تلفن تماس:  04135595050
آرشیو قیمت : ��������
1401/04/11

نوسان   �������� در یک نگاه

انتخاب بازه زمانی

ردیف
مشخصات محصول
قیمت(تومان)
وضعیت نوسان
تاریخ به روزرسانی
تولید کننده
1
صنعتی درز دار
24,200 تومان
  200 افزایش
1401/04/11
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
2
صنعتی درز دار
24,000 تومان
  ثابت
1401/04/09
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
3
صنعتی درز دار
24,000 تومان
  ثابت
1401/04/08
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
4
صنعتی درز دار
24,000 تومان
  800 کاهش
1401/04/07
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
5
صنعتی درز دار
24,800 تومان
  ثابت
1401/04/06
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
6
صنعتی درز دار
24,800 تومان
  ثابت
1401/04/05
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
7
صنعتی درز دار
24,800 تومان
  200 کاهش
1401/04/04
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
8
صنعتی درز دار
25,000 تومان
  ثابت
1401/04/02
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
9
صنعتی درز دار
25,000 تومان
  200 کاهش
1401/04/01
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
10
صنعتی درز دار
25,200 تومان
  ثابت
1401/03/31
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
11
صنعتی درز دار
25,200 تومان
  200 کاهش
1401/03/30
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
12
صنعتی درز دار
25,400 تومان
  ثابت
1401/03/29
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
13
صنعتی درز دار
25,400 تومان
  400 کاهش
1401/03/28
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
14
صنعتی درز دار
25,800 تومان
  ثابت
1401/03/26
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
15
صنعتی درز دار
25,800 تومان
  ثابت
1401/03/25
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
16
صنعتی درز دار
25,800 تومان
  ثابت
1401/03/24
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
17
صنعتی درز دار
25,800 تومان
  ثابت
1401/03/23
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
18
صنعتی درز دار
25,800 تومان
  200 افزایش
1401/03/22
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
19
صنعتی درز دار
25,600 تومان
  ثابت
1401/03/21
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
20
صنعتی درز دار
25,600 تومان
  ثابت
1401/03/19
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
21
صنعتی درز دار
25,600 تومان
  ثابت
1401/03/18
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
22
صنعتی درز دار
25,600 تومان
  ثابت
1401/03/17
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
23
صنعتی درز دار
25,600 تومان
  ثابت
1401/03/16
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
24
صنعتی درز دار
25,600 تومان
  ثابت
1401/03/12
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
25
صنعتی درز دار
25,600 تومان
  100 افزایش
1401/03/10
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
26
صنعتی درز دار
25,500 تومان
  ثابت
1401/03/09
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
27
صنعتی درز دار
25,500 تومان
  200 کاهش
1401/03/08
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
28
صنعتی درز دار
25,700 تومان
  200 کاهش
1401/03/07
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
29
صنعتی درز دار
25,900 تومان
  ثابت
1401/03/05
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
30
صنعتی درز دار
25,900 تومان
  ثابت
1401/03/04
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
31
صنعتی درز دار
25,900 تومان
  100 کاهش
1401/03/03
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
32
صنعتی درز دار
26,000 تومان
  ثابت
1401/03/02
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
33
صنعتی درز دار
26,000 تومان
  ثابت
1401/03/01
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
34
صنعتی درز دار
26,000 تومان
  800 کاهش
1401/02/31
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
35
صنعتی درز دار
26,800 تومان
  ثابت
1401/02/29
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
36
صنعتی درز دار
26,800 تومان
  ثابت
1401/02/28
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
37
صنعتی درز دار
26,800 تومان
  100 کاهش
1401/02/27
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
38
صنعتی درز دار
26,900 تومان
  100 کاهش
1401/02/26
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
39
صنعتی درز دار
27,000 تومان
  200 کاهش
1401/02/25
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
40
صنعتی درز دار
27,200 تومان
  700 افزایش
1401/02/24
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
41
صنعتی درز دار
26,500 تومان
  200 افزایش
1401/02/22
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
42
صنعتی درز دار
26,300 تومان
  ثابت
1401/02/21
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
43
صنعتی درز دار
26,300 تومان
  200 کاهش
1401/02/20
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
44
صنعتی درز دار
26,500 تومان
  ثابت
1401/02/19
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
45
صنعتی درز دار
26,500 تومان
  ثابت
1401/02/18
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
46
صنعتی درز دار
26,500 تومان
  ثابت
1401/02/17
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
47
صنعتی درز دار
26,500 تومان
  ثابت
1401/02/15
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
48
صنعتی درز دار
26,500 تومان
  ثابت
1401/02/12
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
