تلفن تماس:  04135595050
آرشیو قیمت : ������������
1401/04/11

نوسان   ������������ در یک نگاه

انتخاب بازه زمانی

ردیف
مشخصات محصول
قیمت(تومان)
وضعیت نوسان
تاریخ به روزرسانی
تولید کننده
1
سایز 14 تا 32
17,600 تومان
  200 افزایش
1401/04/11
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
2
سایز 14 تا 32
17,400 تومان
  ثابت
1401/04/09
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
3
سایز 14 تا 32
17,400 تومان
  ثابت
1401/04/08
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
4
سایز 14 تا 32
17,400 تومان
  400 کاهش
1401/04/07
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
5
سایز 14 تا 32
17,800 تومان
  ثابت
1401/04/06
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
6
سایز 14 تا 32
17,800 تومان
  200 کاهش
1401/04/05
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
7
سایز 14 تا 32
18,000 تومان
  ثابت
1401/04/04
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
8
سایز 14 تا 32
18,000 تومان
  ثابت
1401/04/02
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
9
سایز 14 تا 32
18,000 تومان
  400 کاهش
1401/04/01
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
10
سایز 14 تا 32
18,400 تومان
  400 کاهش
1401/03/31
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
11
سایز 14 تا 32
18,800 تومان
  ثابت
1401/03/30
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
12
سایز 14 تا 32
18,800 تومان
  300 کاهش
1401/03/29
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
13
سایز 14 تا 32
19,100 تومان
  ثابت
1401/03/28
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
14
سایز 14 تا 32
19,100 تومان
  ثابت
1401/03/26
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
15
سایز 14 تا 32
19,100 تومان
  100 افزایش
1401/03/25
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
16
سایز 14 تا 32
19,000 تومان
  400 افزایش
1401/03/24
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
17
سایز 14 تا 32
18,600 تومان
  ثابت
1401/03/23
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
18
سایز 14 تا 32
0 تومان
  نامشخص
1401/03/22
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
19
سایز 14 تا 32
18,400 تومان
  200 افزایش
1401/03/21
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
20
سایز 14 تا 32
18,200 تومان
  200 افزایش
1401/03/19
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
21
سایز 14 تا 32
18,000 تومان
  ثابت
1401/03/18
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
22
سایز 14 تا 32
18,000 تومان
  100 افزایش
1401/03/17
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
23
سایز 14 تا 32
17,900 تومان
  ثابت
1401/03/16
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
24
سایز 14 تا 32
17,900 تومان
  ثابت
1401/03/12
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
25
سایز 14 تا 32
17,900 تومان
  ثابت
1401/03/11
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
26
سایز 14 تا 32
0 تومان
  نامشخص
1401/03/10
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
27
سایز 14 تا 32
17,900 تومان
  ثابت
1401/03/09
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
28
سایز 14 تا 32
17,900 تومان
  ثابت
1401/03/08
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
29
سایز 14 تا 32
17,900 تومان
  ثابت
1401/03/07
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
30
سایز 14 تا 32
17,900 تومان
  ثابت
1401/03/05
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
31
سایز 14 تا 32
17,900 تومان
  100 کاهش
1401/03/04
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
32
سایز 14 تا 32
18,000 تومان
  ثابت
1401/03/03
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
33
سایز 14 تا 32
18,000 تومان
  ثابت
1401/03/02
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
34
سایز 14 تا 32
18,000 تومان
  200 کاهش
1401/03/01
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
35
سایز 14 تا 32
18,200 تومان
  ثابت
1401/02/31
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
36
سایز 14 تا 32
0 تومان
  نامشخص
1401/02/29
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
37
سایز 14 تا 32
18,200 تومان
  200 کاهش
1401/02/28
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
38
سایز 14 تا 32
18,400 تومان
  ثابت
1401/02/27
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
39
سایز 14 تا 32
18,400 تومان
  ثابت
1401/02/26
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
40
سایز 14 تا 32
18,400 تومان
  ثابت
1401/02/25
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
41
سایز 14 تا 32
18,400 تومان
  ثابت
1401/02/24
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
42
سایز 14 تا 32
18,400 تومان
  200 افزایش
1401/02/22
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
43
سایز 14 تا 32
18,200 تومان
  ثابت
1401/02/21
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
