تلفن تماس:  04135595050
آرشیو قیمت : ������������
1401/05/19

نوسان   ������������ در یک نگاه

انتخاب بازه زمانی

ردیف
مشخصات محصول
قیمت(تومان)
وضعیت نوسان
تاریخ به روزرسانی
تولید کننده
1
سایز 14
17,050 تومان
  700 افزایش
1401/05/18
فولاد ظفر
فولاد ظفر
2
سایز 14
16,350 تومان
  ثابت
1401/05/15
فولاد ظفر
فولاد ظفر
3
سایز 14
16,350 تومان
  50 افزایش
1401/05/13
فولاد ظفر
فولاد ظفر
4
سایز 14
16,300 تومان
  50 افزایش
1401/05/12
فولاد ظفر
فولاد ظفر
5
سایز 14
16,250 تومان
  ثابت
1401/05/11
فولاد ظفر
فولاد ظفر
6
سایز 14
16,250 تومان
  300 کاهش
1401/05/10
فولاد ظفر
فولاد ظفر
7
سایز 14
16,550 تومان
  ثابت
1401/05/09
فولاد ظفر
فولاد ظفر
8
سایز 14
16,550 تومان
  ثابت
1401/05/08
فولاد ظفر
فولاد ظفر
9
سایز 14
16,550 تومان
  ثابت
1401/05/06
فولاد ظفر
فولاد ظفر
10
سایز 14
16,550 تومان
  50 افزایش
1401/05/05
فولاد ظفر
فولاد ظفر
11
سایز 14
16,500 تومان
  ثابت
1401/05/04
فولاد ظفر
فولاد ظفر
12
سایز 14
16,500 تومان
  ثابت
1401/05/03
فولاد ظفر
فولاد ظفر
13
سایز 14
16,500 تومان
  500 کاهش
1401/05/02
فولاد ظفر
فولاد ظفر
14
سایز 14
17,000 تومان
  ثابت
1401/05/01
فولاد ظفر
فولاد ظفر
15
سایز 14
17,000 تومان
  350 کاهش
1401/04/30
فولاد ظفر
فولاد ظفر
16
سایز 14
17,350 تومان
  ثابت
1401/04/29
فولاد ظفر
فولاد ظفر
17
سایز 14
17,350 تومان
  400 کاهش
1401/04/28
فولاد ظفر
فولاد ظفر
18
سایز 14
17,750 تومان
  ثابت
1401/04/26
فولاد ظفر
فولاد ظفر
19
سایز 14
17,750 تومان
  ثابت
1401/04/25
فولاد ظفر
فولاد ظفر
20
سایز 14
17,750 تومان
  50 افزایش
1401/04/23
فولاد ظفر
فولاد ظفر
21
سایز 14
17,700 تومان
  50 افزایش
1401/04/22
فولاد ظفر
فولاد ظفر
22
سایز 14
17,650 تومان
  50 افزایش
1401/04/21
فولاد ظفر
فولاد ظفر
23
سایز 14
17,600 تومان
  200 کاهش
1401/04/20
فولاد ظفر
فولاد ظفر
24
سایز 14
17,800 تومان
  ثابت
1401/04/18
فولاد ظفر
فولاد ظفر
25
سایز 14
17,800 تومان
  ثابت
1401/04/16
فولاد ظفر
فولاد ظفر
26
سایز 14
17,800 تومان
  ثابت
1401/04/15
فولاد ظفر
فولاد ظفر
27
سایز 14
17,800 تومان
  200 کاهش
1401/04/14
فولاد ظفر
فولاد ظفر
28
سایز 14
18,000 تومان
  ثابت
1401/04/13
فولاد ظفر
فولاد ظفر
29
سایز 14
18,000 تومان
  50 افزایش
1401/04/12
فولاد ظفر
فولاد ظفر
30
سایز 14
17,950 تومان
  50 افزایش
1401/04/11
فولاد ظفر
فولاد ظفر
31
سایز 14
17,900 تومان
  ثابت
1401/04/09
فولاد ظفر
فولاد ظفر
32
سایز 14
17,900 تومان
  ثابت
1401/04/08
فولاد ظفر
فولاد ظفر
33
سایز 14
17,900 تومان
  ثابت
1401/04/07
فولاد ظفر
فولاد ظفر
34
سایز 14
17,900 تومان
  ثابت
1401/04/06
فولاد ظفر
فولاد ظفر
35
سایز 14
17,900 تومان
  300 کاهش
1401/04/05
