تلفن تماس:  04135595050
آرشیو قیمت : ������������
1402/07/02

نوسان   ������������ در یک نگاه

انتخاب بازه زمانی

ردیف
مشخصات محصول
قیمت(تومان)
وضعیت نوسان
تاریخ به روزرسانی
تولید کننده
1
سایز 8
25,700 تومان
  550 کاهش
1402/07/01
فولاد ظفر
فولاد ظفر
2
سایز 8
26,250 تومان
  ثابت
1402/06/30
فولاد ظفر
فولاد ظفر
3
سایز 8
26,250 تومان
  ثابت
1402/06/29
فولاد ظفر
فولاد ظفر
4
سایز 8
26,250 تومان
  ثابت
1402/06/28
فولاد ظفر
فولاد ظفر
5
سایز 8
26,250 تومان
  ثابت
1402/06/27
فولاد ظفر
فولاد ظفر
6
سایز 8
26,250 تومان
  ثابت
1402/06/26
فولاد ظفر
فولاد ظفر
7
سایز 8
26,250 تومان
  ثابت
1402/06/22
فولاد ظفر
فولاد ظفر
8
سایز 8
26,250 تومان
  ثابت
1402/06/21
فولاد ظفر
فولاد ظفر
9
سایز 8
26,250 تومان
  ثابت
1402/06/20
فولاد ظفر
فولاد ظفر
10
سایز 8
26,250 تومان
  100 افزایش
1402/06/19
فولاد ظفر
فولاد ظفر
11
سایز 8
26,150 تومان
  ثابت
1402/06/18
فولاد ظفر
فولاد ظفر
12
سایز 8
26,150 تومان
  ثابت
1402/06/16
فولاد ظفر
فولاد ظفر
13
سایز 8
26,150 تومان
  ثابت
1402/06/14
فولاد ظفر
فولاد ظفر
14
سایز 8
26,150 تومان
  100 افزایش
1402/06/13
فولاد ظفر
فولاد ظفر
15
سایز 8
26,050 تومان
  ثابت
1402/06/12
فولاد ظفر
فولاد ظفر
16
سایز 8
26,050 تومان
  ثابت
1402/06/11
فولاد ظفر
فولاد ظفر
17
سایز 8
26,050 تومان
  ثابت
1402/06/09
فولاد ظفر
فولاد ظفر
18
سایز 8
26,050 تومان
  ثابت
1402/06/08
فولاد ظفر
فولاد ظفر
19
سایز 8
26,050 تومان
  ثابت
1402/06/07
فولاد ظفر
فولاد ظفر
20
سایز 8
26,050 تومان
  ثابت
1402/06/06
فولاد ظفر
فولاد ظفر
21
سایز 8
26,050 تومان
  ثابت
1402/06/05
فولاد ظفر
فولاد ظفر
22
سایز 8
26,050 تومان
  ثابت
1402/06/04
فولاد ظفر
فولاد ظفر
23
سایز 8
26,050 تومان
  ثابت
1402/06/02
فولاد ظفر
فولاد ظفر
24
سایز 8
26,050 تومان
  ثابت
1402/06/01
فولاد ظفر
فولاد ظفر
25
سایز 8
26,050 تومان
  ثابت
1402/05/31
فولاد ظفر
فولاد ظفر
26
سایز 8
26,050 تومان
  ثابت
1402/05/30
فولاد ظفر
فولاد ظفر
27
سایز 8
26,050 تومان
  ثابت
1402/05/29
فولاد ظفر
فولاد ظفر
28
سایز 8
26,050 تومان
  ثابت
1402/05/28
فولاد ظفر
فولاد ظفر
29
سایز 8
26,050 تومان
  ثابت
1402/05/26
فولاد ظفر
فولاد ظفر
30
سایز 8
26,050 تومان
  ثابت
1402/05/25
فولاد ظفر
فولاد ظفر
31
سایز 8
26,050 تومان
  ثابت
1402/05/24
فولاد ظفر
فولاد ظفر
32
سایز 8
26,050 تومان
  100 افزایش
1402/05/23
فولاد ظفر
فولاد ظفر
33
سایز 8
25,950 تومان
  ثابت
1402/05/22
فولاد ظفر
فولاد ظفر
34
سایز 8
25,950 تومان
  ثابت
1402/05/21
فولاد ظفر
فولاد ظفر
35
سایز 8
25,950 تومان
  ثابت
1402/05/19
فولاد ظفر
فولاد ظفر
36
سایز 8
25,950 تومان
  ثابت
1402/05/18
فولاد ظفر
فولاد ظفر
37
سایز 8
25,950 تومان
  100 افزایش
1402/05/17
فولاد ظفر
فولاد ظفر
38
سایز 8
25,850 تومان
  ثابت
1402/05/16
فولاد ظفر
فولاد ظفر
39
سایز 8
25,850 تومان
  ثابت
1402/05/15
فولاد ظفر
فولاد ظفر
40
سایز 8
25,850 تومان
  ثابت
1402/05/14
فولاد ظفر
فولاد ظفر
41
سایز 8
25,850 تومان
  ثابت
1402/05/10
فولاد ظفر
فولاد ظفر
42
سایز 8
25,850 تومان
  ثابت
1402/05/09
فولاد ظفر
فولاد ظفر
43
سایز 8
25,850 تومان
  ثابت
1402/05/08
فولاد ظفر
فولاد ظفر
44
سایز 8
25,850 تومان
  ثابت
1402/05/07
فولاد ظفر
فولاد ظفر
45
سایز 8
25,850 تومان
  50 افزایش
1402/05/04
فولاد ظفر
فولاد ظفر
46
سایز 8
25,800 تومان
  100 افزایش
1402/05/03
فولاد ظفر
فولاد ظفر
47
سایز 8
25,700 تومان
  ثابت
1402/05/02
فولاد ظفر
فولاد ظفر
48
سایز 8
25,700 تومان
  ثابت
1402/05/01
فولاد ظفر
فولاد ظفر
49
سایز 8
25,700 تومان
  ثابت
1402/04/31
فولاد ظفر
فولاد ظفر
50
سایز 8
25,700 تومان
  ثابت
1402/04/29
فولاد ظفر
فولاد ظفر
51
سایز 8
25,700 تومان
  ثابت
1402/04/28
فولاد ظفر
فولاد ظفر
52
سایز 8
25,700 تومان
  ثابت
1402/04/27
فولاد ظفر
فولاد ظفر
53
سایز 8
25,700 تومان
  1000 کاهش
1402/04/26
فولاد ظفر
فولاد ظفر
54
سایز 8
26,700 تومان
  ثابت
1402/04/25
فولاد ظفر
فولاد ظفر
55
سایز 8
26,700 تومان
  ثابت
1402/04/24
فولاد ظفر
فولاد ظفر
56
سایز 8
26,700 تومان
  ثابت
1402/04/22
فولاد ظفر
فولاد ظفر
57
سایز 8
26,700 تومان
  ثابت
1402/04/21
فولاد ظفر
فولاد ظفر
58
سایز 8
26,700 تومان
  ثابت
1402/04/20
فولاد ظفر
فولاد ظفر
59
سایز 8
26,700 تومان
  ثابت
1402/04/19
فولاد ظفر
فولاد ظفر
60
سایز 8
26,700 تومان
  ثابت
1402/04/18
فولاد ظفر
فولاد ظفر
61
سایز 8
26,700 تومان
  ثابت
1402/04/17
فولاد ظفر
فولاد ظفر
62
سایز 8
26,700 تومان
  ثابت
1402/04/15
فولاد ظفر
فولاد ظفر
63
سایز 8
26,700 تومان
  ثابت
1402/04/14
فولاد ظفر
فولاد ظفر
64
سایز 8
26,700 تومان
  ثابت
1402/04/13
فولاد ظفر
فولاد ظفر
65
سایز 8
26,700 تومان
  ثابت
1402/04/12
فولاد ظفر
فولاد ظفر
66
سایز 8
26,700 تومان
  ثابت
1402/04/11
فولاد ظفر
فولاد ظفر
67
سایز 8
26,700 تومان
  500 کاهش
1402/04/10
فولاد ظفر
فولاد ظفر
68
سایز 8
27,200 تومان
  ثابت
1402/04/07
فولاد ظفر
فولاد ظفر
69
سایز 8
27,200 تومان
  ثابت
1402/04/06
فولاد ظفر
فولاد ظفر
70
سایز 8
27,200 تومان
  ثابت
1402/04/05
فولاد ظفر
فولاد ظفر
71
سایز 8
27,200 تومان
  ثابت
1402/04/04
فولاد ظفر
