
  ثابت
1402/03/07
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
94
سایز 8
26,900 تومان
  ثابت
1402/03/06
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
95
سایز 8
0 تومان
  نامشخص
1402/03/04
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
96
سایز 8
0 تومان
  نامشخص
1402/03/03
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
97
سایز 8
26,900 تومان
  100 افزایش
1402/03/02
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
98
سایز 8
26,800 تومان
  200 افزایش
1402/03/01
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
99
سایز 8
26,600 تومان
  250 افزایش
1402/02/31
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
100
سایز 8
26,350 تومان
  50 کاهش
1402/02/30
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
101
سایز 8
26,400 تومان
  500 کاهش
1402/02/28
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
102
سایز 8
26,900 تومان
  ثابت
1402/02/27
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
103
سایز 8
26,900 تومان
  100 افزایش
1402/02/25
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
104
سایز 8
26,800 تومان
  ثابت
1402/02/24
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
105
سایز 8
0 تومان
  نامشخص
1402/02/23
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
106
سایز 8
26,200 تومان
  ثابت
1402/02/21
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
107
سایز 8
0 تومان
  نامشخص
1402/02/20
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
108
سایز 8
25,600 تومان
  100 افزایش
1402/02/19
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
109
سایز 8
25,500 تومان
  1300 کاهش
1402/02/18
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
110
سایز 8
26,800 تومان
  600 کاهش
1402/02/17
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
111
سایز 8
27,400 تومان
  600 کاهش
1402/02/16
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
112
سایز 8
28,000 تومان
  ثابت
1402/02/14
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
113
سایز 8
28,000 تومان
  500 کاهش
1402/02/13
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
114
سایز 8
28,500 تومان
  800 افزایش
1402/02/12
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
115
سایز 8
27,700 تومان
  100 افزایش
1402/02/11
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
116
سایز 8
27,600 تومان
  ثابت
1402/02/10
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
117
سایز 8
27,600 تومان
  ثابت
1402/02/09
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
118
سایز 8
27,600 تومان
  ثابت
1402/02/07
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
119
سایز 8
0 تومان
  نامشخص
1402/02/06
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
120
سایز 8
27,600 تومان
  1050 افزایش
1402/02/05
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
121
سایز 8
26,550 تومان
  ثابت
1402/02/04
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
122
سایز 8
0 تومان
  نامشخص
1402/01/31
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
123
سایز 8
0 تومان
  نامشخص
1402/01/30
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
124
سایز 8
24,650 تومان
  350 افزایش
1402/01/29
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
125
سایز 8
24,300 تومان
  ثابت
1402/01/28
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
126
سایز 8
24,300 تومان
  100 افزایش
1402/01/27
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
127
سایز 8
24,200 تومان
  1000 افزایش
1402/01/26
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
128
سایز 8
23,200 تومان
  ثابت
1402/01/24
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
129
سایز 8
23,200 تومان
  800 کاهش
1402/01/22
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
130
سایز 8
24,000 تومان
  ثابت
1402/01/21
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
131
سایز 8
24,000 تومان
  1900 کاهش
1402/01/20
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
132
سایز 8
25,900 تومان
  600 کاهش
1402/01/17
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
133
سایز 8
26,500 تومان
  ثابت
1402/01/16
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
134
سایز 8
26,500 تومان
  100 کاهش
1402/01/15
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
135
سایز 8
26,600 تومان
  ثابت
1402/01/14
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
136
سایز 8
0 تومان
  نامشخص
1401/12/24
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
137
سایز 8
0 تومان
  نامشخص
1401/12/23
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
138
سایز 8
25,400 تومان
  ثابت
1401/12/22
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
139
سایز 8
0 تومان
  نامشخص
1401/12/21
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
140
سایز 8
0 تومان
  نامشخص
1401/12/20
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
141
سایز 8
23,650 تومان
  100 افزایش
1401/12/18
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
142
سایز 8
23,550 تومان
  ثابت
1401/12/16
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
143
سایز 8
0 تومان
  نامشخص
1401/12/15
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
144
سایز 8
26,000 تومان
  ثابت
1401/12/14
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
145
سایز 8
26,000 تومان
  ثابت
1401/12/13
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
146
سایز 8
26,000 تومان
  ثابت
1401/12/11
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
147
سایز 8
26,000 تومان
  3200 کاهش
1401/12/10
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
148
سایز 8
29,200 تومان
  1700 کاهش
1401/12/09
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
149
سایز 8
30,900 تومان
  ثابت
1401/12/08
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
150
سایز 8
0 تومان
  نامشخص
1401/12/07
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