فولاد ظفر
فولاد ظفر
36
سایز 14
18,200 تومان
  ثابت
1401/04/04
فولاد ظفر
فولاد ظفر
37
سایز 14
18,200 تومان
  150 کاهش
1401/04/02
فولاد ظفر
فولاد ظفر
38
سایز 14
18,350 تومان
  ثابت
1401/04/01
فولاد ظفر
فولاد ظفر
39
سایز 14
18,350 تومان
  200 کاهش
1401/03/31
فولاد ظفر
فولاد ظفر
40
سایز 14
18,550 تومان
  ثابت
1401/03/30
فولاد ظفر
فولاد ظفر
41
سایز 14
18,550 تومان
  ثابت
1401/03/29
فولاد ظفر
فولاد ظفر
42
سایز 14
18,550 تومان
  250 کاهش
1401/03/28
فولاد ظفر
فولاد ظفر
43
سایز 14
18,800 تومان
  ثابت
1401/03/26
فولاد ظفر
فولاد ظفر
44
سایز 14
18,800 تومان
  ثابت
1401/03/25
فولاد ظفر
فولاد ظفر
45
سایز 14
18,800 تومان
  200 افزایش
1401/03/24
فولاد ظفر
فولاد ظفر
46
سایز 14
18,600 تومان
  100 افزایش
1401/03/23
فولاد ظفر
فولاد ظفر
47
سایز 14
18,500 تومان
  50 افزایش
1401/03/22
فولاد ظفر
فولاد ظفر
48
سایز 14
18,450 تومان
  ثابت
1401/03/21
فولاد ظفر
فولاد ظفر
49
سایز 14
18,450 تومان
  50 افزایش
1401/03/19
فولاد ظفر
فولاد ظفر
50
سایز 14
18,400 تومان
  ثابت
1401/03/18
فولاد ظفر
فولاد ظفر
51
سایز 14
18,400 تومان
  ثابت
1401/03/17
فولاد ظفر
فولاد ظفر
52
سایز 14
18,400 تومان
  50 افزایش
1401/03/16
فولاد ظفر
فولاد ظفر
53
سایز 14
18,350 تومان
  100 افزایش
1401/03/12
فولاد ظفر
فولاد ظفر
54
سایز 14
18,250 تومان
  50 افزایش
1401/03/11
فولاد ظفر
فولاد ظفر
55
سایز 14
18,200 تومان
  ثابت
1401/03/10
فولاد ظفر
فولاد ظفر
56
سایز 14
18,200 تومان
  50 افزایش
1401/03/09
فولاد ظفر
فولاد ظفر
57
سایز 14
18,150 تومان
  ثابت
1401/03/08
فولاد ظفر
فولاد ظفر
58
سایز 14
18,150 تومان
  50 افزایش
1401/03/07
فولاد ظفر
فولاد ظفر
59
سایز 14
18,100 تومان
  ثابت
1401/03/05
فولاد ظفر
فولاد ظفر
60
سایز 14
18,100 تومان
  50 افزایش
1401/03/04
فولاد ظفر
فولاد ظفر
61
سایز 14
18,050 تومان
  50 افزایش
1401/03/03
فولاد ظفر
فولاد ظفر
62
سایز 14
18,000 تومان
  200 کاهش
1401/03/02
فولاد ظفر
فولاد ظفر
63
سایز 14
18,200 تومان
  300 کاهش
1401/03/01
فولاد ظفر
فولاد ظفر
64
سایز 14
18,500 تومان
  ثابت
1401/02/31
فولاد ظفر
فولاد ظفر
65
سایز 14
18,500 تومان
  250 کاهش
1401/02/29
فولاد ظفر
فولاد ظفر
66
سایز 14
18,750 تومان
  ثابت
1401/02/28
فولاد ظفر
فولاد ظفر
67
سایز 14
18,750 تومان
  ثابت
1401/02/27
فولاد ظفر
فولاد ظفر
68
سایز 14
18,750 تومان
  ثابت
1401/02/26
فولاد ظفر
فولاد ظفر
69
سایز 14
18,750 تومان
  50 افزایش
1401/02/25
فولاد ظفر
فولاد ظفر
70
سایز 14
18,700 تومان
  150 افزایش
1401/02/24
فولاد ظفر
فولاد ظفر
71
سایز 14
18,550 تومان
  150 افزایش
1401/02/22
فولاد ظفر
فولاد ظفر
72
سایز 14
18,400 تومان
  150 افزایش