44
سایز 14 تا 32
18,200 تومان
  ثابت
1401/02/20
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
45
سایز 14 تا 32
18,200 تومان
  ثابت
1401/02/19
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
46
سایز 14 تا 32
18,200 تومان
  ثابت
1401/02/18
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
47
سایز 14 تا 32
18,200 تومان
  ثابت
1401/02/17
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
48
سایز 14 تا 32
18,200 تومان
  ثابت
1401/02/15
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
49
سایز 14 تا 32
18,200 تومان
  ثابت
1401/02/12
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
50
سایز 14 تا 32
18,200 تومان
  ثابت
1401/02/11
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
51
سایز 14 تا 32
18,200 تومان
  ثابت
1401/02/10
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
52
سایز 14 تا 32
18,200 تومان
  ثابت
1401/02/08
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
53
سایز 14 تا 32
18,200 تومان
  ثابت
1401/02/07
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
54
سایز 14 تا 32
18,200 تومان
  ثابت
1401/02/06
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
55
سایز 14 تا 32
18,200 تومان
  ثابت
1401/02/05
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
56
سایز 14 تا 32
18,200 تومان
  ثابت
1401/02/04
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
57
سایز 14 تا 32
18,200 تومان
  ثابت
1401/02/01
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
58
سایز 14 تا 32
18,200 تومان
  ثابت
1401/01/31
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
59
سایز 14 تا 32
18,200 تومان
  ثابت
1401/01/30
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
60
سایز 14 تا 32
18,200 تومان
  ثابت
1401/01/29
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
61
سایز 14 تا 32
18,200 تومان
  ثابت
1401/01/28
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
62
سایز 14 تا 32
18,200 تومان
  ثابت
1401/01/27
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
63
سایز 14 تا 32
18,200 تومان
  ثابت
1401/01/25
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
64
سایز 14 تا 32
18,200 تومان
  ثابت
1401/01/24
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
65
سایز 14 تا 32
18,200 تومان
  ثابت
1401/01/23
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
66
سایز 14 تا 32
18,200 تومان
  ثابت
1401/01/22
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
67
سایز 14 تا 32
18,200 تومان
  ثابت
1401/01/21
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
68
سایز 14 تا 32
18,200 تومان
  200 کاهش
1401/01/20
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
69
سایز 14 تا 32
18,400 تومان
  ثابت
1401/01/18
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
70
سایز 14 تا 32
18,400 تومان
  ثابت
1401/01/17
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
71
سایز 14 تا 32
18,400 تومان
  200 افزایش
1401/01/16
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
72
سایز 14 تا 32
18,200 تومان
  ثابت
1401/01/15
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
73
سایز 14 تا 32
18,200 تومان
  ثابت
1401/01/14
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
74
سایز 14 تا 32
0 تومان
  نامشخص
1401/01/11
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
75
سایز 14 تا 32
0 تومان
  نامشخص
1401/01/10
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
76
سایز 14 تا 32
0 تومان
  نامشخص
1401/01/09
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
77
سایز 14 تا 32
0 تومان
  نامشخص
1401/01/08
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
78
سایز 14 تا 32
0 تومان
  نامشخص
1401/01/07
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
79
سایز 14 تا 32
0 تومان
  نامشخص
1401/01/06
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
80
سایز 14 تا 32
0 تومان
  نامشخص
1400/12/26
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
81
سایز 14 تا 32
17,600 تومان
  ثابت
1400/12/25
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
82
سایز 14 تا 32
0 تومان
  نامشخص
1400/12/24
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
83
سایز 14 تا 32
17,600 تومان
  ثابت
1400/12/23
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
84
سایز 14 تا 32
17,600 تومان
  200 افزایش
1400/12/22
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
85
سایز 14 تا 32
17,400 تومان
  300 افزایش
1400/12/21
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
86
سایز 14 تا 32
17,100 تومان
  ثابت
1400/12/19
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
87
سایز 14 تا 32
0 تومان
  نامشخص
1400/12/18
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
88
سایز 14 تا 32
0 تومان
  نامشخص
1400/12/17
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