151
سایز 8
29,300 تومان
  1600 افزایش
1401/12/06
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
152
سایز 8
27,700 تومان
  150 افزایش
1401/12/04
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
153
سایز 8
27,550 تومان
  ثابت
1401/12/03
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
154
سایز 8
27,550 تومان
  800 افزایش
1401/12/02
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
155
سایز 8
26,750 تومان
  150 افزایش
1401/12/01
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
156
سایز 8
26,600 تومان
  1000 افزایش
1401/11/30
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
157
سایز 8
25,600 تومان
  300 افزایش
1401/11/27
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
158
سایز 8
25,300 تومان
  800 افزایش
1401/11/26
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
159
سایز 8
24,500 تومان
  300 کاهش
1401/11/25
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
160
سایز 8
24,800 تومان
  1600 افزایش
1401/11/24
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
161
سایز 8
23,200 تومان
  1300 افزایش
1401/11/23
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
162
سایز 8
21,900 تومان
  ثابت
1401/11/20
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
163
سایز 8
21,900 تومان
  ثابت
1401/11/19
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
164
سایز 8
21,900 تومان
  ثابت
1401/11/18
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
165
سایز 8
21,900 تومان
  200 افزایش
1401/11/17
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
166
سایز 8
21,700 تومان
  ثابت
1401/11/16
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
167
سایز 8
0 تومان
  نامشخص
1401/11/13
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
168
سایز 8
21,250 تومان
  ثابت
1401/11/12
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
169
سایز 8
21,250 تومان
  300 افزایش
1401/11/11
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
170
سایز 8
20,950 تومان
  200 افزایش
1401/11/10
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
171
سایز 8
20,750 تومان
  100 افزایش
1401/11/09
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
172
سایز 8
20,650 تومان
  150 کاهش
1401/11/08
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
173
سایز 8
20,800 تومان
  300 کاهش
1401/11/06
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
174
سایز 8
21,100 تومان
  ثابت
1401/11/05
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
175
سایز 8
21,100 تومان
  ثابت
1401/11/04
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
176
سایز 8
21,100 تومان
  100 افزایش
1401/11/03
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
177
سایز 8
21,000 تومان
  300 افزایش
1401/11/02
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
178
سایز 8
20,700 تومان
  400 افزایش
1401/11/01
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
179
سایز 8
20,300 تومان
  ثابت
1401/10/29
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
180
سایز 8
20,300 تومان
  ثابت
1401/10/28
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
181
سایز 8
20,300 تومان
  150 کاهش
1401/10/27
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
182
سایز 8
20,450 تومان
  ثابت
1401/10/26
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
183
سایز 8
20,450 تومان
  ثابت
1401/10/25
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
184
سایز 8
20,450 تومان
  ثابت
1401/10/24
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
185
سایز 8
0 تومان
  نامشخص
1401/10/22
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
186
سایز 8
0 تومان
  نامشخص
1401/10/21
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
187
سایز 8
19,550 تومان
  ثابت
1401/10/20
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
188
سایز 8
19,550 تومان
  ثابت
1401/10/19
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
189
سایز 8
19,550 تومان
  400 افزایش
1401/10/18
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
190
سایز 8
19,150 تومان
  100 کاهش
1401/10/17
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
191
سایز 8
19,250 تومان
  ثابت
1401/10/15
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
192
سایز 8
19,250 تومان
  100 کاهش
1401/10/14
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
193
سایز 8
19,350 تومان
  300 کاهش
1401/10/13
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
194
سایز 8
19,650 تومان
  350 کاهش
1401/10/12
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
195
سایز 8
20,000 تومان
  400 کاهش
1401/10/11
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
196
سایز 8
20,400 تومان
  ثابت
1401/10/10
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
197
سایز 8
0 تومان
  نامشخص
1401/10/08
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
198
سایز 8
20,150 تومان
  400 افزایش
1401/10/07
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
199
سایز 8
19,750 تومان
  200 افزایش
1401/10/05
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
200
سایز 8
19,550 تومان
  ثابت
1401/10/04
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
201
سایز 8
19,550 تومان
  600 افزایش
1401/10/03
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
202
سایز 8
18,950 تومان
  ثابت
1401/10/01
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
203
سایز 8
18,950 تومان
  ثابت
1401/09/30
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
204
سایز 8
18,950 تومان
  250 افزایش
1401/09/29
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
205
سایز 8
18,700 تومان
  350 افزایش
1401/09/28
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
206
سایز 8
18,350 تومان
  250 افزایش
1401/09/27
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
207
سایز 8
18,100 تومان
  450 افزایش
1401/09/26