1401/02/21
فولاد ظفر
فولاد ظفر
73
سایز 14
18,250 تومان
  50 افزایش
1401/02/20
فولاد ظفر
فولاد ظفر
74
سایز 14
18,200 تومان
  50 افزایش
1401/02/19
فولاد ظفر
فولاد ظفر
75
سایز 14
18,150 تومان
  ثابت
1401/02/18
فولاد ظفر
فولاد ظفر
76
سایز 14
18,150 تومان
  50 افزایش
1401/02/17
فولاد ظفر
فولاد ظفر
77
سایز 14
18,100 تومان
  300 کاهش
1401/02/15
فولاد ظفر
فولاد ظفر
78
سایز 14
18,400 تومان
  ثابت
1401/02/12
فولاد ظفر
فولاد ظفر
79
سایز 14
18,400 تومان
  ثابت
1401/02/11
فولاد ظفر
فولاد ظفر
80
سایز 14
18,400 تومان
  ثابت
1401/02/10
فولاد ظفر
فولاد ظفر
81
سایز 14
18,400 تومان
  ثابت
1401/02/08
فولاد ظفر
فولاد ظفر
82
سایز 14
18,400 تومان
  ثابت
1401/02/07
فولاد ظفر
فولاد ظفر
83
سایز 14
18,400 تومان
  ثابت
1401/02/06
فولاد ظفر
فولاد ظفر
84
سایز 14
18,400 تومان
  ثابت
1401/02/05
فولاد ظفر
فولاد ظفر
85
سایز 14
18,400 تومان
  ثابت
1401/02/04
فولاد ظفر
فولاد ظفر
86
سایز 14
18,400 تومان
  ثابت
1401/02/01
فولاد ظفر
فولاد ظفر
87
سایز 14
18,400 تومان
  ثابت
1401/01/31
فولاد ظفر
فولاد ظفر
88
سایز 14
18,400 تومان
  ثابت
1401/01/30
فولاد ظفر
فولاد ظفر
89
سایز 14
18,400 تومان
  ثابت
1401/01/29
فولاد ظفر
فولاد ظفر
90
سایز 14
18,400 تومان
  200 کاهش
1401/01/28
فولاد ظفر
فولاد ظفر
91
سایز 14
18,600 تومان
  ثابت
1401/01/27
فولاد ظفر
فولاد ظفر
92
سایز 14
18,600 تومان
  ثابت
1401/01/25
فولاد ظفر
فولاد ظفر
93
سایز 14
18,600 تومان
  ثابت
1401/01/24
فولاد ظفر
فولاد ظفر
94
سایز 14
18,600 تومان
  ثابت
1401/01/23
فولاد ظفر
فولاد ظفر
95
سایز 14
18,600 تومان
  ثابت
1401/01/22
فولاد ظفر
فولاد ظفر
96
سایز 14
18,600 تومان
  50 افزایش
1401/01/21
فولاد ظفر
فولاد ظفر
97
سایز 14
18,550 تومان
  ثابت
1401/01/20
فولاد ظفر
فولاد ظفر
98
سایز 14
18,550 تومان
  300 کاهش
1401/01/18
فولاد ظفر
فولاد ظفر
99
سایز 14
18,850 تومان
  ثابت
1401/01/17
فولاد ظفر
فولاد ظفر
100
سایز 14
18,850 تومان
  ثابت
1401/01/16
فولاد ظفر
فولاد ظفر
101
سایز 14
18,850 تومان
  ثابت
1401/01/15
فولاد ظفر
فولاد ظفر
102
سایز 14
18,850 تومان
  50 افزایش
1401/01/14
فولاد ظفر
فولاد ظفر
103
سایز 14
18,800 تومان
  50 افزایش
1401/01/11
فولاد ظفر
فولاد ظفر
104
سایز 14
18,750 تومان
  50 افزایش
1401/01/10
فولاد ظفر
فولاد ظفر
105
سایز 14
18,700 تومان
  50 افزایش
1401/01/09
فولاد ظفر
فولاد ظفر
106
سایز 14
18,650 تومان
  200 افزایش
1401/01/08
فولاد ظفر
فولاد ظفر
107
سایز 14
18,450 تومان
  200 افزایش
1401/01/07
فولاد ظفر
فولاد ظفر
108
سایز 14
18,250 تومان
  ثابت
1401/01/06
فولاد ظفر
فولاد ظفر
109
سایز 14
18,000 تومان
  ثابت
1400/12/26
فولاد ظفر
فولاد ظفر