89
سایز 14 تا 32
0 تومان
  نامشخص
1400/12/16
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
90
سایز 14 تا 32
16,600 تومان
  100 افزایش
1400/12/15
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
91
سایز 14 تا 32
16,500 تومان
  200 افزایش
1400/12/14
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
92
سایز 14 تا 32
16,300 تومان
  100 افزایش
1400/12/12
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
93
سایز 14 تا 32
16,200 تومان
  50 افزایش
1400/12/11
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
94
سایز 14 تا 32
16,150 تومان
  50 افزایش
1400/12/09
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
95
سایز 14 تا 32
16,100 تومان
  ثابت
1400/12/08
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
96
سایز 14 تا 32
16,100 تومان
  ثابت
1400/12/07
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
97
سایز 14 تا 32
16,100 تومان
  ثابت
1400/12/05
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
98
سایز 14 تا 32
16,100 تومان
  ثابت
1400/12/04
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
99
سایز 14 تا 32
16,100 تومان
  200 افزایش
1400/12/03
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
100
سایز 14 تا 32
15,900 تومان
  ثابت
1400/12/02
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
101
سایز 14 تا 32
15,900 تومان
  ثابت
1400/12/01
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
102
سایز 14 تا 32
15,900 تومان
  ثابت
1400/11/30
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
103
سایز 14 تا 32
15,900 تومان
  ثابت
1400/11/28
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
104
سایز 14 تا 32
15,900 تومان
  100 افزایش
1400/11/27
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
105
سایز 14 تا 32
15,800 تومان
  ثابت
1400/11/25
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
106
سایز 14 تا 32
15,800 تومان
  300 افزایش
1400/11/24
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
107
سایز 14 تا 32
15,800 تومان
  300 افزایش
1400/11/24
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
108
سایز 14 تا 32
15,500 تومان
  ثابت
1400/11/23
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
109
سایز 14 تا 32
15,500 تومان
  ثابت
1400/11/21
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
110
سایز 14 تا 32
15,500 تومان
  200 کاهش
1400/11/20
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
111
سایز 14 تا 32
15,700 تومان
  ثابت
1400/11/19
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
112
سایز 14 تا 32
15,700 تومان
  300 کاهش
1400/11/18
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
113
سایز 14 تا 32
16,000 تومان
  نامشخص
1400/11/17
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
114
سایز 14 تا 32
16,000 تومان
  100 افزایش
1400/11/16
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
115
سایز 14 تا 32
15,900 تومان
  200 افزایش
1400/11/13
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
116
سایز 14 تا 32
15,700 تومان
  ثابت
1400/11/12
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
117
سایز 14 تا 32
15,700 تومان
  ثابت
1400/11/11
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
118
سایز 14 تا 32
15,700 تومان
  300 کاهش
1400/11/10
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
119
سایز 14 تا 32
16,000 تومان
  ثابت
1400/11/09
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
120
سایز 14 تا 32
16,000 تومان
  550 نامشخص
1400/11/07
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
121
سایز 14 تا 32
16,000 تومان
  550 افزایش
1400/11/06
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
122
سایز 14 تا 32
15,450 تومان
  250 افزایش
1400/11/05
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
123
سایز 14 تا 32
15,200 تومان
  50 انتخاب وضعیت
1400/11/05
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
124
سایز 14 تا 32
15,200 تومان
  50 افزایش
1400/11/04
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
125
سایز 14 تا 32
15,150 تومان
  50 افزایش
1400/11/03
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
126
سایز 14 تا 32
15,100 تومان
  200 افزایش
1400/11/02
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
127
سایز 14 تا 32
14,900 تومان
  ثابت
1400/10/30
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
128
سایز 14 تا 32
14,900 تومان
  100 کاهش
1400/10/29
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
129
سایز 14 تا 32
15,000 تومان
  ثابت
1400/10/28
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
130
سایز 14 تا 32
15,000 تومان
  ثابت
1400/10/27
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
131
سایز 14 تا 32
15,000 تومان
  ثابت
1400/10/26
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
132
سایز 14 تا 32
15,000 تومان
  ثابت
1400/10/25