فولاد ظفر
72
سایز 8
27,200 تومان
  500 کاهش
1402/04/03
فولاد ظفر
فولاد ظفر
73
سایز 8
27,700 تومان
  ثابت
1402/04/01
فولاد ظفر
فولاد ظفر
74
سایز 8
27,700 تومان
  ثابت
1402/03/31
فولاد ظفر
فولاد ظفر
75
سایز 8
27,700 تومان
  ثابت
1402/03/30
فولاد ظفر
فولاد ظفر
76
سایز 8
27,700 تومان
  ثابت
1402/03/29
فولاد ظفر
فولاد ظفر
77
سایز 8
27,700 تومان
  ثابت
1402/03/28
فولاد ظفر
فولاد ظفر
78
سایز 8
27,700 تومان
  ثابت
1402/03/27
فولاد ظفر
فولاد ظفر
79
سایز 8
27,700 تومان
  ثابت
1402/03/25
فولاد ظفر
فولاد ظفر
80
سایز 8
27,700 تومان
  750 کاهش
1402/03/24
فولاد ظفر
فولاد ظفر
81
سایز 8
28,450 تومان
  ثابت
1402/03/23
فولاد ظفر
فولاد ظفر
82
سایز 8
28,450 تومان
  ثابت
1402/03/22
فولاد ظفر
فولاد ظفر
83
سایز 8
28,450 تومان
  ثابت
1402/03/21
فولاد ظفر
فولاد ظفر
84
سایز 8
28,450 تومان
  ثابت
1402/03/20
فولاد ظفر
فولاد ظفر
85
سایز 8
28,450 تومان
  ثابت
1402/03/18
فولاد ظفر
فولاد ظفر
86
سایز 8
28,450 تومان
  ثابت
1402/03/17
فولاد ظفر
فولاد ظفر
87
سایز 8
28,450 تومان
  300 افزایش
1402/03/16
فولاد ظفر
فولاد ظفر
88
سایز 8
28,150 تومان
  ثابت
1402/03/13
فولاد ظفر
فولاد ظفر
89
سایز 8
28,150 تومان
  ثابت
1402/03/11
فولاد ظفر
فولاد ظفر
90
سایز 8
28,150 تومان
  ثابت
1402/03/10
فولاد ظفر
فولاد ظفر
91
سایز 8
28,150 تومان
  ثابت
1402/03/09
فولاد ظفر
فولاد ظفر
92
سایز 8
28,150 تومان
  ثابت
1402/03/08
فولاد ظفر
فولاد ظفر
93
سایز 8
28,150 تومان
  ثابت
1402/03/07
فولاد ظفر
فولاد ظفر
94
سایز 8
28,150 تومان
  ثابت
1402/03/06
فولاد ظفر
فولاد ظفر
95
سایز 8
28,150 تومان
  ثابت
1402/03/04
فولاد ظفر
فولاد ظفر
96
سایز 8
28,150 تومان
  100 افزایش
1402/03/03
فولاد ظفر
فولاد ظفر
97
سایز 8
28,050 تومان
  200 افزایش
1402/03/02
فولاد ظفر
فولاد ظفر
98
سایز 8
27,850 تومان
  200 افزایش
1402/03/01
فولاد ظفر
فولاد ظفر
99
سایز 8
27,650 تومان
  ثابت
1402/02/31
فولاد ظفر
فولاد ظفر
100
سایز 8
27,650 تومان
  ثابت
1402/02/30
فولاد ظفر
فولاد ظفر
101
سایز 8
27,650 تومان
  ثابت
1402/02/28
فولاد ظفر
فولاد ظفر
102
سایز 8
27,650 تومان
  ثابت
1402/02/27
فولاد ظفر
فولاد ظفر
103
سایز 8
27,650 تومان
  150 افزایش
1402/02/25
فولاد ظفر
فولاد ظفر
104
سایز 8
27,500 تومان
  ثابت
1402/02/24
فولاد ظفر
فولاد ظفر
105
سایز 8
27,500 تومان
  1250 کاهش
1402/02/23
فولاد ظفر
فولاد ظفر
106
سایز 8
28,750 تومان
  ثابت
1402/02/21
فولاد ظفر
فولاد ظفر
107
سایز 8
28,750 تومان
  ثابت
1402/02/20
فولاد ظفر
فولاد ظفر
108
سایز 8
28,750 تومان
  ثابت
1402/02/19
فولاد ظفر
فولاد ظفر
109
سایز 8
28,750 تومان
  ثابت
1402/02/18
فولاد ظفر
فولاد ظفر
110
سایز 8
28,750 تومان
  ثابت
1402/02/17
فولاد ظفر
فولاد ظفر
111
سایز 8
28,750 تومان
  ثابت
1402/02/16
فولاد ظفر
فولاد ظفر
112
سایز 8
28,750 تومان
  ثابت
1402/02/14
فولاد ظفر
فولاد ظفر
113
سایز 8
28,750 تومان
  50 افزایش
1402/02/13
فولاد ظفر
فولاد ظفر
114
سایز 8
28,700 تومان
  200 افزایش
1402/02/12
فولاد ظفر
فولاد ظفر
115
سایز 8
28,500 تومان
  500 افزایش
1402/02/11
فولاد ظفر
فولاد ظفر
116
سایز 8
28,000 تومان
  100 افزایش
1402/02/10
فولاد ظفر
فولاد ظفر
117
سایز 8
27,900 تومان
  100 افزایش
1402/02/09
فولاد ظفر
فولاد ظفر
118
سایز 8
27,800 تومان
  ثابت
1402/02/07
فولاد ظفر
فولاد ظفر
119
سایز 8
27,800 تومان
  300 افزایش
1402/02/06
فولاد ظفر
فولاد ظفر
120
سایز 8
27,500 تومان
  900 افزایش
1402/02/05
فولاد ظفر
فولاد ظفر
121
سایز 8
26,600 تومان
  400 افزایش
1402/02/04
فولاد ظفر
فولاد ظفر
122
سایز 8
26,200 تومان
  200 افزایش
1402/01/31
فولاد ظفر
فولاد ظفر
123
سایز 8
26,000 تومان
  ثابت
1402/01/30
فولاد ظفر
فولاد ظفر
124
سایز 8
26,000 تومان
  ثابت
1402/01/29
فولاد ظفر
فولاد ظفر
125
سایز 8
26,000 تومان
  ثابت
1402/01/28
فولاد ظفر
فولاد ظفر
126
سایز 8
26,000 تومان
  ثابت
1402/01/27
فولاد ظفر
فولاد ظفر
127
سایز 8
26,000 تومان
  ثابت
1402/01/26
فولاد ظفر
فولاد ظفر
128
سایز 8
26,000 تومان
  500 کاهش
1402/01/24
فولاد ظفر
فولاد ظفر
129
سایز 8
26,500 تومان
  ثابت
1402/01/22
فولاد ظفر
فولاد ظفر
130
سایز 8
26,500 تومان
  700 کاهش
1402/01/21
فولاد ظفر
فولاد ظفر
131
سایز 8
27,200 تومان
  ثابت
1402/01/20
فولاد ظفر
فولاد ظفر
132
سایز 8
27,200 تومان
  ثابت
1402/01/19
فولاد ظفر
فولاد ظفر
133
سایز 8
27,200 تومان
  ثابت
1402/01/17
فولاد ظفر
فولاد ظفر
134
سایز 8
27,200 تومان
  ثابت
1402/01/16
فولاد ظفر
فولاد ظفر
135
سایز 8
27,200 تومان
  ثابت
1402/01/15
فولاد ظفر
فولاد ظفر
136
سایز 8
27,200 تومان
  ثابت
1402/01/14
فولاد ظفر
فولاد ظفر
137
سایز 8
27,200 تومان
  100 افزایش
1402/01/10
فولاد ظفر
فولاد ظفر
138
سایز 8
27,100 تومان
  50 افزایش
1402/01/09
فولاد ظفر
فولاد ظفر
139
سایز 8
27,050 تومان
  ثابت
1402/01/08
فولاد ظفر
فولاد ظفر
140
سایز 8
27,050 تومان
  ثابت
1402/01/07
فولاد ظفر
فولاد ظفر
141
سایز 8
27,050 تومان
  ثابت
1402/01/06
فولاد ظفر
فولاد ظفر
142
سایز 8
27,050 تومان
  50 افزایش
1402/01/05
فولاد ظفر
فولاد ظفر
143
سایز 8
27,000 تومان
  ثابت