110
سایز 14
18,000 تومان
  50 افزایش
1400/12/25
فولاد ظفر
فولاد ظفر
111
سایز 14
17,950 تومان
  50 افزایش
1400/12/24
فولاد ظفر
فولاد ظفر
112
سایز 14
17,900 تومان
  ثابت
1400/12/23
فولاد ظفر
فولاد ظفر
113
سایز 14
17,900 تومان
  100 افزایش
1400/12/22
فولاد ظفر
فولاد ظفر
114
سایز 14
17,900 تومان
  100 افزایش
1400/12/22
فولاد ظفر
فولاد ظفر
115
سایز 14
17,800 تومان
  100 افزایش
1400/12/21
فولاد ظفر
فولاد ظفر
116
سایز 14
17,700 تومان
  ثابت
1400/12/19
فولاد ظفر
فولاد ظفر
117
سایز 14
17,700 تومان
  200 افزایش
1400/12/18
فولاد ظفر
فولاد ظفر
118
سایز 14
17,500 تومان
  200 افزایش
1400/12/17
فولاد ظفر
فولاد ظفر
119
سایز 14
17,300 تومان
  ثابت
1400/12/16
فولاد ظفر
فولاد ظفر
120
سایز 14
17,300 تومان
  50 افزایش
1400/12/15
فولاد ظفر
فولاد ظفر
121
سایز 14
17,250 تومان
  250 انتخاب وضعیت
1400/12/14
فولاد ظفر
فولاد ظفر
122
سایز 14
17,000 تومان
  150 افزایش
1400/12/12
فولاد ظفر
فولاد ظفر
123
سایز 14
16,700 تومان
  100 افزایش
1400/12/09
فولاد ظفر
فولاد ظفر
124
سایز 14
16,600 تومان
  100 افزایش
1400/12/08
فولاد ظفر
فولاد ظفر
125
سایز 14
16,500 تومان
  50 افزایش
1400/12/05
فولاد ظفر
فولاد ظفر
126
سایز 14
16,450 تومان
  100 افزایش
1400/12/04
فولاد ظفر
فولاد ظفر
127
سایز 14
16,350 تومان
  100 افزایش
1400/12/03
فولاد ظفر
فولاد ظفر
128
سایز 14
16,250 تومان
  ثابت
1400/12/02
فولاد ظفر
فولاد ظفر
129
سایز 14
16,250 تومان
  ثابت
1400/12/01
فولاد ظفر
فولاد ظفر
130
سایز 14
16,250 تومان
  ثابت
1400/11/30
فولاد ظفر
فولاد ظفر
131
سایز 14
16,250 تومان
  ثابت
1400/11/28
فولاد ظفر
فولاد ظفر
132
سایز 14
16,250 تومان
  50 افزایش
1400/11/27
فولاد ظفر
فولاد ظفر
133
سایز 14
16,200 تومان
  50 افزایش
1400/11/25
فولاد ظفر
فولاد ظفر
134
سایز 14
16,200 تومان
  50 افزایش
1400/11/25
فولاد ظفر
فولاد ظفر
135
سایز 14
16,150 تومان
  150 افزایش
1400/11/24
فولاد ظفر
فولاد ظفر
136
سایز 14
16,000 تومان
  150 افزایش
1400/11/23
فولاد ظفر
فولاد ظفر
137
سایز 14
15,850 تومان
  100 کاهش
1400/11/21
فولاد ظفر
فولاد ظفر
138
سایز 14
15,950 تومان
  ثابت
1400/11/20
فولاد ظفر
فولاد ظفر
139
سایز 14
15,900 تومان
  100 کاهش
1400/11/19
فولاد ظفر
فولاد ظفر
140
سایز 14
15,950 تومان
  50 کاهش
1400/11/19
فولاد ظفر
فولاد ظفر
141
سایز 14
16,000 تومان
  200 کاهش
1400/11/18
فولاد ظفر
فولاد ظفر
142
سایز 14
16,200 تومان
  ثابت
1400/11/17
فولاد ظفر
فولاد ظفر
143
سایز 14
16,200 تومان
  150 افزایش
1400/11/16
فولاد ظفر
فولاد ظفر
144
سایز 14
16,050 تومان
  200 افزایش
1400/11/13
فولاد ظفر
فولاد ظفر
145
سایز 14
15,850 تومان
  150 کاهش
1400/11/12