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
208
سایز 8
17,650 تومان
  ثابت
1401/09/24
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
209
سایز 8
17,650 تومان
  ثابت
1401/09/23
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
210
سایز 8
17,650 تومان
  100 افزایش
1401/09/22
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
211
سایز 8
17,550 تومان
  450 افزایش
1401/09/21
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
212
سایز 8
17,100 تومان
  ثابت
1401/09/20
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
213
سایز 8
17,100 تومان
  250 افزایش
1401/09/19
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
214
سایز 8
16,850 تومان
  150 افزایش
1401/09/17
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
215
سایز 8
16,700 تومان
  ثابت
1401/09/16
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
216
سایز 8
16,700 تومان
  ثابت
1401/09/15
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
217
سایز 8
16,700 تومان
  250 افزایش
1401/09/14
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
218
سایز 8
16,450 تومان
  50 افزایش
1401/09/13
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
219
سایز 8
16,400 تومان
  100 افزایش
1401/09/12
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
220
سایز 8
16,300 تومان
  ثابت
1401/09/10
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
221
سایز 8
16,300 تومان
  ثابت
1401/09/09
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
222
سایز 8
16,300 تومان
  ثابت
1401/09/08
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
223
سایز 8
16,300 تومان
  ثابت
1401/09/07
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
224
سایز 8
16,300 تومان
  150 افزایش
1401/09/06
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
225
سایز 8
16,150 تومان
  150 کاهش
1401/09/05
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
226
سایز 8
16,300 تومان
  ثابت
1401/09/03
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
227
سایز 8
16,300 تومان
  300 کاهش
1401/09/02
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
228
سایز 8
16,600 تومان
  ثابت
1401/09/01
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
229
سایز 8
16,600 تومان
  ثابت
1401/08/30
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
230
سایز 8
16,600 تومان
  ثابت
1401/08/29
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
231
سایز 8
16,600 تومان
  300 کاهش
1401/08/28
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
232
سایز 8
16,900 تومان
  ثابت
1401/08/26
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
233
سایز 8
16,900 تومان
  ثابت
1401/08/25
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
234
سایز 8
16,900 تومان
  100 کاهش
1401/08/24
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
235
سایز 8
17,000 تومان
  ثابت
1401/08/23
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
236
سایز 8
17,000 تومان
  100 کاهش
1401/08/22
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
237
سایز 8
17,100 تومان
  ثابت
1401/08/21
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
238
سایز 8
17,100 تومان
  ثابت
1401/08/19
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
239
سایز 8
17,100 تومان
  ثابت
1401/08/18
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
240
سایز 8
17,100 تومان
  100 افزایش
1401/08/17
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
241
سایز 8
17,000 تومان
  200 افزایش
1401/08/16
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
242
سایز 8
16,800 تومان
  150 افزایش
1401/08/15
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
243
سایز 8
16,650 تومان
  300 افزایش
1401/08/14
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
244
سایز 8
16,350 تومان
  ثابت
1401/08/12
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
245
سایز 8
16,350 تومان
  ثابت
1401/08/11
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
246
سایز 8
16,350 تومان
  ثابت
1401/08/10
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
247
سایز 8
16,350 تومان
  ثابت
1401/08/09
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
248
سایز 8
16,350 تومان
  150 کاهش
1401/08/08
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
249
سایز 8
16,500 تومان
  ثابت
1401/08/07
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
250
سایز 8
16,500 تومان
  ثابت
1401/08/05
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
251
سایز 8
16,500 تومان
  ثابت
1401/08/04
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
252
سایز 8
16,500 تومان
  ثابت
1401/08/03
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
253
سایز 8
16,500 تومان
  ثابت
1401/08/02
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
254
سایز 8
16,500 تومان
  100 افزایش
1401/08/01
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
255
سایز 8
16,400 تومان
  100 افزایش
1401/07/30
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
256
سایز 8
16,300 تومان
  ثابت
1401/07/28
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
257
سایز 8
16,300 تومان
  ثابت
1401/07/27
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
258
سایز 8
16,300 تومان
  100 کاهش
1401/07/26
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
259
سایز 8
16,400 تومان
  ثابت
1401/07/25
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
260
سایز 8
16,400 تومان
  ثابت
1401/07/24
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
261
سایز 8
16,400 تومان
  ثابت
1401/07/23
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
262
سایز 8
16,400 تومان
  ثابت
1401/07/21
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
263
سایز 8
16,400 تومان
  ثابت
1401/07/20
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
264
سایز 8
16,400 تومان
  ثابت
1401/07/19