49
صنعتی درز دار
26,500 تومان
  ثابت
1401/02/11
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
50
صنعتی درز دار
26,500 تومان
  ثابت
1401/02/10
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
51
صنعتی درز دار
26,500 تومان
  ثابت
1401/02/08
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
52
صنعتی درز دار
26,500 تومان
  ثابت
1401/02/07
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
53
صنعتی درز دار
26,500 تومان
  ثابت
1401/02/06
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
54
صنعتی درز دار
26,500 تومان
  ثابت
1401/02/05
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
55
صنعتی درز دار
26,500 تومان
  100 کاهش
1401/02/04
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
56
صنعتی درز دار
26,600 تومان
  ثابت
1401/02/01
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
57
صنعتی درز دار
26,600 تومان
  200 کاهش
1401/01/31
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
58
صنعتی درز دار
26,800 تومان
  ثابت
1401/01/30
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
59
صنعتی درز دار
26,800 تومان
  ثابت
1401/01/29
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
60
صنعتی درز دار
26,800 تومان
  ثابت
1401/01/28
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
61
صنعتی درز دار
26,800 تومان
  200 کاهش
1401/01/27
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
62
صنعتی درز دار
27,000 تومان
  ثابت
1401/01/25
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
63
صنعتی درز دار
27,000 تومان
  ثابت
1401/01/24
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
64
صنعتی درز دار
27,000 تومان
  ثابت
1401/01/23
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
65
صنعتی درز دار
27,000 تومان
  ثابت
1401/01/22
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
66
صنعتی درز دار
27,000 تومان
  100 افزایش
1401/01/21
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
67
صنعتی درز دار
26,900 تومان
  600 کاهش
1401/01/20
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
68
صنعتی درز دار
27,500 تومان
  ثابت
1401/01/18
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
69
صنعتی درز دار
27,500 تومان
  300 کاهش
1401/01/17
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
70
صنعتی درز دار
27,800 تومان
  400 کاهش
1401/01/16
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
71
صنعتی درز دار
28,200 تومان
  ثابت
1401/01/15
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
72
صنعتی درز دار
28,200 تومان
  ثابت
1401/01/14
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
73
صنعتی درز دار
28,200 تومان
  ثابت
1401/01/11
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
74
صنعتی درز دار
28,200 تومان
  ثابت
1401/01/10
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
75
صنعتی درز دار
28,200 تومان
  ثابت
1401/01/09
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
76
صنعتی درز دار
28,200 تومان
  ثابت
1401/01/08
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
77
صنعتی درز دار
28,200 تومان
  ثابت
1401/01/07
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
78
صنعتی درز دار
28,200 تومان
  ثابت
1401/01/06
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
79
صنعتی درز دار
0 تومان
  نامشخص
1400/12/26
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
80
صنعتی درز دار
27,500 تومان
  500 افزایش
1400/12/25
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
81
صنعتی درز دار
27,000 تومان
  2200 افزایش
1400/12/24
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
82
صنعتی درز دار
24,800 تومان
  200 افزایش
1400/12/23
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
83
صنعتی درز دار
24,600 تومان
  100 افزایش
1400/12/22
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
84
صنعتی درز دار
24,500 تومان
  300 افزایش
1400/12/21
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
85
صنعتی درز دار
24,200 تومان
  ثابت
1400/12/19
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
86
صنعتی درز دار
24,200 تومان
  100 افزایش
1400/12/18
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
87
صنعتی درز دار
24,100 تومان
  ثابت
1400/12/17
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
88
صنعتی درز دار
24,100 تومان
  ثابت
1400/12/16
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
89
صنعتی درز دار
24,100 تومان
  100 کاهش
1400/12/15
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
90
صنعتی درز دار
24,200 تومان
  ثابت
1400/12/14
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
91
صنعتی درز دار
24,200 تومان
  ثابت
1400/12/12
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
92
صنعتی درز دار
24,200 تومان
  ثابت
1400/12/11
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
93
صنعتی درز دار
24,200 تومان
  ثابت
1400/12/09
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
94
صنعتی درز دار
24,200 تومان
  ثابت
1400/12/08
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
95
صنعتی درز دار
24,200 تومان
  ثابت
1400/12/07
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
96
صنعتی درز دار
24,200 تومان
  200 افزایش
1400/12/05
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
97
صنعتی درز دار
24,000 تومان
  ثابت
1400/12/04
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
98
صنعتی درز دار
24,000 تومان
  ثابت