فولاد ظفر
فولاد ظفر
146
سایز 14
16,000 تومان
  ثابت
1400/11/11
فولاد ظفر
فولاد ظفر
147
سایز 14
16,000 تومان
  ثابت
1400/11/10
فولاد ظفر
فولاد ظفر
148
سایز 14
16,000 تومان
  50 افزایش
1400/11/09
فولاد ظفر
فولاد ظفر
149
سایز 14
15,950 تومان
  ثابت
1400/11/07
فولاد ظفر
فولاد ظفر
150
سایز 14
15,950 تومان
  100 افزایش
1400/11/06
فولاد ظفر
فولاد ظفر
151
سایز 14
15,850 تومان
  100 افزایش
1400/11/05
فولاد ظفر
فولاد ظفر
152
سایز 14
15,750 تومان
  ثابت
1400/11/04
فولاد ظفر
فولاد ظفر
153
سایز 14
15,750 تومان
  350 افزایش
1400/11/03
فولاد ظفر
فولاد ظفر
154
سایز 14
15,400 تومان
  ثابت
1400/11/02
فولاد ظفر
فولاد ظفر
155
سایز 14
15,400 تومان
  ثابت
1400/10/30
فولاد ظفر
فولاد ظفر
156
سایز 14
15,400 تومان
  ثابت
1400/10/29
فولاد ظفر
فولاد ظفر
157
سایز 14
15,400 تومان
  ثابت
1400/10/28
فولاد ظفر
فولاد ظفر
158
سایز 14
15,400 تومان
  ثابت
1400/10/27
فولاد ظفر
فولاد ظفر
159
سایز 14
15,400 تومان
  ثابت
1400/10/26
فولاد ظفر
فولاد ظفر
160
سایز 14
15,400 تومان
  ثابت
1400/10/25
فولاد ظفر
فولاد ظفر
161
سایز 14
15,400 تومان
  200 کاهش
1400/10/22
فولاد ظفر
فولاد ظفر
162
سایز 14
15,600 تومان
  ثابت
1400/10/21
فولاد ظفر
فولاد ظفر
163
سایز 14
15,600 تومان
  ثابت
1400/10/20
فولاد ظفر
فولاد ظفر
164
سایز 14
15,600 تومان
  ثابت
1400/10/19
فولاد ظفر
فولاد ظفر
165
سایز 14
15,600 تومان
  50 افزایش
1400/10/18
فولاد ظفر
فولاد ظفر
166
سایز 14
15,550 تومان
  100 افزایش
1400/10/15
فولاد ظفر
فولاد ظفر
167
سایز 14
15,450 تومان
  ثابت
1400/10/14
فولاد ظفر
فولاد ظفر
168
سایز 14
15,450 تومان
  ثابت
1400/10/13
فولاد ظفر
فولاد ظفر
169
سایز 14
15,450 تومان
  150 افزایش
1400/10/12
فولاد ظفر
فولاد ظفر
170
سایز 14
15,700 تومان
  150 کاهش
1400/10/07
فولاد ظفر
فولاد ظفر
171
سایز 14
15,850 تومان
  ثابت
1400/10/05
فولاد ظفر
فولاد ظفر
172
سایز 14
15,850 تومان
  50 افزایش
1400/10/04
فولاد ظفر
فولاد ظفر
173
سایز 14
15,800 تومان
  50 افزایش
1400/10/02
فولاد ظفر
فولاد ظفر
174
سایز 14
15,750 تومان
  50 افزایش
1400/10/01
فولاد ظفر
فولاد ظفر
175
سایز 14
15,700 تومان
  100 کاهش
1400/09/30
فولاد ظفر
فولاد ظفر
176
سایز 14
15,800 تومان
  ثابت
1400/09/29
فولاد ظفر
فولاد ظفر
177
سایز 14
15,800 تومان
  200 کاهش
1400/09/28
فولاد ظفر
فولاد ظفر
178
سایز 14
16,000 تومان
  ثابت
1400/09/27
فولاد ظفر
فولاد ظفر
179
سایز 14
16,000 تومان
  ثابت
1400/09/25
فولاد ظفر
فولاد ظفر
180
سایز 14
16,000 تومان
  50 افزایش
1400/09/24
فولاد ظفر
فولاد ظفر
181
سایز 14
15,950 تومان
  200 کاهش
1400/09/23
فولاد ظفر
فولاد ظفر
182
سایز 14
16,150 تومان