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
265
سایز 8
16,400 تومان
  ثابت
1401/07/18
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
266
سایز 8
16,400 تومان
  ثابت
1401/07/17
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
267
سایز 8
16,400 تومان
  ثابت
1401/07/16
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
268
سایز 8
16,400 تومان
  ثابت
1401/07/14
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
269
سایز 8
16,400 تومان
  ثابت
1401/07/12
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
270
سایز 8
16,400 تومان
  50 افزایش
1401/07/11
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
271
سایز 8
16,350 تومان
  200 افزایش
1401/07/10
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
272
سایز 8
16,150 تومان
  ثابت
1401/07/09
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
273
سایز 8
16,150 تومان
  ثابت
1401/07/07
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
274
سایز 8
16,150 تومان
  ثابت
1401/07/06
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
275
سایز 8
16,150 تومان
  ثابت
1401/07/04
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
276
سایز 8
16,150 تومان
  ثابت
1401/07/02
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
277
سایز 8
16,150 تومان
  ثابت
1401/06/31
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
278
سایز 8
16,150 تومان
  ثابت
1401/06/30
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
279
سایز 8
16,150 تومان
  ثابت
1401/06/29
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
280
سایز 8
16,150 تومان
  ثابت
1401/06/28
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
281
سایز 8
16,150 تومان
  ثابت
1401/06/27
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
282
سایز 8
16,150 تومان
  ثابت
1401/06/24
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
283
سایز 8
16,150 تومان
  170 افزایش
1401/06/23
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
284
سایز 8
15,980 تومان
  180 افزایش
1401/06/22
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
285
سایز 8
15,800 تومان
  ثابت
1401/06/21
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
286
سایز 8
15,800 تومان
  50 کاهش
1401/06/20
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
287
سایز 8
15,750 تومان
  ثابت
1401/06/19
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
288
سایز 8
15,750 تومان
  ثابت
1401/06/17
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
289
سایز 8
15,750 تومان
  ثابت
1401/06/16
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
290
سایز 8
15,750 تومان
  50 افزایش
1401/06/15
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
291
سایز 8
15,700 تومان
  ثابت
1401/06/14
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
292
سایز 8
15,700 تومان
  250 کاهش
1401/06/13
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
293
سایز 8
15,950 تومان
  ثابت
1401/06/12
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
294
سایز 8
15,950 تومان
  ثابت
1401/06/10
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
295
سایز 8
15,950 تومان
  ثابت
1401/06/09
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
296
سایز 8
15,950 تومان
  ثابت
1401/06/08
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
297
سایز 8
15,950 تومان
  ثابت
1401/06/07
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
298
سایز 8
15,950 تومان
  ثابت
1401/06/06
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
299
سایز 8
15,950 تومان
  50 افزایش
1401/06/05
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
300
سایز 8
15,900 تومان
  ثابت
1401/06/03
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
301
سایز 8
15,900 تومان
  ثابت
1401/06/02
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
302
سایز 8
15,900 تومان
  ثابت
1401/06/01
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
303
سایز 8
15,900 تومان
  ثابت
1401/05/31
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
304
سایز 8
15,900 تومان
  ثابت
1401/05/30
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
305
سایز 8
15,900 تومان
  ثابت
1401/05/29
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
306
سایز 8
15,900 تومان
  ثابت
1401/05/27
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
307
سایز 8
15,900 تومان
  ثابت
1401/05/26
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
308
سایز 8
15,900 تومان
  ثابت
1401/05/25
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
309
سایز 8
15,900 تومان
  ثابت
1401/05/24
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
310
سایز 8
15,900 تومان
  ثابت
1401/05/23
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
311
سایز 8
15,900 تومان
  900 کاهش
1401/05/22
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
312
سایز 8
16,800 تومان
  ثابت
1401/05/20
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
313
سایز 8
16,800 تومان
  80 کاهش
1401/05/19
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
314
سایز 8
16,880 تومان
  ثابت
1401/05/18
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
315
سایز 8
0 تومان
  نامشخص
1401/05/15
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
316
سایز 8
16,000 تومان
  ثابت
1401/05/13
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
317
سایز 8
16,000 تومان
  ثابت
1401/05/12
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
318
سایز 8
16,000 تومان
  ثابت
1401/05/11
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
319
سایز 8
16,000 تومان
  ثابت
1401/05/10
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
320
سایز 8
16,000 تومان
  450 کاهش
1401/05/09
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
321
سایز 8
16,450 تومان
  ثابت
1401/05/08
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
322
سایز 8
16,450 تومان
  ثابت
1401/05/06