1401/12/28
فولاد ظفر
فولاد ظفر
144
سایز 8
27,000 تومان
  ثابت
1401/12/27
فولاد ظفر
فولاد ظفر
145
سایز 8
27,000 تومان
  ثابت
1401/12/25
فولاد ظفر
فولاد ظفر
146
سایز 8
27,000 تومان
  ثابت
1401/12/24
فولاد ظفر
فولاد ظفر
147
سایز 8
27,000 تومان
  ثابت
1401/12/23
فولاد ظفر
فولاد ظفر
148
سایز 8
27,000 تومان
  4300 کاهش
1401/12/22
فولاد ظفر
فولاد ظفر
149
سایز 8
31,300 تومان
  ثابت
1401/12/21
فولاد ظفر
فولاد ظفر
150
سایز 8
31,300 تومان
  ثابت
1401/12/20
فولاد ظفر
فولاد ظفر
151
سایز 8
31,300 تومان
  ثابت
1401/12/18
فولاد ظفر
فولاد ظفر
152
سایز 8
31,300 تومان
  ثابت
1401/12/16
فولاد ظفر
فولاد ظفر
153
سایز 8
31,300 تومان
  ثابت
1401/12/15
فولاد ظفر
فولاد ظفر
154
سایز 8
31,300 تومان
  ثابت
1401/12/14
فولاد ظفر
فولاد ظفر
155
سایز 8
31,300 تومان
  ثابت
1401/12/13
فولاد ظفر
فولاد ظفر
156
سایز 8
31,300 تومان
  ثابت
1401/12/11
فولاد ظفر
فولاد ظفر
157
سایز 8
31,300 تومان
  ثابت
1401/12/10
فولاد ظفر
فولاد ظفر
158
سایز 8
31,300 تومان
  ثابت
1401/12/09
فولاد ظفر
فولاد ظفر
159
سایز 8
31,300 تومان
  500 افزایش
1401/12/08
فولاد ظفر
فولاد ظفر
160
سایز 8
30,800 تومان
  2100 افزایش
1401/12/07
فولاد ظفر
فولاد ظفر
161
سایز 8
28,700 تومان
  500 افزایش
1401/12/06
فولاد ظفر
فولاد ظفر
162
سایز 8
28,200 تومان
  100 افزایش
1401/12/04
فولاد ظفر
فولاد ظفر
163
سایز 8
28,100 تومان
  500 افزایش
1401/12/03
فولاد ظفر
فولاد ظفر
164
سایز 8
27,600 تومان
  400 افزایش
1401/12/02
فولاد ظفر
فولاد ظفر
165
سایز 8
27,200 تومان
  400 افزایش
1401/12/01
فولاد ظفر
فولاد ظفر
166
سایز 8
26,800 تومان
  700 افزایش
1401/11/30
فولاد ظفر
فولاد ظفر
167
سایز 8
26,100 تومان
  900 افزایش
1401/11/27
فولاد ظفر
فولاد ظفر
168
سایز 8
25,200 تومان
  700 افزایش
1401/11/26
فولاد ظفر
فولاد ظفر
169
سایز 8
24,500 تومان
  300 افزایش
1401/11/25
فولاد ظفر
فولاد ظفر
170
سایز 8
24,200 تومان
  1250 افزایش
1401/11/24
فولاد ظفر
فولاد ظفر
171
سایز 8
22,950 تومان
  450 افزایش
1401/11/23
فولاد ظفر
فولاد ظفر
172
سایز 8
22,500 تومان
  150 افزایش
1401/11/20
فولاد ظفر
فولاد ظفر
173
سایز 8
22,350 تومان
  100 افزایش
1401/11/19
فولاد ظفر
فولاد ظفر
174
سایز 8
22,250 تومان
  50 افزایش
1401/11/18
فولاد ظفر
فولاد ظفر
175
سایز 8
22,200 تومان
  150 افزایش
1401/11/17
فولاد ظفر
فولاد ظفر
176
سایز 8
22,050 تومان
  100 افزایش
1401/11/16
فولاد ظفر
فولاد ظفر
177
سایز 8
21,950 تومان
  150 افزایش
1401/11/13
فولاد ظفر
فولاد ظفر
178
سایز 8
21,800 تومان
  50 افزایش
1401/11/12
فولاد ظفر
فولاد ظفر
179
سایز 8
21,750 تومان
  50 افزایش
1401/11/11
فولاد ظفر
فولاد ظفر
180
سایز 8
21,700 تومان
  50 افزایش
1401/11/10
فولاد ظفر
فولاد ظفر
181
سایز 8
21,650 تومان
  ثابت
1401/11/09
فولاد ظفر
فولاد ظفر
182
سایز 8
21,650 تومان
  ثابت
1401/11/08
فولاد ظفر
فولاد ظفر
183
سایز 8
21,650 تومان
  ثابت
1401/11/06
فولاد ظفر
فولاد ظفر
184
سایز 8
21,650 تومان
  ثابت
1401/11/05
فولاد ظفر
فولاد ظفر
185
سایز 8
21,650 تومان
  50 افزایش
1401/11/04
فولاد ظفر
فولاد ظفر
186
سایز 8
21,600 تومان
  250 افزایش
1401/11/03
فولاد ظفر
فولاد ظفر
187
سایز 8
21,350 تومان
  350 افزایش
1401/11/02
فولاد ظفر
فولاد ظفر
188
سایز 8
21,000 تومان
  400 افزایش
1401/11/01
فولاد ظفر
فولاد ظفر
189
سایز 8
20,600 تومان
  300 کاهش
1401/10/29
فولاد ظفر
فولاد ظفر
190
سایز 8
20,900 تومان
  ثابت
1401/10/28
فولاد ظفر
فولاد ظفر
191
سایز 8
20,900 تومان
  100 افزایش
1401/10/27
فولاد ظفر
فولاد ظفر
192
سایز 8
20,800 تومان
  50 افزایش
1401/10/26
فولاد ظفر
فولاد ظفر
193
سایز 8
20,750 تومان
  100 افزایش
1401/10/25
فولاد ظفر
فولاد ظفر
194
سایز 8
20,650 تومان
  200 افزایش
1401/10/24
فولاد ظفر
فولاد ظفر
195
سایز 8
20,450 تومان
  100 افزایش
1401/10/22
فولاد ظفر
فولاد ظفر
196
سایز 8
20,350 تومان
  100 افزایش
1401/10/21
فولاد ظفر
فولاد ظفر
197
سایز 8
20,250 تومان
  ثابت
1401/10/20
فولاد ظفر
فولاد ظفر
198
سایز 8
20,250 تومان
  50 افزایش
1401/10/19
فولاد ظفر
فولاد ظفر
199
سایز 8
20,200 تومان
  50 افزایش
1401/10/18
فولاد ظفر
فولاد ظفر
200
سایز 8
20,150 تومان
  ثابت
1401/10/17
فولاد ظفر
فولاد ظفر
201
سایز 8
20,150 تومان
  500 کاهش
1401/10/15
فولاد ظفر
فولاد ظفر
202
سایز 8
20,650 تومان
  ثابت
1401/10/14
فولاد ظفر
فولاد ظفر
203
سایز 8
20,650 تومان
  ثابت
1401/10/13
فولاد ظفر
فولاد ظفر
204
سایز 8
20,650 تومان
  ثابت
1401/10/12
فولاد ظفر
فولاد ظفر
205
سایز 8
20,650 تومان
  ثابت
1401/10/11
فولاد ظفر
فولاد ظفر
206
سایز 8
20,650 تومان
  50 افزایش
1401/10/10
فولاد ظفر
فولاد ظفر
207
سایز 8
20,600 تومان
  350 افزایش
1401/10/08
فولاد ظفر
فولاد ظفر
208
سایز 8
20,250 تومان
  250 افزایش
1401/10/07
فولاد ظفر
فولاد ظفر
209
سایز 8
20,000 تومان
  250 افزایش
1401/10/05
فولاد ظفر
فولاد ظفر
210
سایز 8
19,750 تومان
  100 افزایش
1401/10/04
فولاد ظفر
فولاد ظفر
211
سایز 8
19,650 تومان
  350 افزایش
1401/10/03
فولاد ظفر
فولاد ظفر
212
سایز 8
19,300 تومان
  150 افزایش
1401/10/01