  300 کاهش
1400/09/22
فولاد ظفر
فولاد ظفر
183
سایز 14
16,450 تومان
  ثابت
1400/09/21
فولاد ظفر
فولاد ظفر
184
سایز 14
16,450 تومان
  ثابت
1400/09/18
فولاد ظفر
فولاد ظفر
185
سایز 14
16,450 تومان
  ثابت
1400/09/17
فولاد ظفر
فولاد ظفر
186
سایز 14
16,450 تومان
  ثابت
1400/09/16
فولاد ظفر
فولاد ظفر
187
سایز 14
16,450 تومان
  ثابت
1400/09/15
فولاد ظفر
فولاد ظفر
188
سایز 14
16,450 تومان
  200 افزایش
1400/09/14
فولاد ظفر
فولاد ظفر
189
سایز 14
16,250 تومان
  250 افزایش
1400/09/13
فولاد ظفر
فولاد ظفر
190
سایز 14
16,050 تومان
  200 کاهش
1400/09/11
فولاد ظفر
فولاد ظفر
191
سایز 14
16,250 تومان
  200 کاهش
1400/09/10
فولاد ظفر
فولاد ظفر
192
سایز 14
16,450 تومان
  300 کاهش
1400/09/09
فولاد ظفر
فولاد ظفر
193
سایز 14
16,750 تومان
  ثابت
1400/09/08
فولاد ظفر
فولاد ظفر
194
سایز 14
16,750 تومان
  ثابت
1400/09/07
فولاد ظفر
فولاد ظفر
195
سایز 14
16,750 تومان
  100 افزایش
1400/09/06
فولاد ظفر
فولاد ظفر
196
سایز 14
16,650 تومان
  50 افزایش
1400/09/04
فولاد ظفر
فولاد ظفر
197
سایز 14
16,600 تومان
  100 افزایش
1400/09/03
فولاد ظفر
فولاد ظفر
198
سایز 14
16,500 تومان
  300 کاهش
1400/09/02
فولاد ظفر
فولاد ظفر
199
سایز 14
16,800 تومان
  ثابت
1400/09/01
فولاد ظفر
فولاد ظفر
200
سایز 14
16,800 تومان
  200 کاهش
1400/08/30
فولاد ظفر
فولاد ظفر
201
سایز 14
17,000 تومان
  ثابت
1400/08/29
فولاد ظفر
فولاد ظفر
202
سایز 14
17,000 تومان
  ثابت
1400/08/27
فولاد ظفر
فولاد ظفر
203
سایز 14
17,000 تومان
  ثابت
1400/08/26
فولاد ظفر
فولاد ظفر
204
سایز 14
17,000 تومان
  ثابت
1400/08/25
فولاد ظفر
فولاد ظفر
205
سایز 14
17,000 تومان
  ثابت
1400/08/24
فولاد ظفر
فولاد ظفر
206
سایز 14
17,000 تومان
  ثابت
1400/08/23
فولاد ظفر
فولاد ظفر
207
سایز 14
17,000 تومان
  100 افزایش
1400/08/22
فولاد ظفر
فولاد ظفر
208
سایز 14
16,900 تومان
  ثابت
1400/08/19
فولاد ظفر
فولاد ظفر
209
سایز 14
16,900 تومان
  ثابت
1400/08/18
فولاد ظفر
فولاد ظفر
210
سایز 14
16,900 تومان
  ثابت
1400/08/17
فولاد ظفر
فولاد ظفر
211
سایز 14
16,900 تومان
  ثابت
1400/08/16
فولاد ظفر
فولاد ظفر
212
سایز 14
16,900 تومان
  ثابت
1400/08/15
فولاد ظفر
فولاد ظفر
213
سایز 14
16,900 تومان
  200 کاهش
1400/08/13
فولاد ظفر
فولاد ظفر
214
سایز 14
17,100 تومان
  ثابت
1400/08/12
فولاد ظفر
فولاد ظفر
215
سایز 14
17,100 تومان
  400 کاهش
1400/08/11
فولاد ظفر
فولاد ظفر
216
سایز 14
17,500 تومان
  ثابت
1400/08/10
فولاد ظفر
فولاد ظفر
217
سایز 14
17,500 تومان
  ثابت
1400/08/09
فولاد ظفر
فولاد ظفر
218
سایز 14
17,500 تومان
  ثابت
1400/08/08
فولاد ظفر
فولاد ظفر
219
سایز 14
17,500 تومان