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
133
سایز 14 تا 32
15,000 تومان
  50 کاهش
1400/10/22
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
134
سایز 14 تا 32
15,050 تومان
  ثابت
1400/10/21
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
135
سایز 14 تا 32
15,050 تومان
  ثابت
1400/10/20
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
136
سایز 14 تا 32
15,050 تومان
  300 کاهش
1400/10/19
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
137
سایز 14 تا 32
15,350 تومان
  ثابت
1400/10/18
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
138
سایز 14 تا 32
15,350 تومان
  ثابت
1400/10/15
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
139
سایز 14 تا 32
15,350 تومان
  ثابت
1400/10/14
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
140
سایز 14 تا 32
15,350 تومان
  ثابت
1400/10/13
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
141
سایز 14 تا 32
15,350 تومان
  ثابت
1400/10/12
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
142
سایز 14 تا 32
15,500 تومان
  200 کاهش
1400/10/07
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
143
سایز 14 تا 32
15,700 تومان
  ثابت
1400/10/05
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
144
سایز 14 تا 32
15,700 تومان
  ثابت
1400/10/04
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
145
سایز 14 تا 32
15,700 تومان
  ثابت
1400/10/02
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
146
سایز 14 تا 32
15,700 تومان
  ثابت
1400/10/01
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
147
سایز 14 تا 32
15,700 تومان
  ثابت
1400/09/30
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
148
سایز 14 تا 32
15,700 تومان
  100 کاهش
1400/09/29
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
149
سایز 14 تا 32
15,800 تومان
  ثابت
1400/09/28
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
150
سایز 14 تا 32
15,800 تومان
  ثابت
1400/09/27
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
151
سایز 14 تا 32
15,800 تومان
  ثابت
1400/09/25
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
152
سایز 14 تا 32
15,800 تومان
  ثابت
1400/09/24
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
153
سایز 14 تا 32
15,800 تومان
  300 کاهش
1400/09/23
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
154
سایز 14 تا 32
16,100 تومان
  ثابت
1400/09/22
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
155
سایز 14 تا 32
16,100 تومان
  ثابت
1400/09/21
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
156
سایز 14 تا 32
16,100 تومان
  ثابت
1400/09/18
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
157
سایز 14 تا 32
16,100 تومان
  ثابت
1400/09/17
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
158
سایز 14 تا 32
16,100 تومان
  ثابت
1400/09/16
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
159
سایز 14 تا 32
16,100 تومان
  ثابت
1400/09/15
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
160
سایز 14 تا 32
16,100 تومان
  100 افزایش
1400/09/14
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
161
سایز 14 تا 32
16,000 تومان
  100 افزایش
1400/09/13
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
162
سایز 14 تا 32
15,900 تومان
  200 کاهش
1400/09/11
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
163
سایز 14 تا 32
16,100 تومان
  ثابت
1400/09/10
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
164
سایز 14 تا 32
16,100 تومان
  150 کاهش
1400/09/09
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
165
سایز 14 تا 32
16,250 تومان
  300 کاهش
1400/09/08
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
166
سایز 14 تا 32
16,550 تومان
  ثابت
1400/09/07
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
167
سایز 14 تا 32
16,550 تومان
  ثابت
1400/09/06
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
168
سایز 14 تا 32
16,550 تومان
  ثابت
1400/09/04
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
169
سایز 14 تا 32
16,550 تومان
  ثابت
1400/09/03
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
170
سایز 14 تا 32
16,550 تومان
  ثابت
1400/09/02
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
171
سایز 14 تا 32
16,550 تومان
  ثابت
1400/09/01
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
172
سایز 14 تا 32
16,550 تومان
  ثابت
1400/08/30
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
173
سایز 14 تا 32
16,550 تومان
  ثابت
1400/08/29
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
174
سایز 14 تا 32
16,550 تومان
  ثابت
1400/08/27
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
175
سایز 14 تا 32
16,550 تومان
  ثابت
1400/08/26
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
176
سایز 14 تا 32
16,550 تومان
  ثابت
1400/08/25
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