فولاد ظفر
فولاد ظفر
213
سایز 8
19,150 تومان
  50 افزایش
1401/09/30
فولاد ظفر
فولاد ظفر
214
سایز 8
19,100 تومان
  100 افزایش
1401/09/29
فولاد ظفر
فولاد ظفر
215
سایز 8
19,000 تومان
  650 افزایش
1401/09/28
فولاد ظفر
فولاد ظفر
216
سایز 8
18,350 تومان
  250 افزایش
1401/09/27
فولاد ظفر
فولاد ظفر
217
سایز 8
18,100 تومان
  350 افزایش
1401/09/26
فولاد ظفر
فولاد ظفر
218
سایز 8
17,750 تومان
  ثابت
1401/09/24
فولاد ظفر
فولاد ظفر
219
سایز 8
17,750 تومان
  50 افزایش
1401/09/23
فولاد ظفر
فولاد ظفر
220
سایز 8
17,700 تومان
  150 افزایش
1401/09/22
فولاد ظفر
فولاد ظفر
221
سایز 8
17,550 تومان
  250 افزایش
1401/09/21
فولاد ظفر
فولاد ظفر
222
سایز 8
17,300 تومان
  100 افزایش
1401/09/20
فولاد ظفر
فولاد ظفر
223
سایز 8
17,200 تومان
  250 افزایش
1401/09/19
فولاد ظفر
فولاد ظفر
224
سایز 8
16,950 تومان
  50 افزایش
1401/09/17
فولاد ظفر
فولاد ظفر
225
سایز 8
16,900 تومان
  50 افزایش
1401/09/16
فولاد ظفر
فولاد ظفر
226
سایز 8
16,850 تومان
  50 افزایش
1401/09/15
فولاد ظفر
فولاد ظفر
227
سایز 8
16,800 تومان
  150 افزایش
1401/09/14
فولاد ظفر
فولاد ظفر
228
سایز 8
16,650 تومان
  50 افزایش
1401/09/13
فولاد ظفر
فولاد ظفر
229
سایز 8
16,600 تومان
  50 افزایش
1401/09/12
فولاد ظفر
فولاد ظفر
230
سایز 8
16,550 تومان
  300 کاهش
1401/09/10
فولاد ظفر
فولاد ظفر
231
سایز 8
16,850 تومان
  ثابت
1401/09/09
فولاد ظفر
فولاد ظفر
232
سایز 8
16,850 تومان
  ثابت
1401/09/08
فولاد ظفر
فولاد ظفر
233
سایز 8
16,850 تومان
  ثابت
1401/09/07
فولاد ظفر
فولاد ظفر
234
سایز 8
16,850 تومان
  ثابت
1401/09/06
فولاد ظفر
فولاد ظفر
235
سایز 8
16,850 تومان
  ثابت
1401/09/05
فولاد ظفر
فولاد ظفر
236
سایز 8
16,850 تومان
  ثابت
1401/09/03
فولاد ظفر
فولاد ظفر
237
سایز 8
16,850 تومان
  ثابت
1401/09/02
فولاد ظفر
فولاد ظفر
238
سایز 8
16,850 تومان
  ثابت
1401/09/01
فولاد ظفر
فولاد ظفر
239
سایز 8
16,850 تومان
  ثابت
1401/08/30
فولاد ظفر
فولاد ظفر
240
سایز 8
16,850 تومان
  200 کاهش
1401/08/29
فولاد ظفر
فولاد ظفر
241
سایز 8
17,050 تومان
  ثابت
1401/08/28
فولاد ظفر
فولاد ظفر
242
سایز 8
17,050 تومان
  ثابت
1401/08/26
فولاد ظفر
فولاد ظفر
243
سایز 8
17,050 تومان
  ثابت
1401/08/25
فولاد ظفر
فولاد ظفر
244
سایز 8
17,050 تومان
  200 کاهش
1401/08/24
فولاد ظفر
فولاد ظفر
245
سایز 8
17,250 تومان
  ثابت
1401/08/23
فولاد ظفر
فولاد ظفر
246
سایز 8
17,250 تومان
  ثابت
1401/08/22
فولاد ظفر
فولاد ظفر
247
سایز 8
17,250 تومان
  ثابت
1401/08/21
فولاد ظفر
فولاد ظفر
248
سایز 8
17,250 تومان
  ثابت
1401/08/19
فولاد ظفر
فولاد ظفر
249
سایز 8
17,250 تومان
  ثابت
1401/08/18
فولاد ظفر
فولاد ظفر
250
سایز 8
17,250 تومان
  50 افزایش
1401/08/17
فولاد ظفر
فولاد ظفر
251
سایز 8
17,200 تومان
  50 افزایش
1401/08/16
فولاد ظفر
فولاد ظفر
252
سایز 8
17,150 تومان
  50 افزایش
1401/08/15
فولاد ظفر
فولاد ظفر
253
سایز 8
17,100 تومان
  50 افزایش
1401/08/14
فولاد ظفر
فولاد ظفر
254
سایز 8
17,050 تومان
  ثابت
1401/08/12
فولاد ظفر
فولاد ظفر
255
سایز 8
17,050 تومان
  ثابت
1401/08/11
فولاد ظفر
فولاد ظفر
256
سایز 8
17,050 تومان
  ثابت
1401/08/10
فولاد ظفر
فولاد ظفر
257
سایز 8
17,050 تومان
  ثابت
1401/08/09
فولاد ظفر
فولاد ظفر
258
سایز 8
17,050 تومان
  ثابت
1401/08/08
فولاد ظفر
فولاد ظفر
259
سایز 8
17,050 تومان
  ثابت
1401/08/07
فولاد ظفر
فولاد ظفر
260
سایز 8
17,050 تومان
  ثابت
1401/08/05
فولاد ظفر
فولاد ظفر
261
سایز 8
17,050 تومان
  ثابت
1401/08/04
فولاد ظفر
فولاد ظفر
262
سایز 8
17,050 تومان
  ثابت
1401/08/03
فولاد ظفر
فولاد ظفر
263
سایز 8
17,050 تومان
  ثابت
1401/08/02
فولاد ظفر
فولاد ظفر
264
سایز 8
17,050 تومان
  50 افزایش
1401/08/01
فولاد ظفر
فولاد ظفر
265
سایز 8
17,000 تومان
  ثابت
1401/07/30
فولاد ظفر
فولاد ظفر
266
سایز 8
17,000 تومان
  ثابت
1401/07/28
فولاد ظفر
فولاد ظفر
267
سایز 8
17,000 تومان
  ثابت
1401/07/27
فولاد ظفر
فولاد ظفر
268
سایز 8
17,000 تومان
  ثابت
1401/07/26
فولاد ظفر
فولاد ظفر
269
سایز 8
17,000 تومان
  ثابت
1401/07/25
فولاد ظفر
فولاد ظفر
270
سایز 8
17,000 تومان
  ثابت
1401/07/24
فولاد ظفر
فولاد ظفر
271
سایز 8
17,000 تومان
  ثابت
1401/07/23
فولاد ظفر
فولاد ظفر
272
سایز 8
17,000 تومان
  ثابت
1401/07/21
فولاد ظفر
فولاد ظفر
273
سایز 8
17,000 تومان
  ثابت
1401/07/20
فولاد ظفر
فولاد ظفر
274
سایز 8
17,000 تومان
  ثابت
1401/07/19
فولاد ظفر
فولاد ظفر
275
سایز 8
17,000 تومان
  ثابت
1401/07/18
فولاد ظفر
فولاد ظفر
276
سایز 8
17,000 تومان
  ثابت
1401/07/17
فولاد ظفر
فولاد ظفر
277
سایز 8
17,000 تومان
  ثابت
1401/07/16
فولاد ظفر
فولاد ظفر
278
سایز 8
17,000 تومان
  ثابت
1401/07/14
فولاد ظفر
فولاد ظفر
279
سایز 8
17,000 تومان
  ثابت
1401/07/12
فولاد ظفر
فولاد ظفر
280
سایز 8
17,000 تومان
  50 افزایش
1401/07/11
فولاد ظفر
فولاد ظفر
281
سایز 8
16,950 تومان
  50 افزایش
1401/07/10
فولاد ظفر
فولاد ظفر
282
سایز 8
16,900 تومان
  150 افزایش
1401/07/09
فولاد ظفر
فولاد ظفر
283
سایز 8
16,750 تومان
  ثابت
1401/07/07