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
323
سایز 8
16,450 تومان
  ثابت
1401/05/05
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
324
سایز 8
16,450 تومان
  ثابت
1401/05/04
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
325
سایز 8
16,450 تومان
  ثابت
1401/05/03
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
326
سایز 8
16,450 تومان
  300 کاهش
1401/05/02
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
327
سایز 8
16,750 تومان
  500 کاهش
1401/05/01
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
328
سایز 8
17,250 تومان
  ثابت
1401/04/30
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
329
سایز 8
17,250 تومان
  ثابت
1401/04/29
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
330
سایز 8
17,250 تومان
  300 کاهش
1401/04/28
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
331
سایز 8
17,550 تومان
  ثابت
1401/04/26
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
332
سایز 8
17,550 تومان
  350 کاهش
1401/04/25
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
333
سایز 8
17,900 تومان
  ثابت
1401/04/23
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
334
سایز 8
17,900 تومان
  ثابت
1401/04/22
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
335
سایز 8
17,900 تومان
  ثابت
1401/04/21
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
336
سایز 8
17,900 تومان
  ثابت
1401/04/20
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
337
سایز 8
17,900 تومان
  ثابت
1401/04/18
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
338
سایز 8
17,900 تومان
  400 کاهش
1401/04/16
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
339
سایز 8
18,300 تومان
  ثابت
1401/04/15
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
340
سایز 8
18,300 تومان
  ثابت
1401/04/14
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
341
سایز 8
18,300 تومان
  ثابت
1401/04/13
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
342
سایز 8
18,300 تومان
  ثابت
1401/04/12
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
343
سایز 8
18,300 تومان
  ثابت
1401/04/11
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
344
سایز 8
0 تومان
  نامشخص
1401/04/09
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
345
سایز 8
18,100 تومان
  ثابت
1401/04/08
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
346
سایز 8
18,100 تومان
  ثابت
1401/04/07
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
347
سایز 8
18,100 تومان
  ثابت
1401/04/06
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
348
سایز 8
18,100 تومان
  ثابت
1401/04/05
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
349
سایز 8
18,100 تومان
  ثابت
1401/04/04
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
350
سایز 8
18,100 تومان
  ثابت
1401/04/02
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
351
سایز 8
18,100 تومان
  850 کاهش
1401/04/01
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
352
سایز 8
18,950 تومان
  ثابت
1401/03/31
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
353
سایز 8
18,950 تومان
  250 کاهش
1401/03/30
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
354
سایز 8
19,200 تومان
  ثابت
1401/03/29
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
355
سایز 8
19,200 تومان
  200 کاهش
1401/03/28
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
356
سایز 8
19,400 تومان
  ثابت
1401/03/26
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
357
سایز 8
19,400 تومان
  ثابت
1401/03/25
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
358
سایز 8
19,400 تومان
  ثابت
1401/03/24
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
359
سایز 8
19,400 تومان
  150 افزایش
1401/03/23
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
360
سایز 8
19,250 تومان
  ثابت
1401/03/22
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
361
سایز 8
19,250 تومان
  150 افزایش
1401/03/21
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
362
سایز 8
19,100 تومان
  500 افزایش
1401/03/19
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
363
سایز 8
18,600 تومان
  ثابت
1401/03/18
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
364
سایز 8
18,600 تومان
  ثابت
1401/03/17
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
365
سایز 8
18,600 تومان
  400 افزایش
1401/03/16
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
366
سایز 8
18,200 تومان
  150 افزایش
1401/03/12
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
367
سایز 8
18,050 تومان
  ثابت
1401/03/11
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
368
سایز 8
18,050 تومان
  ثابت
1401/03/10
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
369
سایز 8
18,050 تومان
  ثابت
1401/03/09
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
370
سایز 8
18,050 تومان
  ثابت
1401/03/08
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
371
سایز 8
18,050 تومان
  250 کاهش
1401/03/07
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
372
سایز 8
18,300 تومان
  ثابت
1401/03/05
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
373
سایز 8
18,300 تومان
  ثابت
1401/03/04
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
374
سایز 8
18,300 تومان
  ثابت
1401/03/03
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
375
سایز 8
18,300 تومان
  250 کاهش
1401/03/02
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
376
سایز 8
18,550 تومان
  100 کاهش
1401/03/01
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
377
سایز 8
18,650 تومان
  ثابت
1401/02/31
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
378
سایز 8
18,650 تومان
  ثابت
1401/02/29
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
379
سایز 8
18,650 تومان
  350 کاهش
1401/02/28
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
380
سایز 8
19,000 تومان