1400/12/03
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
99
صنعتی درز دار
24,000 تومان
  ثابت
1400/12/02
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
100
صنعتی درز دار
24,000 تومان
  ثابت
1400/12/01
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
101
صنعتی درز دار
24,000 تومان
  400 افزایش
1400/11/30
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
102
صنعتی درز دار
23,600 تومان
  ثابت
1400/11/28
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
103
صنعتی درز دار
23,600 تومان
  ثابت
1400/11/27
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
104
صنعتی درز دار
23,600 تومان
  200 افزایش
1400/11/25
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
105
صنعتی درز دار
23,400 تومان
  ثابت
1400/11/24
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
106
صنعتی درز دار
23,400 تومان
  ثابت
1400/11/23
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
107
صنعتی درز دار
23,400 تومان
  ثابت
1400/11/21
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
108
صنعتی درز دار
23,400 تومان
  100 کاهش
1400/11/20
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
109
صنعتی درز دار
23,500 تومان
  ثابت
1400/11/19
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
110
صنعتی درز دار
23,500 تومان
  100 کاهش
1400/11/18
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
111
صنعتی درز دار
23,600 تومان
  200 کاهش
1400/11/17
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
112
صنعتی درز دار
23,800 تومان
  ثابت
1400/11/16
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
113
صنعتی درز دار
23,800 تومان
  200 کاهش
1400/11/13
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
114
صنعتی درز دار
24,000 تومان
  ثابت
1400/11/12
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
115
صنعتی درز دار
24,000 تومان
  ثابت
1400/11/11
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
116
صنعتی درز دار
24,000 تومان
  ثابت
1400/11/10
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
117
صنعتی درز دار
24,000 تومان
  ثابت
1400/11/09
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
118
صنعتی درز دار
24,000 تومان
  ثابت
1400/11/07
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
119
صنعتی درز دار
24,000 تومان
  ثابت
1400/11/06
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
120
صنعتی درز دار
24,000 تومان
  ثابت
1400/11/05
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
121
صنعتی درز دار
24,000 تومان
  ثابت
1400/11/04
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
122
صنعتی درز دار
24,000 تومان
  ثابت
1400/11/03
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
123
صنعتی درز دار
24,000 تومان
  ثابت
1400/11/02
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
124
صنعتی درز دار
24,000 تومان
  ثابت
1400/10/30
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
125
صنعتی درز دار
24,000 تومان
  ثابت
1400/10/29
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
126
صنعتی درز دار
24,000 تومان
  500 کاهش
1400/10/28
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
127
صنعتی درز دار
24,500 تومان
  نامشخص
1400/10/27
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
128
صنعتی درز دار
24,500 تومان
  ثابت
1400/10/26
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
129
صنعتی درز دار
24,500 تومان
  300 کاهش
1400/10/25
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
130
صنعتی درز دار
24,800 تومان
  ثابت
1400/10/22
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
131
صنعتی درز دار
24,800 تومان
  ثابت
1400/10/21
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
132
صنعتی درز دار
24,800 تومان
  700 کاهش
1400/10/20
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
133
صنعتی درز دار
25,500 تومان
  ثابت
1400/10/19
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
134
صنعتی درز دار
25,500 تومان
  ثابت
1400/10/18
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
135
صنعتی درز دار
25,500 تومان
  ثابت
1400/10/15
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
136
صنعتی درز دار
25,500 تومان
  ثابت
1400/10/14
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
137
صنعتی درز دار
25,500 تومان
  ثابت
1400/10/13
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
138
صنعتی درز دار
25,500 تومان
  ثابت
1400/10/12
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
139
صنعتی درز دار
25,500 تومان
  ثابت
1400/10/07
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
140
صنعتی درز دار
25,500 تومان
  ثابت
1400/10/05
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
141
صنعتی درز دار
25,500 تومان
  ثابت
1400/10/04
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
142
صنعتی درز دار
25,500 تومان
  ثابت
1400/10/02
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
143
صنعتی درز دار
25,500 تومان
  300 کاهش
1400/10/01
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
144
صنعتی درز دار
25,800 تومان
  ثابت
1400/09/30
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
145
صنعتی درز دار
25,800 تومان
  ثابت
1400/09/29
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
146
صنعتی درز دار
25,800 تومان
  ثابت
1400/09/28
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
147
صنعتی درز دار
25,800 تومان
  200 کاهش
1400/09/27
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