فولاد ظفر
فولاد ظفر
284
سایز 8
16,750 تومان
  ثابت
1401/07/06
فولاد ظفر
فولاد ظفر
285
سایز 8
16,750 تومان
  ثابت
1401/07/04
فولاد ظفر
فولاد ظفر
286
سایز 8
16,750 تومان
  ثابت
1401/07/02
فولاد ظفر
فولاد ظفر
287
سایز 8
16,750 تومان
  ثابت
1401/06/31
فولاد ظفر
فولاد ظفر
288
سایز 8
16,750 تومان
  ثابت
1401/06/30
فولاد ظفر
فولاد ظفر
289
سایز 8
16,750 تومان
  ثابت
1401/06/29
فولاد ظفر
فولاد ظفر
290
سایز 8
16,750 تومان
  ثابت
1401/06/28
فولاد ظفر
فولاد ظفر
291
سایز 8
16,750 تومان
  50 افزایش
1401/06/27
فولاد ظفر
فولاد ظفر
292
سایز 8
16,700 تومان
  50 افزایش
1401/06/24
فولاد ظفر
فولاد ظفر
293
سایز 8
16,650 تومان
  50 افزایش
1401/06/23
فولاد ظفر
فولاد ظفر
294
سایز 8
16,600 تومان
  50 افزایش
1401/06/22
فولاد ظفر
فولاد ظفر
295
سایز 8
16,550 تومان
  50 افزایش
1401/06/21
فولاد ظفر
فولاد ظفر
296
سایز 8
16,500 تومان
  ثابت
1401/06/20
فولاد ظفر
فولاد ظفر
297
سایز 8
16,350 تومان
  ثابت
1401/06/17
فولاد ظفر
فولاد ظفر
298
سایز 8
16,350 تومان
  ثابت
1401/06/16
فولاد ظفر
فولاد ظفر
299
سایز 8
16,350 تومان
  ثابت
1401/06/15
فولاد ظفر
فولاد ظفر
300
سایز 8
16,350 تومان
  ثابت
1401/06/14
فولاد ظفر
فولاد ظفر
301
سایز 8
16,350 تومان
  100 افزایش
1401/06/13
فولاد ظفر
فولاد ظفر
302
سایز 8
16,250 تومان
  200 کاهش
1401/06/12
فولاد ظفر
فولاد ظفر
303
سایز 8
16,450 تومان
  ثابت
1401/06/10
فولاد ظفر
فولاد ظفر
304
سایز 8
16,450 تومان
  ثابت
1401/06/09
فولاد ظفر
فولاد ظفر
305
سایز 8
16,450 تومان
  ثابت
1401/06/08
فولاد ظفر
فولاد ظفر
306
سایز 8
16,450 تومان
  ثابت
1401/06/07
فولاد ظفر
فولاد ظفر
307
سایز 8
16,450 تومان
  ثابت
1401/06/06
فولاد ظفر
فولاد ظفر
308
سایز 8
16,450 تومان
  200 کاهش
1401/06/05
فولاد ظفر
فولاد ظفر
309
سایز 8
16,650 تومان
  ثابت
1401/06/03
فولاد ظفر
فولاد ظفر
310
سایز 8
16,650 تومان
  ثابت
1401/06/02
فولاد ظفر
فولاد ظفر
311
سایز 8
16,650 تومان
  ثابت
1401/06/01
فولاد ظفر
فولاد ظفر
312
سایز 8
16,650 تومان
  ثابت
1401/05/31
فولاد ظفر
فولاد ظفر
313
سایز 8
16,650 تومان
  ثابت
1401/05/30
فولاد ظفر
فولاد ظفر
314
سایز 8
16,650 تومان
  500 کاهش
1401/05/29
فولاد ظفر
فولاد ظفر
315
سایز 8
17,150 تومان
  ثابت
1401/05/27
فولاد ظفر
فولاد ظفر
316
سایز 8
17,150 تومان
  ثابت
1401/05/26
فولاد ظفر
فولاد ظفر
317
سایز 8
17,150 تومان
  ثابت
1401/05/25
فولاد ظفر
فولاد ظفر
318
سایز 8
17,150 تومان
  ثابت
1401/05/24
فولاد ظفر
فولاد ظفر
319
سایز 8
17,150 تومان
  ثابت
1401/05/23
فولاد ظفر
فولاد ظفر
320
سایز 8
17,150 تومان
  ثابت
1401/05/22
فولاد ظفر
فولاد ظفر
321
سایز 8
17,150 تومان
  50 افزایش
1401/05/20
فولاد ظفر
فولاد ظفر
322
سایز 8
17,100 تومان
  50 افزایش
1401/05/19
فولاد ظفر
فولاد ظفر
323
سایز 8
17,050 تومان
  250 افزایش
1401/05/18
فولاد ظفر
فولاد ظفر
324
سایز 8
16,800 تومان
  ثابت
1401/05/15
فولاد ظفر
فولاد ظفر
325
سایز 8
16,800 تومان
  50 افزایش
1401/05/13
فولاد ظفر
فولاد ظفر
326
سایز 8
16,750 تومان
  50 افزایش
1401/05/12
فولاد ظفر
فولاد ظفر
327
سایز 8
16,700 تومان
  ثابت
1401/05/11
فولاد ظفر
فولاد ظفر
328
سایز 8
16,700 تومان
  300 کاهش
1401/05/10
فولاد ظفر
فولاد ظفر
329
سایز 8
17,000 تومان
  ثابت
1401/05/09
فولاد ظفر
فولاد ظفر
330
سایز 8
17,000 تومان
  ثابت
1401/05/08
فولاد ظفر
فولاد ظفر
331
سایز 8
17,000 تومان
  ثابت
1401/05/06
فولاد ظفر
فولاد ظفر
332
سایز 8
17,000 تومان
  50 افزایش
1401/05/05
فولاد ظفر
فولاد ظفر
333
سایز 8
16,950 تومان
  ثابت
1401/05/04
فولاد ظفر
فولاد ظفر
334
سایز 8
16,950 تومان
  ثابت
1401/05/03
فولاد ظفر
فولاد ظفر
335
سایز 8
16,950 تومان
  500 کاهش
1401/05/02
فولاد ظفر
فولاد ظفر
336
سایز 8
17,450 تومان
  ثابت
1401/05/01
فولاد ظفر
فولاد ظفر
337
سایز 8
17,450 تومان
  350 کاهش
1401/04/30
فولاد ظفر
فولاد ظفر
338
سایز 8
17,800 تومان
  ثابت
1401/04/29
فولاد ظفر
فولاد ظفر
339
سایز 8
17,800 تومان
  400 کاهش
1401/04/28
فولاد ظفر
فولاد ظفر
340
سایز 8
18,200 تومان
  ثابت
1401/04/26
فولاد ظفر
فولاد ظفر
341
سایز 8
18,200 تومان
  ثابت
1401/04/25
فولاد ظفر
فولاد ظفر
342
سایز 8
18,200 تومان
  50 افزایش
1401/04/23
فولاد ظفر
فولاد ظفر
343
سایز 8
18,150 تومان
  ثابت
1401/04/22
فولاد ظفر
فولاد ظفر
344
سایز 8
18,150 تومان
  50 افزایش
1401/04/21
فولاد ظفر
فولاد ظفر
345
سایز 8
18,100 تومان
  400 کاهش
1401/04/20
فولاد ظفر
فولاد ظفر
346
سایز 8
18,500 تومان
  ثابت
1401/04/18
فولاد ظفر
فولاد ظفر
347
سایز 8
18,500 تومان
  ثابت
1401/04/16
فولاد ظفر
فولاد ظفر
348
سایز 8
18,500 تومان
  ثابت
1401/04/15
فولاد ظفر
فولاد ظفر
349
سایز 8
18,500 تومان
  200 کاهش
1401/04/14
فولاد ظفر
فولاد ظفر
350
سایز 8
18,700 تومان
  ثابت
1401/04/13
فولاد ظفر
فولاد ظفر
351
سایز 8
18,700 تومان
  50 افزایش
1401/04/12
فولاد ظفر
فولاد ظفر
352
سایز 8
18,650 تومان
  50 افزایش
1401/04/11
فولاد ظفر
فولاد ظفر
353
سایز 8
18,600 تومان
  ثابت
1401/04/09
فولاد ظفر
فولاد ظفر
354
سایز 8
18,600 تومان
  ثابت
1401/04/08
فولاد ظفر
فولاد ظفر