  ثابت
1401/02/27
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
381
سایز 8
19,000 تومان
  ثابت
1401/02/26
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
382
سایز 8
19,000 تومان
  ثابت
1401/02/25
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
383
سایز 8
19,000 تومان
  200 افزایش
1401/02/24
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
384
سایز 8
18,800 تومان
  350 افزایش
1401/02/22
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
385
سایز 8
18,450 تومان
  50 افزایش
1401/02/21
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
386
سایز 8
18,400 تومان
  ثابت
1401/02/20
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
387
سایز 8
18,400 تومان
  ثابت
1401/02/19
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
388
سایز 8
18,400 تومان
  ثابت
1401/02/18
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
389
سایز 8
18,400 تومان
  ثابت
1401/02/17
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
390
سایز 8
18,400 تومان
  ثابت
1401/02/15
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
391
سایز 8
18,400 تومان
  ثابت
1401/02/12
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
392
سایز 8
18,400 تومان
  ثابت
1401/02/11
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
393
سایز 8
18,400 تومان
  ثابت
1401/02/10
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
394
سایز 8
18,400 تومان
  ثابت
1401/02/08
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
395
سایز 8
18,400 تومان
  ثابت
1401/02/07
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
396
سایز 8
18,400 تومان
  50 افزایش
1401/02/06
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
397
سایز 8
18,350 تومان
  ثابت
1401/02/05
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
398
سایز 8
18,350 تومان
  ثابت
1401/02/04
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
399
سایز 8
18,350 تومان
  ثابت
1401/02/01
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
400
سایز 8
18,350 تومان
  ثابت
1401/01/31
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
401
سایز 8
18,350 تومان
  50 افزایش
1401/01/30
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
402
سایز 8
18,300 تومان
  ثابت
1401/01/29
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
403
سایز 8
18,300 تومان
  50 کاهش
1401/01/28
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
404
سایز 8
18,350 تومان
  200 کاهش
1401/01/27
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
405
سایز 8
18,550 تومان
  ثابت
1401/01/25
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
406
سایز 8
18,550 تومان
  ثابت
1401/01/24
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
407
سایز 8
18,550 تومان
  ثابت
1401/01/23
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
408
سایز 8
18,550 تومان
  ثابت
1401/01/22
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
409
سایز 8
18,550 تومان
  ثابت
1401/01/21
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
410
سایز 8
18,550 تومان
  300 کاهش
1401/01/20
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
411
سایز 8
18,850 تومان
  100 کاهش
1401/01/18
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
412
سایز 8
18,950 تومان
  ثابت
1401/01/17
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
413
سایز 8
18,950 تومان
  100 کاهش
1401/01/16
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
414
سایز 8
19,050 تومان
  ثابت
1401/01/15
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
415
سایز 8
19,050 تومان
  50 افزایش
1401/01/14
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
416
سایز 8
19,000 تومان
  ثابت
1401/01/11
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
417
سایز 8
19,000 تومان
  ثابت
1401/01/10
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
418
سایز 8
19,000 تومان
  100 افزایش
1401/01/09
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
419
سایز 8
18,900 تومان
  200 افزایش
1401/01/08
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
420
سایز 8
18,700 تومان
  ثابت
1401/01/07
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
421
سایز 8
0 تومان
  نامشخص
1401/01/06
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
422
سایز 8
0 تومان
  نامشخص
1400/12/26
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
423
سایز 8
18,300 تومان
  ثابت
1400/12/25
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
424
سایز 8
18,300 تومان
  120 افزایش
1400/12/24
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
425
سایز 8
18,180 تومان
  30 افزایش
1400/12/23
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
426
سایز 8
18,150 تومان
  200 افزایش
1400/12/22
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
427
سایز 8
17,950 تومان
  ثابت
1400/12/21
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
428
سایز 8
17,950 تومان
  50 افزایش
1400/12/19
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
429
سایز 8
17,900 تومان
  200 افزایش
1400/12/18
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
430
سایز 8
17,700 تومان
  600 افزایش
1400/12/17
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
431
سایز 8
17,100 تومان
  130 افزایش
1400/12/16
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
432
سایز 8
16,970 تومان
  ثابت
1400/12/15
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
433
سایز 8
16,970 تومان
  100 افزایش
1400/12/14
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
434
سایز 8
16,870 تومان
  220 افزایش
1400/12/12
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
435
سایز 8
16,650 تومان
  200 افزایش
1400/12/11
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
436
سایز 8
16,450 تومان
  100 افزایش
1400/12/09
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
437
سایز 8
16,350 تومان
  100 افزایش