  50 افزایش
1400/08/06
فولاد ظفر
فولاد ظفر
220
سایز 14
17,450 تومان
  50 افزایش
1400/08/05
فولاد ظفر
فولاد ظفر
221
سایز 14
17,400 تومان
  ثابت
1400/08/04
فولاد ظفر
فولاد ظفر
222
سایز 14
17,400 تومان
  100 افزایش
1400/08/03
فولاد ظفر
فولاد ظفر
223
سایز 14
17,300 تومان
  50 افزایش
1400/08/01
فولاد ظفر
فولاد ظفر
224
سایز 14
17,250 تومان
  100 افزایش
1400/07/29
فولاد ظفر
فولاد ظفر
225
سایز 14
17,150 تومان
  50 افزایش
1400/07/28
فولاد ظفر
فولاد ظفر
226
سایز 14
17,100 تومان
  200 افزایش
1400/07/27
فولاد ظفر
فولاد ظفر
227
سایز 14
16,900 تومان
  100 افزایش
1400/07/26
فولاد ظفر
فولاد ظفر
228
سایز 14
16,800 تومان
  250 افزایش
1400/07/25
فولاد ظفر
فولاد ظفر
229
سایز 14
16,550 تومان
  100 افزایش
1400/07/24
فولاد ظفر
فولاد ظفر
230
سایز 14
16,450 تومان
  ثابت
1400/07/22
فولاد ظفر
فولاد ظفر
231
سایز 14
16,450 تومان
  100 افزایش
1400/07/20
فولاد ظفر
فولاد ظفر
232
سایز 14
16,350 تومان
  ثابت
1400/07/19
فولاد ظفر
فولاد ظفر
233
سایز 14
16,350 تومان
  50 کاهش
1400/07/18
فولاد ظفر
فولاد ظفر
234
سایز 14
16,400 تومان
  100 کاهش
1400/07/17
فولاد ظفر
فولاد ظفر
235
سایز 14
16,500 تومان
  ثابت
1400/07/12
فولاد ظفر
فولاد ظفر
236
سایز 14
16,500 تومان
  100 افزایش
1400/07/11
فولاد ظفر
فولاد ظفر
237
سایز 14
16,400 تومان
  200 افزایش
1400/07/10
فولاد ظفر
فولاد ظفر
238
سایز 14
16,200 تومان
  200 افزایش
1400/07/08
فولاد ظفر
فولاد ظفر
239
سایز 14
16,000 تومان
  350 افزایش
1400/07/07
فولاد ظفر
فولاد ظفر
240
سایز 14
15,650 تومان
  150 افزایش
1400/07/06
فولاد ظفر
فولاد ظفر
241
سایز 14
15,600 تومان
  200 کاهش
1400/07/04
فولاد ظفر
فولاد ظفر
242
سایز 14
15,800 تومان
  ثابت
1400/07/03
فولاد ظفر
فولاد ظفر
243
سایز 14
15,800 تومان
  100 کاهش
1400/07/01
فولاد ظفر
فولاد ظفر
244
سایز 14
15,900 تومان
  ثابت
1400/06/31
فولاد ظفر
فولاد ظفر
245
سایز 14
15,900 تومان
  100 افزایش
1400/06/30
فولاد ظفر
فولاد ظفر
246
سایز 14
15,450 تومان
  200 کاهش
1400/06/27
فولاد ظفر
فولاد ظفر
247
سایز 14
15,650 تومان
  ثابت
1400/06/25
فولاد ظفر
فولاد ظفر
248
سایز 14
15,650 تومان
  1000 کاهش
1400/06/23
فولاد ظفر
فولاد ظفر
249
سایز 14
16,650 تومان
  ثابت
1400/06/22
فولاد ظفر
فولاد ظفر
250
سایز 14
16,650 تومان
  ثابت
1400/06/21
فولاد ظفر
فولاد ظفر
251
سایز 14
16,650 تومان
  ثابت
1400/06/20
فولاد ظفر
فولاد ظفر
252
سایز 14
16,600 تومان
  600 کاهش
1400/06/16
فولاد ظفر
فولاد ظفر
253
سایز 14
17,200 تومان
  ثابت
1400/06/16
فولاد ظفر
فولاد ظفر
254
سایز 14
17,200 تومان
  300 کاهش
1400/06/14
فولاد ظفر
فولاد ظفر
255
سایز 14
17,500 تومان