355
سایز 8
18,600 تومان
  ثابت
1401/04/07
فولاد ظفر
فولاد ظفر
356
سایز 8
18,600 تومان
  ثابت
1401/04/06
فولاد ظفر
فولاد ظفر
357
سایز 8
18,600 تومان
  300 کاهش
1401/04/05
فولاد ظفر
فولاد ظفر
358
سایز 8
18,900 تومان
  ثابت
1401/04/04
فولاد ظفر
فولاد ظفر
359
سایز 8
18,900 تومان
  200 کاهش
1401/04/02
فولاد ظفر
فولاد ظفر
360
سایز 8
19,100 تومان
  ثابت
1401/04/01
فولاد ظفر
فولاد ظفر
361
سایز 8
19,100 تومان
  200 کاهش
1401/03/31
فولاد ظفر
فولاد ظفر
362
سایز 8
19,300 تومان
  ثابت
1401/03/30
فولاد ظفر
فولاد ظفر
363
سایز 8
19,300 تومان
  ثابت
1401/03/29
فولاد ظفر
فولاد ظفر
364
سایز 8
19,300 تومان
  250 کاهش
1401/03/28
فولاد ظفر
فولاد ظفر
365
سایز 8
19,550 تومان
  ثابت
1401/03/26
فولاد ظفر
فولاد ظفر
366
سایز 8
19,550 تومان
  ثابت
1401/03/25
فولاد ظفر
فولاد ظفر
367
سایز 8
19,550 تومان
  50 افزایش
1401/03/24
فولاد ظفر
فولاد ظفر
368
سایز 8
19,500 تومان
  100 افزایش
1401/03/23
فولاد ظفر
فولاد ظفر
369
سایز 8
19,400 تومان
  100 افزایش
1401/03/22
فولاد ظفر
فولاد ظفر
370
سایز 8
19,300 تومان
  50 افزایش
1401/03/21
فولاد ظفر
فولاد ظفر
371
سایز 8
19,250 تومان
  50 افزایش
1401/03/19
فولاد ظفر
فولاد ظفر
372
سایز 8
19,200 تومان
  100 افزایش
1401/03/18
فولاد ظفر
فولاد ظفر
373
سایز 8
19,100 تومان
  100 افزایش
1401/03/17
فولاد ظفر
فولاد ظفر
374
سایز 8
19,000 تومان
  150 افزایش
1401/03/16
فولاد ظفر
فولاد ظفر
375
سایز 8
18,850 تومان
  200 افزایش
1401/03/12
فولاد ظفر
فولاد ظفر
376
سایز 8
18,650 تومان
  50 افزایش
1401/03/11
فولاد ظفر
فولاد ظفر
377
سایز 8
18,600 تومان
  ثابت
1401/03/10
فولاد ظفر
فولاد ظفر
378
سایز 8
18,600 تومان
  50 افزایش
1401/03/09
فولاد ظفر
فولاد ظفر
379
سایز 8
18,550 تومان
  ثابت
1401/03/08
فولاد ظفر
فولاد ظفر
380
سایز 8
18,550 تومان
  50 افزایش
1401/03/07
فولاد ظفر
فولاد ظفر
381
سایز 8
18,500 تومان
  ثابت
1401/03/05
فولاد ظفر
فولاد ظفر
382
سایز 8
18,500 تومان
  50 افزایش
1401/03/04
فولاد ظفر
فولاد ظفر
383
سایز 8
18,450 تومان
  50 افزایش
1401/03/03
فولاد ظفر
فولاد ظفر
384
سایز 8
18,400 تومان
  200 کاهش
1401/03/02
فولاد ظفر
فولاد ظفر
385
سایز 8
18,600 تومان
  300 کاهش
1401/03/01
فولاد ظفر
فولاد ظفر
386
سایز 8
18,900 تومان
  ثابت
1401/02/31
فولاد ظفر
فولاد ظفر
387
سایز 8
18,900 تومان
  250 کاهش
1401/02/29
فولاد ظفر
فولاد ظفر
388
سایز 8
19,150 تومان
  ثابت
1401/02/28
فولاد ظفر
فولاد ظفر
389
سایز 8
19,150 تومان
  ثابت
1401/02/27
فولاد ظفر
فولاد ظفر
390
سایز 8
19,150 تومان
  ثابت
1401/02/26
فولاد ظفر
فولاد ظفر
391
سایز 8
19,150 تومان
  50 افزایش
1401/02/25
فولاد ظفر
فولاد ظفر
392
سایز 8
19,100 تومان
  150 افزایش
1401/02/24
فولاد ظفر
فولاد ظفر
393
سایز 8
18,950 تومان
  150 افزایش
1401/02/22
فولاد ظفر
فولاد ظفر
394
سایز 8
18,800 تومان
  150 افزایش
1401/02/21
فولاد ظفر
فولاد ظفر
395
سایز 8
18,650 تومان
  50 افزایش
1401/02/20
فولاد ظفر
فولاد ظفر
396
سایز 8
18,600 تومان
  50 افزایش
1401/02/19
فولاد ظفر
فولاد ظفر
397
سایز 8
18,550 تومان
  ثابت
1401/02/18
فولاد ظفر
فولاد ظفر
398
سایز 8
18,550 تومان
  50 افزایش
1401/02/17
فولاد ظفر
فولاد ظفر
399
سایز 8
18,500 تومان
  300 کاهش
1401/02/15
فولاد ظفر
فولاد ظفر
400
سایز 8
18,800 تومان
  ثابت
1401/02/12
فولاد ظفر
فولاد ظفر
401
سایز 8
18,800 تومان
  ثابت
1401/02/11
فولاد ظفر
فولاد ظفر
402
سایز 8
18,800 تومان
  ثابت
1401/02/10
فولاد ظفر
فولاد ظفر
403
سایز 8
18,800 تومان
  ثابت
1401/02/08
فولاد ظفر
فولاد ظفر
404
سایز 8
18,800 تومان
  ثابت
1401/02/07
فولاد ظفر
فولاد ظفر
405
سایز 8
18,800 تومان
  ثابت
1401/02/06
فولاد ظفر
فولاد ظفر
406
سایز 8
18,800 تومان
  ثابت
1401/02/05
فولاد ظفر
فولاد ظفر
407
سایز 8
18,800 تومان
  ثابت
1401/02/04
فولاد ظفر
فولاد ظفر
408
سایز 8
18,800 تومان
  ثابت
1401/02/01
فولاد ظفر
فولاد ظفر
409
سایز 8
18,800 تومان
  ثابت
1401/01/31
فولاد ظفر
فولاد ظفر
410
سایز 8
18,800 تومان
  ثابت
1401/01/30
فولاد ظفر
فولاد ظفر
411
سایز 8
18,800 تومان
  ثابت
1401/01/29
فولاد ظفر
فولاد ظفر
412
سایز 8
18,800 تومان
  200 کاهش
1401/01/28
فولاد ظفر
فولاد ظفر
413
سایز 8
19,000 تومان
  ثابت
1401/01/27
فولاد ظفر
فولاد ظفر
414
سایز 8
19,000 تومان
  ثابت
1401/01/25
فولاد ظفر
فولاد ظفر
415
سایز 8
19,000 تومان
  ثابت
1401/01/24
فولاد ظفر
فولاد ظفر
416
سایز 8
19,000 تومان
  ثابت
1401/01/23
فولاد ظفر
فولاد ظفر
417
سایز 8
19,000 تومان
  ثابت
1401/01/22
فولاد ظفر
فولاد ظفر
418
سایز 8
19,000 تومان
  100 افزایش
1401/01/21
فولاد ظفر
فولاد ظفر
419
سایز 8
18,900 تومان
  ثابت
1401/01/20
فولاد ظفر
فولاد ظفر
420
سایز 8
18,900 تومان
  300 کاهش
1401/01/18
فولاد ظفر
فولاد ظفر
421
سایز 8
19,200 تومان
  ثابت
1401/01/17
فولاد ظفر
فولاد ظفر
422
سایز 8
19,200 تومان
  ثابت
1401/01/16
فولاد ظفر
فولاد ظفر
423
سایز 8
19,200 تومان
  ثابت
1401/01/15
فولاد ظفر
فولاد ظفر
424
سایز 8
19,200 تومان
  50 افزایش
1401/01/14
فولاد ظفر
فولاد ظفر
425
سایز 8
19,150 تومان
  50 افزایش