1400/12/08
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
438
سایز 8
16,250 تومان
  ثابت
1400/12/07
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
439
سایز 8
16,250 تومان
  ثابت
1400/12/05
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
440
سایز 8
16,250 تومان
  50 افزایش
1400/12/04
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
441
سایز 8
16,200 تومان
  50 افزایش
1400/12/03
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
442
سایز 8
16,150 تومان
  ثابت
1400/12/02
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
443
سایز 8
16,150 تومان
  انتخاب وضعیت
1400/12/02
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
444
سایز 8
16,300 تومان
  ثابت
1400/11/30
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
445
سایز 8
16,300 تومان
  150 افزایش
1400/11/28
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
446
سایز 8
16,150 تومان
  ثابت
1400/11/27
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
447
سایز 8
16,150 تومان
  50 افزایش
1400/11/25
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
448
سایز 8
16,100 تومان
  50 افزایش
1400/11/24
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
449
سایز 8
16,100 تومان
  50 افزایش
1400/11/24
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
450
سایز 8
16,050 تومان
  50 کاهش
1400/11/23
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
451
سایز 8
16,100 تومان
  ثابت
1400/11/21
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
452
سایز 8
16,100 تومان
  50 کاهش
1400/11/20
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
453
سایز 8
16,150 تومان
  ثابت
1400/11/19
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
454
سایز 8
16,150 تومان
  250 کاهش
1400/11/18
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
455
سایز 8
16,400 تومان
  ثابت
1400/11/17
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
456
سایز 8
16,400 تومان
  150 افزایش
1400/11/16
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
457
سایز 8
16,250 تومان
  200 افزایش
1400/11/13
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
458
سایز 8
16,050 تومان
  150 کاهش
1400/11/12
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
459
سایز 8
16,200 تومان
  ثابت
1400/11/11
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
460
سایز 8
16,200 تومان
  100 کاهش
1400/11/10
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
461
سایز 8
16,300 تومان
  ثابت
1400/11/09
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
462
سایز 8
16,300 تومان
  ثابت
1400/11/07
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
463
سایز 8
16,300 تومان
  250 افزایش
1400/11/06
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
464
سایز 8
16,050 تومان
  300 افزایش
1400/11/05
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
465
سایز 8
15,750 تومان
  200 انتخاب وضعیت
1400/11/05
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
466
سایز 8
15,750 تومان
  200 افزایش
1400/11/04
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
467
سایز 8
15,550 تومان
  200 افزایش
1400/11/03
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
468
سایز 8
15,350 تومان
  200 افزایش
1400/11/02
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
469
سایز 8
15,150 تومان
  ثابت
1400/10/30
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
470
سایز 8
15,150 تومان
  ثابت
1400/10/29
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
471
سایز 8
15,150 تومان
  150 کاهش
1400/10/28
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
472
سایز 8
15,300 تومان
  ثابت
1400/10/27
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
473
سایز 8
15,300 تومان
  ثابت
1400/10/26
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
474
سایز 8
15,300 تومان
  ثابت
1400/10/25
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
475
سایز 8
15,300 تومان
  300 کاهش
1400/10/22
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
476
سایز 8
15,600 تومان
  ثابت
1400/10/21
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
477
سایز 8
15,600 تومان
  ثابت
1400/10/20
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
478
سایز 8
15,600 تومان
  ثابت
1400/10/19
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
479
سایز 8
15,600 تومان
  80 کاهش
1400/10/18
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
480
سایز 8
15,680 تومان
  ثابت
1400/10/15
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
481
سایز 8
15,680 تومان
  ثابت
1400/10/14
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
482
سایز 8
15,680 تومان
  ثابت
1400/10/13
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
483
سایز 8
15,680 تومان
  ثابت
1400/10/12
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
484
سایز 8
16,000 تومان
  100 کاهش
1400/10/07
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
485
سایز 8
16,100 تومان
  ثابت
1400/10/05
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
486
سایز 8
16,100 تومان
  ثابت
1400/10/04
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
487
سایز 8
16,100 تومان
  ثابت
1400/10/02
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
488
سایز 8
16,100 تومان
  ثابت
1400/10/01
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
489
سایز 8
16,100 تومان
  100 کاهش
1400/09/30
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
490
سایز 8
16,200 تومان
  ثابت
1400/09/29
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
491
سایز 8
16,200 تومان
  ثابت
1400/09/28
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
492
سایز 8
16,200 تومان
  ثابت
1400/09/27
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
493
سایز 8
16,200 تومان
  ثابت
1400/09/25
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
494
سایز 8
16,200 تومان
  ثابت
1400/09/24