177
سایز 14 تا 32
16,550 تومان
  ثابت
1400/08/24
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
178
سایز 14 تا 32
16,550 تومان
  ثابت
1400/08/23
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
179
سایز 14 تا 32
16,550 تومان
  ثابت
1400/08/22
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
180
سایز 14 تا 32
16,550 تومان
  ثابت
1400/08/19
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
181
سایز 14 تا 32
16,550 تومان
  ثابت
1400/08/18
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
182
سایز 14 تا 32
16,550 تومان
  100 افزایش
1400/08/17
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
183
سایز 14 تا 32
16,450 تومان
  ثابت
1400/08/16
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
184
سایز 14 تا 32
16,450 تومان
  250 کاهش
1400/08/15
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
185
سایز 14 تا 32
16,700 تومان
  ثابت
1400/08/13
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
186
سایز 14 تا 32
16,700 تومان
  200 کاهش
1400/08/12
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
187
سایز 14 تا 32
16,900 تومان
  ثابت
1400/08/11
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
188
سایز 14 تا 32
16,900 تومان
  ثابت
1400/08/10
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
189
سایز 14 تا 32
16,900 تومان
  انتخاب وضعیت
1400/08/09
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
190
سایز 14 تا 32
16,900 تومان
  ثابت
1400/08/08
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
191
سایز 14 تا 32
16,900 تومان
  ثابت
1400/08/06
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
192
سایز 14 تا 32
16,900 تومان
  ثابت
1400/08/05
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
193
سایز 14 تا 32
16,900 تومان
  ثابت
1400/08/04
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
194
سایز 14 تا 32
16,900 تومان
  700 افزایش
1400/08/03
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
195
سایز 14 تا 32
16,200 تومان
  ثابت
1400/08/01
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
196
سایز 14 تا 32
16,200 تومان
  100 افزایش
1400/07/29
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
197
سایز 14 تا 32
16,100 تومان
  ثابت
1400/07/28
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
198
سایز 14 تا 32
16,100 تومان
  ثابت
1400/07/27
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
199
سایز 14 تا 32
16,100 تومان
  300 افزایش
1400/07/26
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
200
سایز 14 تا 32
15,800 تومان
  50 افزایش
1400/07/25
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
201
سایز 14 تا 32
15,750 تومان
  300 افزایش
1400/07/24
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
202
سایز 14 تا 32
15,450 تومان
  ثابت
1400/07/22
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
203
سایز 14 تا 32
15,450 تومان
  200 کاهش
1400/07/21
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
204
سایز 14 تا 32
15,650 تومان
  ثابت
1400/07/20
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
205
سایز 14 تا 32
15,650 تومان
  150 کاهش
1400/07/19
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
206
سایز 14 تا 32
15,800 تومان
  ثابت
1400/07/18
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
207
سایز 14 تا 32
15,800 تومان
  ثابت
1400/07/17
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
208
سایز 14 تا 32
15,800 تومان
  100 افزایش
1400/07/12
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
209
سایز 14 تا 32
15,700 تومان
  ثابت
1400/07/11
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
210
سایز 14 تا 32
15,700 تومان
  300 افزایش
1400/07/10
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
211
سایز 14 تا 32
15,400 تومان
  200 افزایش
1400/07/07
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
212
سایز 14 تا 32
15,200 تومان
  100 افزایش
1400/07/06
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
213
سایز 14 تا 32
15,200 تومان
  200 افزایش
1400/07/06
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
214
سایز 14 تا 32
15,100 تومان
  100 افزایش
1400/07/06
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
215
سایز 14 تا 32
15,100 تومان
  100 افزایش
1400/07/04
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
216
سایز 14 تا 32
15,000 تومان
  400 کاهش
1400/07/03
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
217
سایز 14 تا 32
15,400 تومان
  ثابت
1400/07/01
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
218
سایز 14 تا 32
15,400 تومان
  ثابت
1400/06/31
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
219
سایز 14 تا 32
15,050 تومان
  50 افزایش
1400/06/29
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
220
سایز 14 تا 32
15,000 تومان
  300 ثابت
1400/06/27