148
صنعتی درز دار
26,000 تومان
  ثابت
1400/09/25
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
149
صنعتی درز دار
26,000 تومان
  ثابت
1400/09/24
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
150
صنعتی درز دار
26,000 تومان
  ثابت
1400/09/23
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
151
صنعتی درز دار
26,000 تومان
  300 کاهش
1400/09/22
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
152
صنعتی درز دار
26,300 تومان
  400 کاهش
1400/09/21
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
153
صنعتی درز دار
26,700 تومان
  ثابت
1400/09/18
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
154
صنعتی درز دار
26,700 تومان
  ثابت
1400/09/17
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
155
صنعتی درز دار
26,700 تومان
  ثابت
1400/09/16
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
156
صنعتی درز دار
26,700 تومان
  ثابت
1400/09/15
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
157
صنعتی درز دار
26,700 تومان
  200 افزایش
1400/09/14
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
158
صنعتی درز دار
26,500 تومان
  ثابت
1400/09/13
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
159
صنعتی درز دار
26,500 تومان
  ثابت
1400/09/11
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
160
صنعتی درز دار
26,500 تومان
  200 کاهش
1400/09/10
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
161
صنعتی درز دار
26,700 تومان
  ثابت
1400/09/09
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
162
صنعتی درز دار
26,700 تومان
  ثابت
1400/09/08
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
163
صنعتی درز دار
26,700 تومان
  300 کاهش
1400/09/07
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
164
صنعتی درز دار
27,000 تومان
  ثابت
1400/09/06
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
165
صنعتی درز دار
27,000 تومان
  ثابت
1400/09/04
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
166
صنعتی درز دار
27,000 تومان
  ثابت
1400/09/03
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
167
صنعتی درز دار
27,000 تومان
  ثابت
1400/09/02
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
168
صنعتی درز دار
27,000 تومان
  ثابت
1400/09/01
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
169
صنعتی درز دار
27,000 تومان
  ثابت
1400/08/30
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
170
صنعتی درز دار
27,000 تومان
  ثابت
1400/08/29
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
171
صنعتی درز دار
27,000 تومان
  ثابت
1400/08/27
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
172
صنعتی درز دار
27,000 تومان
  ثابت
1400/08/26
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
173
صنعتی درز دار
27,000 تومان
  ثابت
1400/08/25
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
174
صنعتی درز دار
27,000 تومان
  ثابت
1400/08/24
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
175
صنعتی درز دار
27,000 تومان
  ثابت
1400/08/23
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
176
صنعتی درز دار
27,000 تومان
  ثابت
1400/08/22
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
177
صنعتی درز دار
27,000 تومان
  ثابت
1400/08/19
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
178
صنعتی درز دار
27,000 تومان
  500 کاهش
1400/08/18
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
179
صنعتی درز دار
27,500 تومان
  ثابت
1400/08/17
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
180
صنعتی درز دار
27,500 تومان
  ثابت
1400/08/16
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
181
صنعتی درز دار
27,500 تومان
  300 کاهش
1400/08/15
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
182
صنعتی درز دار
27,800 تومان
  ثابت
1400/08/13
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
183
صنعتی درز دار
27,800 تومان
  200 افزایش
1400/08/12
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
184
صنعتی درز دار
27,600 تومان
  ثابت
1400/08/11
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
185
صنعتی درز دار
27,600 تومان
  ثابت
1400/08/10
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
186
صنعتی درز دار
27,600 تومان
  ثابت
1400/08/09
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
187
صنعتی درز دار
27,600 تومان
  ثابت
1400/08/08
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
188
صنعتی درز دار
27,600 تومان
  100 افزایش
1400/08/06
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
189
صنعتی درز دار
27,500 تومان
  ثابت
1400/08/05
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
190
صنعتی درز دار
27,500 تومان
  300 افزایش
1400/08/04
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
191
صنعتی درز دار
27,200 تومان
  ثابت
1400/08/03
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
192
صنعتی درز دار
27,200 تومان
  ثابت
1400/08/01
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
193
صنعتی درز دار
27,200 تومان
  ثابت
1400/07/29
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
194
صنعتی درز دار
27,200 تومان
  ثابت
1400/07/28
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
195
صنعتی درز دار
27,200 تومان
  ثابت
1400/07/27
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
196
صنعتی درز دار
27,200 تومان
  ثابت
1400/07/26
فولاد مهرسهند
فولاد مهرسهند
1024 1
تماس از طریق واتساپ و تلگرام