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
495
سایز 8
16,200 تومان
  200 کاهش
1400/09/23
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
496
سایز 8
16,400 تومان
  ثابت
1400/09/22
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
497
سایز 8
16,400 تومان
  180 افزایش
1400/09/21
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
498
سایز 8
16,580 تومان
  ثابت
1400/09/18
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
499
سایز 8
16,580 تومان
  ثابت
1400/09/17
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
500
سایز 8
16,580 تومان
  ثابت
1400/09/16
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
501
سایز 8
16,580 تومان
  ثابت
1400/09/15
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
502
سایز 8
16,580 تومان
  60 افزایش
1400/09/14
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
503
سایز 8
16,520 تومان
  170 افزایش
1400/09/13
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
504
سایز 8
16,350 تومان
  250 کاهش
1400/09/11
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
505
سایز 8
16,600 تومان
  ثابت
1400/09/10
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
506
سایز 8
16,600 تومان
  100 کاهش
1400/09/09
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
507
سایز 8
16,700 تومان
  ثابت
1400/09/08
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
508
سایز 8
16,700 تومان
  100 کاهش
1400/09/07
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
509
سایز 8
16,800 تومان
  ثابت
1400/09/06
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
510
سایز 8
16,800 تومان
  ثابت
1400/09/04
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
511
سایز 8
16,800 تومان
  ثابت
1400/09/03
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
512
سایز 8
16,800 تومان
  ثابت
1400/09/02
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
513
سایز 8
16,800 تومان
  ثابت
1400/09/01
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
514
سایز 8
16,800 تومان
  ثابت
1400/08/30
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
515
سایز 8
16,800 تومان
  ثابت
1400/08/29
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
516
سایز 8
16,800 تومان
  100 کاهش
1400/08/27
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
517
سایز 8
16,900 تومان
  ثابت
1400/08/26
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
518
سایز 8
16,900 تومان
  ثابت
1400/08/25
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
519
سایز 8
16,900 تومان
  ثابت
1400/08/24
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
520
سایز 8
16,900 تومان
  ثابت
1400/08/23
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
521
سایز 8
16,900 تومان
  130 کاهش
1400/08/22
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
522
سایز 8
17,030 تومان
  ثابت
1400/08/19
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
523
سایز 8
17,030 تومان
  ثابت
1400/08/18
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
524
سایز 8
16,900 تومان
  130 افزایش
1400/08/17
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
525
سایز 8
16,900 تومان
  ثابت
1400/08/16
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
526
سایز 8
16,900 تومان
  100 کاهش
1400/08/15
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
527
سایز 8
17,000 تومان
  ثابت
1400/08/13
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
528
سایز 8
17,000 تومان
  ثابت
1400/08/12
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
529
سایز 8
17,000 تومان
  ثابت
1400/08/11
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
530
سایز 8
17,000 تومان
  ثابت
1400/08/10
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
531
سایز 8
17,000 تومان
  50 کاهش
1400/08/09
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
532
سایز 8
17,050 تومان
  200 کاهش
1400/08/08
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
533
سایز 8
17,250 تومان
  ثابت
1400/08/06
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
534
سایز 8
17,250 تومان
  ثابت
1400/08/05
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
535
سایز 8
17,250 تومان
  80 کاهش
1400/08/04
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
536
سایز 8
17,330 تومان
  280 افزایش
1400/08/03
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
537
سایز 8
17,050 تومان
  350 افزایش
1400/08/01
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
538
سایز 8
16,700 تومان
  ثابت
1400/07/29
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
539
سایز 8
16,700 تومان
  ثابت
1400/07/28
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
540
سایز 8
16,700 تومان
  100 افزایش
1400/07/27
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
541
سایز 8
16,600 تومان
  350 افزایش
1400/07/26
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
542
سایز 8
16,250 تومان
  50 افزایش
1400/07/25
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
543
سایز 8
16,200 تومان
  200 افزایش
1400/07/24
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
544
سایز 8
16,000 تومان
  ثابت
1400/07/22
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
545
سایز 8
16,000 تومان
  ثابت
1400/07/21
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
546
سایز 8
16,000 تومان
  50 افزایش
1400/07/20
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
547
سایز 8
15,950 تومان
  ثابت
1400/07/19
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
548
سایز 8
15,950 تومان
  ثابت
1400/07/18
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
549
سایز 8
15,950 تومان
  100 کاهش
1400/07/17
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
550
سایز 8
16,050 تومان
  50 کاهش
1400/07/12
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
551
سایز 8
16,100 تومان
  100 افزایش
1400/07/11
فولاد کاوه تيکمه داش