1401/01/11
فولاد ظفر
فولاد ظفر
426
سایز 8
19,100 تومان
  50 افزایش
1401/01/10
فولاد ظفر
فولاد ظفر
427
سایز 8
19,050 تومان
  50 افزایش
1401/01/09
فولاد ظفر
فولاد ظفر
428
سایز 8
19,000 تومان
  200 افزایش
1401/01/08
فولاد ظفر
فولاد ظفر
429
سایز 8
18,800 تومان
  200 افزایش
1401/01/07
فولاد ظفر
فولاد ظفر
430
سایز 8
18,600 تومان
  ثابت
1401/01/06
فولاد ظفر
فولاد ظفر
431
سایز 8
18,350 تومان
  ثابت
1400/12/26
فولاد ظفر
فولاد ظفر
432
سایز 8
18,350 تومان
  50 افزایش
1400/12/25
فولاد ظفر
فولاد ظفر
433
سایز 8
18,300 تومان
  50 افزایش
1400/12/24
فولاد ظفر
فولاد ظفر
434
سایز 8
18,250 تومان
  ثابت
1400/12/23
فولاد ظفر
فولاد ظفر
435
سایز 8
18,250 تومان
  100 افزایش
1400/12/22
فولاد ظفر
فولاد ظفر
436
سایز 8
18,150 تومان
  100 افزایش
1400/12/21
فولاد ظفر
فولاد ظفر
437
سایز 8
18,050 تومان
  50 افزایش
1400/12/19
فولاد ظفر
فولاد ظفر
438
سایز 8
18,000 تومان
  300 افزایش
1400/12/18
فولاد ظفر
فولاد ظفر
439
سایز 8
17,700 تومان
  300 افزایش
1400/12/17
فولاد ظفر
فولاد ظفر
440
سایز 8
17,700 تومان
  300 افزایش
1400/12/17
فولاد ظفر
فولاد ظفر
441
سایز 8
17,400 تومان
  ثابت
1400/12/16
فولاد ظفر
فولاد ظفر
442
سایز 8
17,400 تومان
  50 افزایش
1400/12/15
فولاد ظفر
فولاد ظفر
443
سایز 8
17,350 تومان
  250 افزایش
1400/12/14
فولاد ظفر
فولاد ظفر
444
سایز 8
17,100 تومان
  150 افزایش
1400/12/12
فولاد ظفر
فولاد ظفر
445
سایز 8
16,950 تومان
  150 افزایش
1400/12/11
فولاد ظفر
فولاد ظفر
446
سایز 8
16,800 تومان
  100 افزایش
1400/12/09
فولاد ظفر
فولاد ظفر
447
سایز 8
16,700 تومان
  100 افزایش
1400/12/08
فولاد ظفر
فولاد ظفر
448
سایز 8
16,600 تومان
  ثابت
1400/12/07
فولاد ظفر
فولاد ظفر
449
سایز 8
16,600 تومان
  50 افزایش
1400/12/05
فولاد ظفر
فولاد ظفر
450
سایز 8
16,550 تومان
  100 افزایش
1400/12/04
فولاد ظفر
فولاد ظفر
451
سایز 8
16,450 تومان
  50 کاهش
1400/12/03
فولاد ظفر
فولاد ظفر
452
سایز 8
16,500 تومان
  200 کاهش
1400/12/02
فولاد ظفر
فولاد ظفر
453
سایز 8
16,700 تومان
  ثابت
1400/12/01
فولاد ظفر
فولاد ظفر
454
سایز 8
16,700 تومان
  ثابت
1400/11/30
فولاد ظفر
فولاد ظفر
455
سایز 8
16,700 تومان
  ثابت
1400/11/28
فولاد ظفر
فولاد ظفر
456
سایز 8
16,700 تومان
  50 افزایش
1400/11/27
فولاد ظفر
فولاد ظفر
457
سایز 8
16,650 تومان
  50 افزایش
1400/11/25
فولاد ظفر
فولاد ظفر
458
سایز 8
16,600 تومان
  150 افزایش
1400/11/24
فولاد ظفر
فولاد ظفر
459
سایز 8
16,600 تومان
  150 افزایش
1400/11/24
فولاد ظفر
فولاد ظفر
460
سایز 8
16,450 تومان
  150 افزایش
1400/11/23
فولاد ظفر
فولاد ظفر
461
سایز 8
16,300 تومان
  100 کاهش
1400/11/21
فولاد ظفر
فولاد ظفر
462
سایز 8
16,400 تومان
  ثابت
1400/11/20
فولاد ظفر
فولاد ظفر
463
سایز 8
16,400 تومان
  50 کاهش
1400/11/19
فولاد ظفر
فولاد ظفر
464
سایز 8
16,450 تومان
  200 کاهش
1400/11/18
فولاد ظفر
فولاد ظفر
465
سایز 8
16,650 تومان
  ثابت
1400/11/17
فولاد ظفر
فولاد ظفر
466
سایز 8
16,650 تومان
  300 افزایش
1400/11/16
فولاد ظفر
فولاد ظفر
467
سایز 8
16,350 تومان
  50 افزایش
1400/11/13
فولاد ظفر
فولاد ظفر
468
سایز 8
16,300 تومان
  150 کاهش
1400/11/12
فولاد ظفر
فولاد ظفر
469
سایز 8
16,450 تومان
  ثابت
1400/11/11
فولاد ظفر
فولاد ظفر
470
سایز 8
16,450 تومان
  ثابت
1400/11/10
فولاد ظفر
فولاد ظفر
471
سایز 8
16,450 تومان
  50 افزایش
1400/11/09
فولاد ظفر
فولاد ظفر
472
سایز 8
16,400 تومان
  100 افزایش
1400/11/07
فولاد ظفر
فولاد ظفر
473
سایز 8
16,300 تومان
  200 افزایش
1400/11/06
فولاد ظفر
فولاد ظفر
474
سایز 8
16,100 تومان
  200 افزایش
1400/11/05
فولاد ظفر
فولاد ظفر
475
سایز 8
15,900 تومان
  100 انتخاب وضعیت
1400/11/05
فولاد ظفر
فولاد ظفر
476
سایز 8
15,900 تومان
  100 افزایش
1400/11/04
فولاد ظفر
فولاد ظفر
477
سایز 8
15,800 تومان
  100 افزایش
1400/11/03
فولاد ظفر
فولاد ظفر
478
سایز 8
15,700 تومان
  300 افزایش
1400/11/02
فولاد ظفر
فولاد ظفر
479
سایز 8
15,400 تومان
  50 افزایش
1400/10/30
فولاد ظفر
فولاد ظفر
480
سایز 8
15,350 تومان
  ثابت
1400/10/29
فولاد ظفر
فولاد ظفر
481
سایز 8
15,350 تومان
  300 کاهش
1400/10/28
فولاد ظفر
فولاد ظفر
482
سایز 8
15,650 تومان
  ثابت
1400/10/27
فولاد ظفر
فولاد ظفر
483
سایز 8
15,650 تومان
  50 افزایش
1400/10/26
فولاد ظفر
فولاد ظفر
484
سایز 8
15,600 تومان
  ثابت
1400/10/25
فولاد ظفر
فولاد ظفر
485
سایز 8
15,600 تومان
  200 کاهش
1400/10/22
فولاد ظفر
فولاد ظفر
486
سایز 8
15,800 تومان
  ثابت
1400/10/21
فولاد ظفر
فولاد ظفر
487
سایز 8
15,800 تومان
  ثابت
1400/10/20
فولاد ظفر
فولاد ظفر
488
سایز 8
15,800 تومان
  ثابت
1400/10/19
فولاد ظفر
فولاد ظفر
489
سایز 8
15,800 تومان
  50 افزایش
1400/10/18
فولاد ظفر
فولاد ظفر
490
سایز 8
15,750 تومان
  100 افزایش
1400/10/15
فولاد ظفر
فولاد ظفر
491
سایز 8
15,650 تومان
  ثابت
1400/10/14
فولاد ظفر
فولاد ظفر
492
سایز 8
15,650 تومان
  ثابت
1400/10/13
فولاد ظفر
فولاد ظفر
493
سایز 8
15,650 تومان
  50 افزایش
1400/10/12
فولاد ظفر
فولاد ظفر
494
سایز 8
16,100 تومان
  150 کاهش