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
221
سایز 14 تا 32
15,300 تومان
  200 کاهش
1400/06/25
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
222
سایز 14 تا 32
16,000 تومان
  ثابت
1400/06/22
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
223
سایز 14 تا 32
16,500 تومان
  ثابت
1400/06/21
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
224
سایز 14 تا 32
16,500 تومان
  ثابت
1400/06/20
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
225
سایز 14 تا 32
16,500 تومان
  600 کاهش
1400/06/16
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
226
سایز 14 تا 32
17,100 تومان
  ثابت
1400/06/15
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
227
سایز 14 تا 32
17,100 تومان
  ثابت
1400/06/14
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
228
سایز 14 تا 32
17,550 تومان
  ثابت
1400/06/11
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
229
سایز 14 تا 32
17,550 تومان
  ثابت
1400/06/10
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
230
سایز 14 تا 32
17,550 تومان
  ثابت
1400/06/09
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
231
سایز 14 تا 32
17,750 تومان
  100 کاهش
1400/06/08
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
232
سایز 14 تا 32
17,850 تومان
  50 کاهش
1400/06/07
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
233
سایز 14 تا 32
17,900 تومان
  ثابت
1400/06/06
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
234
سایز 14 تا 32
17,900 تومان
  ثابت
1400/06/04
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
235
سایز 14 تا 32
17,900 تومان
  ثابت
1400/06/03
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
236
سایز 14 تا 32
17,900 تومان
  ثابت
1400/06/02
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
237
سایز 14 تا 32
17,900 تومان
  50 افزایش
1400/06/01
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
238
سایز 14 تا 32
17,850 تومان
  200 افزایش
1400/05/31
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
239
سایز 14 تا 32
17,750 تومان
  100 افزایش
1400/05/30
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
240
سایز 14 تا 32
17,650 تومان
  ثابت
1400/05/30
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
241
سایز 14 تا 32
17,650 تومان
  200 افزایش
1400/05/24
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
242
سایز 14 تا 32
17,450 تومان
  ثابت
1400/05/23
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
243
سایز 14 تا 32
17,450 تومان
  ثابت
1400/05/21
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
244
سایز 14 تا 32
17,450 تومان
  50 افزایش
1400/05/20
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
245
سایز 14 تا 32
17,400 تومان
  100 افزایش
1400/05/19
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
246
سایز 14 تا 32
17,300 تومان
  افزایش
1400/05/18
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
247
سایز 14 تا 32
17,200 تومان
  ثابت
1400/05/17
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
248
سایز 14 تا 32
17,200 تومان
  300 کاهش
1400/05/16
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
249
سایز 14 تا 32
17,500 تومان
  200 کاهش
1400/05/14
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
250
سایز 14 تا 32
17,700 تومان
  ثابت
1400/05/13
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
251
سایز 14 تا 32
17,700 تومان
  ثابت
1400/05/12
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
252
سایز 14 تا 32
17,700 تومان
  200 افزایش
1400/05/10
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
253
سایز 14 تا 32
17,500 تومان
  100 افزایش
1400/05/09
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
254
سایز 14 تا 32
17,400 تومان
  ثابت
1400/05/06
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
255
سایز 14 تا 32
17,400 تومان
  200 افزایش
1400/05/04
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
256
سایز 14 تا 32
17,200 تومان
  200 افزایش
1400/05/03
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
257
سایز 14 تا 32
17,000 تومان
  ثابت
1400/05/02
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
258
سایز 14 تا 32
17,000 تومان
  ثابت
1400/04/31
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
259
سایز 14 تا 32
17,000 تومان
  500 کاهش
1400/04/29
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
260
سایز 14 تا 32
17,500 تومان
  ثابت
1400/04/28
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
261
سایز 14 تا 32
17,500 تومان
  ثابت
1400/04/27
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
262
سایز 14 تا 32
17,500 تومان
  ثابت
1400/04/26
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
263
سایز 14 تا 32
0 تومان
  نامشخص
1400/01/01
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
11 11
تماس از طریق واتساپ و تلگرام