  ثابت
1400/06/13
فولاد ظفر
فولاد ظفر
256
سایز 14
17,500 تومان
  ثابت
1400/06/11
فولاد ظفر
فولاد ظفر
257
سایز 14
17,500 تومان
  ثابت
1400/06/10
فولاد ظفر
فولاد ظفر
258
سایز 14
17,500 تومان
  400 کاهش
1400/06/09
فولاد ظفر
فولاد ظفر
259
سایز 14
17,900 تومان
  ثابت
1400/06/07
فولاد ظفر
فولاد ظفر
260
سایز 14
17,900 تومان
  100 کاهش
1400/06/06
فولاد ظفر
فولاد ظفر
261
سایز 14
18,000 تومان
  ثابت
1400/06/04
فولاد ظفر
فولاد ظفر
262
سایز 14
18,000 تومان
  50 کاهش
1400/06/03
فولاد ظفر
فولاد ظفر
263
سایز 14
17,950 تومان
  ثابت
1400/06/02
فولاد ظفر
فولاد ظفر
264
سایز 14
17,950 تومان
  200 افزایش
1400/06/01
فولاد ظفر
فولاد ظفر
265
سایز 14
17,800 تومان
  50 افزایش
1400/05/31
فولاد ظفر
فولاد ظفر
266
سایز 14
17,750 تومان
  100 افزایش
1400/05/31
فولاد ظفر
فولاد ظفر
267
سایز 14
17,650 تومان
  ثابت
1400/05/30
فولاد ظفر
فولاد ظفر
268
سایز 14
17,650 تومان
  ثابت
1400/05/26
فولاد ظفر
فولاد ظفر
269
سایز 14
17,650 تومان
  ثابت
1400/05/25
فولاد ظفر
فولاد ظفر
270
سایز 14
17,650 تومان
  ثابت
1400/05/24
فولاد ظفر
فولاد ظفر
271
سایز 14
17,650 تومان
  ثابت
1400/05/23
فولاد ظفر
فولاد ظفر
272
سایز 14
17,650 تومان
  ثابت
1400/05/21
فولاد ظفر
فولاد ظفر
273
سایز 14
17,650 تومان
  ثابت
1400/05/20
فولاد ظفر
فولاد ظفر
274
سایز 14
17,650 تومان
  ثابت
1400/05/19
فولاد ظفر
فولاد ظفر
275
سایز 14
17,650 تومان
  ثابت
1400/05/18
فولاد ظفر
فولاد ظفر
276
سایز 14
17,650 تومان
  ثابت
1400/05/17
فولاد ظفر
فولاد ظفر
277
سایز 14
17,650 تومان
  ثابت
1400/05/16
فولاد ظفر
فولاد ظفر
278
سایز 14
17,650 تومان
  ثابت
1400/05/14
فولاد ظفر
فولاد ظفر
279
سایز 14
17,650 تومان
  ثابت
1400/05/13
فولاد ظفر
فولاد ظفر
280
سایز 14
17,650 تومان
  ثابت
1400/05/12
فولاد ظفر
فولاد ظفر
281
سایز 14
17,650 تومان
  150 افزایش
1400/05/03
فولاد ظفر
فولاد ظفر
282
سایز 14
17,500 تومان
  ثابت
1400/05/02
فولاد ظفر
فولاد ظفر
283
سایز 14
17,500 تومان
  ثابت
1400/04/31
فولاد ظفر
فولاد ظفر
284
سایز 14
17,500 تومان
  ثابت
1400/04/29
فولاد ظفر
فولاد ظفر
285
سایز 14
17,500 تومان
  100 افزایش
1400/04/28
فولاد ظفر
فولاد ظفر
286
سایز 14
17,400 تومان
  ثابت
1400/04/27
فولاد ظفر
فولاد ظفر
287
سایز 14
17,400 تومان
  ثابت
1400/04/26
فولاد ظفر
فولاد ظفر
288
سایز 14
17,400 تومان
  ثابت
1400/04/22
فولاد ظفر
فولاد ظفر
289
سایز 14
17,400 تومان
  100 افزایش
1400/04/21
فولاد ظفر
فولاد ظفر
290
سایز 14
17,300 تومان
  300 افزایش
1400/04/20
فولاد ظفر
فولاد ظفر
291
سایز 14
17,000 تومان
  ثابت
1400/04/19
فولاد ظفر
فولاد ظفر
15 5
تماس از طریق واتساپ و تلگرام