1400/10/07
فولاد ظفر
فولاد ظفر
495
سایز 8
16,250 تومان
  ثابت
1400/10/05
فولاد ظفر
فولاد ظفر
496
سایز 8
16,250 تومان
  50 افزایش
1400/10/04
فولاد ظفر
فولاد ظفر
497
سایز 8
16,200 تومان
  50 افزایش
1400/10/02
فولاد ظفر
فولاد ظفر
498
سایز 8
16,150 تومان
  50 افزایش
1400/10/01
فولاد ظفر
فولاد ظفر
499
سایز 8
16,100 تومان
  100 کاهش
1400/09/30
فولاد ظفر
فولاد ظفر
500
سایز 8
16,200 تومان
  ثابت
1400/09/29
فولاد ظفر
فولاد ظفر
501
سایز 8
16,200 تومان
  200 کاهش
1400/09/28
فولاد ظفر
فولاد ظفر
502
سایز 8
16,400 تومان
  ثابت
1400/09/27
فولاد ظفر
فولاد ظفر
503
سایز 8
16,400 تومان
  ثابت
1400/09/25
فولاد ظفر
فولاد ظفر
504
سایز 8
16,400 تومان
  50 افزایش
1400/09/24
فولاد ظفر
فولاد ظفر
505
سایز 8
16,350 تومان
  200 کاهش
1400/09/23
فولاد ظفر
فولاد ظفر
506
سایز 8
16,550 تومان
  300 کاهش
1400/09/22
فولاد ظفر
فولاد ظفر
507
سایز 8
16,850 تومان
  ثابت
1400/09/21
فولاد ظفر
فولاد ظفر
508
سایز 8
16,850 تومان
  ثابت
1400/09/18
فولاد ظفر
فولاد ظفر
509
سایز 8
16,850 تومان
  ثابت
1400/09/17
فولاد ظفر
فولاد ظفر
510
سایز 8
16,850 تومان
  ثابت
1400/09/16
فولاد ظفر
فولاد ظفر
511
سایز 8
16,850 تومان
  ثابت
1400/09/15
فولاد ظفر
فولاد ظفر
512
سایز 8
16,850 تومان
  150 افزایش
1400/09/14
فولاد ظفر
فولاد ظفر
513
سایز 8
16,700 تومان
  250 افزایش
1400/09/13
فولاد ظفر
فولاد ظفر
514
سایز 8
16,450 تومان
  200 کاهش
1400/09/11
فولاد ظفر
فولاد ظفر
515
سایز 8
16,650 تومان
  200 کاهش
1400/09/10
فولاد ظفر
فولاد ظفر
516
سایز 8
16,850 تومان
  300 کاهش
1400/09/09
فولاد ظفر
فولاد ظفر
517
سایز 8
17,150 تومان
  ثابت
1400/09/08
فولاد ظفر
فولاد ظفر
518
سایز 8
17,150 تومان
  ثابت
1400/09/07
فولاد ظفر
فولاد ظفر
519
سایز 8
17,150 تومان
  100 افزایش
1400/09/06
فولاد ظفر
فولاد ظفر
520
سایز 8
17,050 تومان
  50 افزایش
1400/09/04
فولاد ظفر
فولاد ظفر
521
سایز 8
17,000 تومان
  100 افزایش
1400/09/03
فولاد ظفر
فولاد ظفر
522
سایز 8
16,900 تومان
  300 کاهش
1400/09/02
فولاد ظفر
فولاد ظفر
523
سایز 8
17,200 تومان
  ثابت
1400/09/01
فولاد ظفر
فولاد ظفر
524
سایز 8
17,200 تومان
  250 کاهش
1400/08/30
فولاد ظفر
فولاد ظفر
525
سایز 8
17,450 تومان
  ثابت
1400/08/29
فولاد ظفر
فولاد ظفر
526
سایز 8
17,450 تومان
  ثابت
1400/08/27
فولاد ظفر
فولاد ظفر
527
سایز 8
17,450 تومان
  ثابت
1400/08/26
فولاد ظفر
فولاد ظفر
528
سایز 8
17,450 تومان
  ثابت
1400/08/25
فولاد ظفر
فولاد ظفر
529
سایز 8
17,450 تومان
  ثابت
1400/08/24
فولاد ظفر
فولاد ظفر
530
سایز 8
17,450 تومان
  ثابت
1400/08/23
فولاد ظفر
فولاد ظفر
531
سایز 8
17,450 تومان
  100 افزایش
1400/08/22
فولاد ظفر
فولاد ظفر
532
سایز 8
17,350 تومان
  ثابت
1400/08/19
فولاد ظفر
فولاد ظفر
533
سایز 8
17,350 تومان
  ثابت
1400/08/18
فولاد ظفر
فولاد ظفر
534
سایز 8
17,350 تومان
  250 انتخاب وضعیت
1400/08/17
فولاد ظفر
فولاد ظفر
535
سایز 8
17,300 تومان
  200 افزایش
1400/08/17
فولاد ظفر
فولاد ظفر
536
سایز 8
17,100 تومان
  ثابت
1400/08/16
فولاد ظفر
فولاد ظفر
537
سایز 8
17,100 تومان
  ثابت
1400/08/15
فولاد ظفر
فولاد ظفر
538
سایز 8
17,100 تومان
  ثابت
1400/08/13
فولاد ظفر
فولاد ظفر
539
سایز 8
17,100 تومان
  200 کاهش
1400/08/12
فولاد ظفر
فولاد ظفر
540
سایز 8
17,300 تومان
  200 کاهش
1400/08/11
فولاد ظفر
فولاد ظفر
541
سایز 8
17,500 تومان
  ثابت
1400/08/10
فولاد ظفر
فولاد ظفر
542
سایز 8
17,500 تومان
  انتخاب وضعیت
1400/08/09
فولاد ظفر
فولاد ظفر
543
سایز 8
17,500 تومان
  ثابت
1400/08/08
فولاد ظفر
فولاد ظفر
544
سایز 8
17,500 تومان
  50 افزایش
1400/08/06
فولاد ظفر
فولاد ظفر
545
سایز 8
17,450 تومان
  50 افزایش
1400/08/05
فولاد ظفر
فولاد ظفر
546
سایز 8
17,400 تومان
  100 افزایش
1400/08/04
فولاد ظفر
فولاد ظفر
547
سایز 8
17,300 تومان
  200 افزایش
1400/08/03
فولاد ظفر
فولاد ظفر
548
سایز 8
17,100 تومان
  100 افزایش
1400/08/01
فولاد ظفر
فولاد ظفر
549
سایز 8
17,000 تومان
  200 افزایش
1400/07/29
فولاد ظفر
فولاد ظفر
550
سایز 8
16,800 تومان
  100 افزایش
1400/07/28
فولاد ظفر
فولاد ظفر
551
سایز 8
16,700 تومان
  200 افزایش
1400/07/27
فولاد ظفر
فولاد ظفر
552
سایز 8
16,500 تومان
  100 افزایش
1400/07/26
فولاد ظفر
فولاد ظفر
553
سایز 8
16,400 تومان
  200 افزایش
1400/07/25
فولاد ظفر
فولاد ظفر
554
سایز 8
16,200 تومان
  150 افزایش
1400/07/24
فولاد ظفر
فولاد ظفر
555
سایز 8
16,050 تومان
  ثابت
1400/07/22
فولاد ظفر
فولاد ظفر
556
سایز 8
16,050 تومان
  ثابت
1400/07/21
فولاد ظفر
فولاد ظفر
557
سایز 8
16,050 تومان
  100 افزایش
1400/07/20
فولاد ظفر
فولاد ظفر
558
سایز 8
15,950 تومان
  ثابت
1400/07/19
فولاد ظفر
فولاد ظفر
559
سایز 8
15,950 تومان
  50 کاهش
1400/07/18
فولاد ظفر
فولاد ظفر
560
سایز 8
16,000 تومان
  100 کاهش
1400/07/17
فولاد ظفر
فولاد ظفر
561
سایز 8
16,100 تومان
  ثابت
1400/07/12
فولاد ظفر
فولاد ظفر
562
سایز 8
16,100 تومان
  100 افزایش
1400/07/11
فولاد ظفر
فولاد ظفر
563
سایز 8
16,000 تومان
  200 افزایش
1400/07/10
فولاد ظفر
فولاد ظفر
564
سایز 8
15,800&